Europaudvalget 2017
JOIN (2017) 0014
Offentligt
1746227_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
UNIONENS HØJTSTÅENDE
REPRÆSENTANT FOR
UDENRIGSANLIGGENDER
OG SIKKERHEDSPOLITIK
Bruxelles, den 21.4.2017
JOIN(2017) 14 final
ANNEX 1
BILAG
til
Fælles forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om Den Europæiske Unions holdning i det associeringsråd, der er etableret ved Euro-
Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber
og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den
anden side, for så vidt angår vedtagelsen af en henstilling om prioriteterne for
partnerskabet mellem EU og Egypten
DA
DA
join (2017) 0014 - Ingen titel
1746227_0002.png
HENSTILLING nr. 1/2017 VEDTAGET AF DET 6. ASSOCIERINGSRÅD EU-Egypten
den [DAG MÅNED ÅR]
om fastlæggelse af prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Egypten
ASSOCIERINGSRÅDET EU-EGYPTEN HAR
under henvisning til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De
Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik
Egypten på den anden side, særlig artikel 76, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske
Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på
den anden side blev undertegnet den 25. juni 2001 og trådte i kraft den 1. juni 2004.
(2)
Artikel 76 i Euro-Middelhavsaftalen giver associeringsrådet beføjelse til at træffe
passende afgørelser med henblik på virkeliggørelse af aftalens mål.
(3)
Efter artikel 86 i Euro-Middelhavsaftalen skal parterne træffe alle fornødne
almindelige eller særlige foranstaltninger til at opfylde deres forpligtelser i henhold til aftalen
og drage omsorg for, at aftalens mål virkeliggøres.
(4)
I revisionen af den europæiske naboskabspolitik blev det foreslået at indlede en ny
fase med gensidigt engagement mellem partnerne for at øge ejerskabsfølelsen hos begge
parter.
(5)
EU og Egypten er blevet enige om at konsolidere deres partnerskab ved at nå til
enighed om en række prioriteter for perioden 2017-2020 med det formål at håndtere fælles
udfordringer for EU og Egypten, fremme fælles interesser og sikre langsigtet stabilitet på
begge sider af Middelhavet
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Associeringsrådet anbefaler, at parterne iværksætter de prioriteter for partnerskabet mellem
EU og Egypten, der fremgår af bilaget.
Artikel 2
Prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Egypten som omhandlet i artikel 1 erstatter
handlingsplanen EU-Egypten, hvis gennemførelse blev anbefalet ved henstilling nr. 1/2007
truffet af associeringsrådet den 6. marts 2007.
DA
2
DA
join (2017) 0014 - Ingen titel
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Udfærdiget i xx, den [dag måned år].
På associeringsrådets vegne
Formand
***
BILAG
Prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Egypten
DA
3
DA
join (2017) 0014 - Ingen titel
1746227_0004.png
Prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Egypten 2017-2020
I. Indledning
Den generelle ramme for samarbejdet mellem EU og Egypten er fastsat ved
associeringsaftalen,
som blev undertegnet i 2001 og trådte i kraft i 2004. Alle elementer af
associeringsaftalen gælder fortsat, men dette dokument opstiller de prioriteter, der er fastlagt i
fællesskab af EU og Egypten, i lyset af den reviderede
europæiske naboskabspolitik,
der er
retningsgivende for partnerskabet i de næste 3 år.
Disse
prioriteter for partnerskabet
har til formål at imødegå de fælles udfordringer, som
EU og Egypten står over for, fremme de fælles interesser og sikre langsigtet stabilitet på
begge sider af Middelhavet. Prioriteterne for partnerskabet er underlagt et fælles tilsagn i
forbindelse med universelle værdier med hensyn til demokrati, retsstatsprincippet og
respekten for menneskerettighederne. De har også til formål at styrke samarbejdet til støtte for
Egyptens udviklingsstrategi "Sustainable Development Strategy
Vision-2030".
