Europaudvalget 2017-18
KOM (2017) 0567 Bilag 2
Offentligt
1842854_0001.png
Notat
3. januar 2018
J.nr. 2017 - 7970
Grund- og nærhedsnotat om ændret forslag til Rådets
forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010
for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det ad-
ministrative samarbejde vedrørende merværdiafgift,
KOM (2017) 706
1. Resumé
Forslagets formål er at forbedre EU-landenes skatteforvaltningers samarbejde med hinanden og med andre
retshåndhævende organer for derigennem at imødegå grænseoverskridende momssvig. Elementerne i det frem-
satte forslag er at: 1) forbedre EU-landenes muligheder for fælles kontroller af virksomheder, 2) styrke
arbejdet i Eurofisc
1
med behandling og analyse af oplysninger, 3) give OLAF
2
og EPPO
3
adgang til
udveksling af information om grænseoverskridende momssvig af væsentligt omfang, 4) forbedre udveksling
af information mellem skattemyndighederne vedrørende data om import af varer, der er fritaget for moms,
når de ankommer til EU, 5) forbedre udveksling af information mellem skattemyndighederne vedrørende
data om bilregistreringer, 6) indarbejde oplysninger om hvilke virksomheder, der er godkendte afgiftspligtige
personer i informationssystemet VIES
4
, og 7) styrke EU-landenes samarbejde ifm. inddrivelse af moms-
gæld.
I dette forslag om foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde om moms indarbejder
Kommissionen et tidligere fremsat forslag KOM (2017) 567 om godkendte afgiftspligtige personer, som
endnu ikke er vedtaget. Derved er forslaget relateret til en lovpakke, der blev fremsat den 4. oktober
2017, og som består af 3 forslag, der har til formål dels at forbedre det nuværende momssystem på en
række områder og sikre dette bedre mod især grænseoverskridende svig, dels at introducere de grundlæg-
gende elementer i det endelige momssystem.
Regeringen finder det vigtigt at styrke det administrative samarbejde og er positiv overfor de foreslåede æn-
dringer.
2. Baggrund
Det nuværende momssystem er reelt et midlertidigt system, der stammer tilbage fra 1978.
Et af de væsentligste problemer med systemet vurderes at være svig i den grænseoverskri-
dende handel med varer, hvor salg af varer mellem virksomheder i praksis er momsfrita-
get. Herudover er reglerne komplekse, da grænseoverskridende handel og national handel
ikke behandles ens. Systemet indebærer risiko for svig og hæmmer desuden handlen over
1
2
Kontor:
Moms, afgifter og told
Eurofisc er et netværk af embedsmænd i EU, der udveksler information om momssvindel.
European Anti-Fraud Office
Public Prosecutor's Office
EU’s elektroniske system
for udveksling af momsoplysninger
3
European
4
kom (2017) 0567 - Bilag 2: Grund- og nærhedsnotat om foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdigafgift
1842854_0002.png
grænserne på grund af kompleksiteten. Kommissionen skønner, at svig i forbindelse med
grænseoverskridende handel i EU årligt udgør mere end 50 mia. euro.
Kommissionen fremsatte i 2016 en handlingsplan for moms, der beskriver, hvordan
Kommissionen vil modernisere de gældende momsregler i EU. I handlingsplanen påpeger
Kommissionen nødvendigheden af både kortsigtede initiativer til forbedring af det nuvæ-
rende system og langsigtede ændringer af systemet, således at der på sigt kan gennemføres
et endeligt system, der er enkelt og robust. Et af initiativerne er den lovpakke, der blev
fremsat den 4. oktober 2017, og som både skal forbedre det nuværende momssystem på
en række områder og introducere de grundlæggende elementer i det endelige momssy-
stem, jf. grund- og nærhedsnotaterne om KOM (2017) 567 om godkendte afgiftspligtige
personer, KOM (2017) 568 om fritagelser for transaktioner inden for Fællesskabet samt
KOM (2017) 569 om harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiaf-
giftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af samhandelen mel-
lem medlemsstaterne.
Nærværende forslag er et af de initiativer, der kommer som følge af handlingsplanen for
moms. Forslaget sigter mod hurtigt at forbedre skatteforvaltningers samarbejde med hin-
anden og med andre retshåndhævende organer for derigennem at imødegå grænseover-
skridende momssvig.
