Europaudvalget 2017-18
KOM (2018) 0269 Bilag 1
Offentligt
1915117_0001.png
Den 21. juni 2018
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG
Engagement. Netværk. Mobilisering: En ny EU-strategi for unge
KOM(2018)269
1. Resumé
Kommissionen offentliggjorde meddelelsen "Engagement. Netværk. Mobilisering: En ny EU-strategi for unge" den 22.
maj 2018, hvor fokus er på at forbedre situationen for Europas unge og give dem større indflydelse på EU's politikker.
Meddelelsen fokuserer på at iværksætte en række aktiviteter inden for følgende tre indsatsområder: Engagement: Fremme
af unges deltagelse i det demokratiske liv. - Netværk: Bringe unge mennesker sammen på tværs af EU og uden for EU's
grænser for at fremme frivilligt engagement, læringsmobilitet, solidaritet og interkulturel forståelse. - Mobilisering: Støtte
mobilisering af unge via innovation og øget kvalitet i og anerkendelse af unges arbejde.
For at øge effektiviteten foreslår Kommissionen desuden en øget indsats på tværs af politiske områder på EU-plan i form
af en forstærket struktureret dialog med unge, udpegning af en EU-ungdomskoordinator og en mere effektiv udnyttelse af
EU's programmer og støtteordninger. Endvidere opfordres medlemsstaterne til at udarbejde nationale handleplaner for
deres ungeindsatser.
Regeringen vil deltage aktivt i drøftelsen af de forskellige mulige indsatsområder i udformningen af en ny strategisk ramme
for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet med klar europæisk merværdi. Regeringen finder overordnet, at unges
aktive medborgerskab, demokratiske dannelse, mobilitet og sprogfærdigheder spiller en afgørende rolle for udviklingen af
unge til aktive medspillere i den demokratiske udvikling af vores velfærdssamfund med vægt på fælles værdier.
Regeringen forudsætter, at en eventuel opfølgning på meddelelsen med konkrete forslag sker i fuld respekt for princippet om
subsidiaritet og proportionalitet i lyset af, at EU på ungdomsområdet kun har en understøttende og supplerende
kompetence. Regeringen lægger i den forbindelse vægt på, at behandlingen af eventuelle forslag på baggrund af meddelelsen
ikke foregriber de kommende forhandlinger om EU’s flerårige finansielle ramme (MFF). En endelig stillingtagen til
forslagene må afvente den konkrete udmøntning og forslag til finansiering.
2. Baggrund
Kommissionen offentliggjorde meddelelsen
"Engagement. Netværk. Mobilisering: En ny EU-strategi for unge"
den 22. maj 2018. Meddelelsen er oversendt til Rådet i dansk sprogversion den 24./25. maj 2018.
Meddelelsen skal overordnet set ses som en opfølgning på det øgede fokus på unges situation i Europa,
som stats- og regeringscheferne satte på mødet i Det Europæiske Råd i december 2017. Endvidere også
på den forpligtelse, som Kommissionen påtog sig i sin meddelelse fra december 2016 om at styrke
unges aktive medborgerskab i perioden efter 2018, når den nuværende strategi udløber. Tilsvarende
vedtog Rådet i maj 2017 et sæt rådskonklusioner om at "opretholde og forbedre et effektivt europæisk
samarbejde på ungdomsområdet efter 2018." Derfor foreslår Kommissionen nu en ny EU-strategi for
unge for at markere den fælles forpligtelse mellem Kommissionen og medlemsstaterne til denne politik
under fuld hensyntagen til subsidiaritetsprincippet. For at tilpasse ungdomspolitikken endnu mere
effektivt til EU-finansiering, der støtter dens mål, skal strategien fortsætte indtil udløbet af den næste
flerårige finansielle ramme, dvs. til og med 2027.
Den nuværende strategi (2010-2018) blev "midtvejs"-evalueret i 2016. Resultaterne var overvejende
positive med hensyn til strategiens relevans, men anbefalede dog færre og mere strategisk fokuserede
mål tillige med en øget fokus på samarbejde på tværs af sektorer, ikke mindst på lokalt og regionalt
kom (2018) 0269 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om engagement. Netværk. Mobilisering: En ny EU-strategi for unge
1915117_0002.png
niveau, samt en bedre og mere strategisk udnyttelse af mulighederne i EU's støtteprogrammer, først og
fremmest Erasmus+-programmet.
