Europaudvalget 2017-18
KOM (2018) 0110 Bilag 1
Offentligt
1884158_0001.png
23-04-2018
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL
FOLKETINGETS EUROPAUDVALG
Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv
om ændring af direktiv 2009/65/EU (UCITS) og direktiv 2011/61/EU
(FAIF) for så vidt angår distribution af kollektive investeringsfonde
på tværs af grænserne, KOM(2018) 92, og forslag til Europa-
Parlamentet og Rådets forordning om lettere distribution af kollekti-
ve investeringsfonde på tværs af grænserne og om ændring af for-
ordning 2013/345/EU og 2013/346/EU, KOM(2018) 110.
1. Resumé
Kommissionen har den 12. marts 2018 fremsat forslag til revision af
UCITS-direktivet, der indeholder regler om kollektive investeringsinsti-
tutter, og FAIF-direktivet (forvalter af alternative investeringsfonde), der
indeholder regler for forvaltere af alternativer investeringsfonde, samt
fremsat forslag til ny forordning om markedsføringsforhold og gennem-
sigtighed om gebyrer i relation til sådanne investeringsfonde i EU. For-
slagene er oversendt til Rådet den 15. marts 2018 i dansk sprogversion.
Formålet med forslagene er at mindske de lovgivningsmæssige barrierer
for distribution af fonde på tværs af grænserne ved bl.a. at fjerne unød-
vendigt komplicerede og byrdefulde krav ang. markedsføringsforhold,
administrative forhold og underretningsprocesser.
Regeringen støtter generelt Kommissionens formål med forslagene om at
mindske lovgivningsmæssige barrierer for distribution af kollektive inve-
steringsfonde og lette administrative byrder.
Regeringen vil arbejde for, at nye regler og procedurer skal være enkle,
proportionale og begrundet i reel merværdi, samt at de ikke unødigt
hæmmer velfungerende markedspraksis. Regeringen vil endvidere arbej-
de for en fortsat høj investorbeskyttelse for detailinvestorer.
2. Baggrund
Forslagene fremsættes som et led i styrkelsen af kapitalmarkedsunionen,
der vedrører alle EU-lande og omfatter en lang række forskellige tiltag på
det finansielle område, som har til formål at skabe mere velfungerende og
integrerede kapitalmarkeder i EU til gavn for vækst og beskæftigelse.
kom (2018) 0110 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om distribution af investeringsfonde
1884158_0002.png
2/11
I EU kan investeringsfonde være kategoriseret som investeringsinstitutter
og alternative investeringsfonde. Investeringsinstitutter er omfattet af
UCITS-direktivet, mens forvaltere af alternative investeringsfonde er om-
fattet af FAIF-direktivet, suppleret af fire retsakter om specifikke typer af
alternative fonde, herunder bl.a. europæiske venturekapitalfonde
1
(EuVECA) og sociale iværksætterfonde
2
(EuSEF).
Investeringsfonde går i Danmark under betegnelsen danske UCITS
3
og
alternative investeringsfonde (AIF’er).
En dansk UCITS må markedsføre sine andele i Danmark, når den har op-
nået tilladelse som UCITS. En udenlandsk UCITS, der har tilladelse i
medfør af UCITS-direktivet, kan markedsføre sig i Danmark, når Finans-
tilsynet har modtaget meddelelse herom fra de kompetente myndigheder i
den udenlandske UCITS’ hjemland.
En dansk AIF skal ikke have tilladelse, før den udbydes i Danmark med-
mindre forvalteren ønsker at markedsføre sig over for detailinvestorer.
Ligeledes kan en AIF fra et land inden for EU eller et land, som EU har
indgået aftale med, markedsføre sig over for professionelle investorer i
Danmark, når aktiviteten er blevet anmeldt til Finanstilsynet.
Kommissionen vurderer, at Danmark ligger blandt de 8 største markeder i
EU for grænseoverskridende aktivitet.