Forslaget er oversendt til Rådet den 4. december 2017 og fremsat med hjemmel i trakta-
ten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) artikel 113, der kræver høring af
Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg samt enstemmig vedtagelse i
Rådet.
Der er allerede i dag administrativt samarbejde mellem skatteadministrationerne inden for
EU. Forslaget vil lette samarbejdet samt øge mængden af data, der udveksles.
3. Formål og indhold
De mest udbredte typer af grænseoverskridende svig er svig i forbindelse med forsvundne
forhandlere (MTIC-svig) og momskarruselsvig, brugtbilssvig og svig i forbindelse med
toldprocedurer ift. tredjelande. Forslaget har til formål at bekæmpe disse svigtyper, og de
beskrives nærmere nedenfor.
3.1 MTIC-svig
MTIC-svig (Missing Trader Intra-Community fraud) opstår, når en virksomhed momsfrit
køber varer eller tjenesteydelser fra en anden medlemsstat, opkræver moms ved
videresalg, men ikke indbetaler denne moms til afgiftsmyndighederne. Da køberen
fradrager momsen som købsmoms, taber EU-landene momsprovenu. Varerne kan sælges
videre nationalt for at ende hos en slutforbruger, hvor der opkræves moms, eller varerne
kan sælges momsfrit tilbage til en virksomhed i den anden medlemsstat, hvor svigen kan
gentages.
MTIC-svig er illusteret nedenfor:
Side 2 af 10
kom (2017) 0567 - Bilag 2: Grund- og nærhedsnotat om foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdigafgift
1842854_0003.png
Figur 1. MTIC-svig
Medlemsstat 2
”Buffer”
Virksomhed X, Y og Z
Virksomhed B
Missing trader
Opkræver moms ved inden-
landsk salg, men indbetaler
ikke salgsmoms til staten
Virksomhed C
Broker
Betaler moms ved inden-
landsk køb og fradrager
efterfølgende købsmom-
sen
Virksomhed A
Sælger varer uden moms
Medlemsstat 1
I den viste figur er det virksomhed B (som her er importør), der foretager svindlen ved at
importere uden moms, opkræve moms fra køberen (virksomhed C) og derefter forsvinde,
inden momsen skal afregnes
(”missing trader”). Evt. kan et større antal ”buffer”-virksom-
heder være med i kæden, som kan være helt legitime virksomheder, der ikke er vidende
om, at de er del af en moms-karrusel. Svindlerne vil således forsøge at designe kæden af
virksomheder således, at den set udefra virker tilforladelig, hvorfor
det er en udfordring
for SKATs kontrol
at standse kæden, inden virksomhed B forsvinder uden at afregne
moms. Det hører også med, at det ikke behøver være en importvirksomhed,
der er ”mis-
sing trader”; den funktion kan også opfyldes af virksomheder senere i momskæden.
Virk-
somhed C har fradragsret for den moms, som virksomheden har betalt til virksomhed B.
Virksomhed C kan herefter sælge varerne tilbage til virksomhed A, og da der er tale om
en grænseoverskridende transaktion mellem to virksomheder inden for EU, er salget
uden moms.
Forslaget indeholder følgende elementer, der har til formål at bekæmpe MTIC-svig:
i) Forbedre EU-landenes muligheder for fælles kontroller af virksomheder. Det er særligt relevant i forbin-
delse med kontrol af virksomheder med grænseoverskridende aktivitet i EU.
Det foreslås, at der gives mulighed for, at medlemslandene i tilfælde af mistanke om
grænseoverskridende svig kan etablere et revisionshold, der har til formål at foretage en
administrativ undersøgelse, hvor embedsmænd fra alle berørte EU-lande deltager.
Herudover foreslås det, at det EU-land, hvor en virksomhed er hjemhørende, forpligtes
til at foretage en undersøgelse af en virksomhed, såfremt mindst to medlemslande, hvor
virksomheden skal betale moms, ønsker en undersøgelse foretaget. Dette værktøj skal
forhindre, at EU-lande med mindre kontrol af momssvindel bliver foretrukket som etab-
leringsland af svigagtige virksomheder.
