Europaudvalget 2017-18
KOM (2017) 0385 Bilag 2
Offentligt
1820425_0001.png
NOTAT
13. november 2017
Revideret grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU)
nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020)
Notatet sendes også til Folketingets Kulturudvalg
KOM(2017) 385
Revideret notat af 15. september 2017 (ændringer markeret med streg i margenen).
1. Resumé
Kommissionen har den 28. juli 2017 fremlagt forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om ændring af forordning nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et
Kreativt Europa (2014-2020). Forslaget, som den 25. august 2017 er oversendt til Rådet i
dansk sprogversion, er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 167 (om kultur) og skal
behandles efter den almindelige lovgivningsprocedure i TEUF artikel 294. Rådet træffer
afgørelse med kvalificeret flertal.
Forslaget har til formål at anerkende Det Europæiske Ungdomsorkester (European
Union Youth Orchestra) som et organ, der er nævnt i en basisretsakt som
tilskudsmodtager, jf. forordning 966/2012 (finansforordningen). Konkret lægges der op
til at gøre Det Europæiske Ungdomsorkester til en fast støttemodtager ved at indskrive
Ungdomsorkestret i et nyt litra f) (under kulturdelprogrammet) i forordning 1295/2013
om oprettelse af Et Kreativt Europa (2014-2020). Programmet er et EU-støtteprogram for
kulturelle og kreative sektorer i Europa.
Det Europæiske Ungdomsorkester er hidtil blevet støttet på forskellig måde af
programmet Et Kreativt Europa og af tidligere EU-kulturstøtteprogrammer, og forslaget
sigter på at skabe en juridisk holdbar og gennemsigtig løsning, der kan sikre bæredygtig
fortsættelse af Ungdomsorkestrets aktiviteter.
Det Europæiske Ungdomsorkester blev dannet i 1976 på baggrund af en beslutning fra
Europa-Parlamentet og samler talentfulde unge musikere fra alle EU-lande, herunder
også Danmark, som er optaget ud fra strenge kvalitetskriterier. Orkestret turnerer i og
uden for Europa og vurderes at være i verdensklasse. Betydningsfulde dirigenter,
solister, undervisere og instrumentalister har haft mulighed for at udvikle deres talent i
orkestret, som i dag har tilknyttet et netværk på 3000 alumner.
Ifølge forslaget skal finansieringen af Ungdomsorkestret komme fra den eksisterende
finansieringsramme for Et Kreativt Europa. Det fremgår af finansieringsoversigten i
forslaget, at Kommissionen i resten af programperioden frem til 2020 har anslået en
årlig støtte til orkestret
på 0,6 mio. € (svarende til ca. 4,5 mio. kr.)
DocNo. 17/02831-29
kom (2017) 0385 - Bilag 2: Revideret grund- og nærhedsnotat om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa
1820425_0002.png
Page 2
Forslaget blev præsenteret i Rådets kulturarbejdsgruppe den 14. september 2017, hvor
forslagets intention fik generel opbakning fra EU-landene. Samtidig rejste flere lande
principielle betænkeligheder ved forslaget. På efterfølgende møder i
kulturarbejdsgruppen har alternative løsninger været drøftet, men af praktiske og
tidsmæssige grunde har disse løsninger ikke vist sig at være realistiske i forhold til at
sikre videreførelse af Ungdomsorkestret her og nu. Et overvældende flertal af lande har
derfor efter omstændighederne givet deres tilslutning til forslaget under forudsætning af,
at det tydeliggøres, at orkestrets særstatus kun gives rent undtagelsesvis for resten af Et
Kreativt Europa-programmets løbeperiode.
Regeringen finder, at et vigtigt kulturprojekt som Det Europæiske Ungdomsorkester med
en klar europæisk dimension bør videreføres, og at der bør findes en løsning for orkestret,
der er holdbar og gennemsigtig. Regeringen havde på linje med en lang række øvrige
medlemslande foretrukket en løsning uden principielle problemstillinger, men kan som
flertallet af medlemslande tilslutte sig det kompromis, der er opnået enighed om.