Både UCITS- og FAIF-direktivet indeholder bestemmelser om grænse-
overskridende markedsføring og om kravene til det materiale, der skal
sendes til et andet EU-lands tilsynsmyndigheder i forbindelse med græn-
seoverskridende markedsføring (også kaldet anmeldelsesmateriale). I dag
kan det enkelte EU-land fastsætte nationale regler om markedsføringen,
herunder også om gebyrer og underretningskrav. Dette har medført en
uigennemsigtig og uensartet praksis EU-landene imellem.
Kommissionens forslag baserer sig i vid udstrækning på kortlægningen af
barrierer for et integreret europæisk kapitalmarked, der blev foretaget i
forbindelse med udarbejdelse af grønbogen om kapitalmarkedsunionen
4
,
EU-landenes tilbagemelding på opfordring om indsendelse af dokumenta-
tion på EU’s regelsæt for finansielle tjenesteydelser
5
, en offentlig høring
6
1
2
Forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde.
Forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde.
3
Danske UCITS omfatter investeringsforeninger, selskaber for investering med kapital
der er variabel (SIKAV’er), eller værdipapirfonde. Der er pt. ingen danske SIKAV’er.
4
Grønbog
Etablering af en kapitalmarkedsunion (KOM(2015)63 final).
5
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Øko-
nomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Opfordring til indsendelse af doku-
mentation
EU's regelsæt for finansielle tjenesteydelser (KOM(2016) 855 final).
6
https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-
investment-funds_en.
kom (2018) 0110 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om distribution af investeringsfonde
1884158_0003.png
3/11
på området og særligt arbejdet i en ekspertgruppe sammen med Kommis-
sionen om kortlægning af nationale barrierer for grænseoverskridende
kapitalstrømme
7
.
Retsgrundlaget for de foreslåede direktivændringer er artikel 53, stk. 1, i
Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), mens rets-
grundlaget for den foreslåede forordning er artikel 114 i TEUF.
Kommissionens forslag skal behandles og vedtages af Rådet og Europa-
Parlamentet efter den almindelige EU-beslutningsprocedure i TEUF arti-
kel 294, hvor Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.
3. Formål og indhold
Formålet med det samlede forslag er at gøre distribution af investerings-
institutter m.v. på tværs af grænserne lettere, samtidig med at der sikres et
højt niveau af investorbeskyttelse.
Sigtet er således, at mindske omkostningerne ved at udøve aktiviteter på
tværs af
EU’s
grænser og derigennem understøtte et bedre integreret eu-
ropæisk marked for investeringsinstitutter, herunder øge konkurrencen og
give investorerne flere valgmuligheder ift. investeringsprodukter m.v.
De væsentligste elementer i det samlede forslag er:
1) Reglerne vedrørende krav til
markedsføringsmateriale
ensrettes
for de forskellige typer af investeringsinstitutter på UCITS- og
FAIF-området. Ligeledes fastsættes der regler vedrørende syste-
matisk kontrol af markedsføringsmateriale.
2)
Præ-markedsføring,
der omhandler tilladte markedsføringsakti-
viteter, inden en investeringsfond er etableret, defineres, ligesom
der fastsættes regler for anvendelse af præ-markedsføring for
FAIF’er, europæiske venturekapitalfonde (EuVECA) og europæi-
ske sociale iværksætterfonde (EuSEF).
3) Ændring af reglerne vedrørende krav til
faciliteter til udførelse
af opgaver til støtte for investorer,
således at valget overlades til
forvalteren, og et forbud mod krav om, at investeringsinstitutter
skal have fysisk tilstedeværelse i et værtsland.
4) Fælles principper om at
gebyrer,
som opkræves af de kompetente
myndigheder, skal stå i rimeligt forhold til de udgifter der er for-
bundet med de gennemførte tilsynsopgaver, herunder også krav
7
Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om fremskyndelse af kapi-
talmarkedsunionen: tackling af nationale hindringer for kapitalstrømme, KOM(2017)
147, offentliggjort den 24. marts 2017 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0147&from=DA)
kom (2018) 0110 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om distribution af investeringsfonde
1884158_0004.png
4/11
om offentliggørelse af nationale bestemmelser vedrørende gebyrer
og afgifter.