Side 3 af 10
kom (2017) 0567 - Bilag 2: Grund- og nærhedsnotat om foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdigafgift
1842854_0004.png
ii) Styrke udveksling af informationer om momssvindel mellem EU-lande gennem Eurofisc
Det foreslås at styrke udvekslingen af informationer mellem EU-landene gennem Euro-
fisc, som er et netværk af nationale eksperter i EU. Udvekslingen vil kunne anvendes i
forbindelse med Transaction Network Analysis (TNA). TNA er et analyseværktøj til be-
kæmpelse af momsvig, som kan bidrage til at afsløre mistænkelige mønstre i momstrans-
aktionerne. TNA er under udvikling og er et værktøj, som er frivilligt for medlemssta-
terne at anvende. Forslaget åbner samtidig op for, at Eurofisc kan videresende oplysnin-
ger om svig til Europol og OLAF.
Danmark deltager aktivt i Eurofisc og udviklingen af TNA.
iii) Give OLAF og EPPO adgang til udveksling af information om grænseoverskridende momssvig af
væsentligt omfang.
EPPO er en selvstændig og decentraliseret EU-institution, der er ansvarlig for undersø-
gelse samt retsforfølgelse af kriminalitet mod EU-budgettet, fx momssvig af væsentligt
omfang
5
.
OLAF er Kommissionens antisvig-enhed og er ansvarlig for administrative undersøgelser
af uregelmæssigheder, der påvirker EU’s finansielle interesser.
Forslaget medfører, at EU-lande, der deltager i EPPO, vil skulle videregive oplysninger til
EPPO om grænseoverskridende momssvig af væsentligt omfang, hvor skaden er mindst
10 millioner euro. EPPO vil fungere som en enkelt myndighed i alle deltagende EU-lande
og vil samle europæiske og nationale retshåndhævende myndigheders indsats i en fælles
tilgang.
Da ikke alle EU-lande, herunder Danmark, er en del af EPPO, vil OLAF i tilfælde af svig
af væsentligt omfang i disse lande fortsætte sine administrative undersøgelser.
Det foreslås, at der gives adgang til udveksling af informationer mellem OLAF og EPPO.
3.2 Brugtbilssvig
Den anden svigtype er brugtbilssvig, der kan opstå på flere måde. En af måderne er, at
nye biler sælges uden moms til en mellemhandler i et andet EU-land. Mellemhandleren
sælger herefter den nye bil som en brugtbil. Dette salg kan ske med betydeligt mindre
moms, idet salg af brugte biler kan beregnes efter særlige brugtmomsregler, hvor momsen
beregnes som en marginmoms (moms af fortjenesten) og derved ikke af det fulde veder-
lag (modydelse/salgspris).
Dette er illustreret i figur 2 nedenfor.
5
EU’s budget baserer sig bl.a. på opkrævning af
en ensartet sats af det harmoniserede momsgrundlag i hvert enkelt EU-
land. Momssvigen påvirker beregningen af det harmoniserede momsgrundlag negativt.
Side 4 af 10
kom (2017) 0567 - Bilag 2: Grund- og nærhedsnotat om foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdigafgift
1842854_0005.png
Figur 2. Brugtbilssvig
Virksomhed
A
Momsfri levering
Virksomhed
B
Misbrug af
brugtmomsregler
Privat A
Medlemsland 1
Medlemsland 2
I den viste figur sælger virksomhed A i medlemsland 1 en ny bil uden moms til virksom-
hed B i medlemsland 2. Nye biler leveres i henhold til momsreglerne uden moms ved
grænseoverskridende handel mellem to virksomheder. Hvis der ikke svindles, skal virk-
somhed B betale erhvervelsesmoms, som samtidig kan fradrages som købsmoms. Ved vi-
deresalg til en forbruger, skal der lægges moms på salgsprisen. Virksomhed B, foretager
svindlen ved at importere en ny bil uden moms for herefter at videresælge bilen som en
brugt bil til en privat køber, hvorved der alene skal beregnes moms efter brugtmomsreg-
lerne (marginmoms). Den private person begunstiges i svindlen ved en lavere pris på bi-
len.
Forslaget indeholder følgende element til bekæmpelse af denne svigtype:
iv) Forbedrede muligheder for information mellem skattemyndighederne
Det foreslås, at der gives forbedrede muligheder for udveksling af data om bilregistreringer
mellem de nationale skattemyndigheder med henblik på at opklare brugtbilssvig.