II. Foreslåede prioriteter
Prioriteterne for partnerskabet forventes at bidrage til opfyldelsen af befolkningens
forventninger på begge sider af Middelhavet, navnlig ved at sikre social retfærdighed,
anstændige jobmuligheder, økonomisk velstand og væsentligt forbedrede levevilkår, hvilket
således konsoliderer stabiliteten i Egypten og EU. Inklusiv vækst, som bygger på innovation,
og en effektiv og deltagerorienteret forvaltning, der er underlagt retsstatsprincippet,
menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder, er centrale aspekter af disse
mål. Prioriteterne tager også hensyn til de respektive roller, som EU og Egypten har som
internationale aktører, og de har til formål at øge det bilaterale såvel som det regionale og
internationale samarbejde. Som sådan vil de overordnede prioriteter være retningsgivende for
det fornyede partnerskab:
1. Egyptens bæredygtige moderne økonomi og sociale udvikling
EU og Egypten vil som vigtige partnere samarbejde om at fremme socioøkonomiske mål, der
er fastsat i Egyptens strategi "Sustainable Development Strategy
Vision 2030", med henblik
på at opbygge et stabilt og velstående Egypten.
a) Økonomisk modernisering og iværksætteri
Egypten har forpligtet sig til at opnå varig socioøkonomisk bæredygtighed, bl.a. gennem
skabelse af et gunstigere miljø for
inklusiv vækst og jobskabelse,
navnlig for unge og
kvinder, f.eks. ved at tilskynde til integration i økonomien af den uformelle sektor. For den
langsigtede økonomiske bæredygtighed vil dette omfatte foranstaltninger, der kan skabe et
større finanspolitisk råderum for bedre at kunne gennemføre strategien for bæredygtig
udvikling, yderligere reformer af subsidier og beskatning, en styrkelse af
den private sektors
rolle og en
forbedring af erhvervsklimaet
for at tiltrække flere udenlandske investeringer,
herunder gennem en mere åben og konkurrencedygtig handelspolitik, der kan sikre fuld
udnyttelse af digitaliseringsdividenden, og gennem støtte til vigtige infrastrukturprojekter,
som f.eks. udvikling af et effektivt transportsystem. EU vil endvidere støtte Egyptens indsats
for en
reform af den offentlige forvaltning
og god forvaltningspraksis, også gennem
anvendelsen af statistikker af høj kvalitet og under hensyntagen til den digitale revolution og
de dermed forbundne nye forretningsmodeller og sociale modeller.
Den egyptiske strategi for bæredygtig udvikling lægger stor vægt på små og mellemstore
virksomheder (SMV'er) og på "mega-projekter", som f.eks. udviklingsprojektet for
DA
4
DA
join (2017) 0014 - Ingen titel
Suezkanalen, Golden Triangle-projektet vedrørende mineralressourcer i Det Øvre Egypten og
genvindingen af fire millioner hektar til landbrug og urbanisering, samt på
vidensbankprojektet Egyptian Knowledge Bank som vigtige bidragsydere til langsigtet
socioøkonomisk udvikling. I betragtning af betydningen af udviklingen af SMV'er for
inklusiv vækst vil denne sektor fortsat spille en central rolle i EU's samarbejde med Egypten.
Den Europæiske Union vil også overveje, hvordan man kan fremme potentialet for den
socioøkonomiske udvikling af udviklingsprojektet for Suezkanalen (Suez Canal Hub).
Endvidere vil EU og Egypten samarbejde på tværs af sektorer inden for forskning og
innovation og med at fremme digitale teknologier og tjenester. I denne sammenhæng
fremhævede Egypten og EU deres interesse i at udbygge samarbejdet på en række relevante
forsknings- og uddannelsesaktiviteter på højere læreanstalter, herunder inden for rammerne af
Horizon-2020 og Erasmus +.
I betragtning af Egyptens uvurderlige og mangfoldige kulturarv og det betydelige bidrag fra
den kulturelle sektor (som er stærkt knyttet til turismen) til landets BNP, beskæftigelse,
valutareserver og samfund i al almindelighed vil der blive lagt særlig vægt på
forbindelsen
mellem kultur, kulturarv og lokal økonomisk udvikling.
b) Handel og investeringer
EU og Egypten er vigtige
handelspartnere.
De er fast besluttet på at
styrke de eksisterende
handels- og investeringsforbindelser
og sikre, at handelsbestemmelserne i
associeringsaftalen mellem EU og Egypten om oprettelse af et frihandelsområde (FTA)
gennemføres på en måde, som gør det muligt at udnytte potentialet fuldt ud. Selv om EU
tidligere har fremsat forslag om en vidtgående og bred frihandelsaftale (DCFTA) for at
uddybe og udvide den eksisterende frihandelsaftale, vil EU og Egypten også i fællesskab
udpege andre egnede metoder til at forbedre handelsforbindelserne.
c) Social udvikling og social retfærdighed
Egypten bekræfter sit tilsagn om at reformere og fremme den sociale udvikling og den sociale
retfærdighed, imødegå de sociale og demografiske udfordringer, som landet står over for, og
styrke landets menneskelige ressourcer, hvilket vil fremme økonomisk og social udvikling. I
den forbindelse vil EU støtte Egyptens bestræbelser på at
beskytte marginaliserede grupper
mod de potentielle negative virkninger af økonomiske reformer gennem
sociale
sikkerhedsnet og social beskyttelse.
Endvidere vil EU og Egypten fortsat fremme
udviklingen af by- og landområder
samt forbedre leveringen af basale tjenesteydelser med
særlig vægt på moderniseringen af
uddannelse
(herunder teknisk og erhvervsfaglig
uddannelse) og
sundhedssystemer.
EU vil dele sine erfaringer med hensyn til at etablere en
inklusiv sygesikringsordning og bedre sundhedsydelser.
d) Energisikkerhed, miljø og klimaindsats
EU og Egypten vil samarbejde om
diversificeringen af energikilder
med særligt fokus på
vedvarende energikilder
og om foranstaltninger til fremme af
energieffektiviteten.
EU vil
efter anmodning fra den egyptiske regering støtte Egyptens bestræbelser på at ajourføre sin
integrerede strategi for energi, der sigter mod at opfylde kravene til landets bæredygtige
udvikling og nedbringe drivhusgasemissionerne. Endvidere er opdagelsen af offshore-
gasfelter i Egypten en vigtig mulighed for
synergieffekter mellem EU og Egypten i
forbindelse med konventionelle energikilder
set i lyset af den eksisterende
likvefaktionsinfrastruktur i Egypten. Det vil gøre det muligt på en
mere forudsigelig måde at
producere energi,
hvilket er i Egyptens interesse
i betragtning af landets store
DA
5
DA
join (2017) 0014 - Ingen titel
1746227_0006.png
forbrugsbehov og indtægtsskabende potentiale (herunder for erhvervsklimaet og den sociale
udvikling)
og i EU's interesse af hensyn til forsyningsspredning.
Styrkelse af den
energipolitiske dialog
mellem EU og Egypten vil bidrage til kortlægning af centrale
samarbejdsområder (som f.eks. teknisk bistand til at oprette et regionalt energiknudepunkt),
fælles forskning, udveksling af erfaringer og bedste praksis, teknologioverførsel og fremme af
subregionalt samarbejde (inden for Middelhavsområdet), samtidig med at behovet for at
bevare de marine økosystemer i Middelhavsområdet erkendes.
EU og Egypten vil samarbejde om fremme af
foranstaltninger vedrørende klimaet
og
miljøet inden for rammerne af en bæredygtig udvikling.
I overensstemmelse med
forpligtelserne efter vedtagelsen af Parisaftalen om klimaændringer vil EU støtte
gennemførelsen af Egyptens
tilsigtede nationalt bestemte bidrag
inden for områderne
modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer. EU og Egypten vil desuden samarbejde
om at nå de mål, der bl.a. er opstillet i udviklingsdagsordenen for 2030 og i Sendairammen for
katastrofeforebyggelse.
Egypten og EU vil undersøge mulighederne for samarbejde på områder såsom
bæredygtig
ressourceforvaltning,
herunder vandressourcer,
bevarelse af biodiversiteten, kloakering
og
forvaltning af fast affald,
herunder bekæmpelse af industriforurening, kemikalier og
håndtering af farligt affald samt bekæmpelse af ørkendannelse og jordforringelse. Egypten og
EU er også i færd med at undersøge de muligheder, der er fastsat i Middelhavsunionens
ministererklæring om blå økonomi gennem IMP/CC-faciliteten
1
. Mulige samarbejdsområder,
der er under overvejelse, omfatter intelligente havne, maritime klynger, integreret forvaltning
af kystområder og havfiskeri.
2. Partnere i udenrigspolitik
EU og Egypten har en fælles interesse i at styrke samarbejdet på det udenrigspolitiske område
på bilateralt, regionalt og internationalt plan.
Stabilisering i og uden for det fælles naboområde
Egypten kan spille en vigtig rolle gennem sin plads i FN's Sikkerhedsråd samt sin plads i Den
Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd. Egypten er også vært for hovedkvarteret for Den
Arabiske Liga, som EU agter at uddybe og udvide samarbejdet med. Egypten og EU vil søge
et tættere samarbejde og en fælles forståelse af en række spørgsmål, herunder i multilateral
sammenhæng. Partnerskabet mellem EU og Egypten er vigtigt for stabiliteten og velstanden i
Middelhavsområdet, Mellemøsten og Afrika. Samarbejdet mellem EU og Egypten har også i
regionale fora til formål at bidrage til konfliktløsning, fredsskabelse og imødegåelse af de
politiske og økonomiske udfordringer i disse regioner. Derudover vil EU og Egypten styrke
udvekslingen af oplysninger om store regionale og internationale udfordringer, der berører
begge parter.
