Europaudvalget 2017-18
KOM (2018) 0390 Bilag 1
Offentligt
1924334_0001.png
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Bilag
Sag/ID Nr.
Enhed
Dato
-
2018-21080
Fiskeriafdelingen
12. juli 2018
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL
EUROPAUDVALG
FOLKETINGETS
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014
KOM (2018) 390
Revideret genoptryk af samlenotat oversendt til Folketingets Europaudvalg den 31.
maj 2018. Ændringer er markeret i marginen.
1. Resumé
Kommissionen har fremlagt forslag til nyt finansielt instrument for den fælles
fiskeripolitik
og EU’s maritime
politik for perioden 2021-2027: Den Europæiske
Hav- og Fiskerifond (EHFF). Det nye finansielle instrument afløser EHFF for
perioden 2014-2020.
Fonden har til formål at målrette finansiering fra EU’s budget
til at støtte den fælles
fiskeripolitik, herunder dataindsamling og fiskerikontrol, EU’s
havpolitik og EU’s internationale forpligtelser inden for havforvaltning.
2. Baggrund
Kommissionen har ved KOM (2018) 390 af 12. juni 2018 fremsendt
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014. Forslaget er
oversendt i en dansk sprogversion den 15. juni 2018.
Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 43, stk. 2, og vil skulle
behandles efter proceduren for den almindelige lovgivningsprocedure i
TEUF artikel 294.
kom (2018) 0390 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
1924334_0002.png
2
3. Formål og indhold
Formålet med forslaget er at etablere et finansielt instrument, der støtter
opnåelse af de miljømæssige, økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæs-
sige målsætninger i den fælles fiskeripolitik (CFP), at fremme gennemfø-
relse af EU’s havpolitik og at styrke international havforvaltning.
Da EHFF er det finansielle instrument til gennemførelse af den fælles
fiskeripolitik, er nuværende muligheder for tilskud til fartøjer, akvakultur,
fiskerikontrol, dataindsamling, marint miljø og marked i vidt omfang
foreslået videreført. Forslaget indeholder visse forenklinger.
Forslaget er baseret på fire prioriteter:
1. Fremme af bæredygtigt fiskeri og bevarelse af havets biologiske
ressourcer.
2. Bidrag til fødevaresikkerheden i Unionen gennem konkurrence- og
bæredygtig akvakultur og konkurrenceprægede og bæredygtige
markeder.
3. Vækst i bæredygtig blå økonomi og velstående kystsamfund.
4. Styrkelse af den internationale havforvaltning og muliggørelse af sikre,
rene og bæredygtigt forvaltede have.
Der er inden for de fire prioriteter beskrevet områder for støtte, som
ligner de støtteområder, der findes i dag. Dog indgår ikke umiddelbart en
klar henvisning til gennemførelse af projekter, der genopretter fersk-
vandsområder i overensstemmelse med vandrammedirektivet. Der er i
højere grad fokus på effekter af støtten og på mulighed for at måle resul-
tater gennem indikatorer, milepæle og mål.
EHFF vil skulle følge de regler, der fastlægges i et andet forord-
ningsforslag
1
, som omhandler fælles bestemmelser om strategisk
planlægning og programmering, støtteberettigelse overvågning,
evaluering, regnskabsaflæggelse m.v. for i alt syv EU-fonde. Der
fastlægges en strategisk ramme for syv EU-fonde, og der er krav om, at
der udarbejdes en partnerskabsaftale mellem medlemsstaterne og
Kommissionen om prioriteterne for anvendelse af fondene i den enkelte
medlemsstat.
Det foreliggende forslag tager sigte på øget resultatorientering og på at
forenkle gennemførelsen af EHFF. Det skal ske med en forenklet
opbygning baseret på færre og bredere prioriteter på EU-niveau,
hvorunder medlemsstaterne selv kan udvikle de relevante
støtteordninger med tilhørende resultatindikatorer. Dog skal det ske
1
KOM (2018) 375 final.
kom (2018) 0390 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
1924334_0003.png
3
under hensyntagen til en liste over ikke-støtteberettigede aktiviteter og
begrænsninger på enkelte områder.
Generel ramme og principper for støtte
Forslaget er struktureret i to hovedområder med særskilt budget
omhandlende henholdsvis delt forvaltning (86,5 pct.) og direkte
forvaltning (13,5 pct.).
Ved delt forvaltning forstås forvaltning, der foregår i partnerskab mellem
EU-Kommissionen og de enkelte medlemsstater på grundlag af et
nationalt program godkendt af Kommissionen.