3. Formål og indhold
Formål
Formålet med EU's samarbejde på ungdomsområdet er at fremme unges deltagelse i det demokratiske
liv i henhold til artikel 165 i EU-traktaten. Det skal sætte unge mennesker bedre i stand til at forme
deres eget liv, styrke deres modstandsdygtighed og udstyre dem med livsfærdigheder til at imødegå de
forandringer, som verden byder på. Strategien sigter derfor mod at støtte medlemsstaterne i
bestræbelserne på at få unge til at blive aktive medborgere, fortalere for solidaritet og positiv forandring
i EU's samfund og at hjælpe med at forebygge social eksklusion blandt unge. Endvidere mod at
forbedre virkningen af politiske beslutninger, der angår unge, via en styrket dialog og hensyntagen til
deres behov på tværs af sektorer.
Indhold
Samarbejdet om ungdomspolitikken skal ske ved at iværksætte en række aktiviteter inden for følgende
tre indsatsområder:
a) Engagement: Fremme af unges deltagelse i det demokratiske liv.
b) Netværk: Bringe unge mennesker sammen på tværs af EU og uden for EU's grænser for at
fremme frivilligt engagement, læringsmobilitet, solidaritet og interkulturel forståelse.
c) Mobilisering: Støtte mobilisering af unge via innovation og øget kvalitet i og anerkendelse af
unges arbejde.
Ad. a): Engagement
Samarbejdet på EU-plan vil fokusere på:
- Indledning af en ny "ungdomsdialog" i EU for at flere forskellige unge kan komme
til orde og bidrage til politiske beslutninger i EU.
-Konsolidering
af Den Europæiske Ungdomsportal som et digitalt fælles adgangspunkt for unge
mennesker til at engagere sig i EU.
- Intensivering af unges deltagelse i det demokratiske liv, herunder adgang til oplysninger af høj kvalitet,
der er valideret af troværdige kilder, og fremme af deltagelsen i europæiske og andre valg.
- Støtte af "læring i deltagelse" og at vække interessen for inddragende tiltag på
tværs af og uden for Europa gennem Erasmus+-programmet.
Medlemsstaterne opfordres på den baggrund til at fokusere på at:
- fremme dialogen og inddragelsesmekanismer på alle niveauer i beslutningstagningen, eksempelvis i
form af ungdomsråd, der har særligt fokus på feedback-mekanismer og på at nå ud til unge med
forskellige baggrunde. Dette kunne omfatte støtte til offentlige myndigheder, så de kan inddrage
offentligheden, for eksempel ved hjælp af særligt målrettede initiativer
- opfordre unge mennesker til socialt engagement og aktivt medborgerskab, herunder deltagelse i
ungdomsorganisationer eller online-aktiviteter
- hjælpe med at forberede unge mennesker på aktiv deltagelse gennem ungdomsarbejde,
Ungdomsparlamenter, tiltag forbundet med medborgerskab og mediekendskab i samspil med formel
uddannelse og offentlige myndigheder
- udforske innovative og alternative former for demokratisk deltagelse
- anvende værktøjer til at fremme debatten om EU såsom værktøjssættet, der blev
2
kom (2018) 0269 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om engagement. Netværk. Mobilisering: En ny EU-strategi for unge
udviklet i forbindelse med "En ny fortælling om Europa".
Ad. b): Netværk.
Samarbejdet på EU-plan vil fokusere på at:
- bringe unge mennesker i og uden for Europa sammen, under hensyntagen til erfaringer fra initiativet
"Europas ungdom sammen" under Erasmus+, opbygge netværk bestående af unge mennesker fra
forskellige dele af Europa, Erasmus+ Virtual Exchanges og andre tiltag i forbindelse med Erasmus+
Ungdomsdelen
- støtte gennemførelsen af det europæiske solidaritetskorps gennem et politisk samarbejde og etablering
af fællesskaber, især ved at ajourføre og udvide Rådets henstilling af 2008 om unge volontørers
mobilitet i Den Europæiske Union og styrke potentialet for det europæiske solidaritetskorps' portal til
at nå ud til unge og hjælpe med at etablere et fællesskab
- øge deltagelsen i grænseoverskridende læringsmobilitet og solidaritet under Erasmus+ og det
europæiske solidaritetskorps med særlig vægt på personer med begrænsede muligheder.