Samarbejde om krisestyring og humanitær bistand
EU og Egypten vil intensivere samarbejde og konsultationer og udveksle erfaringer med
krisestyring og -forebyggelse, både bilateralt og regionalt, for at tage højde for de komplekse
udfordringer med hensyn til fred, stabilitet og udvikling som følge af konflikter og
naturkatastrofer i og uden for det fælles naboområde.
3. Styrkelse af stabiliteten
1
Facilitet for en regionalpolitisk dialog om integreret havpolitik/klimaændringer.
DA
6
DA
join (2017) 0014 - Ingen titel
Stabilisering
er en fælles udfordring for EU og Egypten. Etableringen af
en moderne,
demokratisk stat, der sikrer fordele for alle mennesker på ligelig vis
er afgørende i den
forbindelse. Menneskerettighederne
de civile, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle
rettigheder, som fastsat i international menneskerettighedslovgivning, traktaten om Den
Europæiske Union og den egyptiske forfatning
er en fælles værdi og udgør hjørnestenen i
et moderne demokratisk land. Egypten og EU er derfor fast besluttet på at fremme demokrati,
grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder som forfatningsmæssige
rettigheder for alle deres borgere i overensstemmelse med deres internationale forpligtelser. I
den forbindelse vil EU yde støtte til Egypten med hensyn til at omsætte disse rettigheder i
lovgivningen.
a) En moderne demokratisk stat
Egypten og EU har forpligtet sig til at sikre ansvarlighed, retsstatsprincippet, den fulde
respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og til at tilgodese
deres borgeres behov. EU vil støtte Egyptens bestræbelser på at
øge kapaciteten af statslige
institutioner
med henblik på en effektiv
reform af den offentlige sektor,
øge kapaciteten
hos de
retshåndhævende institutioner i forbindelse med gennemførelsen af deres
opgaver med at skabe sikkerhed for alle
samt udvikle
det nye parlaments
forfatningsmæssige funktioner.
Derudover vil EU og Egypten styrke samarbejdet inden for
moderniseringen af retsvæsenet,
øget adgang til domstolene for alle borgere gennem
retshjælp og oprettelse af særlige domstole, samt inden for reformen af forvaltningen af de
offentlige finanser og
korruptionsbekæmpelse.
EU og Egypten vil også overveje at udvikle
retligt samarbejde om strafferetlige og civilretlige spørgsmål. Det parlamentariske samarbejde
mellem EU og Egypten, herunder gennem strukturerede udvekslinger mellem parlamentariske
udvalg og grupper, vil styrke koordinationen og fremme den gensidige forståelse. EU vil også
støtte Egyptens bestræbelser på at
styrke de lokale myndigheder
i deres planlægning og
levering af offentlige tjenester, og yderligere med hensyn til at sikre ligestilling i de
økonomiske, sociale og politiske muligheder og fremme social integration for alle.
b) Sikkerhed og terrorisme
Sikkerhed
er et fælles mål.
Terrorisme
og voldelig ekstremisme, der fører til terrorisme,
truer den sociale struktur i landene på begge sider af Middelhavet. De udgør en stor trussel
mod vore borgeres sikkerhed og trivsel. Bekæmpelsen af disse trusler er et fælles mål for EU
og Egypten, der kan samarbejde gennem en global tilgang, som vil tackle de grundlæggende
årsager til terrorisme under hensyntagen til menneskerettighederne og de grundlæggende
frihedsrettigheder, med henblik på at
modvirke og forebygge radikalisering
og fremme den
socioøkonomiske udvikling. EU og Egypten er fortsat indstillet på at samarbejde i
bekæmpelsen af ekstremisme og enhver form for forskelsbehandling, herunder islamofobi og
fremmedhad.
Andre samarbejdsområder omfatter bl.a. styrkelse af luftfartssikkerheden og
sikkerhedsbeskyttelse samt kapaciteten til at forebygge og bekæmpe tværnational organiseret
kriminalitet, som f.eks. smugling af migranter, menneskehandel, ulovlig handel med narkotika
og hvidvaskning af penge.
Begge parter er enige om at udvide deres samarbejde på området for gennemførelsen af FN's
handlingsprogram om bekæmpelse af ulovlig handel med håndvåben og lette våben, herunder
gennem udveksling af erfaringer, uddannelse og andre kapacitetsopbyggende aktiviteter.
c) Forvalte migrationsstrømme til gensidig fordel
DA
7
DA
join (2017) 0014 - Ingen titel
Den politiske erklæring fra topmødet i Valletta samt den fælles Vallettahandlingsplan vil
udgøre den vigtigste ramme for samarbejdet mellem EU og Egypten på migrationsområdet.