EU budgetmidlerne til delt forvaltning er fordelt årligt til
medlemsstaterne. Heraf er der krav om, at mindst 15 pct. anvendes til
dataindsamling og fiskerikontrol. Det adskiller sig fra i dag, hvor der er
afsat en fast ramme til dataindsamling og fiskerikontrol. Der er loft på,
hvor meget af den finansielle støtte, der kan anvendes til endeligt ophør
med fiskeriaktiviteter (ophugningsstøtte) og ekstraordinært ophør af
fiskeriaktiviteter (oplægning af fartøjer).
30 pct. af EHFF’s samlede finansielle ramme forventes at bidrage til
klimamålene
2
.
Der fastlægges i forordningen krav om indhold i de nationale
programmer. Kravene skal supplere de krav om programmering, der
fremgår af forordningen om de fælles bestemmelser. Der skal blandt
andet udarbejdes en analyse af situationen med hensyn til styrker,
svagheder, muligheder og trusler (SWOT) og en handlingsplan for
kystfiskeri af mindre omfang.
Ved direkte forvaltning forstås den støtte og finansiering, som varetages
direkte af Kommissionen.
Støtte under delt forvaltning
I overensstemmelse med forordning 1380/2013 om den fælles
fiskeripolitik er finansiel støtte til medlemsstaterne betinget af, at
operatørerne overholder den fælles fiskeripolitiks regler.
Støttemodtager skal opfylde betingelserne for antagelighed i hele
projektets gennemførelsesperiode og i en periode på 5 år efter den
endelige betaling til støttemodtageren.
2
Med henvisning til Parisaftalen
og FN’s mål for bæredygtig udvikling.
kom (2018) 0390 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
1924334_0004.png
4
Der indgår en liste over ikke-støtteberettigede aktiviteter. Den
omhandler bl.a. projekter, der øger et fiskerfartøjs fiskerikapacitet, eller
som støtter et fiskerfartøjs evne til at spore fisk, bygning og erhvervelse
af fiskerfartøjer eller indførsel af fiskerifartøjer medmindre andet er
fastsat i forordningen, undersøgende fiskeri og visse investeringer om
bord på fiskerfartøjer.
Fremme af bæredygtigt fiskeri og bevarelse af havets biologiske ressourcer
Generelt gælder det for støtte til fremme af bæredygtigt fiskeri og
bevarelse af havets biologiske ressourcer, at den skal bidrage til opnåelse
af miljømæssige, økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige
målsætninger i den fælles fiskeripolitik. Støttemulighederne gælder også
for indlandsfiskeri, med undtagelse af støtte til ophugning og oplægning.
Der er desuden krav til udarbejdelse af en handlingsplan for kystfiskeri af
mindre omfang, som skal være en del af det nationale program.
Kystfiskeri er i forslaget defineret som fiskeri, der udøves af
fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 meter, som ikke
anvender trukne redskaber.
Der indgår derudover særlige støtteområder, herunder om støtte til yngre
fiskeres førstegangsetablering, støtte til permanent ophør og
ekstraordinært ophør med fiskeriaktivitet.
For så vidt angår de særlige regler for støtte til kontrol og håndhævelse
kan EHFF støtte udvikling og gennemførelse af EU’s kontrolforordning
på fiskeriområdet. Der kan endvidere også ydes støtte til maritim
overvågning og til det europæiske samarbejde om kystvagtsfunktioner.
Som undtagelse fra reglen om, at EHFF ikke støtter opfyldelse af krav
fastlagt i EU- eller national ret, kan der ydes støtte til anskaffelse og
installation på fartøjer af nødvendige komponenter til obligatoriske
fartøjssporings- og elektroniske indberetningssystemer, der anvendes til
kontrolformål, dog kun for fartøjer til kystfiskeri af mindre omfang. Der
kan også ydes støtte til anskaffelse af installation på fartøjer af de
nødvendige komponenter til obligatoriske elektroniske fjernovervåg-
ningssystemer.
kom (2018) 0390 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
1924334_0005.png
5
Der vil også kunne ydes støtte til beskyttelse og genoprettelse af
biodiversitet og økosystemer i hav- og kystområder, herunder i indre
farvande.
Bidrag til fødevaresikkerheden (akvakultur og forarbejdning)
EHFF kan støtte fremme af bæredygtig akvakultur, som er i
overensstemmelse med flerårige nationale strategiplaner for udvikling af
akvakultur. Støtte til produktive investeringer i akvakultur kan kun ydes
gennem finansielle instrumenter (fx lån) og gennem InvestEU
3
.