5) Harmonisering af procedurer og krav vedrørende ajourføring af
underretninger
om og ophør af grænseoverskridende markedsfø-
ring.
Forslaget indeholder herudover krav til de nationale myndigheder om of-
fentliggørelse af oplysninger og indberetning til ESMA. Ligeledes får
ESMA mandat til udstedelse af vejledninger, udarbejdelse af gennemfø-
relsesmæssige tekniske standarder, offentliggørelse af oplysninger m.v.
Endelig tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage gennemførel-
sesmæssige tekniske standarder.
Nedenfor gennemgås de væsentligst elementer af henholdsvis forord-
nings- og direktivforslaget.
Forordningsforslaget
Forordningsforslaget indeholder bestemmelser, der skal gøre det lettere
for investeringsinstitutter at yde grænseoverskridende tjenester, herunder
ved at forbedre gennemsigtigheden med hensyn til nationale markedsfø-
ringskrav og en mere klar formulering af processen med kontrol af mar-
kedsføringsmateriale.
Desuden indeholder forordningsforslaget en række bestemmelser af mere
teknisk karakter rettet mod Den Europæiske Værdipapir- og Markedstil-
synsmyndighed (ESMA) og de nationale myndigheder. Det gælder bl.a.
principper for fastsættelse af lovbestemte gebyrer, samt en række pligter
til både ESMA og medlemsstaterne om bl.a. offentliggørelse af oplysnin-
ger om gebyrer og afgifter.
Markedsføringsmateriale
Det foreslås, at FAIF’er og IFS’er
(investeringsforvaltningsselskaber)
skal sikre, at alt markedsføringsmateriale rettet mod investorer i
forbindelse med salg af andele eller aktier i AIF'er og UCITS præsenteres
på en fair, tydelig og ikke-vildledende måde. Forslaget er i store træk
baseret på den gældende artikel 77 i UCITS-direktivet, men
anvendelsesområdet udvides til også at omfatte FAIF-direktivet.
Det foreslås endvidere, at de nationale kompetente myndigheder (i
Danmark Finanstilsynet) skal offentliggøre på deres hjemmeside alle
gældende nationale love og administrative bestemmelser om
markedsføringsbestemmelser for AIF'er og UCITS og sammenfatninger
heraf. Disse oplysninger skal også sendes til ESMA, der ligeledes vil
skulle offentliggøre og ajourføre oplysningerne på sin hjemmeside via en
central database oprettet til formålet. ESMA gives bemyndigelse til at
udarbejde gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at
strømline informationerne.
kom (2018) 0110 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om distribution af investeringsfonde
1884158_0005.png
5/11
Hvis
et
EU-land
kræver
systematisk
underretning
om
markedsføringsmateriale for at kontrollere, at sådant materiale er i
overensstemmelse med de relevante nationale bestemmelser om
markedsføringskrav, indføres der et forbud mod, at kontrollen kan udgøre
en forhåndsbetingelse for markedsføring. Der foreslås indført en 10 dages
frist for en sådan kontrol og krav om udførelse på gennemsigtig og ikke-
diskriminerende vis samt indberetning om beslutninger til ESMA.
Formålet er at undgå, at kontrollen anvendes som en (teknisk)
handelshindring.
For at sikre en ensartet behandling af detailinvestorer foreslås det
endvidere, at kravene vedrørende kontrol af markedsføring også anvendes
af FAIF'er, hvis EU-landene tillader dem at markedsføre andele eller
aktier i AIF'er til detailinvestorer på deres område.
Endelig pålægges ESMA med forslaget at offentliggøre, ajourføre og
vedligeholde en central database med lister over alle fonde og forvaltere,
samt de EU-lande, hvori de pågældende fonde markedsføres.
Principper og gennemsigtighed vedrørende gebyrer eller afgifter
Det foreslås at indføre et princip om, at de gebyrer eller afgifter, som de
kompetente myndigheder opkræver, skal stå i et rimeligt forhold til de
omkostninger, der er forbundet med udførelsen af tilsynsopgaver.
