Europaudvalget 2017
JOIN (2017) 0014
Offentligt
1746225_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
UNIONENS HØJTSTÅENDE
REPRÆSENTANT FOR
UDENRIGSANLIGGENDER
OG SIKKERHEDSPOLITIK
Bruxelles, den 21.4.2017
JOIN(2017) 14 final
2017/0084 (NLE)
Fælles forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om Den Europæiske Unions holdning i det associeringsråd, der er etableret ved Euro-
Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber
og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den
anden side, for så vidt angår vedtagelsen af en henstilling om prioriteterne for
partnerskabet mellem EU og Egypten
DA
DA
join (2017) 0014 - Ingen titel
1746225_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
BAGGRUND FOR FORSLAGET
Forslagets begrundelse og formål
Den reviderede europæiske naboskabspolitik
1
indeholder en ny ramme for udformningen af
de bilaterale forbindelser med partnerne. Disse forbindelser skal fastsættes i et politisk
dokument, der omtales som "prioriteter for partnerskabet". Dette politiske dokument danner
grundlag for forbindelsen med et land, hvor de to parter er nået til enighed om et begrænset
sæt målrettede prioriteter for de kommende år.
Begrebet er i overensstemmelse med den nye globale strategi for Den Europæiske Unions
udenrigs- og sikkerhedspolitik
2
forelagt af Unionens højtstående repræsentant for
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik i juni 2016. Her anvendes hele EU's værktøjskasse
på den mest effektive måde til at øge virkningen og synligheden af EU's støtte.
Prioriteterne for partnerskabet har til formål at imødegå fælles udfordringer for EU og
Egypten, fremme de fælles interesser og sikre langsigtet stabilitet på begge sider af
Middelhavet. De styres af et fælles tilsagn til universelle værdier med hensyn til demokrati,
retsstatsprincippet og respekten for menneskerettighederne.
Prioriteterne for partnerskabet bør bidrage til at opfylde befolkningens forventninger på begge
sider af Middelhavet. De bør navnlig bidrage til at sikre social retfærdighed, anstændige
jobmuligheder, økonomisk velstand og væsentligt forbedrede levevilkår. Derved vil de
cementere stabiliteten i Egypten og EU. Inklusiv vækst, som bygger på innovation, og
effektiv og deltagerorienteret forvaltning, styret af retsstatsprincippet, menneskerettighederne
og grundlæggende frihedsrettigheder, er centrale aspekter af disse mål. Prioriteterne for
partnerskabet tager også hensyn til de roller, som EU og Egypten har som internationale
aktører, og har til formål at øge det bilaterale og det regionale og internationale samarbejde.
EU og Egypten deltog i september 2015 i FN-topmødet om vedtagelse af 2030-dagsordenen
for bæredygtig udvikling, som har de 17 mål for bæredygtig udvikling i centrum.
Dagsordenen for 2030 er en fælles ramme og en fælles vision for bæredygtig udvikling og
fattigdomsbekæmpelse. I sin egenskab af universel dagsorden udgør dens vedtagelse et solidt
grundlag for yderligere politisk konvergens inden for rammerne af partnerskabet og dets
prioriteter. Egyptens "Sustainable Development Strategy
Vision 2030" er et bidrag til
gennemførelsen af denne universelle dagsorden. EU er også i færd med at træffe
foranstaltninger til gennemførelse af 2030-dagsordenen gennem interne og eksterne
politikker. EU og Egypten vil samarbejde om at nå de mål, der bl.a. er opstillet i
udviklingsdagsordenen for 2030.
Følgende overordnede prioriteter vil være retningsgivende for det fornyede partnerskab:
1
Egyptens bæredygtige moderne økonomi og sociale udvikling
partnere i udenrigspolitik
Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og
Regionsudvalget - Revision af den europæiske naboskabspolitik (JOIN(2015) 050 final af 18. november
2015).
"Fælles vision, fælles handling: et stærkere Europa. En global strategi for Den Europæiske Unions
udenrigs- og sikkerhedspolitik".
2
DA
2
DA
join (2017) 0014 - Ingen titel
1746225_0003.png
styrkelse af stabiliteten.
Sammenhæng med de gældende regler på samme område
Prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Egypten er i overensstemmelse med
prioriteterne og bestemmelserne i den ramme, der er aftalt i henhold til den reviderede
europæiske naboskabspolitik. Disse prioriteter er en politisk og økonomisk stabilisering af
naboskabet og en stabilisering af dets sikkerhed. Prioriteterne for partnerskabet stemmer også
overens med associeringsaftalen mellem EU og Egypten, som trådte i kraft i 2004
3
.
Sammenhæng med Unionens politik på andre områder
De prioriteter, der er foreslået for partnerskabet mellem EU og Egypten, afspejler EU's
mangeårige forpligtelser over for sine Middelhavspartnere. Prioriteterne er imidlertid også
fuldt ud i overensstemmelse med den nyligt vedtagne globale strategi og dens tilskyndelse til
at sikre en integreret strategi med hensyn til håndtering af kriser. Dette omfatter EU's
politikker inden for humanitær bistand, udvikling, migration, handel, investering,
infrastruktur, uddannelse, sundhed og forskning.