EU vil støtte den egyptiske regerings bestræbelser på at styrke sin ramme forforvaltning af
migration
i form af lovgivningsmæssig reform og strategier til migrationsforvaltning. EU vil
støtte Egyptens indsats for at forebygge og bekæmpe ulovlig migration, menneskehandel og
menneskesmugling, herunder gennem identifikation af og bistand til ofrene for
menneskehandel. EU vil desuden søge at støtte og styrke Egyptens kapacitet til at beskytte
migranternes rettigheder og yde beskyttelse til dem, der er berettiget til det i
overensstemmelse med internationale standarder. EU og Egypten vil undersøge mulighederne
for samarbejde med hensyn til irregulære migranters frivillige tilbagevenden til deres
oprindelsesland for at sikre, at migration forvaltes globalt på lovlig vis. Dette vil gå hånd i
hånd med samarbejde om håndteringen af de grundlæggende årsager til irregulær migration,
navnlig underudvikling, fattigdom og arbejdsløshed.
Mobilitet
for personer kan bidrage til udviklingen af færdigheder og viden, som igen kan
bidrage til udviklingen af Egypten. Mobiliteten kan også slå varig bro mellem en højt
kvalificeret arbejdskraft i EU og Egypten. EU og Egypten går ind for fuld beskyttelse af
migranters rettigheder.
III. Principper for samarbejdet
Fremme af den menneskelige faktor
og mellemfolkelige kontakter vil styrke forbindelserne
og dermed konsolidere partnerskabet mellem EU og Egypten. Gensidig ansvarlighed over for
og ansvar for den europæiske befolkning og det egyptiske folk er et afgørende aspekt af
prioriteterne for partnerskabet.
Spørgsmål af fælles interesse bør også løses gennem et
stærkere regionalt og subregionalt
(syd-syd) samarbejde.
I den henseende vil EU og Egypten samarbejde inden for rammerne
af Middelhavsunionen og gennem Anna Lindh-fonden, navnlig i forbindelse med den
tværkulturelle dialog.
En kultur præget af dialog har vist sig at være et værdifuldt redskab, når det handler om at
udvikle gensidig respekt.
En uddybning af den politiske dialog
om demokrati og
menneskerettigheder og opretholdelse af de tekniske aspekter, der styrker denne, vil være af
afgørende betydning. Dialogen vil også skabe mulighed for at udbygge partnerskabet og gøre
status over dets rækkevidde og resultater.
I overensstemmelse med den egyptiske regerings prioriteter vil fokus på
unge
der er
fundamentet for den langsigtede stabilitet i vores samfund
og på
kvinder
der er
afgørende for fremskridt i ethvert samfund
blive integreret i prioriteterne for partnerskabet.
Det er et vigtigt mål at styrke og udstyre dem med de retlige og praktiske redskaber, der gør,
at de kan påtage sig deres rolle i samfundet gennem en aktiv deltagelse i økonomien og
forvaltningen af deres land. EU vil fortsætte med at udveksle erfaringer i forbindelse med
bekæmpelse af forskelsbehandling af kvinder og fremme af ligestilling mellem mænd og
kvinder samt fremme af integration og skabelse af muligheder for de unge.
EU og Egypten er enige om, at
civilsamfundet
er en vigtig og effektiv bidragsyder til
gennemførelsen af deres prioriteter for partnerskabet og til en transparent og
deltagerorienteret forvaltning, og at det kan støtte en bæredygtig udviklingsproces i Egypten.
De vil samarbejde med civilsamfundet med henblik på at bidrage effektivt til den
økonomiske, politiske og sociale udviklingsproces i overensstemmelse med den egyptiske
forfatning og den relevante nationale lovgivning.
DA
8
DA
join (2017) 0014 - Ingen titel
IV. Konklusion
Præget af tanken om fælles ejerskab har EU og Egypten i fællesskab fastlagt prioriteter for
partnerskabet og vil udvikle en fælles evaluerings- og overvågningsmekanisme. En
midtvejsevaluering forventes også at evaluere virkningen af prioriteterne for partnerskabet. I
tråd med den målrettede tilgang til prioriteterne for partnerskabet vil EU og Egypten i
fællesskab
forbedre gennemførelsen af deres associeringsaftale
af hensyn til deres
gensidige interesser. Associeringsudvalget og associeringsrådet vil fortsat være de vigtigste
organer, der skal forestå den samlede evaluering af gennemførelsen af prioriteterne for
partnerskabet på årsbasis.
DA
9
DA