EHFF kan endvidere støtte ordninger, der bidrager til opnåelse af
målsætningerne i den fælles markedsordning for fiskevarer og akva-
kulturprodukter og ordninger, der fremmer afsætning, kvalitet og
merværdi af fiskevarer og akvakulturprodukter. Investeringer i forar-
bejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter kan kun støttes gennem de
finansielle instrumenter og gennem InvestEU.
Bæredygtig blå økonomi og velstående kystsamfund
EHFF kan støtte bæredygtig udvikling af lokalsamfund (via de såkaldte
FLAG’er
4
). Med henblik på EHFF-støtte skal udarbejdelse af lokale
udviklingsstrategier sikre, at lokalsamfundene drager fordel af
mulighederne i den blå økonomi.
EHFF kan endvidere støtte indsamling, forvaltning og anvendelse af data
til forbedring af kendskabet til havmiljøets tilstand med henblik på at
opfylde overvågningskrav og krav til udpegning og forvaltning af
områder i henhold til Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet
5
.
Der kan også støttes maritim fysisk planlægning og fremme af udveksling
af data gennem det europæiske havobservations- og havdatanetværk
(EMODnet).
Styrkelse af den internationale havforvaltning samt sikre, rene og bæredygtigt
forvaltede have
EHFF kan støtte maritim overvågning, der bidrager til opnåelsen af
målsætningerne i den fælles ramme for informationsudveksling (CISE
6
)
og samarbejde mellem nationale myndigheders kystvagtsfunktioner.
Denne støtte vil også kunne bidrage til udvikling og gennemførelse af
EU’s fiskerikontrolordning.
3
InvestEU-fonden, vil yde EU-budgetgaranti til støtte for investeringer og adgang til
finansiering i EU.
4
FLAG = Lokale fiskeriaktionsgrupper.
5
Direktiv 92/43/EØF (Habitatdirektivet) og direktiv 2009/147/EF
(Fuglebeskyttelsesdirektivet).
6
CISE = Common Information Sharing Environment.
kom (2018) 0390 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
1924334_0006.png
6
Regler for gennemførelse af delt forvaltning
Der er fastlagt maksimale EU-medfinansieringssatser for en række
specifikke områder for støtte. For de fleste områder udgør EU-
medfinansieringssatsen 75 pct. For permanent og ekstraordinært ophør
med fiskeriaktiviteter er den lavere (50 pct.) og for fiskerikontrol og
dataindsamlingsaktiviteter er den højere (85 pct.).
Der er endvidere fastsat lofter for graden af offentlig støtte (støtte-
intensitet). Generelt er den maksimale støtteintensitet (tilskudsprocent)
fastlagt til 50 pct., men der er en lang række undtagelser. Blandt andet er
det foreslået at støtte til projekter, der omhandler kystfiskeri af mindre
omfang, støtte til kystvagtsamarbejde, viden om havene og systemer for
udveksling af fiskerimuligheder mellem medlemsstater kan ydes med op
til 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Projekter vedrørende
landingsforpligtelse, sikkerhed og arbejdsmiljø ombord på fiskerfartøjer,
akvakultur, forarbejdning og afsætning af fiskeri og akvakulturvarer vil
kunne støttes med op til 75 pct.
Kommissionen kan suspendere hele eller dele af en medlemsstats
betalingsanmodning i tilfælde af en medlemsstats manglende over-
holdelse af reglerne under den fælles fiskeripolitik. Medlemsstaterne skal
foretage finansielle korrektioner i tilfælde af manglende overholdelse af
reglerne om antagelighed.
Der fastlægges en overvågningsramme med ni fælles indikatorer, der skal
sikre en effektiv vurdering af de fremskridt, der gøres inden for EHFF.
Støtte under direkte forvaltning
Under den del af EHFF, som ydes gennem direkte forvaltning, støttes
gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik, herunder rådgivende råd,
dataindsamling og fiskerikontrol.
Der ydes også støtte til tiltag til gennemførelse af Havstrategiramme-
direktivet, udvikling af blå økonomi, og international havforvaltning.
Endvidere støtter EHFF fremme af maritim sikkerhed og overvågning,
herunder samarbejder mellem kystvagter og bekæmpelse af kriminelle og
ulovlige aktiviteter på havet.
4. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentet er i henhold til den almindelige
lovgivningsprocedure (TEUF art. 294) medlovgiver. Der foreligger
kom (2018) 0390 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
1924334_0007.png
7
endnu ikke en udtalelse. Forslaget forventes behandlet i Europa-
Parlamentets Fiskeriudvalg, der er ledende udvalg.