Dokumentet tager hensyn til:
2.
fremme af menneskerettigheder og god regeringsførelse
den eksterne dimension af EU's migrationspolitik
det øgede fokus på internationalt samarbejde om bekæmpelse af terrorisme og
voldelig ekstremisme og
handelens potentiale til at skabe retfærdig vækst og anstændig beskæftigelse.
RETSGRUNDLAG,
NÆRHEDSPRINCIPPET
PROPORTIONALITETSPRINCIPPET
Retsgrundlag
OG
Forslaget bygger på artikel 218, stk. 9, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
(TEUF). Det drejer sig om et forslag til afgørelse fra Rådet for Den Europæiske Union om en
holdning, der skal indtages i Associeringsrådet EU-Egypten, der er nedsat i henhold til Euro-
Middelhavsaftalen. Denne holdning skal indtages på vegne af Den Europæiske Union, for så
vidt angår vedtagelsen af en henstilling om prioriteterne for partnerskabet.
Prioriteterne for partnerskabet skal vedtages på et møde i Associeringsrådet EU-Egypten i
første halvdel af 2017. Dette skal ske, efter at Rådet for Den Europæiske Union vedtager den
holdning, der skal indtages i Associeringsrådet EU-Egypten på grundlag af artikel 218, stk. 9,
i TEUF. Prioriteterne for partnerskabet vil, når de er vedtaget, blive anvendt som grundlag for
at fastsætte prioriteter for EU-støtten i henhold til forordningen om Det Europæiske
Naboskabsinstrument.
3
Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres
medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side (EUT L 304 af
30.9.2004).
DA
3
DA
join (2017) 0014 - Ingen titel
1746225_0004.png
Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)
Eftersom prioriteterne for partnerskabet vedrører forbindelserne mellem EU og Egypten, kan
medlemsstaterne ikke vedtage dem på nationalt plan.
Proportionalitetsprincippet
I henhold til artikel 218, stk. 9, i TEUF, skal der vedtages en holdning fra EU-Rådet, før
prioriteterne for partnerskabet kan vedtages af Associeringsrådet EU-Egypten.
Valg af retsakt
Rådets konklusioner af 14. december 2015 om revisionen af den europæiske
naboskabspolitik
4
bekræfter "Rådets hensigt om at indlede en ny fase af engagement med
partnerne i 2016, der vil kunne føre til opstilling af nye partnerskabsprioriteter, hvor det er
hensigtsmæssigt, med fokus på aftalte prioriteter og interesser".
Med henblik på at fortsætte et sådant engagement udgør de vedlagte tilsagn det mest
hensigtsmæssige instrument: Et aftalememorandum ville ikke have nydt samme status som de
"handlingsplaner og andre tilsvarende dokumenter udarbejdet i fællesskab", der er angivet
5
i
artikel 3, stk. 2, i forordningen om det europæiske naboskabsinstrument som de vigtigste
referencerammer for fastsættelsen af prioriteterne for EU-støtten.
3.
RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF
INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER
Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning
Ikke relevant.
Høringer af interesserede parter
Disse tekster blev udarbejdet efter tæt samråd med de relevante tjenestegrene i Kommissionen
og medlemsstaternes repræsentanter i EU-Rådets arbejdsgruppe vedrørende Maghreb og
Mashreq og efter drøftelser med de egyptiske modparter.
Der har fundet høringer af aktører i civilsamfundet i Cairo og Bruxelles sted siden
begyndelsen af februar 2016. De vigtigste resultater herfra var behovet for fortsat at fremme
menneskerettighederne og civilsamfundets rolle i Egyptens politiske, sociale og økonomiske
udviklingsproces. Et andet vigtigt punkt var behovet for at se de garantier for
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, der er fastsat i den egyptiske
forfatning, omsat til lovgivning. Der er taget højde for alle disse punkter i teksten i bilaget.
Disse høringer fandt sted efter de retningslinjer, der er fastlagt i den reviderede europæiske
naboskabspolitik.
Indhentning og brug af ekspertbistand
Den relevante tematiske ekspertbistand var til rådighed internt, enten i EU's hovedkvarter i
Bruxelles eller i EU-delegationen i Egypten i Kairo.
4
5
Rådets konklusioner om revision af den europæiske naboskabspolitik af 14. december 2015.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 232/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et
europæisk naboskabsinstrument (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 27-43).
DA
4
DA
join (2017) 0014 - Ingen titel
Konsekvensanalyse
Ikke relevant.
Målrettet regulering og forenkling
Ikke relevant.
Grundlæggende rettigheder
Ingen virkning for de grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne i Den Europæiske Union.
