Europaudvalget 2017-18
KOM (2016) 0861 Spørgsmål 7
Offentligt
1838519_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Energi-, forsynings- og klimaministeren
20. december 2017
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
KOM (2016) 0861
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det
indre marked for elektricitet (omarbejdning) (EØS-relevant tekst) {SWD(2016)
410 final} {SWD(2016) 411 final} {SWD(2016) 412 final} {SWD(2016) 413 fi-
nal}
Spørgsmål 7
I forlængelse af Europaudvalgsmødet den 1. december 2017 bedes ministe-
ren svare på, hvilke positive og negative effekter det vil have at fjerne prisre-
gulering på engrosmarkedet i Danmark som konsekvens af forordningen om
det indre marked for elektricitet.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Søndergaard (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Soren.Sondergaard@ft.dk og til
lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Erik Christensen
formand
Kopi til udenrigsministeren
1/1