5. Nærhedsprincippet
Forslaget vil være et led i gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik,
hvorfor nærhedsprincippet er tilgodeset.
6. Gældende dansk ret
Administration af tilskud reguleres i dag i Lov om Hav- og Fiskerifonden
jf. Lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017.
7. Konsekvenser
Forslaget vil have lovgivningsmæssige, statsfinansielle, administrative og
erhvervsøkonomiske konsekvenser samt evt. konsekvenser for
beskyttelsesniveauet. Der er behov for nærmere analyse af forslaget for
på mere detaljeret vis at kunne vurdere konsekvenserne.
Lovgivningsmæssige konsekvenser
Det må forventes, at det vil være nødvendigt at udarbejde en ny Lov om
Hav- og Fiskerifonden til erstatning af den gældende jf.
Lovbekendtgørelse nr. 19 af 04/01/2017.
Statsfinansielle konsekvenser
Forslaget forventes at få statsfinansielle og administrative konsekvenser
samt konsekvenser for udmøntningen af EU’s budget.
Forslagets
økonomiske konsekvenser skal ses i lyset af Kommissionens forslag til
EU’s kommende flerårige budget, som blev præsenteret 2. maj 2018.
Kommissionen lægger op til et samlet udgiftsniveau for Den Europæiske
Hav og Fiskerifond på ca. 5,4 mia. euro (ca. 40,6 mia. kr.) i faste 2018-
priser, svarende til ca. 6,1 mia. euro (ca. 45,7 mia. kr.) i løbende priser.
Erhvervsøkonomiske konsekvenser
Afhængig af udmøntningen af det danske program kan forslaget have
erhvervsøkonomiske konsekvenser.
8. Høring
§ 5-udvalget (fiskeri) er blevet hørt.
Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation (DFPO) bemærkede,
at bemærkningerne på nuværende tidspunkt var af overordnet karakter.
Det understregedes, at det var vigtigt, at fonden bidrager til vækst og
udvikling i fiskeriet. De forventede mål for forslaget virkede
kom (2018) 0390 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
1924334_0008.png
8
fornuftige. Så ambitiøse mål krævede dog, at der skete en betydelig
forenkling, så de ordninger, der ville komme, blev enkle at ansøge og
administrere. I den nuværende periode havde det været en tung proces
at skulle igennem for at kunne anvende midlerne. DFPO så ingen reel
forenkling i det foreliggende forslag. Foreningen konstaterede, at der var
endnu større vægt på at dokumentere effekter af støtten og på mulighed
for at måle resultater gennem indikatorer, milepæle og mål, ligesom
medlemsstaten skal udarbejde en ”årlig performancerapport”. DFPO
forudså stor risiko for, at igangsætning af det kommende program også
ville blive mindst et år forsinket. DFPO ville allerede nu foreslå, at
Danmark overvejede en tilgang til forslaget, hvorefter støtteområderne
kontrol og håndhævelse og indsamling og behandling af data til
fiskeriforvaltning og videnskabelige formål udgår af fonden (eller får sin
egen ramme), således at disse transfereringer mellem Kommissionen og
medlemsstaten kan ske efter nogle meget simple mekanismer baseret på,
at medlemsstatens udgifter og dokumentation er effektiv og troværdig.
Endvidere foresloges det, at hele programmeringsdelen fra medlemssta-
ten til Kommissionen fjernes fra forslaget, og at det i stedet overlades til
medlemsstaten at udarbejde og opstille de støtteområder, som med-
lemsstaten finder relevante
under hensyn til forordningens bestem-
melse om støtte under henholdsvis delt og direkte og indirekte for-
valtning. DFPO fandt, at denne tilgang ville kunne indebære forenkling
og fokusering. Endelig bemærkede DFPO, at man helst så, at der ikke
ville være inkluderet støttemulighed for vandløbsrestaurering.
Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) mente, at der var
behov for en mere smidig administration af midlerne i EHFF både af
hensyn til administration og tilskudsmodtagere. Det var et generelt
problem også i andre lande, at ordningerne var svære at anvende. DPPO
håbede, at myndighederne i det kommende arbejde ville lægge vægt på at
der sker en forenkling af ordningerne. DPPO henviste i øvrigt generelt
til bemærkninger fra det rådgivende råd for marked af 15. marts 2018,
hvori der var fokuseret særligt på behovet for forenkling. Endvidere var
der blandt andet fokus på støttemuligheder til producentorganisationer.
Marine Ingredients Denmark (MID) stillede spørgsmål om, hvorvidt
støtte til forarbejdning var en del af forslaget, og bemærkede, at hvis
fødevareforsyning var en prioritet, så måtte man ikke glemme
forarbejdningssektorens rolle.
