Europaudvalget 2017-18
KOM (2018) 0474 Bilag 1
Offentligt
1918554_0001.png
Notat
28. juni 2018
J.nr. 2018 - 3927
Kontor:
Moms, afgifter og told [MAT]
Grund- og nærhedsnotat om forslag til Europa-Parla-
mentets og Rådets forordning om instrument for fi-
nansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fon-
den for Integreret Grænseforvaltning
KOM(2018) 474
Nyt notat
1. Resumé
Kommissionen har den 12. juni 2018 fremsat forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
instrument for finansiel støtte til grænsekontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvalt-
ning. Instrumentet omfatter en del af den fond for integreret grænseforvaltning, som EU-Kommissionen
har foreslået oprettet under budgetposten ”Migration og grænseforvaltning”, der omfatter støtte til med-
lemsstaterne til sikring af unionens fælles ydre grænser. Dette forslag dækker alene den del af fonden, der
vedrører toldkontroludstyr.
Forslaget skal forbedre ensartetheden i udførelsen af toldkontrollen på de ydre EU-grænser, og fonden vil
kunne give støtte til køb, vedligeholdelse og opgradering af det støtteberettigede detektionsudstyr til told-
kontrol i bred forstand.
Forslaget har sammenhæng til det foreslåede Toldprogram, og skal ses i lyset af de samlede forhandlinger
om EU´s flerårige finansielle ramme. Den samlede ramme for Fonden til toldkontroludstyr foreslås at
udgøre ca. 1326 mio. euro i løbende priser i den kommende finansielle ramme (MFF) for 2021-2027.
Det er regeringens opfattelse, at forslaget ikke bør støttes i sin nuværende form. Der findes allerede, under
de tidligere budgetrammer, midler til denne type investeringer, og i det mindste bør rammen for en ny fond
ikke udvides i forhold til dette. Samtidig finder regeringen den øgede centralisering i relation til toldkon-
trol, som følger af forslaget, problematisk.
2. Baggrund
Kommissionen har ved KOM(2018)474 af 12. juni 2018 fremsendt et forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om etablering af en Toldudstyrsfond. Forslaget er
oversendt til Rådet i dansk sprogversion den 20. juni 2018.
Under forhandlingerne om det nuværende toldprogram (Customs 2020) ønskede en
række medlemsstater, at programmet skulle omfatte en pulje af penge til indkøb af told-
kontroludstyr. Dette var der dog ikke enighed om, og det blev i stedet besluttet at an-
mode Kommissionen (KOM) om at foretage en analyse af, hvilke muligheder der allerede
Initialer:
hmh
kom (2018) 0474 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om instrument for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning
1918554_0002.png
eksisterede i form af regler, fonde mv., såsom Herkules III og strukturfonde. Denne op-
fordring er efterfølgende blevet gentaget af såvel Rådet som Europa-Parlamentet.
KOM har på baggrund af opfordringerne fremlagt nærværende forslag om oprettelse af
en øremærket toldfond. Der er dog ikke udarbejdet en egentlig analyse af behovet.
3. Formål og indhold
Formålet med forslaget er støtte toldunionen og toldmyndighederne for at beskytte Unio-
nens og medlemsstaternes finansielle og økonomiske interesser, samt skabe sikkerhed og
beskytte Unionen mod unfair og ulovlig handel, samtidig med at det gøres lettere at ud-
føre lovlige handelsaktiviteter.
Forslaget indebærer, at medlemsstaterne kan få tilskud til indkøb, vedligeholdelse og op-
gradering af toldkontroludstyr, som centralt på EU-plan vurderes nødvendigt for at
kunne gennemføre kontrollen ensartet på tværs af EU.
Forslaget omfatter kriterier for støtteberettigelse, ligesom der er fastlagt en liste med ud-
styr for hvert kontrolområde. KOM tillægges delegeret beføjelse til at ændre denne liste.
Også afprøvning af nyt udstyr vil kunne modtage tilskud. Kun toldmyndigheder, der giver
alle de informationer, der er relevante for, at der centralt kan ske vurdering af behovene,
vil kunne komme i betragtning til tilskud. For at kunne vurdere behovene, indgår der fæl-
les klassificering af grænseovergangssteder, en udtømmende liste over disponibelt told-
kontroludstyr, fælles definition af minimumsstandard mv. og detaljeret overslag over de
finansielle behov. Arbejdet med at fastlægge disse behov foreslås udført i regi af det kom-
mende Toldprogram.
Forslaget indeholder desuden bestemmelser om fx evaluering af selve programmet.
4. Europa-Parlamentets udtalelser
Europa-Parlamentets holdning er endnu ikke kendt. Forslaget forventes behandlet i Par-
lamentet i 2. halvår 2018.