Ligeledes foreslås der indført krav om, at de kompetente myndigheder
skal offentliggøre og ajourføre centrale databaser om afgifter eller
gebyrer eller relevante beregningsmetoder på deres hjemmeside, ligesom
de skal underrette ESMA herom.
ESMA foreslås bemyndiget til at strømline informationerne fra de
nationale kompetente myndigheder og offentliggøre og ajourføre en
interaktiv onlinedatabase med oversigter over gebyrer eller afgifter, der
gør det muligt for brugeren at udføre beregninger online.
Direktivforslaget
Med direktivforslaget udgår en række bestemmelser i UCITS- og FAIF-
direktivet, der i stedet videreføres i forordningsforslaget, visse bestem-
melser ændres eller nyaffattes, og der indføres enkelte nye bestemmelser.
Sigtet med ændringerne er at skabe større klarhed og harmonisering af de
eksisterende regler.
Etablering af faciliteter til støtte for investorer ved grænseoverskridende
markedsføring
Kommissionen foreslår at ændre de eksisterende regler i UCITS-
direktivet ved at indføre et forbud mod krav om, at investeringsinstitutter
skal være fysisk til stede i hver af de EU-lande, hvor
investeringsinstituttet markedsføres (dvs. værtslande), og i stedet give
mulighed for at anvende elektroniske eller andre midler til
kom (2018) 0110 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om distribution af investeringsfonde
1884158_0006.png
6/11
fjernkommunikation med investorerne med henblik på at lette den
grænseoverskridende distribution. Forslaget indeholder endvidere krav til
hvilke andre faciliteter, der skal være til rådighed i værtslande såsom
oplysninger om investeringsfonden, indløsningsprocedurer mv., således
at investorbeskyttelsen sikres.
Kommissionen foreslår samtidig, at forvaltere får mulighed for at
anvende elektroniske eller andre midler til fjernkommunikation med
investorer.
For at sikre en konsekvent behandling af detailinvestorer, uafhængigt af
den fondstype de beslutter at investere i, foreslås der indført en
tilsvarende bestemmelse i FAIF-direktivet, således at
FAIF’er i
EU-
lande, der tillader FAIF'er at markedsføre andele eller kapitalandele i
AIF'er på deres område til detailinvestorer, også er omfattet af kravene.
Anmeldelsesprocedure i forbindelse med markedsføring
For at bringe nationale regler på linje med hinanden på tværs af fonde og
EU-lande foreslås det at ændre reglerne i UCITS-direktivet vedrørende
ajourføring af underretninger om grænseoverskridende markedsføring.
Der foreslås indført en skriftlig adviseringspligt til de kompetente myn-
digheder i hjemlandet på mindst en måned før ændringen iværksættes.
Ligeledes indføres der en frist på 10 dage for de kompetente myndigheder
til at reagere, såfremt en ændring medfører, at investeringsinstituttet ikke
længere overholder direktivets regler, dog 20 dage vedrørende investe-
ringsinstitutter iht. FAIF-direktivet.
Endvidere foreslås supplerende regler til anmeldelsesprocedurerne med
klare betingelser og tærskler
8
for, hvornår investeringsinstitutter kan
ophøre med deres markedsføringsaktiviteter i en medlemsstat.
Præ-markedsføring af investeringsfonde
(AIF’er, EuVECA og EuSEF)
Med henblik på at ensrette forståelsen af præ-markedsføring og
betingelser herfor, som angår forvalterens aktiviteter, foreslås det at
indføre den samme definition af præ-markedsføring samt regler om
anvendelse af præ-markedsføring i FAIF-direktivet såvel som i
forordningenerne for EuVECA og EuSEF. Denne ændring skal gøre det
tydeligt, at forvaltere, som har tilladelse i overensstemmelse med det
nævnte direktiv og forordninger, må henvende sig målrettet til investorer
for at afprøve deres interesse for kommende investeringsmuligheder eller
-strategier inden etableringen af fonden.