Medlemsstaterne opfordres her til at fokusere på at:
- tilskynde unge mennesker til at engagere sig i solidaritetsaktiviteter via fremme af støtteordninger
og kapacitetsopbygning af organisationer, der er aktive på dette område, ved at oplyse om
mulighederne og tilvejebringe oplysninger om rettigheder og fordele ved at være frivillig eller i en
"civiltjeneste".
- gennemgå og fjerne retlige og administrative hindringer for grænseoverskridende solidaritet:
medlemsstaterne skal identificere og forpligte sig til at fjerne hindringer for unge mennesker, der er
villige til at engagere sig i frivilligt arbejde på tværs af grænser (hvad angår sociale ydelser, sygesikring
osv.)
- fremme anerkendelsen af erfaringer fra frivilligt arbejde og validere læringsresultater: færdighederne,
som volontører tilegner sig, fortjener at blive anerkendt på arbejdsmarkedet, ud over den iboende
værdi, som samfundet får fra frivilligt arbejde.
Ad. c): Mobilisering.
Samarbejdet på EU-plan vil fokusere på gennemførelsen af en dagsorden for ungdomsarbejde, som
indeholder kvalitet, innovation og anerkendelse af ungdomsarbejde:
- Udvikling og formidling af praktiske værktøjssæt for at sikre ungdomsarbejde af
høj kvalitet.
- Støtte til græsrodsaktiviteter vedrørende anerkendelse, innovation og kapacitetsopbygning af
ungdomsarbejde i forbindelse med Erasmus+.
- Støtte til gensidig læring og evidensopbygning om digitalt ungdomsarbejde, ungdomsarbejderes
færdigheder og finansiering af ungdomsarbejde.
Medlemsstaterne opfordres til at fokusere på at:
- udvikle kvalitet: Kvalitetsværktøjer og -systemer, som skal anvendes til uddannelse af
ungdomsarbejdere, skal kunne reagere på de skiftende omstændigheder i unge menneskers liv og være
en del af en bredere kvalitetsbaseret tilgang, som skal styrke de frivillige organisationer
- tilpasse sig til de digitale muligheder i både strukturen, metoderne og kommunikationskanalerne i
forbindelse med ungdomsarbejde ved at anvende teknologiske og pædagogiske praksisser til at øge
adgangen og hjælpe unge mennesker med at håndtere digitale midler.
- fremme anerkendelse: For at underbygge værdien af ungdomsarbejde for unge mennesker, der er
involveret heri, skal der udvikles passende og godkendte anerkendelsesværktøjer i overensstemmelse
3
kom (2018) 0269 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om engagement. Netværk. Mobilisering: En ny EU-strategi for unge
1915117_0004.png
med Rådets henstilling om validering af ikke-formel og uformel læring og dagsordenen for udvikling af
færdigheder.
- nå ud til alle unge mennesker, især personer med begrænsede muligheder: Ungdomsarbejde har et
enestående potentiale for at nå ud til de mest udsatte personer og tage hånd om deres individuelle
behov.
Arbejde på tværs af sektorer.
For at øge effektiviteten i indsatserne har Kommissionen foreslået en tostrenget tilgang:
1): Styrkelse af ungdomsperspektivet på tværs af politiske områder på EU-plan ved at:
- sikre, at unge menneskers bekymringer høres i forbindelse med udarbejdelsen af
politikker i EU, særligt i form af udpegning af en EU-ungdomskoordinator, som vil være en
kontakt til Europa-Kommissionen og et synligt referencepunkt for unge mennesker. EU-
ungdomskoordinatoren får til opgave at rådgive den ansvarlige kommissær om ungdomspolitik, hjælpe
med at sikre koordinering og sammenhæng og oplyse om EU's tiltag på området i tæt samarbejde med
EU-institutioner og -agenturer samt medlemsstaterne, og at dele resultaterne fra ungdomsdialogen i EU
og give feedback til unge mennesker, herunder via Den Europæiske Ungdomsportal og platformen for
EU-strategien for unge.
- Øge gennemsigtigheden vedrørende EU-tiltag for unge mennesker, herunder sporing af EU's udgifter
til unge mennesker.
- Fremme inddragelsesmodeller til udarbejdelse af politikker, som inddrager unge mennesker såsom
Youth Policy Labs
-støtte medlemsstaterne i forbindelse med udarbejdelsen af ungdomspolitikker, gennem indsamling af
dokumentation, gensidig læring og udveksling af god praksis, herunder nye værktøjer såsom
peerevalueringer og peerrådgivning
- bidrage ved hjælp af samarbejdsinstrumenter for unge såsom gensidig læring, dokumentation,
koordinatoren eller dialogen til tværsektorielle initiativer for unge.