5. Nærhedsprincippet
KOM anfører, at hver medlemsstat bestemmer, hvilke midler, herunder udstyr, den allo-
kerer til toldkontrol. KOM mener dog, at udstyr i dag er skævt fordelt, bl.a. pga. geografi-
ske forskelle, og anfører, at de nuværende tiltag fra Unionens side har være begrænsede
og utilfredsstillende, hvorfor EU bør gribe ind overfor skævhederne for at forhindre, at
de nye politiske spændinger ikke forværres og i sidste ende skaber muligheder for, at bor-
gere eller virksomheder med svigagtige hensigter vælger de svageste grænseovergangsste-
der.
Den danske regering er uenig i, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincip-
pet. Regeringen finder ikke, at kortlægning af toldmateriel mv. er en opgave, som falder
Side 2 af 4
kom (2018) 0474 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om instrument for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning
1918554_0003.png
indenfor EU's kompetence og finder, at det bør være medlemsstaterne selv, der vurderer
og beslutter, hvilket udstyr mv. de mener er nødvendigt for at løfte deres toldopgave.
6. Gældende dansk ret
Forordningen er direkte gældende.
7. Konsekvenser
Lovgivningsmæssige konsekvenser
Forordningen vil være direkte gældende, og ingen lovændringer er nødvendige.
Økonomiske konsekvenser
Forslaget ventes at få statsfinansielle konsekvenser samt konsekvenser for udmøntningen
af EU’s budget. Kommissionen lægger op til et samlet udgiftsniveau for Toldfonden på
1326 mio. euro i løbende priser, hvoraf der forslås udgiftsniveauer for tilskud mv. og
ÅV/andre administrationsopgaver på henholdsvis 1300 mio. euro og 26 mio. euro i lø-
bende priser. Udgiftsniveauet for Told-fonden forhandles som led i Kommissionens for-
slag til den næste flerårige finansielle ramme for 2021-2027, som blev offentliggjort 2. maj
2018.
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Forslaget medfører ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet.
Administrative konsekvenser for myndighederne
Der skønnes ikke umiddelbart at være afledte udgifter for myndighederne som følge af
fonden i sig selv.
Andre konsekvenser og beskyttelsesniveauet
En vedtagelse af forslaget skønnes ikke at berøre beskyttelsesniveauet i Danmark.
8. Høring
Forslaget vil på grund af sin interne myndighedskarakter ikke blive sendt i ekstern høring.
9. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Forslaget har ikke været drøftet på teknisk niveau. Der forventes en positiv holdning til
forslaget fra nogle medlemsstater, som forventer, at forslaget vil give dem EU-finansie-
ring af nyt udstyr. Omvendt forventes stor modstand fra andre medlemsstater, da disse
må forventes at blive nettobidragsydere eller ikke ønsker den faktiske toldkontrol indlem-
met i EU´s kompetenceområde.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen lægger vægt på, at drøftelser vedrørende forordningen om Toldfonden ikke
foregriber forhandlingerne om den kommende finansielle ramme, idet regeringens hoved-
prioritet for MFF-forhandlingerne er at realisere et samlet udgiftsniveau svarende til 1,00
pct. af EU's BNI.
Side 3 af 4
kom (2018) 0474 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om instrument for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning
1918554_0004.png
Det er regeringens umiddelbare opfattelse, at forslaget ikke kan støttes i sin nuværende
form. Dels indebærer forslaget, at der skal gennemføres et meget omfattende kortlæg-
ningsarbejde over alt nuværende materiel ved samtlige grænseovergange (vej, luft og sø),
der skal danne baggrund for et centralt overblik over alt toldmateriale ved EU's grænser
og derefter være udgangspunktet for en centraliseret beslutning om uddeling af tilskud til
de enkelte medlemsstater. Regeringen finder ikke, at det er en opgave, som falder inden-
for EU's kompetence og finder, at det bør være medlemsstaterne selv, der vurderer og
beslutter, hvilket udstyr de mener er nødvendigt for at løfte deres toldopgave.
Regeringen finder derfor umiddelbart, at forslaget strider mod nærhedsprincippet. Rege-
ringen vil derfor arbejde for at ændre indholdet i forslaget, således at centraliseringen
mindskes, og selvbestemmelsen beholdes hos de enkelte medlemsstater.
Desuden er der ikke tilstrækkelig stort kendskab til, hvilke EU-midler, der allerede findes
og er til rådig for medlemsstaterne, og udnyttelsen af disse midler. Umiddelbart synes det
afsatte beløb til brug for tilskud til køb, vedligeholdelse og opgradering at være meget
stort. Regeringen finder derfor den foreslåede budgetramme problematisk.
11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
Forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg.
Side 4 af 4