For at sikre mod omgåelse af kravene om markedsføring foreslås det, at
1) forvalteren kan afprøve en investeringsidé eller en investeringsstrategi
8
Ophør af markedsføringsaktivitet i et givet land kan meddeles, hvis der er højst 10 in-
vestorer, der besidder op til 1 pct. af de forvaltede aktiver i investeringsinstituttet.
kom (2018) 0110 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om distribution af investeringsfonde
1884158_0007.png
7/11
over for investorer, sålænge fonden ikke er etableret og 2) investorers
tegning af andele eller kapitalandele i en investeringsfond, der sker på
baggrund af præ-markedsføring før fonden blev etableret, betragtes som
et resultat af markedsføring. Det vil sige, at man vil skulle have anmeldt
fonden og markedsføringstiltag i det pågældende EU-land.
4. Europa-Parlamentets udtalelse
Europa-Parlamentet er medlovgiver på forslaget og har endnu ikke udtalt
sig om forslaget. Det er forventningen, at Europa-Parlamentet generelt vil
være positiv over for Kommissionens forslag.
5. Nærhedsprincippet
Kommissionen anfører, at hensigten med forslaget ikke i tilstrækkelig
grad kan opfyldes af EU-landene, hvis de handler uafhængigt af hinan-
den, da de identificerede forskelle i praksis, processer og begrebsforståel-
se ikke vil blive tilstrækkeligt adresseret eller belyst. Kommissionen
fremhæver, at et tiltag på europæisk plan vil sikre, at de identificerede
barrierer for grænseoverskridende aktivitet fjernes med henblik på at sik-
re lige konkurrencevilkår og øget valgmulighed for investorer.
Det er regeringens foreløbige vurdering, at forslaget er i overensstemmel-
se med nærhedsprincippet. Det vurderes at være væsentligt at sikre ensar-
tet forståelse af begreber og anvendelse af reglerne samt gennemsigtighed
i tilladte nationale regler for at nedbringe omkostninger for investorer og
investeringsfonde samtidig med at investorbeskyttelsen sikres. Det formål
kan bedst opfyldes ved EU-regulering.
6. Gældende dansk ret
Danske UCITS er reguleret i lov om investeringsforeninger m.v. (LIF),
der implementerer UCITS-direktivet. En UCITS kan alene være admini-
streret af et investeringsforvaltningsselskab (IFS). AIF’er er ikke regule-
ret eller under tilsyn, men skal have en forvalter, som har tilladelse i med-
før af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-
loven). FAIF-loven implementerer FAIF-direktivet. Det er således forval-
teren, der er under tilsyn og pålagt pligter i henhold til FAIF-loven. Til
begge love er der udstedt bekendtgørelser, der indeholder regler vedrø-
rende grænseoverskridende markedsføring.
EuVECA og EuSEF er reguleret direkte i form af forordninger uden yder-
ligere implementering i dansk ret.
7. Konsekvenser
Lovgivningsmæssige konsekvenser
Vedtagelse af forslaget forventes at medføre ændringer i lov om investe-
ringsforeninger m.v. og lov om forvaltere af alternative investeringsfonde
m.v. og tilhørende bekendtgørelser vedrørende grænseoverskridende
markedsføring.
kom (2018) 0110 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om distribution af investeringsfonde
1884158_0008.png
8/11
Økonomiske konsekvenser
Statsfinansielle konsekvenser
Forslagene forventes ikke at have direkte statsfinansielle konsekvenser.
Samfundsøkonomiske konsekvenser
Forslagene har til hensigt at understøtte et effektivt kapitalmarked og kan
have positive samfundsøkonomiske konsekvenser gennem afledte konse-
kvenser af større konkurrence og bedre muligheder for stordriftsfordele.
Det kan ligeledes forventes at have positive effekter, at reglerne bliver
mere gennemskuelige og tilgængelige for investorer såvel som fonde.
En øget vækst i distributionen på tværs af grænserne i EU kan således bi-
drage til at mindske markedsfragmenteringen, øge konkurrencen og for-
bedre investeringsmulighederne til gavn for investorerne.