3.3 Svig i forbindelse med import fra tredjelande
Den tredje svigtype opstår i situationer, hvor varer importeres til EU-land 2, men ankom-
mer til EU via EU-land 1, hvorfra de skal videretransporteres. Normalt anvendes visse
toldprocedurer (kode 42 og 63), som bl.a. indebærer, at der ikke betales importmoms i
EU-land 1, men først ved ankomst til EU-land 2.
Svindlen opstår ved, at varerne ’forsvin-
der’ på det sorte marked, før de når frem til EU-land
2. Varerne er derved reelt importe-
ret momsfrit. Proceduren uden svig er illustreret nedenfor. Her skal der ikke betales im-
portmoms i EU-land 1, men først ved ankomst til EU-land 2. Samtidig med betalingen af
moms vil virksomheden foretage fradrag. Virksomheden vil herefter sælge varen til en
forbruger med moms. Figur 3 illustrerer således toldproceduren (42 og 63)
uden
svig.
Side 5 af 10
kom (2017) 0567 - Bilag 2: Grund- og nærhedsnotat om foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdigafgift
1842854_0006.png
Figur 3. Toldproceduren 42 og 63
Virksom-
hed B
Ekspor-
tør
Virksom-
hed A
Betaling af moms,
samt fradrag af
moms
Momsfri levering
procedure 42
Salg til forbruger og
betaling af moms
3. land
Medlemsland 1
Medlemsland 2
Figur 4 illustrerer toldproceduren (42 og 63)
med
svig:
Figur 4. Importsvig - Toldproceduren 42 og 63
Ekspor-
tør
Momsfri levering
procedure 42
Virksom-
hed A
Momsfri levering
procedure 42
Virksom-
hed B
Varen forsvinder ud
på det sorte marked
3. land
Medlemsland 1
Medlemsland 2
Forslaget indeholder følgende tiltag til bekæmpelse af denne svigtype:
v) Forbedre udveksling af information mellem skattemyndighederne vedrørende data om import af varer,
der er fritaget for moms, når de ankommer til EU
Side 6 af 10
kom (2017) 0567 - Bilag 2: Grund- og nærhedsnotat om foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdigafgift
1842854_0007.png
Det foreslås, at de nationale skattemyndigheder gives mulighed for at krydstjekke oplys-
ninger, som importører afgiver i forbindelse med import af varer, der skal videretranspor-
teres til et andet EU-land end det, hvor importen sker. Dette er særligt væsentligt i forbin-
delse med importsvindel. Forslaget medfører, at begge EU-lande kan krydstjekke oplys-
ningerne, som importøren giver til de respektive EU-lande, for at se, om en importør af-
giver forskellige oplysninger til de respektive lande. Dette er særligt relevant ved svig i
forbindelse med toldprocedure 42 og 63.
3.4 Øvrige tiltag
Herudover indeholder forslaget følgende elementer:
vi) Integration i VIES-systemet af godkendte afgiftspligtige personer (CTP)
Det foreslås, at såfremt det i forbindelse med udformning af bl.a. det endelige momssy-
stem vedtages, at personer og virksomheder, som opfylder visse krav, kan klassificeres
som ”godkendte
afgiftspligtige personer” og dermed få adgang til særlige forenklinger og
ordninger, skal oplysninger om sådanne godkendelser integreres i informationssystemet
VIES. Dette vil give såvel virksomheder som skattemyndigheder adgang til at få informa-
tion om, hvilke virksomheder der er godkendt.
vii) Styrke EU-landenes samarbejde ifm. inddrivelse af momsgæld
Det forslås at styrke EU-landenes samarbejde ifm. inddrivelse af momsgæld. Dette skal
ske ved at gøre det muligt for afgiftspligtige personer at give samtykke til, at eventuelle
fremtidige momsrefusionsbeløb, som den afgiftspligtige person får til gode i et medlems-
land, kan anvendes til betaling eller som sikkerhed for et skyldigt udestående i etablerings-
medlemsstaten. Dette vil lette de nugældende regler, der siger, at medlemsstater, skal ud-
arbejde en specifik anmodning om inddrivelse, hvilken skal koordineres med den med-
lemsstat, der søges om bistand til inddrivelse i.