2):
Forbedring af strategiens fokus: Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at koncentrere sig
om målrettede tiltag, der afspejler EU's prioriteringer til den nationale kontekst, hvilket skal fremgå af
de nationale handlingsplaner. Disse planer skal tage udgangspunkt i samarbejde på tværs af sektorer
mellem ungdomsområdet og andre politiske områder, og de skal bygge videre på eksisterende
forvaltningsmekanismer, for eksempel som en del af gennemførelsen af den nationale
ungdomsgarantiordning. De skal sikre stærke forbindelser mellem tværnationale samarbejdsaktiviteter
under de nationale agenturer, som gennemfører Erasmus+-programmet, og de områder, der er fastsat i
nationale handlingsplaner med henblik på at skabe bedre sammenhæng mellem gennemførelsen af
politikker og programmer.
Medlemsstaterne skal opfordre unge og andre interessenter til at etablere fælles initiativer, for
eksempel inden for uddannelse, beskæftigelse, digitalisering, sport, bæredygtighed og internationalt
samarbejde ved at anvende EU-finansieringens fulde potentiale.
Overordnede prioriteringer
I meddelelsen fremhæves desuden en styrkelse af ungdomsperspektivet via en evidensbaseret
politikudvikling og
–overvågning
inkl. brug af ungdomsindikatorer, etablering af en platform til dialog
med unge og andre interessenter, mulig nedsættelse af ekspertgrupper til at udvikle praktiske værktøjer
til gensidig læring som fx peer-learning og til at dele god praksis. Endvidere opfordres Rådet til at
vedtage en arbejdsplan for 2019-2021 med udgangspunkt i meddelelsens foranstaltninger.
4
kom (2018) 0269 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om engagement. Netværk. Mobilisering: En ny EU-strategi for unge
4. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet skal ikke høres.
5. Nærhedsprincippet
Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant.
6. Gældende dansk ret
Meddelelsen i sig selv medfører ingen konsekvenser for dansk ret.
7. Konsekvenser
Meddelelsen i sig selv forventes ikke at få konsekvenser for lovgivningen, EU-budgettet,
statsfinanserne, samfundsøkonomien, erhvervslivet, miljøet eller beskyttelsesniveauet.
En eventuel opfølgning på meddelelsen gennem implementering af visse af forslagene vil dog kunne
medføre lovgivningsmæssige konsekvenser og konsekvenser for EU’s budget, statsfinanserne og
samfundsøkonomien.
8. Høring
Forslaget blev sendt i skriftlig høring i EU-specialudvalget vedr. uddannelse og ungdom den 23. maj
2018. Der indkom følgende høringssvar, som nedenfor gengives i deres fulde længde.
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF):
DUF stiller sig overordnet positivt overfor den nye ungdomsstrategi og hilser især dens styrkede fokus
på unges demokratiske engagement velkomment. Ligeledes stiller vi os særdeles positivt overfor det
styrkede fokus på at få uorganiserede og marginaliserede unge med i fællesskabet og styrke deres
deltagelse i demokratisk engagement. Vi har imidlertid følgende kritiske bemærkninger:
I Afsnit 1 ”Mod en
ny EU-strategi
for unge” anføres på side 2 at unge har ”en tendens til at fravælge de
traditionelle former for medborgerskab”. Det er vores opfattelse at en sådan udtalelse er unuanceret og
underkender den store innovationsindsats, der finder sted i det organiserede foreningsliv. Unge deltager
i stor stil igennem elevråd & studieråd, frivillige sociale foreninger, kirkelige ungdomsforeninger,
spejderkorps, ungdomspolitiske organisationer og meget andet i at forme og skabe fremtidens samfund,
og fortællingen
om at de unge fravælger de ”traditionelle former for medborgerskab” er, set fra vores
stol, ikke korrekt.
I afsnit 2 ”Engagement. Netværk. Mobilisering.” er ligeledes en problematisk tilgang til det
organiserede ungdomsarbejde. I afsnittet ”Engagement”,
om Den Strukturerede Dialog anføres bl.a. at
Den Strukturerede Dialog i dag inkluderer for få udsatte unge, at der bør bruges flere kræfter på
alternative former for deltagelse, herunder onlinedeltagelse og i den 1. pind i boksen anføres at flere
forskellige unge skal til orde. Selvom alle disse ambitioner naturligvis er positive, ser vi med bekymring
på tankerne om ungdomsorganisationers manglende repræsentativitet.