Danish Seafood Association (DSA) understregede, at det er helt
afgørende, at de administrative byrder forbundet med ordningerne bliver
færre
både for myndigheder og for ansøgere. Der henvistes til, at
kom (2018) 0390 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
1924334_0009.png
9
ansøgnings- og dokumentationsprocedurerne er blevet ganske tunge og
besværlige. Især er ordningerne ifølge DSA besværlige for mindre
projekter, hvor formelle krav burde kunne reduceres og forenkles. DSA
bemærkede, at der ville være en tendens til, at ansøgere ville afholde sig
fra at søge alene på grund af de formelle krav, der ofte kunne fore-
komme uoverskuelige. DSA anbefalede, at forarbejdningssektoren
tilgodeses for så vidt angår tilskud til nyudvikling og innovation, så
fiskeindustrien kan fastholde og udbygge en stærk position i den globale
konkurrence. Fokus burde ligge på optimale produktionsprocesser og
udstyr, værdiforøgelse og for biprodukter, udvikling af nye produkter
samt teknologier, der sikrer kvaliteten og sikkerheden for hele
værdikæden. Endelig bemærkede DSA, at der i dansk sammenhæng er
behov for, at dansk fiskeindustri integreres (mere) i programmerne, at
administrationen for brugerne forenkles og smidiggøres, samt at der
holdes fokus på tilskud til aktørerne i værdikæden. EU’s rammeprogram-
mer for post 2020 fondene bør ifølge DSA indeholde et fundament, der
muliggør og fremmer disse mål.
9. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Der er generelt enighed blandt medlemsstaterne om behovet for at
forenkle det nuværende regelsæt. En række medlemsstater har udtrykt
bekymring over de begrænsninger på støtteformer, der er lægges op til i
Kommissionens forslag.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen lægger vægt på, at drøftelser vedrørende EHFF’en ikke
foregriber forhandlingerne om den kommende finansielle ramme, idet
regeringens hovedprioritet for MFF-forhandlingerne er at realisere et
samlet udgiftsniveau svarende til 1,00 pct. af EU27's BNI.
Inden for denne ramme er regeringen overordnet positiv over for en
videreførelse af
EHFF’en.
Regeringen støtter initiativer, der vil medføre reel forenkling og
reduktion af de administrative byrder for både ansøgere om tilskud og
for myndighederne.
Regeringen arbejder for fortsat støtte til gennemførelse af målsæt-
ningerne i den fælles fiskeripolitik, herunder bidrag til gennemførelse af
landingsforpligtelsen, målsætningen om maksimalt bæredygtigt udbytte
(MSY), bidrag til opfyldelse og opretholdelse af god miljøtilstand i
medfør af Havstrategidirektivet samt gunstig bevaringstilstand i henhold
kom (2018) 0390 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
1924334_0010.png
10
til Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet og udvikling af
akvakultur. Endelig lægger regeringen vægt på støtte til
målsætningerne om bæredygtigt fiskeri på grundlag af vidensbaseret
fiskeriforvaltning.
Regeringen arbejder for, at EHFF fortsat giver mulighed for indsatser,
der understøtter genopretning af akvatisk fauna og flora i fersk-
vandsområder svarende til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 508/2014.
Regeringen arbejder for, at det fortsat i forbindelse med udvikling af
kystområder vil være muligt at arbejde med lokaludvikling styret af
lokalsamfundet (Lokale Fiskeriaktionsgrupper - FLAG) som tilskyndelse
til innovative tilgange til at skabe vækst og arbejdspladser.
Regeringen lægger vægt på, at dataindsamling til understøttelse af den
videnskabelige rådgivning og fiskerikontrol fortsat er centrale forud-
sætninger for en effektiv gennemførelse af reformen af den fælles
fiskeripolitik. Regeringen finder derfor, at disse områder bør være
prioriterede indsatser for EHFF i form af en øremærkning af en
minimumsramme til dataindsamling og fiskerikontrol.
Regeringen vil tage mere specifik stilling til forslagets forskellige
elementer, når der er gennemført en nærmere analyse af forslagets
indhold og konsekvenser, herunder en nærmere afklaring af, hvilke
områder der konkret vil kunne støttes inden for rammerne af
Kommissionens forslag.
11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg.
Sagen har været forelagt Folketingets Europaudvalg den 8. juni 2018
forud for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 18. juni 2018, jf.
samlenotat oversendt til Folketingets Europaudvalg den 31. maj 2018.
Notatet er ligeledes fremsendt til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.