4. Europa-Parlamentets udtalelser
Kommissionens forslag kræver høring af Europa-Parlamentet. Der foreligger på nuvæ-
rende tidspunkt ikke en udtalelse fra Europa-Parlamentet.
5. Nærhedsprincippet
Kommissionen anfører i forslaget, at dette er i overensstemmelse med nærhedsprincippet
med følgende begrundelse.
”Medlemsstaterne
er primært ansvarlige for forvaltning, kontrol og opkrævning af moms.
Momssvig er imidlertid ofte knyttet til grænseoverskridende transaktioner i det indre mar-
ked eller involverer virksomheder, der er etableret i andre medlemsstater end den, hvor
afgiften skal betales. Det har en negativ indvirkning på, hvordan det indre marked funge-
rer og forårsager alvorlige tab for EU-budgettet.
Ifølge artikel 113 i TEUF skal Rådet vedtage bestemmelser med henblik på at harmoni-
sere lovgivningen vedrørende indirekte skatter for at sikre det indre markeds funktion og
undgå konkurrenceforvridning. Resultatet har været EU's samarbejdsinstrumenter, der
Side 7 af 10
kom (2017) 0567 - Bilag 2: Grund- og nærhedsnotat om foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdigafgift
1842854_0008.png
først og fremmest har til formål at tilrettelægge udveksling af oplysninger mellem skatte-
forvaltninger samt støtte fælles revisionsaktiviteter og oprettelsen af Eurofiscnettet.
I momshandlingsplanen opfordres til mere effektive instrumenter, især en stærkere rolle
for Eurofisc, og nye former for samarbejde med et solidt retsgrundlag. Dette kan ikke ske
alene på medlemsstatsniveau eller ved hjælp af ikke-lovgivningsmæssige instrumenter. En
indsats på EU-plan vil skabe en større merværdi, end hvad der kan opnås på nationalt
plan.”
Den danske regering er enig i, at forslaget med ovennævnte begrundelser er i overens-
stemmelse med nærhedsprincippet.
6. Gældende dansk ret
Reglerne for administrativt samarbejde mellem medlemslandenes myndigheder er i dag
fastlagt i forordning 904/2010, som er direkte anvendelig i Danmark og dermed gældende
for SKAT.
SKAT deltager aktivt i Eurofisc og i udviklingen af TNA.
7. Konsekvenser
Lovgivningsmæssige konsekvenser
Der er tale om ændring af en forordning, som er direkte gældende i Danmark. En ændring
af forordningen kræver derfor som udgangspunkt ikke en ændring af dansk lovgivning.
Økonomiske konsekvenser
Nærværende forslag vurderes at have positiv indflydelse på momsprovenuet, idet svig bli-
ver bekæmpet. Forslaget vurderes ikke at have væsentlige øvrige samfundsøkonomiske eller
erhvervsøkonomiske konsekvenser.
Administrative konsekvenser for SKAT
SKAT vurderer, at forslagene vil medføre omkostninger på ca. 5 mio. kr. over en 5-årig
periode. Beløbet dækker over omkostninger til tilpasning af IT-systemerne VIES og
momsrefusionssystemet. Det vurderes videre, at der kan forekomme administrative om-
kostninger for SKAT i forbindelse med det udvidede samarbejde. Forslaget lægger ikke
en konkret plan for et sådant samarbejde, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke har
været muligt for SKAT at vurdere omkostningerne præcist.
Herudover er der igangsat en undersøgelse af de administrative konsekvenser i relation til
EU-landenes samarbejde ifm. inddrivelse af momsgæld, hvorfor der tages et foreløbigt
forbehold herfor.
Andre konsekvenser og beskyttelsesniveauet
En vedtagelse af forslaget skønnes ikke at berøre beskyttelsesniveauet i Danmark.
Side 8 af 10
kom (2017) 0567 - Bilag 2: Grund- og nærhedsnotat om foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdigafgift
1842854_0009.png
SKAT har ikke i Danmark konstateret svig i forbindelse med toldprocedure 42 og 63.
Det kan dog ikke afvises, at svig finder sted i begrænset omfang. SKAT er i færd med at
udarbejde et skøn over omfanget af momssvigen i forbindelse med brugtbilssvig samt
MTIC-svig. SKATs vurdering vil blive indarbejdet i et revideret grund- og nærhedsnotat.