Erhvervsøkonomiske konsekvenser
Forslagene har til hensigt at gøre distribution af investeringsinstitutter på
tværs af grænserne lettere, hvilket forventes at have positive erhvervs-
økonomiske konsekvenser. UCITS er i dag bredt anvendt, og der udøves
allerede op til 30 pct. grænseoverskridende aktivitet i EU på investerings-
fondsområdet.
Kommissionen bemærker, at forslagene også har til hensigt at reducere
administrative omkostninger ved bl.a. at ensarte procedurer, fremme gen-
nemsigtighed af regler og gebyrniveauer samt fjerne kravet om fysisk til-
stedeværelse i værtslande. Der må dog forventes visse omstillingsbyrder.
Kommissionen vurderer, at de samlede byrder vil blive reduceret.
Der må forventes visse udgifter og omstillingsbyrder i forbindelse med
udvikling af IT-systemer i forbindelse med øgede offentliggørelses- og
rapporteringskrav, som i vidt omfang foreslås fastlagt ved regulatoriske
og implementeringstekniske standarder. Henset til usikkerheden om om-
fanget af disse forpligtelser kan disse udgifter ikke kvantificeres nærmere
på nuværende tidspunkt.
Overordnet forventes de administrative konsekvenser af forslaget for in-
vesteringsfonde i Danmark at være ubetydelige.
Andre konsekvenser og beskyttelsesniveauet
Forslagene forventes ikke at have direkte konsekvenser for beskæftigel-
sen, arbejdsmarkedet, ligestilling, miljø eller sundhed i Danmark.
8. Høring
Kommissionens forslag har været i skriftlig høring i EU-Specialudvalget
for den finansielle sektor med frist for bemærkninger den 23. marts 2018.
kom (2018) 0110 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om distribution af investeringsfonde
1884158_0009.png
9/11
Nedenfor sammenfattes hovedindholdet af de indkomne høringssvar fra
Finans Danmark (FD) og Dansk Venturekapital- og Private Equity For-
ening (DVCA).
Finans Danmark (FD) finder det positivt at forbedre rammevilkårene for
udbud af investeringsfonde i EU-landene og bifalder Kommissionens
ambitioner om at fjerne de barrierer, der i dag hæmmer den frie afgang til
investeringsfonde på tværs af EU. Det er vigtigt at få fjernet de barrierer,
der i dag hæmmer den frie adgang til investeringsfonde på tværs af EU.
Bedre og mere fleksibel adgang til investeringsfonde vil give EU-borgene
flere muligheder for at spare op og investere, og det er positivt, ikke bare
for den enkelte men også for europæisk økonomi generelt. Dog finder
FD, at fokus bør være på præcisering af eksisterende regler og processer i
regi af ESMA frem for indførelse af nye, komplekse regler.
FD finder, at forslaget om at indsætte en definition af og betingelser for
såkaldt ”pre-marketing” ikke tilføjer yderligere klarhed pga. den brede
vifte af aktiviteter, der går forud for markedsføring og distribution af
AIF’er. FD finder
således, at forslaget i stedet risikerer at medføre en ne-
gativ afgræsning af indholdet af ”pre-marketing”
frem for en deskriptiv
definition, som ikke vil bidrage til klarhed henset til bredden af mulige
aktiviteter.
FD finder, at beslutningen om ophør af markedsføring i et værtsland bør
være en forretningsmæssig beslutning fra kapitalforvalterens side og ikke
sættes i relation til antal investorer, der kan være svært identificerbare.
Slutteligt bemærker FD, at et nationalt krav om en lokal repræsentant i
forbindelse med markedsføring i et værtsland bør afskaffes som obligato-
risk ordning, men kunne opretholdes som en mulighed afhængigt af, hvad
der tilfører investorerne mest værdi.
Dansk Venturekapital- og Private Equity Forening (DVCA) er overordnet
positiv over for ønsket om at understøtte mere grænseroverskridende
markedsføring af investeringsfonde og reducere omkostninger for forval-
tere af investeringsfonde, som arbejder grænseoverskridende. DVCA me-
ner dog, at forslagets del om markedsføring af venture- og private equity
fonde vil have den modsatte effekt, idet forslagets definition af præ-
markedsføring mangler at tage hensyn til de særlige karakteristika for
venture- og private equity fonde.