Forslaget har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. Forslaget vurderes ikke have
væsentlige statsfinansielle, samfundsøkonomiske eller erhvervsøkonomiske konsekvenser.
Forslaget vurderes heller ikke at have væsentlige konsekvenser for EU’s budget eller
beskyttelsesniveauet.
Europa-Parlamentets Kulturudvalg ventes at afgive betænkning om forslaget på møde
den 22.-23. november 2017 med henblik på plenarafstemning i december 2017. Herefter
forventes Rådet og Europa-Parlamentet at indlede trilogforhandlinger om forslaget.
2. Baggrund
Forslaget skal ses med baggrund i den særlige rolle, som Det Europæiske
Ungdomsorkester spiller i det europæiske kultursamarbejde. Orkestret har igennem
over 40 år bidraget til at udvikle unge musiktalenter fra Europa, herunder også
Danmark, og vurderes at være i verdensklasse. Gennem orkestrets turné- og
mentorvirksomhed har unge musikere med forskellig baggrund bogstaveligt talt spillet
sammen, og orkestret har dermed også bidraget til at bygge bro, nå ud til unge
generationer, skabe dialog på tværs af landegrænser og formidle mangfoldighed.
Som et kulturprojekt med en klar europæisk dimension har orkestret på forskellige
måder modtaget støtte fra EU’s kulturstøtteprogram Et Kreativt Europa og fra tidligere
kulturstøtteprogrammer.
I 2016 opfordrede en lang række EU-kulturministre til, at der blev fundet en løsning for
Ungdomsorkestret, der stod over for at miste EU-støtte. Opfordringen resulterede i,
Kommissionen besluttede at yde Ungdomsorkestret et driftstilskud. Tilskuddet blev
ydet i henhold til finansforordningens bestemmelser, der giver mulighed for at yde
tilskud til driften af et organ, der arbejder for virkeliggørelsen af et mål af generel
kom (2017) 0385 - Bilag 2: Revideret grund- og nærhedsnotat om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa
1820425_0003.png
Page 3
interesse for Unionen eller et mål, der indgår i og fremmer og støtter en af Unionens
politikker.
I Danmark har særligt Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) et tæt
samarbejde med orkestret. Konservatoriet er såkaldt National Associate (partner) for
orkestret og dermed løbende deltager i orkestrets strategiske arbejde. Orkestret har
gennem tiden tilknyttet 86 danske alumner, hvoraf en lang række spiller en ledende
rolle i dansk musik- og orkesterliv. DKDM bidrog i 2014 med 11 spillere til orkestret,
med 7 i 2015, hvoraf 5 forventes at fortsætte i indeværende sæson. Hertil kommer et
antal studerende på reservelisten. DKDM bidrager som National Associate med et
årligt bidrag til orkestrets virke (ca. 100.000 kr.). Orkestret modtager også støtte fra de
øvrige EU-lande.
3. Formål og indhold
Forslaget har til formål at anerkende Det Europæiske Ungdomsorkester som et organ,
der er nævnt i en basisretsakt som tilskudsmodtager, jf. forordning 966/2012
(finansforordningen).
Det Europæiske Ungdomsorkester er hidtil blevet støttet på forskellig måde af
programmet Et Kreativt Europa og af tidligere EU-kulturstøtteprogrammer, og
forslaget sigter på at skabe en juridisk holdbar og gennemsigtig løsning, der kan sikre
bæredygtig fortsættelse af Ungdomsorkestrets aktiviteter
Konkret lægges der op til at gøre Ungdomsorkestret til en fast støttemodtager ved at
indskrive orkestret i et nyt litra f) (under kulturdelprogrammet) i forordning 1295/2013
om oprettelse af Et Kreativt Europa. Programmet støtter kulturelle og kreative sektorer
i Europa.
Ifølge forslaget skal finansieringen af Ungdomsorkestret komme fra den eksisterende
finansieringsramme for Et Kreativt Europa, som har et samlet budget for 2014-2020 på
ca. 1,462 mia. € (svarende til ca. 10,965 mia. kr.) . Det fremgår af
finansieringsoversigten i forslaget, at Kommissionen i resten af programperioden frem
til 2020 har anslået en årlig støtte til orkestret på 0,6 mio. € (svarende til ca. 4,5 mio.
kr.).
4. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentets Kulturudvalg har med hensyn til forslaget udpeget MEP Silvia
Costa som ordfører. Europa-Parlamentets Kulturudvalg forventes at afgive betænkning
om forslaget på møde den 22.-23. november 2017 med henblik på plenarafstemning om
forslaget i december 2017. Herefter forventes Rådet og Europa-Parlamentet at indlede
trilogforhandlinger om forslaget.
5. Nærhedsprincippet
Kommissionen anfører om nærhedsprincippet med henvisning til TEUF artikel 167, ”at
Unionen ved sin indsats skal støtte og udbygge medlemsstaternes indsats. Eftersom
kom (2017) 0385 - Bilag 2: Revideret grund- og nærhedsnotat om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa
1820425_0004.png
Page 4
Det Europæiske Ungdomsorkesters mål og aktiviteter rækker ud over blot en eller flere
medlemsstaters interesse og gavn, og eftersom orkestret blev oprettet på baggrund af
en beslutning fra Europa-Parlamentet, er der en tydelig komplementaritet i at
anerkende det som et organ, der er nævnt i en basisretsakt, jf. art. 190, stk. 1, litra d), i
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012. Dets aktiviteter medfører en
betydelig europæisk merværdi”.
Regeringen er enig i, at forslaget har til formål at understøtte medlemsstaternes
indsats på kulturområdet, ligesom regeringen finder, at Det Europæiske
Ungdomsorkester har en tydelig europæisk dimension. Regeringen er på den baggrund
enig i, at nærhedsprincippet er overholdt og henviser i øvrigt til, at forslaget sigter på at
ændre en eksisterende EU-forordning med henblik på at skabe mulighed for en fast EU-
finansiering af orkestret.
6. Gældende dansk ret
For programmet Et Kreativt Europa 2014-2020, som tæller et Media-delprogram (støtte
til film mv.) og et kulturdelprogram:
De danske filmstøtteordninger er reguleret i filmloven, jf. lov nr. 186 af 12. marts 1997
med efterfølgende ændringer.
De danske kunststøtteordninger er reguleret i lov om billedkunst og kunstnerisk
formgivning, jf. lov nr. 457 af 8. maj 2013, litteraturloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 31 af
14. januar 2014, musikloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014,
scenekunstloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 14. januar 2014 samt i lov om Statens
Kunstfonds virksomhed, jf. lov nr. 458 af 8. maj 2013.
7. Konsekvenser
Lovmæssige konsekvenser
En vedtagelse af forslaget har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser.
Økonomiske konsekvenser
Forslaget vurderes ikke at have væsentlige statsfinansielle, samfundsøkonomiske eller
erhvervsøkonomiske konsekvenser. Forslaget vurderes heller ikke at have væsentlige
konsekvenser for EU’s budget eller beskyttelsesniveauet.
8. Høring
Forslaget er blevet sendt i høring i EU-specialudvalget for kulturpolitiske spørgsmål
med frist den 14. september 2017. Høringen gav ikke anledning til bemærkninger.
Forslaget er atter blevet sendt i høring i EU-specialudvalget for kulturpolitiske
spørgsmål med frist den 30. oktober 2017. Høringen gav ikke anledning til
bemærkninger.
kom (2017) 0385 - Bilag 2: Revideret grund- og nærhedsnotat om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa
1820425_0005.png
Page 5
Endvidere har forslaget været udsendt i bred høring til berørte interessenter med
høringsfrist den 9. oktober 2017. Ved høringsfristens udløb er der modtaget fire
høringssvar.
Danske Teatres Fællesorganisation har intet at bemærke til forslaget.
Amatørernes Kunst & Kultur Samråd bakker op om forslaget, idet samrådet ser det
som positivt, at orkestrets eksistens og muligheder for langtidsplanlægning dermed
sikres. Samrådets eneste bekymring er, at administrationen af orkestret har base i
London, og at det i forhold til usikkerheden i forbindelse med Brexit kan blive
nødvendigt at genoverveje orkestrets placering.
