Forsvarsudvalget 2017-18
B 40
Offentligt
1830189_0001.png
Folketingets Forsvarsudvalg
Christiansborg
FORSVARSMINISTEREN
6. december 2017
Folketingets Forsvarsudvalg har den 4. december 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 8 vedr.
B40 til forsvarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Eva
Flyvholm (EL).
Spørgsmål nr. 8
”Støjen fra flyvningerne forventes at ville overstige grænseværdien i et område tæt
på fly-
vestationens startbane. Det forventes som udgangspunkt at berøre i størrelsesordenen 10-
15 landejendomme, jf. de seneste beregninger. På det foreliggende grundlag bliver der for-
venteligt tale om ekspropriation, men det afhænger af de endelige støjberegninger. Men der
er på nuværende tidspunkt hverken afsat penge til miljøberegninger eller fortaget nogle
miljøberegninger. Det vil både have konsekvenser for miljøet, husdyrproduktionerne og
mennesker omkring Flyvestation Skrydstrup, fordi der vil blive en forøget forurening og
støjbelastning. Hvorfor har ministeriet på nuværende tidspunkt ikke lavet
miljøberegninger?”
Svar:
Der vil i forbindelse med udarbejdelsen af grundlaget for et kommende forslag til anlægslov
blive udarbejdet samlede miljø- og naturvurderinger, og resultatet vil blive offentligt tilgæn-
geligt og indgå i grundlaget for lovforslaget, herunder i høringsprocessen.
Med venlig hilsen
Claus Hjort Frederiksen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
HOLMENS KANAL 9
1060 KØBENHAVN K
TELEFON: 72 81 00 00
TELEFAX: 72 81 03 00
MAIL: FMN@FMN.DK
WEB: www.FMN.DK
CVR: 25-77-56-35
EAN: 5798000201200