For de grundlæggende rettigheder i Egypten forventes virkningerne at være positive, da den
egyptiske regerings tilsagn, der indgår i prioriteterne for partnerskabet, bl.a. omfatter fremme
af demokrati, grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder som
forfatningsmæssige rettigheder for alle Egyptens borgere i overensstemmelse med landets
internationale forpligtelser. Til gengæld har EU forpligtet sig til at yde støtte til Egypten med
hensyn til at omsætte disse tilsagn til lovgivning.
EU vil også støtte og styrke Egyptens kapacitet med hensyn til at beskytte migranters
rettigheder og yde beskyttelse til dem, der er berettiget hertil, i overensstemmelse med
internationale standarder og Egyptens bestræbelser på at beskytte marginaliserede grupper
mod eventuelle negative virkninger af økonomiske reformer gennem sociale sikkerhedsnet og
social beskyttelse. Endvidere vil EU og Egypten fortsat fremme udviklingen af by- og
landområder samt forbedre leveringen af basale tjenesteydelser med særlig vægt på
moderniseringen af uddannelse (herunder teknisk og erhvervsfaglig uddannelse) og
sundhedssystemerne. En styrkelse og en muliggørelse af unges og kvinders deltagelse i
økonomien og i forvaltningen indgår i principperne for samarbejde mellem EU og Egypten.
EU og Egypten forpligter sig til at samarbejde med civilsamfundet med henblik på at bidrage
effektivt til den økonomiske, politiske og sociale udviklingsproces. Endelig vil EU og
Egypten også uddybe deres politiske dialog om demokrati og menneskerettigheder.
4.
VIRKNINGER FOR BUDGETTET
Ingen yderligere budgetmæssige virkninger ud over det, der er fastsat i tidligere internationale
EU-forpligtelser. Yderligere budgetmæssige virkninger vil blive fastsat i særskilte forslag,
som f.eks. den fælles støtteramme for det europæiske naboskabsinstrument for 2017-2020.
5.
ANDRE FORHOLD
Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og
rapportering
Gennemførelsen af prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Egypten vil være underlagt
regelmæssig overvågning inden for rammerne af revisionsmekanismerne og det bilaterale
samarbejde mellem EU og Egypten i henhold til den eksisterende associeringsaftale.
6.
HENVISNINGER
a)
Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Revision af den europæiske
naboskabspolitik (JOIN(2015) 050 final af 18. november 2015).
DA
5
DA
join (2017) 0014 - Ingen titel
b)
Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske
Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske
Republik Egypten på den anden side (EUT L 304 af 30.9.2004).
Rådets konklusioner om revision af den europæiske naboskabspolitik af 14.
december 2015.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 232/2014 af 11. marts
2014 om oprettelse af et europæisk naboskabsinstrument (EUT L 77 af
15.3.2014, s. 27).
c)
d)
DA
6
DA
join (2017) 0014 - Ingen titel
1746225_0007.png
2017/0084 (NLE)
Fælles forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om Den Europæiske Unions holdning i det associeringsråd, der er etableret ved Euro-
Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber
og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den
anden side, for så vidt angår vedtagelsen af en henstilling om prioriteterne for
partnerskabet mellem EU og Egypten
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217
sammenholdt med artikel 218, stk. 9,
under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske
Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik
Egypten på den anden side blev undertegnet den 25. juni 2001 og trådte i kraft den 1.
juni 2004
6
.
Rådet udtrykte tilfredshed med den fælles meddelelse fra Unionens højtstående
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen
af 18. november 2015 om revision af den europæiske naboskabspolitik
7
i sine
konklusioner af 14. december 2015, hvor det bl.a. bekræftede sin hensigt om at
indlede en ny fase af engagement med partnerne i 2016, der vil kunne føre til
opstilling af nye prioriteter for partnerskabet, hvor det er hensigtsmæssigt, med fokus
på aftalte prioriteter og interesser.
EU og Egypten enedes om at konsolidere deres partnerskab ved at nå til enighed om
en række prioriteter for perioden 2017-2020 med det formål at håndtere fælles
udfordringer for EU og Egypten, fremme fælles interesser og sikre langsigtet stabilitet
på begge sider af Middelhavet.
Prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Egypten styres af et fælles tilsagn til
universelle værdier med hensyn til demokrati, retsstatsprincippet og respekten for
menneskerettighederne.
Den holdning, som Unionen skal indtage i associeringsrådet vedrørende vedtagelsen af
henstillingen om prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Egypten, skal vedtages
af Rådet for Den Europæiske Union
Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres
medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side (EUT L 304 af
30.9.2004).
Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og
Regionsudvalget - Revision af den europæiske naboskabspolitik (JOIN(2015) 050 final).
repræsentant
for
(2)
(3)
(4)
(5)
6
7
DA
7
DA
join (2017) 0014 - Ingen titel
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Den holdning, som Unionen skal indtage i det associeringsråd, der er etableret ved Euro-
Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets
medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side, for så
vidt angår vedtagelsen af prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Egypten, skal bygge
på udkastet til associeringsrådets henstilling, der er knyttet som bilag til denne afgørelse.
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Rådets vegne
Formand
DA
8
DA