Europaudvalget 2017-18
KOM (2016) 0864 Spørgsmål 5
Offentligt
1838568_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Energi-, forsynings- og klimaministeren
20. december 2017
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
KOM (2016) 0864
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om fælles
regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)
{SWD(2016) 410 final} {SWD(2016) 411 final} {SWD(2016) 412 final}
{SWD(2016) 413 final}
Spørgsmål 5
I forlængelse af Europaudvalgsmødet den 1. december 2017 bedes ministe-
ren oplyse, om det vil få konsekvenser for Danmark, at transmissionsselska-
ber (TSO’er) som konsekvens af direktivforslaget om fælles regler for det ind-
re marked for elektricitet skal købe systemydelser fra markedsaktører, og at
TSO’er som udgangspunkt ikke må eje lagringsfaciliteter eller anlæg, der le-
verer systemydelser.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Søndergaard (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Soren.Sondergaard@ft.dk og til
lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Erik Christensen
formand
Kopi til udenrigsministeren
1/1