DUF’s arbejde i Den
Strukturerede Dialog indbefatter indhentede svar fra unge på tværs af samfundsgrupper og bygger på
den brede vidensbase som vi og vores medlemsorganisationer har med inkluderende ungdomsarbejde.
Vi stiller os skeptisk overfor om kommissionen eller andre centrale aktører bedre kan nå de unge, som
er på kanten af demokratiet, end vi og vores medlemmer kan. Samtidig mener vi at
ungdomsorganisationerne har en særlig demokratisk legitimitet, og at man ved at udvande
5
kom (2018) 0269 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om engagement. Netværk. Mobilisering: En ny EU-strategi for unge
ungdomsorganisationers rolle i Den Strukturerede Dialog risikerer at sætte selve dialogens
demokratiske legitimitet over styr. Vi stiller os desuden skeptisk overfor at onlineværktøjer skulle kunne
lykkes med at inddrage netop de unge, som er på kanten af demokratiet. Disse unge skal inddrages med
fysiske møder og forpligtende fællesskaber, og man kan næppe forestille sig at disse unge selv vil tage
initiativ til at råbe op gennem f.eks. en onlinekonsultation fra Kommissionen.
I afsnit 3.1 ”Arbejde på tværs af sektorer”, pind
1, underpind 1 oplistes en række initiativer til at sikre
unges involvering i Europæisk policy-making.
Der lægges konkret et fokus på en ”EU-
ungdomskoordinator”, som skal overvåge ungdomspolitikken på EU-plan.
Vi ønsker her at
understrege, at en sådan rolle, hvis den skal fungere effektivt, er afhængigt af et stærkt samarbejde med
ungdommens repræsentanter i især de nationale ungdomsråd men også den europæiske
ungdomsparaply European Youth Forum
YFJ.
9. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Der forventes generel opbakning til at vedtage en ny strategi til afløsning for den nuværende. Der er
dog ikke kendskab til medlemsstaternes holdninger til de enkelte forslag.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen vil deltage aktivt i drøftelsen af de forskellige mulige indsatsområder i udformningen af en
ny strategisk ramme for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet med klar europæisk merværdi.
Regeringen finder overordnet, at unges aktive medborgerskab, demokratiske dannelse, mobilitet og
sprogfærdigheder spiller en afgørende rolle for udviklingen af unge til aktive medspillere i den
demokratiske udvikling af vores velfærdssamfund med vægt på fælles værdier. Det samme gælder
nødvendigheden af en fælles indsats mod de tendenser til radikalisering og voldelig ekstremisme blandt
nogle unge. Det er også en hovedpille i udviklingen, at de unge selv bliver hørt og engagerer sig i
udviklingen. Den strukturerede dialog med unge fungerer her som et godt instrument, som
Kommissionen lægger op til en styrkelse af. Det støtter regeringen op om.
Regeringen finder, at der i drøftelserne bør sættes et større fokus på, at unge gennem uddannelse og
erhvervelse af færdigheder bliver rustet til at indtræde på arbejdsmarkedet og dermed får styrket deres
forudsætninger for at komme i beskæftigelse efter endt uddannelse
Regeringen forudsætter, at en eventuel opfølgning på meddelelsen med konkrete forslag sker i fuld
respekt for princippet om subsidiaritet og proportionalitet i lyset af, at EU på ungdomsområdet kun har
en understøttende og supplerende kompetence. Regeringen lægger i den forbindelse vægt på, at
behandlingen af eventuelle forslag på baggrund af meddelelsen ikke foregriber de kommende
forhandlinger om EU’s flerårige finansielle ramme (MFF). En endelig stillingtagen til forslagene må
afvente den konkrete udmøntning og forslag til finansiering.
Regeringen lægger vægt på, at opfølgningen på meddelelsen er frivillig for medlemsstaterne, og at det
sker på grundlag af arbejdsmetoder som f.eks. den åbne koordinationsmetode samt med inddragelse af
civilsamfundet.
11. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg
Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.
6
kom (2018) 0269 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om engagement. Netværk. Mobilisering: En ny EU-strategi for unge
Den politiske debat om en ny EU-strategi for unge blev forelagt Europaudvalget den 18. maj 2018 som
led i undervisningsministerens forelæggelse af rådsmødet for uddannelse og ungdom den 22. maj 2018.
7