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik peger på, at Det Europæiske
Ungdomsorkesters betydning for videreudvikling af nogle af Danmarks største talenter
gennem 40 år er af uvurderlig værdi. I deres samarbejde i orkestret med ligestillede
musikere på højeste niveau fra hele Europa har de danske talenter udviklet sig
yderligere, og mange af de fremmeste musikere i det danske musikliv har siddet i
orkestret, ligesom nogle har et virke på et meget højt niveau i udlandet, f.eks. gennem
ansættelser i udenlandske orkestre. I Ungdomsorkestret danner medlemmerne netværk
til et internationalt musikliv på højeste niveau, og orkestret bidrager på den måde også
til udviklingen af hele det danske musikliv. Orkestrets styrke ligger i den kontinuerlige
høje kvalitet og ambitionsniveau, som bedst fastholdes med en langsigtet
bevillingshorisont. Udvalget og styrelsen anbefaler derfor varmt vedtagelse af forslaget.
Creative Europe Desk Danmark (CEDD) anfægter ikke orkestrets kunstneriske og
europæiske kvaliteter og støtter, at orkesteret fortsat får støtte via EU-midler. Samtidig
peger CEDD på negative konsekvenser ved forslaget i form af en uhensigtsmæssig
præcedens, hvor andre aktører vil kunne fremsætte ønske om også at få en
særbehandling. Endvidere vil forslaget kunne ses som en udhuling af programmets
budget, som ellers ville kunne bruges til at støtte et stort antal europæiske
kulturaktører. På den baggrund kan CEDD ikke bakke op om forslaget og peger i stedet
på mulige alternative løsninger, som f.eks. at etablere en særordning under Europa-
Parlamentet, at indskrive orkestret i andre dele af Et Kreativt Europa-programmet
eller at genetablere den såkaldte ”kulturambassadørpulje” fra det tidligere Kultur 2007,
således at andre større aktører kunne støttes på linje med orkestret.
9. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Forslaget har generel opbakning blandt EU-landene, men giver samtidig anledning til
flere principielle betænkeligheder hos landene. Der har derfor under forhandlingerne
været rejst ønske om at finde alternative løsninger, som af praktiske og tidsmæssige
årsager imidlertid ikke har vist sig at være realistiske. Derfor har et overvældende
flertal af lande efter omstændighederne tilsluttet sig et kompromis, hvor det
tydeliggøres, at orkestrets særstatus kun gives rent undtagelsesvis for resten af Et
Kreativt Europa-programmets løbeperiode. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med
Kommissionens mere langsigtede dialog med orkestret om at arbejde for at styrke
kom (2017) 0385 - Bilag 2: Revideret grund- og nærhedsnotat om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa
1820425_0006.png
Page 6
mulighederne for alternative finansieringskilder. I forhold til orkestrets hjemsted er det
under forhandlingerne kommet frem, at orkestrets administration har planer om at
flytte fra London til Rom.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen finder, at et vigtigt kulturprojekt som Det Europæiske Ungdomsorkester
med en klar europæisk dimension og af stor betydning for det danske musikliv bør
videreføres. Regering støtter derfor, at der findes en løsning for orkestret, der er
holdbar og gennemsigtig.
Regeringen havde på linje med en lang række øvrige medlemslande foretrukket en
løsning, der ikke rejser principielle problemstillinger, men kan som flertallet af lande
tilslutte sig et realistisk kompromis, som tydeliggør, at orkestrets særstatus kun gives
rent undtagelsesvis for resten af Et Kreativt Europa-programmets løbeperiode.
Regeringen kan støtte denne konkrete løsning, men lægger vægt på, at det i forbindelse
med beslutningen gøres klart, at det ikke kommer til at ske igen, og at Rådet forventer,
at der findes en anden permanent løsning.
11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Grund- og nærhedsnotat af 15. september 2017 om forslaget har været fremsendt til
Folketingets Europaudvalg den 22. september 2017.
Med hensyn til forslaget om Et Kreativt Europa 2014-2020 blev sagen forelagt for
Folketingets Europaudvalg med henblik på forhandlingsoplæg på møde den 3. maj 2012
forud for rådsmødet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 10.-11. maj 2012.