Europaudvalget 2017-18
KOM (2017) 0461 Spørgsmål 2
Offentligt
1802796_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Ministeren for fiskeri og ligestilling
12. oktober 2017
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
KOM (2017) 0461
Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse for 2018 af fiskerimulig-
heder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen
Spørgsmål 2
Ministeren bedes redegøre for, hvorledes hendes udtalelse vedr. fiskekvoter-
ne for torsk i den vestlige Østersø på mødet i Europaudvalget den 6. oktober
2017 om, at ”der i ICES rådgivningen rent faktisk er en mulighed for at gå op
til en stigning på 65 pct. og stadig fiske indenfor hvad der er bæredygtigt”
stemmer overens med ICES anbefalinger (rapport fra ICES, 31. maj 2017:
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/2017/cod.
27.22-24.pdf).
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Søren
Egge Rasmussen (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på soren.egge.rasmussen@ft.dk
og til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Erik Christensen
formand
Kopi til udenrigsministeren
1/1