8. Høring
Forslaget er sendt i høring den 7. december 2017 hos Advokatsamfundet, Arbejderbevæ-
gelsens Erhvervsråd, Borger- og retssikkerhedschefen i SKAT, Cevea, CEPOS, Dansk
Erhverv, Dansk Byggeri, Dansk Energi, Danske Advokater, Danske Speditører, DI, Fi-
nans Danmark, FSR - danske revisorer, Justitia, Kraka, Skatteankestyrelsen samt SRF
Skattefaglig Forening
Høringsfristen er sat til den 10. januar 2018. Der vil efter høringsfristens udløb blive
fremsendt et supplerende grund- og nærhedsnotat indeholdende høringssvarene.
9. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Alle medlemslande prioriterer bekæmpelse af momssvig højt, og det forventes derfor, at
der generelt er opbakning til et tættere administrativt samarbejde med svigbekæmpende
formål. Det kan dog ikke afvises, at nogle medlemslande vil være skeptiske overfor en
styrkelse af samarbejdet mellem Eurofisc, EPPO og OLAF. Dette skyldes, at kontrol an-
ses for at være medlemslandenes kompetence, og at visse lande kan være bekymret for, at
en styrkelse af EU institutionerne vil ske på bekostning af EU-landenes kompetence.
Dele af forslaget er afhængigt af, at der opnås enighed om, at
”godkendte
afgiftspligtige
personer” skal tilføjes som et nyt begreb. Opnås der enighed, forventes det, at medlems-
landene vil være positivt indstillet overfor, at oplysninger om
”godkendte
afgiftspligtige
personer” indgår i det eksisterende VIES-system.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen støtter generelt Kommissionens ambition om at modernisere og styrke
momssystemet i EU og prioritere en fælles og ambitiøs indsats til bekæmpelse af moms-
svig, herunder MTIC-svig, brugtbilssvig og svig i forbindelse med import fra tredjeland.
Regeringen er positivt indstillet over for forslaget, idet det konkret medfører en øget in-
formationsdeling, som forbedrer skatteforvaltningers og andre retshåndhævende organers
muligheder for at opdage og bekæmpe svig.
Regeringen finder det positivt, at EU-landenes mulighed for fælles kontroller af virksom-
heder med grænseoverskridende aktivitet i EU styrkes, og at mulighederne for hurtigt at
udveksle oplysninger om momssvindel mellem Eurofisc, Europol, EPPO og OLAF for-
bedres. Det vurderes, at samarbejde mellem myndighederne på EU-niveau vil give mulig-
hed for krydskontrol af oplysninger, hvilket vil medvirke til at identificere svig. Grundet
Danmarks retsforbehold er Danmark ikke en del af EPPO. Konsekvenserne af at stå
uden for EPPO vil blive undersøgt i forbindelse med behandlingen af forslaget.
Side 9 af 10
kom (2017) 0567 - Bilag 2: Grund- og nærhedsnotat om foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdigafgift
1842854_0010.png
Det vurderes desuden, at initiativerne kan have en præventiv effekt, da det administrative
samarbejde vil øge sandsynligheden for, at svig opdages af myndighederne.
Dele af forslaget er afhængigt af vedtagelse af et andet forslag, jf. KOM (2017) 569, der
introducerer
begrebet ”godkendt afgiftspligtig person”
som en overgangsordning, såfremt
forslaget vedtages uændret. Forslaget om
”godkendte
afgiftspligtige personer” vil derfor
skulle vedtages senest samtidig med dette forslag.
”Godkendte
afgiftspligtige personer”
vil, ved at opfylde forskellige krav, kunne gøre brug af mindre administrative byrdefulde
processer ift. momsindberetninger og -indbetalinger. Regeringens holdning til indførelsen
af klassificeringen
”godkendte
afgiftspligtige personer” fremgår af grund- og nærhedsno-
tatet til KOM (2017) 569, hvor regeringen er skeptisk overfor Kommissionens forslag
om, at et overgangssystem mod det endelige momssystem skal indebære to systemer, alt
afhængig af om kunden er en
”godkendt
afgiftspligtig person”.
11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Forslaget KOM (2017) 706 har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaud-
valg.
Side 10 af 10