DVCA finder, at kravene vedr. præ-markedsføring er unødigt restriktive
og disproportionale med den ønskede beskyttelse, idet det afgørende hen-
syn må være ikke at forpligte sig, inden lovlig markedsføring kan finde
sted. DVCA understreger vigtigheden af fasen med præ-markedsføring i
fondsetableringsprocessen for venture- og private equity fonde, herunder
muligheden for adgang til udbudsmateriale i forbindelse med due diligen-
ce processer, da der er tale om ikke-standardiserede produkter.
kom (2018) 0110 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om distribution af investeringsfonde
1884158_0010.png
10/11
Kravet om, at fonden ikke må være etableret på tidspunktet, hvor præ-
markedsføringen finder sted, finder DVCA ligeledes uhensigtsmæssig.
Det er begrundet med det relativt lange tidsmæssige forløb i forbindelse
med etableringen og den løbende kontakt med potentielle investorer un-
dervejs.
DVCA mener, at det afgørende for muligheden for afregistrering fra mar-
kedsføring i et værtsland bør være, at der ikke sker markedsføring, frem
for et krav til antal investorer eller adgang til at give et indløsningstilbud
til investorerne i det pågældende land. DVCA anser ikke indløsning for at
være mulig, da venture- og private equity fonde typisk er lukkede fonde,
hvor der ikke længere kan udstedes nye ejerandele til nye investorer, og
forvalteren vil derfor heller ikke markedsføre dette.
9. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Der er afholdt ét møde i Rådets arbejdsgruppe. Forslagene blev generelt
godt modtaget af EU-landene, der generelt finder det hensigtsmæssigt at
regulere de omhandlede områder.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen støtter målet med forslagene og således ambitionen om at re-
ducere omkostningerne for investeringsfonde og deres forvaltere samt
fremme øget gennemsigtighed om regler og procedurer i EU. I den for-
bindelse støtter regeringen i videst mulig omfang brug af digitale løsnin-
ger uden at der gås på kompromis med investorbeskyttelsen.
Regeringen havde gerne set, at forslagene afventede den kommende revi-
sion af UCITS- og FAIF-direktivet med henblik på at præcisere de eksi-
sterende regler og processer.
Regeringen vil arbejde for, at nye regler ikke unødigt hæmmer velfunge-
rende markedspraksis eller fratager forvalterne deres forretningsmæssige
skønsmuligheder. Det gælder bl.a. i forhold til kravene til præ-
markedsføring, der ikke må fratage forvalterne deres muligheder for rea-
listiske og nødvendige sonderingsaktiviteter i forhold til etableret mar-
kedspraksis.
Regeringen vil endvidere arbejde for, at tærsklerne for ophør af markeds-
føring i et værtsland bliver tilpas rummelige således, at beslutningsgrund-
laget for forvalterne af investeringsfondene i videst mulige omfang fortsat
hviler på et kommercielt grundlag.
Regeringen lægger desuden vægt på, at forslagene ikke begrænser de ek-
sisterende muligheder i forhold til markedsføring over for detailinvesto-
rer. I den forbindelse vil regeringen arbejde for at sikre tilstrækkelig høj
investorbeskyttelse, særligt i forhold til markedsføring af AIF’er til de-
tailinvestorer.
kom (2018) 0110 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om distribution af investeringsfonde
1884158_0011.png
11/11
Regeringen vil arbejde for, at procedurer, offentliggørelses- og rapporte-
ringskrav skal være enkle og proportionale, herunder i forhold til omfang og
frekvens, samt begrundet i en reel merværdi.
Regeringen vil arbejde for, at der afsættes tilstrækkelig tid til at udarbejde
hensigtsmæssige rapporteringsformater såvel som IT-løsninger, herunder
både ift. tekniske standarder såvel som IT-strukturer.
11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg.