Europaudvalget 2017
KOM (2017) 0074
Offentligt
1728351_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 8.2.2017
COM(2017) 74 final
RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET
EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET
Niende rapport om omfordeling og genbosætning
DA
DA
kom (2017) 0074 - Ingen titel
1728351_0002.png
1
Indledning
Den niende rapport om omfordeling og genbosætning indeholder en opdatering af situationen
set i forhold til den sidste rapport fra den 8. december
1
og vurderer de tiltag, der er iværksat
fra den 8. december 2016 til den 7. februar 2017 (rapporteringsperioden) af alle de relevante
interessenter, for at efterleve forpligtelserne i omfordelings- og genbosætningsordningerne.
Siden den 5. december 2016 er 3.873 personer
2
ankommet til Grækenland. Det samlede antal
migranter i Grækenland lå stabilt sammenlignet med den forrige rapporteringsperiode og lå
pr. 7. februar på omkring 62 600 personer, ca. 15 000 på øerne og ca. 47 600 på det græske
fastland
3
. Der er ankommet 15 614 personer
4
til Italien siden den 5. december 2016.
Eritreere, den største gruppe, der kan komme i betragtning til omfordeling i Italien,
5
udgjorde
3,6 % af de ankomne.
I sin ottende rapport opstillede Kommissionen specifikke månedlige mål på mindst 1 000
omfordelte personer fra Italien og mindst 2 000 fra Grækenland fra
december 2016.
På sit
seneste møde den 15. december
6
støttede Det Europæiske Råd den fælles handlingsplan om
gennemførelsen af EU's og Tyrkiets erklæring, som omfattede omfordelingsmålene for
Grækenland, og gentog sin opfordring om yderligere intensivering af bestræbelserne på at
fremskynde omfordelingen, navnlig af uledsagede mindreårige, og eksisterende
genbosætningsordninger. Trods disse opfordringer er resultaterne blandede.
I løbet af rapporteringsperioden er yderligere 3 814 personer blevet omfordelt, og det bringer
det samlede antal af hidtil omfordelte personer op på 11 966 (8 766 fra Grækenland og 3 200
fra Italien)
7
.
December med 1 926 omfordelte personer (764 fra Italien og 1 162 fra
Grækenland) markerede en ny rekord i omfordelinger både fra Italien og Grækenland, som
gjorde det muligt at nå benchmarket på mere end 10 000 omfordelte personer. Januars
resultater (551 omfordelinger for Italien og 1 131 for Grækenland) bekræftede stabiliseringen
i omfordelinger fra Grækenland på omkring 1 000 pr. måned. Men selv om disse tal fortsat er
1
2
3
4
5
6
7
COM(2016) 791 final.
Antallet af registrerede ulovlige grænsepassager fra Tyrkiet ved sø- og landegrænser mellem
grænseovergangsstederne, som Grækenland har rapporteret om, fra den 5. december 2016 og frem til
den 5. februar 2017, og som registreret i JORA (Joint Operations Reporting Applications).
Kilde: De græske myndigheder.
Kilde: Det italienske indenrigsministerium. Dækker perioden fra den 5. december 2016 til den 5.
februar 2017.
I øjeblikket kan følgende nationaliteter komme i betragtning til omfordeling: Burundi, Eritrea,
Maldiverne, Oman, Qatar, Syrien og Yemen. Selv om visse nationaliteter ikke længere kan komme i
betragtning til omfordeling berører dette, som nævnt i de foregående rapporter, ikke dem, der allerede
er blevet identificeret som personer med et muligt behov for international beskyttelse (f.eks. kan de, der
er blevet forregistreret, stadig blive omfordelt).
http://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2016/12/15-euco-conclusions-final/.
Ni overførsler, der blev indberettet som omfordelingsoverførsler i tidligere rapporter, viste sig at være
Dublin-overførsler og ikke omfordelingssager (fire sager fra Italien til Portugal i december 2015 og
april 2016, en sag fra Italien til Nederlandene i november 2016, en sag fra Grækenland til Luxembourg i
juni 2016, en sag fra Grækenland til Frankrig i juni 2016 og to sager fra Grækenland til Rumænien i
august 2016). Disse skal derfor trækkes fra det samlede antal og fra de specifikke overførsler mellem
medlemsstater, som blev indberettet i bilagene. I løbet af denne rapporteringsperiode var en sag fra
Grækenland til Spanien i december 2016 og en fra Grækenland til Norge i januar 2017 også Dublin-
overførsler og er derfor ikke talt med i de samlede tal for disse lande.
2
kom (2017) 0074 - Ingen titel
1728351_0003.png
udtryk for en generelt positiv tendens, ligger de stadig under Kommissionens mål og for så
vidt angår omfordelinger fra Grækenland de mål, som bakkes op af Det Europæiske Råd.
For så vidt angår genbosætning holder gennemførelsen af konklusionerne fra juli 2015
8
om at
genbosætte 22 504 personer tidsplanen, idet 13 968 personer indtil videre er genbosat, hvilket
er mere end halvdelen af det aftalte antal. Siden den 6. december 2016 er 913
9
personer fra
primært Tyrkiet, Jordan og Libanon blevet genbosat. En del af genbosætningerne under
denne EU-ordning bidrager desuden til at gennemføre den 1:1-mekanisme, der er fastsat i
EU's og Tyrkiets erklæring. Siden startdatoen den 4. april
10
er 3 098 personer fra Syrien,
herunder 487
11
siden den forrige rapport, blevet genbosat fra Tyrkiet til EU.
2
Omfordeling
2.1 Vigtigste begivenheder i løbet af rapporteringsperioden
Efter vedtagelsen af den ottende rapport opfordrede Kommissionen bilateralt næsten alle
medlemsstater til at øge deres indsats for at opfylde målene. Allerede aktive medlemsstater og
associerede lande reagerede positivt og meddelte Kommissionen deres planer for månedlige
tilsagn. Men billedet er skuffende for visse andre medlemsstater. Ungarn, Østrig og Polen er
fortsat de eneste medlemsstater, der ikke har omfordelt nogen. Slovakiet gennemfører fortsat
et meget begrænset antal genbosætninger, og Tjekkiet har ikke givet tilsagn siden maj 2016
og har ikke genbosat nogen siden august 2016.
I forhold til målet om 2 000 månedlige omfordelinger blev 1 162 personer omfordelt fra
Grækenland
i december 2016 og 1 131 personer i januar 2017, og der var 1 178 tilsagn i
december og 1 550 i januar 2017. Det er muligt at nå målet, hvis alle medlemsstater giver
tilsagn og overfører stabilt hver måned og i overensstemmelse med størrelsen af deres
tildeling. Hvis målet på 2 000 skal nås, kræver det navnlig, at de medlemsstater, der ikke har
genbosat nogen eller kun et begrænset antal (Tjekkiet, Ungarn, Kroatien, Østrig, Polen og
Slovakiet), begynder at gøre det straks. Det vil desuden kræve, at Belgien og Spanien giver
månedlige tilsagn i henhold til størrelsen af deres tildeling, og at Portugal, Rumænien og
Litauen igen begynder at give månedlige tilsagn. Men det skal også anerkendes, at Estland,
Letland, Litauen, Luxembourg, Malta og Finland er godt på vej mod at opfylde deres
forpligtelser. Med det nuværende tempo vil Schweiz og Norge opfylde deres
omfordelingsforpligtelser fuldt ud i marts 2017. Andre medlemsstater, der først for nylig er
gået i gang med at omfordele fra Grækenland, mangler endnu noget for at indhente de
medlemsstater og associerede lande, der klarer sig bedst.
8
9
10
11
Konklusioner vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om
genbosætning gennem multilaterale og nationale ordninger af 20 000 personer, der har et klart behov
for international beskyttelse (11130/15).
Tallet, der blev offentliggjort i den forrige rapport, skulle tilpasses som følge af ajourførte oplysninger,
der efterfølgende indkom fra genbosætningslandene. I stedet for de indberettede 13 887 var det korrekte
antal genbosatte personer pr. 5. december 2016 13 055.
SN 38/16, 18.3.2016.
Tallet, der blev offentliggjort i den tidligere rapport, skulle justeres for at afspejle det forhold, at
genbosætninger af syrere fra Tyrkiet til Norge inden for rammerne af 1:1-ordningen ikke modregnes
mod tilbagesendelser af syrere fra Grækenland.
3
kom (2017) 0074 - Ingen titel
1728351_0004.png
De græske myndigheder har yderligere forbedret effektiviteten af registreringen og har omlagt
aftaler, så alle forregistrerede ansøgere (inklusive dem, der tilhører nationaliteter, der er
berettiget til omfordeling) skal registreres fuldt ud
12
. Det er vigtigt, at det månedlige mål nås
så hurtigt som muligt for at undgå lange ventetider for ansøgere og risikoen for sekundære
bevægelser.
I
Italien
blev 764 personer omfordelt i december 2016, hvilket er udtryk for en stabil vækst i
løbet af de foregående måneder og det højeste tal siden ordningens start. Mens antallet af
tilsagn i december 2016 var 735, blev målet om 1 000 tilsagn nået i januar (tilsagn om 1 025
pladser). I de seneste fire måneder er der sket en hastig stigning i antallet af omfordelinger fra
Italien (fra 230 til omkring 750 pr. måned), men antallet af omfordelte personer i januar faldt
for første gang (551 omfordelte personer). Dette skyldes tilsyneladende dels ferieperioden,
men også operationelle og logistiske problemer, i nogle tilfælde på grund af ansøgernes
spredning over hele Italien.
På grund af den konstante tilstrømning af nye migranter, herunder fra Eritrea, lå antallet af
ansøgere til omfordeling, i henhold til tal fra det italienske indenrigsministerium, fortsat
stabilt mellem 5 300 og 5 800 eritreere.
Syv lande (Tyskland, Frankrig, Malta, Nederlandene, Norge, Finland og Schweiz) er fuldt
engagerede i omfordeling fra Italien. Af disse er Malta og Finland på rette vej mod at opfylde
deres forpligtelser, mens Norge og Schweiz med det nuværende tempo vil opfylde deres
omfordelingsforpligtelser allerede i marts 2017. Medlemsstater, navnlig dem, der endnu ikke
omfordeler fra Italien, bør intensivere deres indsats, så det månedlige mål på 1 000
omfordelinger fra Italien nås.
Italien planlægger for sin del at øge antallet af medarbejdere, der behandler ansøgninger i
Dublinenheden, og udviste fleksibilitet i forbindelse med sikkerhedsscreening. Aftalerne med
Europol om at lette ekstraordinære supplerende sikkerhedskontroller blev for første gang
anvendt i praksis i januar 2017 på norsk anmodning. På grundlag af omfordelingsprotokollen
for Italien skal en første fælles sikkerhedssamtale med deltagelse af embedsmænd fra
Europol, Norge og Italien finde sted i Italien i februar. Den skal bruges til at indhøste
erfaringer med proceduren og til at styrke den nødvendige tillid til systemet hos alle
medlemsstater, der omfordeler fra Italien.
Antallet af
uledsagede mindreårige
13
, der ankommer til Italien, steg fortsat: 28 129
mindreårige ankom til Italien i 2016, hvor af 25 772 (91,6 %) var uledsagede, inklusive 3 806
eritreere, 218 syrere, 394 irakere og 13 yemenitter)
14
. Desuden er 462 uledsagede mindreårige
12
13
14
http://asylo.gov.gr/en/?p=1974
I artikel 2, stk. l, i direktivet om anerkendelse af flygtninge (direktiv 2011/95/EU) defineres en
"uledsaget mindreårig" som en mindreårig (under 18 år), som rejser ind på en medlemsstats område
uden at være ledsaget "af en voksen, der i henhold til lov eller praksis i den pågældende medlemsstat er
ansvarlig for den pågældende" [Kommissionens fremhævelse]. Som følge af forskellene på
medlemsstaternes lovgivning og praksis varierer definitionen af uledsagede mindreårige hos dem,
hvilket betyder, at børn, der er blevet adskilt fra deres forældre, herunder mindreårige, som er gift med
voksne, betragtes som uledsagede i nogle medlemsstater, men ikke i andre. Forskellene fører også til
uoverensstemmelser med hensyn til rapportering af det samlede antal uledsagede mindreårige, der er
omfordelt, da visse medlemsstater kun betragter disse som uledsagede, hvis de er alene, og udelukker
børn, der er blevet adskilt fra deres forældre og derefter omfordelt, fra rapporteringen.
Kun nationaliteter, der potentielt er berettiget til omfordeling, anføres.
4
kom (2017) 0074 - Ingen titel
1728351_0005.png
ankommet til Italien pr. 23. januar 2017, hvoraf fire tilhører en nationalitet, der er omfattet af
omfordelingsordningen. Det græske nationale center for social solidaritet oplyser, at 2 200
uledsagede mindreårige pr. 27. januar anslås at befinde sig i Grækenland. Som allerede anført
blev der ved den meget omfattende forregistrering i Grækenland identificeret 1 225
uledsagede mindreårige
15
, hvoraf 48 % (omkring 588 personer) tilhører en af de nationaliteter,
der kan komme i betragtning til omfordeling (36 % syrere og 12 % irakere)
16
.
Primo februar 2017 er 523 uledsagede mindreårige (i henhold til definitionen i græsk lov)
blevet registreret, men kun 248 er blevet omfordelt. Det største problem består i at omfordele
gifte mindreårige (især under 17), eftersom der i mange medlemsstater findes juridiske
forhindringer for omfordeling af denne kategori af uledsagede børn (f.eks. kan den voksne,
der gifter sig med et barn, blive dømt). Derfor accepterer de dem ikke eller afviser endda de
indsendte omfordelingsanmodninger
17
. Medlemsstaterne bør undersøge, hvordan man kan
fremme omfordelingen af denne kategori af uledsagede børn.
Italien bestræber sig også på at lette omfordelingen af uledsagede mindreårige, men
proceduren, der skal muliggøre omfordelingen af uledsagede mindreårige, der rejser alene,
skal muligvis videreudvikles. Kun ét uledsaget barn blev omfordelt til Nederlandene i
november 2016 fra Italien.
Det samlede antal omfordelte mindreårige i denne rapporteringsperiode var 74 (til Tyskland,
Irland, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Spanien, Finland og Schweiz), hvilket bragte det
samlede antal omfordelte uledsagede mindreårige op på 249
18
, næsten udelukkende fra
Grækenland.
15
16
17
18
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/08/Preregistration-
data_template_5_EN_EXTERNAL.pdf
Den største gruppe af uledsagede mindreårige i Grækenland er afghanere, som ikke er berettiget til
omfordeling. Den græske regering har dog kontaktet flere medlemsstater for at forhandle om
mulighederne for frivillig overførsel af disse mindreårige med en anden status end som ansøgere om
international beskyttelse.
Rapporten fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder fra
2016 om uledsagede børn indeholder data
om medlemsstaternes retlige bestemmelser for og behandling af gifte mindreårige migranter.
Se navnlig
tabel 1, side 11, i rapporten, på http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-december-2016-
monthly-migration-report-separated-childr.pdf
De græske myndigheder og Den Internationale Organisation for Migration (IOM) benytter ikke samme
definition af uledsagede mindreårige. Som følge heraf er de tal, som de græske myndigheder og IOM
har anført, indbyrdes modstridende. Ifølge oplysninger fra IOM er det samlede antal mindreårige, der
blev omfordelt i rapporteringsperioden, 51.
5
kom (2017) 0074 - Ingen titel
1728351_0006.png
2.2 Tiltag i de medlemsstater, der deltager i omfordelingsordningen
Fra den 7. december til den 7. februar blev der omfordelt yderligere 3 813 personer, 2,558 fra
Grækenland (inklusive den første omfordelingsoverførsel til Liechtenstein)
19
og 1 255 fra
Italien
20
. Frankrig er det land, der har omfordelt flest ansøgere (2 727 indtil videre) efterfulgt
af Tyskland (2 042) og Nederlandene (1 361).
Tiltag, der skal afhjælpe det begrænsede antal tilsagn:
I rapporteringsperioden gav 13
medlemsstater (Tyskland, Belgien, Estland, Frankrig, Kroatien, Irland, Letland, Litauen,
Luxembourg, Malta, Nederlandene, Slovenien og Finland)
21
og Schweiz og Norge
22
4 413
formelle tilsagn (1 760 formelle tilsagn for Italien og 2 653 for Grækenland). Det samlede
antal formelle tilsagn fra de medlemsstater, der deltager i omfordelingen, ligger på 22 928
(7 599 til Italien og 15 329 til Grækenland).
Belgien, Tyskland, Estland, Frankrig, Irland, Letland, Malta, Nederlandene, Norge, Finland
og Schweiz har givet mundtlige tilsagn for Grækenland, mens kun Belgien Tyskland, Letland,
Nederlandene, Norge, Finland og Schweiz har gjort det for Italien. Desuden har Luxembourg
meddelt, at man vil give tilsagn hver anden måned for både Italien og Grækenland.
Østrig
23
og Ungarn er fortsat de eneste til lande, der slet ikke har afgivet nogen tilsagn eller
foretaget nogen omfordeling. Siden april 2016 har Polen ikke gjort fremskridt med
19
20
21
22
23
934 til Tyskland, 13 til Cypern, 21 til Estland, 355 til Frankrig, 171 til Irland, 48 til Letland, 10 til
Liechtenstein, 44 til Litauen, 29 til Luxembourg, 172 til Nederlandene, 184 til Norge, 231 til Portugal,
26 til Rumænien, 252 til Spanien, 18 til Finland og 50 til Schweiz.
493 til Tyskland, 1 Letland, 21 til Luxembourg, 92 til Nederlandene, 335 til Norge, 10 til Portugal, 2 til
Rumænien, 94 til Spanien og 207 til Schweiz.
Tyskland: 1 000 for Italien og 1 000 for Grækenland, Belgien: 35 for Italien og 65 for Grækenland,
Estland: 58 for Grækenland, Frankrig: 50 for Italien og 400 for Grækenland, Kroatien: 20 for Italien og
30 for Grækenland, Irland: 80 for Grækenland, Letland: 30 for Italien og 60 for Grækenland, Litauen:
10 for Italien og 40 for Grækenland, Luxembourg: 50 for Grækenland, Malta: 15 for Grækenland,
Nederlandene: 100 for Italien og 200 for Grækenland, Slovenien: 15 for Italien og 35 for Grækenland,
Finland: 50 for Italien og 100 for Grækenland.
Norge: 250 for Italien og 200 for Grækenland, Schweiz: 200 for Italien og 320 for Grækenland.
I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2016/408 af 10. marts 2016 har Østrig ret til en midlertidig
suspension af omfordelingen af op til 30 % af de ansøgere, som er tildelt Østrig i henhold til Rådets
afgørelse (EU) 2015/1601. Som følge heraf er omfordelingen til Østrig af 1 065 ansøgere suspenderet
indtil den 11. marts 2017. De forpligtelser, der er fastsat ved afgørelse 2015/1601, finder imidlertid
fortsat anvendelse på Østrig, hvad angår omfordeling af de resterende tildelinger, så der er stadig behov
for tilsagn og omfordelinger.
6
kom (2017) 0074 - Ingen titel
1728351_0007.png
gennemførelsen af sine tilsagn og heller ikke afgivet tilsagn eller omfordelt nogen ansøgere
24
.
Desuden har visse medlemsstater (Bulgarien, Tjekkiet) ikke givet noget tilsagn i mere end syv
måneder.
Tiltag, der skal nedsætte svartiden i forbindelse med omfordelingsanmodninger:
I
rapporteringsperioden har medlemsstaterne gjort visse fremskridt med hensyn til at nedbringe
reaktionstiden på anmodninger om omfordeling, men de overholder stadig ikke målet på 10
hverdage, der opstilles i omfordelingsprotokollerne. Som nævnt i de foregående rapporter bør
sikkerhedsinterviews kun udføres i behørigt begrundede tilfælde og inden målet på 10
arbejdsdage. Medlemsstaterne skal forbedre deres behandlingskapacitet for at nedsætte
svartiden.
Nogle af afvisningerne sker fortsat med begrundelser, der ikke er fastsat i rådsafgørelserne,
såsom nationalitet (selv om den pågældende person tilhører en af de nationaliteter, der er
berettiget til omfordeling). Begrundelserne for afvisninger bør også forbedres for at opfylde
kravene i rådsafgørelserne. I denne henseende kan Tyskland, Nederlandene og Irland ses som
gode eksempler på, hvordan man skal begrunde afslag. Udveksling af oplysninger er
afgørende for Den Europæiske Unions sikkerhed. Derfor bør medlemsstater ikke afvise visse
anmodninger blot ved at henvise til sikkerhedsproblemer i overordnede vendinger, og de bør
samarbejde for at finde en samlet løsning på dette spørgsmål. Som reaktion på flere
medlemsstaters bekymringer med hensyn til udveksling af sikkerhedsrelaterede oplysninger
har Europol stillet en dedikeret og sikker kommunikationskanal til rådighed for
medlemsstaterne, så de på sikker vis kan angive deres begrundelser for at afvise
omfordelingsanmodninger. Denne kanal blev operationel pr. 1. december 2016, men hidtil har
ingen medlemsstater benyttet den til at meddele årsagerne til afvisningerne. I Grækenland har
det græske politi indsat en national sikkerhedskorrespondent som kontaktpunkt for
fremsendelse af begrundelser for afvisninger. Kommissionen understreger endnu en gang
muligheden for at udveksle fingeraftryk via politiets samarbejdskanaler med henblik på
sikkerhedskontrol på nationalt plan, navnlig i tilfælde, hvor ansøgere mangler ID eller
rejsedokumenter.
Tiltag, der skal imødegå udfordringer vedrørende omfordeling af sårbare ansøgere, bl.a.
uledsagede mindreårige:
Tempoet for omfordeling af uledsagede mindreårige har svaret til
den forrige rapporteringsperiode på grund af de problemer med at omfordele gifte
mindreårige, som omtales i afsnit 2.1. Nogle medlemsstater er også tilbageholdende med at
tage imod andre kategorier af sårbare personer (f.eks. alvorligt syge); andre har en for
restriktiv fortolkning af Rådets afgørelser, idet de mente, at tilsagnet udløb, når overførslen
måtte udsættes af helbredsgrunde (f.eks. hvis den pågældende er for syg til at rejse) ud over
fristen på to måneder, der fastsættes i Rådets afgørelser. I henhold til Rådets afgørelser bør
sårbare ansøgere omfordeles først, og der bør udvises fleksibilitet, når overførslen må
udsættes af helbredsgrunde og gennemføres senere end fristen på to måneder. Dette gælder så
meget desto mere, når omfordelingsmedlemsstaten ikke overholder den aftalte frist til at
reagere på en omfordelingsanmodning. Rådets afgørelser giver mulighed for forlængelse med
yderligere fire uger og i sidste ende endda ud over den forlængede frist. Derfor ville det være
ønskeligt med større fleksibilitet fra medlemsstaternes side.
24
I starten af april suspenderede Polen behandlingen af 73 anmodninger om omfordeling, som den græske
asyltjeneste sendte til Polen på grundlag af et tilsagn, som Polen havde indsendt den 16. december
2015, og indstillede derved reelt omfordelingsproceduren tre og en halv måned efter, at tilsagnet var
givet. Det samme gælder anmodninger fra Italien.
7
kom (2017) 0074 - Ingen titel
1728351_0008.png
Tiltag, der skal fremskynde overførslen af ansøgere:
Forsinkelsen fra medlemsstatens
accept af omfordelingen til den faktiske overførsel er ikke blevet reduceret betydeligt. Som
nævnt i den foregående rapport gælder det, at mens disse forsinkelser i visse tilfælde skyldes
yderligere kontroller, som medlemsstaterne foretager efter accepten, skyldes andre
forsinkelser operationelle og logistiske problemer eller manglende modtagekapacitet i
omfordelingsmedlemsstaten. Det vil være ønskeligt med større fleksibilitet fra
omfordelingsmedlemsstaternes side med hensyn til tilrettelæggelse og datoer for flyvninger,
når overførslerne sker efter to-måneders-fristen af helbredsårsager, og charterflyvninger.
Medlemsstaterne skal også sikre, at deres modtagelseskapacitet er tilstrækkelig til at indlogere
omfordelte ansøgere.
Tiltag, der skal styrke Det Europæiske Asylstøttekontors (EASO) kapacitet til at støtte
Italien og Grækenland:
Den 19. december 2016 ændrede EASO en bestyrelsesbeslutning
om profilerne for og antallet af eksperter, der stilles til rådighed for asylstøtteholdene. Denne
beslutning giver mulighed for, at midlertidige EASO-ansatte med vejledning af EASO's faste
medarbejdere og nationale eksperter kan bistå ved asylstøtteholdenes arbejde. EASO søger at
sikre balance mellem antallet af nationale eksperter og midlertidigt ansatte.
For Grækenland offentliggjorde EASO den 20. december 2016 den første indkaldelse
vedrørende 26 eksperter med forskellige profiler
25
under den nye operationelle plan. Denne
første indkaldelse dækker hele året 2017 og giver medlemsstaterne mulighed for at
tilrettelægge udstationeringen af deres eksperter længere ud i fremtiden. På det seneste møde
for asylindsatspuljens nationale kontaktpunkter, der blev afholdt i Malta den 12. og 13. januar
2017, meddelte flere medlemsstater (Tyskland og Nederlandene), at de vil informere EASO
om deres langsigtede planlægning af udstationeringen af eksperter.
Det samlede antal udstationerede eksperter i Grækenland til støtte for omfordelingsordningen
pr. 6. februar er 19 asyleksperter, heraf tre individuelle eksperter, og 40 tolke. I øjeblikket
mangler man ni eksperter
26
, og dette tal ventes at stige til 21 eksperter fra begyndelsen af ugen
startende den 13. marts.
For Italien har EASO offentliggjort sin første indkaldelse under den nye operationelle plan
(underskrevet med Italien den 22. december 2016) for i alt 72 eksperter. Pr. 6. februar 2016
var der udsendt 48 asyleksperter og 43 kulturformidlere til Italien. I øjeblikket mangler man
24 eksperter, og dette tal ventes at stige til 35 eksperter fra begyndelsen af ugen den 13. marts.
Medlemsstaterne bør ligeledes fortsætte med at udpege sagkyndige som svar på EASO's
forskellige indkaldelser, idet der sikres længere udsendelser og mere erfarne og specialiserede
profiler.
2.3 Tiltag gennemført af Grækenland og Italien
Grækenland
Tiltag, der skal fremskynde den græske asyltjenestes registrering og behandling af
migranter og forbedre dens registreringskapacitet:
Efter den meget omfattende
25
26
Ud af et samlet behov på 193 eksperter i henhold til den nye operationelle plan.
Den græske asyltjeneste fremsendte en yderligere anmodning om to Dublin-eksperter til
Dublinenheden, hvis sådanne er til rådighed.
8
kom (2017) 0074 - Ingen titel
1728351_0009.png
forregistrering, som Kommissionen har rapporteret om tidligere, har den græske asyltjeneste
truffet aftaler med henblik på gennemførelse af en fuldstændig indgivelse af asylansøgninger.
Efter at have styrket effektiviteten af registreringsproceduren yderligere omlagde den græske
asyltjeneste aftaler, så den fuldstændige registrering vil være afsluttet medio marts 2017 (i
stedet for april som oprindeligt planlagt). Personer, som ikke nåede at blive forregistreret, kan
stadig få adgang til asylproceduren ved at anmode om en aftale via Skype-systemet.
Omfordeling fra Grækenland: Samlet antal modtagne tilsagn, registrerede ansøgninger, sendte anmodninger
og modtagne accepter (1.2.2016 - 6.2.2017)
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
01-02-2016
01-03-2016
01-04-2016
01-05-2016
01-06-2016
01-07-2016
01-08-2016
01-09-2016
01-10-2016
01-11-2016
01-12-2016
01-01-2017
01-02-2017
Samlet antal tilsagn
Samlet antal omfordelingsanmodninger sendt til medlemsstater
Samlet antal registrerede omfordelingsansøgninger
Samlet antal accepter
Forskellen mellem antallet af registreringer hos den græske asyltjeneste og det samlede antal
tilsagn øgedes i rapporteringsperioden (mellem den 6. december og den 6. februar registrerede
Grækenland 5 233 omfordelingsanmodninger, mens antallet af ekstra tilsagn var 2 733). Pr. 6.
februar havde Grækenland registreret i alt 24 640 ansøgninger, mens det samlede antal var
15 329, hvilket betyder, at omkring 9 000 sager nu ligger klar til omfordeling uden tilsagn.
Opfyldelsen af det månedlige mål for tilsagn og overførsler bliver en prioritering for at sikre
genoptagelsen af Dublin-overførsler og omfordeling af alle berettigede ansøgere inden for den
frist, der er fastsat i Rådets afgørelser.
Tiltag, der skal forbedre modtagelseskapaciteten i Grækenland:
Pr. 7. februar udgør den
samlede modtagelseskapacitet i Grækenland 75 182 pladser
27
på midlertidige anlæg og
permanente modtagepladser på fastlandet, både for irregulære migranter og personer, der har
udtrykt ønske om at ansøge om international beskyttelse, eller som allerede har indgivet deres
ansøgninger om international beskyttelse. Den samlede kapacitet på de 40 permanente
placeringer på fastlandet skønnes til at ligge omkring 27 000 pladser.
27
Disse tal omfatter de pladser, der er tilvejebragt under UNHCR's udlejningsordning, og de organiserede
modtagelsesfaciliteter, som de græske myndigheder har stillet til rådighed på det græske fastland og i
hotspotområderne.
http://mindigital.gr/images/prosfygiko/REFUGEE_FLOWS-07-02-2017.pdf
9
kom (2017) 0074 - Ingen titel
1728351_0010.png
Ud af de 20 000 pladser, der er tildelt personer, som kan komme i betragtning til omfordeling
under FN's flygtningehøjkommissærs (UNHCR) udlejningsordning
28
, var der pr. 7. februar
19 309 ledige pladser
29
, herunder 1 831 pladser i bygninger, 5 132 pladser på hoteller, 10 865
pladser i lejligheder, 417 pladser hos værtsfamilier og 704 pladser i særlige centre for
uledsagede mindreårige. Den aktuelle belægningsgrad ligger omkring 80 %
30
.
Det skal
bemærkes, at UNHCR nåede op på tilkendegivelser om 20 000 pladser i december 2016 og
endda overgik det (den 31. december 2016 var der 21 057 tilgængelige pladser). Men nogle af
pladserne er ikke holdbare på længere sigt (f.eks. hotelvouchere) og erstattes af alternativer
(f.eks. lejligheder/bygninger). I de kommende måneder vil der blive foretage en ajourført
behovsvurdering af Grækenlands modtagebehov, og størrelsen af lejeordningen vil blive
revurderet.
Pr. 6. februar var det desuden kun et af de tre omfordelingscentre, som de græske
myndigheder havde forpligtet sig til at etablere, der var klart, nemlig Lagadikia. På grund af
stadig værre vejrforhold i det nordlige Grækenland blev alle telte fjernet og 60 fuldt
vintersikrede containere blev opstillet. Dermed har området nu kapacitet til 360 personer.
Flere containere vil blive opstillet i de kommende måneder for at fordoble områdets kapacitet.
Hvad angår de sidste to centre, har de græske myndigheder endnu ikke udpeget passende
steder. UNHCR og de græske myndigheder drøfter for øjeblikket udpegning af flere steder,
hvor der kan opføres særlige omfordelingscentre, navnlig et omfordelingscenter i
Attikaregionen med kapacitet til 3 000 personer. Som nævnt i de foregående rapporter
opfordrer Kommissionen indtrængende Grækenland til at udpege disse steder så hurtigt som
muligt for at undgå flaskehalsproblemer ved gennemførelsen af de sidste faser af
omfordelingen efter den meget omfattende forregistrering og skabe mulighed for
omkostningseffektivitet i omfordelingsprocessen.
Italien
Tiltag, der skal øge hotspotcentrenes antal og gøre dem 100 % operationelle:
Det
samlede antal ankomne i 2016 var 181 346. I lyset af dette rekordtal er den samlede kapacitet
på de fire operationelle hotspotcentre (1 600 pladser i Pozzallo, Lampedusa, Trapani og
Taranto) ikke tilstrækkelig. Under en tredjedel af ilandsætningerne foregår på de fire
operationelle hotspotcentre (52 337 personer). Men hvis man medregner ilandsætninger i
yderligere seks havne, der anvender standardprocedurerne for hotspotcentre
31
, er andelen to
tredjedele. Den 7. december besluttede indenrigsministeriet at udpege 15 havne til
ilandsætning som havne, der anvender standardprocedurerne for hotspotcentre. Italien bør
fremskynde åbningen af allerede annoncerede supplerende hotspotcentre og opgraderingen af
andre havne til ilandsætning.
28
29
30
31
Delegeringsaftalen med UNHCR om udlejningsordningen vedrørende 20 000 pladser, som blev indgået
i januar 2016, tager i første række sigte på asylansøgere, der kan komme i betragtning til omfordeling.
Delegeringsaftalen blev revideret i juli 2016 med henblik på at gøre det tydeligere i teksten, at
indlogeringsordningen også omfatter muligheden for at etablere pladser i omfordelingscentre, der
forvaltes af UNCHR, og at målgruppen for indlogeringsordningen ikke kun omfatter
omfordelingskandidater, men også andre asylansøgere. UNHCR indvilligede i at stille 6 000 pladser
under udlejningsordningen til rådighed, således at omfordelingscentrene kunne tage imod alle fuldt
registrerede personer, der kan komme i betragtning til omfordeling.
UNHCR-data: 393 pladser til uledsagede børn finansieres af andre donorer.
309 pladser til uledsagede mindreårige finansieres af andre donorer.
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/hotspots_sops_-
_english_version.pdf
10
kom (2017) 0074 - Ingen titel
Situationen for uledsagede mindreårige på hotspotområderne er særligt udfordrende. De
forbliver ofte længere i hotspotstrukturerne eller andre modtagecentre i første linje, fordi
modtagesystemet ikke giver mulighed for automatisk overførsel til centre i andre dele af
Italien i modsætning til voksne og familier. Andre sårbare grupper bliver også længere i
hotspotcentrene. De italienske myndigheder bør gribe ind for at sikre dedikerede områder og
assistance på alle hotspotcentre, fremskynde procedurerne for at muliggøre overførsler til
modtagefaciliteter i første eller anden linje inden for den kortest mulige frist, hvor et
tilstrækkeligt antal pladser bør være til rådighed, og bør udpege værger rettidigt.
Den 19.-20. januar afholdt Italien og EASO det første møde om modtagelse af uledsagede
mindreårige i forbindelse med asyl, der sigtede på kapacitetsopbygning for identifikation af
personer med særlige behov (inklusive uledsagede børn, der søger om asyl) og udvisning af
god praksis inden for modtagelse af børn i situationer med stor tilstrømning. Der vil blive
afholdt yderligere møder i februar og marts 2017.
Tiltag, der skal forbedre sagsbehandlingskapaciteten i Italien:
Som tidligere anført skal
de italienske myndigheders, herunder Dublinenhedens, kapacitet til at registrere og behandle
ansøgninger øges for at fremskynde registreringen af personer af nationaliteter, der er
berettiget til omfordeling, og udnytte de nye tilsagn. Italien bør ligeledes overveje at modtage
yderligere støtte fra EASO til dette formål. Desuden bør fordelingen af personer, der ansøger
om omfordeling, på mange forskellige centre over hele Italien, hvilket til en vis grad var
uundgåeligt på grund af rekordtilstrømningen af migranter i 2016, ændres. De italienske
myndigheder kan overveje et mere centraliseret system, hvor personer, der ansøger om
omfordeling, koncentreres på færre dedikerede omfordelingscentre i det mindste i de sidste
faser af proceduren med henblik på at lette de forskellige trin forud for selve omfordelingen.
Et sådant system vil give bedre muligheder for bistand i fasen forud for afrejsen, herunder de
nødvendige helbredsundersøgelser og kurser i kulturel orientering. Dette bør også bidrage til
at reducere risiciene for, at migranter forsvinder, fordi omfordelingsansøgningerne vil blive
behandlet hurtigere.
Tiltag, der skal nedsætte svartiden i forbindelse med omfordelingsanmodninger:
Som
nævnt i afsnit 2.1 blev aftalerne med Europol om at lette ekstraordinære supplerende
sikkerhedsinterviews for første gang anvendt i praksis i januar 2017 efter en anmodning fra
Norge.
Tiltag, der skal imødegå udfordringer vedrørende omfordeling af sårbare ansøgere og
uledsagede mindreårige:
Kommissionen yder fortsat støtte til de italienske myndigheders
bestræbelser på at præcisere procedurer, der kan give mulighed for omfordeling af uledsagede
mindreårige. Dette bør føre til omfordelinger, der indledes hurtigst muligt. Med henblik på at
fremskynde disse procedurer bør de italienske myndigheder oprette et eller flere dedikerede
omfordelingscentre for uledsagede mindreårige og overveje at benytte sig af EASO's
vejledning og yderligere støtte. Medlemsstaterne bør fortsat give tilsagn om uledsagede
mindreårige, så det er pladser til rådighed, når de første anmodninger fremsendes. Hvis man
kan få omfordelingen til at fungere for uledsagede mindreårige, kan det bidrage til, at færre
forsvinder. Eftersom Rådets afgørelser finder umiddelbar anvendelse, bør værgerne allerede
overveje at omfordele relevante uledsagede mindreårige, som er i deres varetægt, som en
mulighed. De italienske myndigheder bør sikre, at relevante uledsagede mindreårige
informeres om omfordeling snarest mulig efter ankomsten.
11
kom (2017) 0074 - Ingen titel
Foranstaltninger, der skal begrænse sekundære bevægelser:
Som led i de foranstaltninger,
der gennemføres af de italienske myndigheder for at begrænse sekundære bevægelser,
tilbagefører det italienske politi fortsat jævnligt migranter, som på irregulær vis er rejst fra
landets sydlige til dets nordlige del, til modtagelsesfaciliteterne i det sydlige Italien. Som
anført nedenfor har EASO intensiveret aktiviteterne hos den mobile enhed, der foretager
registrering i forbindelse med omfordeling i forskellige områder, hvor kandidater til
omfordeling indlogeres (på basis af behov anført af de italienske myndigheder) uden for
registreringscentre. EASO har ligeledes indsat et permanent asylstøttehold til registrering på
to yderligere placeringer. De irregulære migranters tilstedeværelse og bevægelser på italiensk
område bør overvåges nøje, og irregulære sekundære bevægelser forebygges.
2.4 Kommissionens og EU-agenturernes tiltag
Europa-Kommissionen
De væsentligste aktiviteter, som Kommissionen udfører, er blevet fremhævet gennem hele
rapporten, herunder bilaterale kontakter med medlemsstaterne for at gøre fremskridt med
opfyldelsen af målene. Kommissionen vil fortsat give udtryk for bekymring over for de
medlemsstater, der halter bagud med gennemførelsen af Rådets afgørelser. Hvis der ikke
gøres konkrete fremskridt i de kommende måneder, vil Kommissionen ikke tøve med at gøre
brug af sine beføjelser i henhold til traktaterne.
Derudover har Kommissionen på de regelmæssige møder for forbindelsesofficererne, som
Kommissionen afholdt i Grækenland (14. december 2016) og Italien (31. januar 2017),
drøftet, hvordan man kan forbedre den information, der tilvejebringes i forbindelse med
omfordelingsproceduren, herunder information inden afrejsen og kulturorientering, med
henblik på bedre at håndtere forventningerne og således undgå sekundære bevægelser eller
forsvinden fra proceduren og yderligere opbygge ansøgernes tillid til omfordelingsordningen.
Kommissionen udarbejdede et spørgeskema og et konceptdokument, hvori den identificerede
prioriterede aktioner, der kan føre til bedre information på de enkelte trin af
omfordelingsproceduren. Med henblik på dette bør de nuværende omfordelingsprocedurer,
der er udarbejdet af EASO, ajourføres, og folderne, der udleveres til ansøgerne af
omfordelingslandene, revideres og ajourføres efter behov. Kommissionen har ligeledes
foreslået, at den i samarbejde med EASO leverer skræddersyede værktøjer til
informationsformidling (f.eks. videoer, landefoldere osv.) til lande, der står over for
udfordringer med sekundære bevægelser eller forsvindinger.
Der stilles finansiering af omfordeling til rådighed for Italien og Grækenland og
omfordelingsmedlemsstaterne gennem deres respektive nationale programmer for Asyl-,
Migrations- og Integrationsfonden (AMIF). Disse er ved at blive ændret for at tage højde for
ændringen af Rådets afgørelse 2015/1601. Kommissionen tilskynder til samtidig overførsel af
blandede par og familier (f.eks. en ægtefælle, der tilhører en af de nationaliteter, der er
berettiget til omfordeling, mens den anden ægtefælle og/eller børnene tilhører en anden
nationalitet) for at overholde princippet om familieenhed. Overførslen af den ægtefælle, der
ikke tilhører en nationalitet, som er berettiget til omfordeling, er baseret på en Dublin-
anmodning om overtagelse, og derfor vil Italien og Grækenland ikke få tildelt engangsbeløbet
på 500 EUR, og omfordelingsmedlemsstaten vil ikke modtage engangsbeløbet på 6 000 EUR.
Medlemsstaterne kan imidlertid undersøge muligheden for at afholde sådanne omkostninger
via deres respektive nationale AMIF-programmer.
12
kom (2017) 0074 - Ingen titel
1728351_0013.png
Som anført i behovsvurderingen, der blev gennemført sammen med det italienske
indenrigsministerium og andre relevante interessenter, modtog Kommissionen i
rapporteringsperioden en anmodning om AMIF-nødbistand fra de italienske myndigheder
vedrørende levering af tjenester på modtagefaciliteter for omfordelingskandidater (ansøgt EU-
bidrag: 14,8 mio. EUR). Desuden modtog Kommissionen i den foregående
rapporteringsperiode en række andre anmodninger, der ikke vedrørte omfordeling, til et
samlet beløb på 113,4 mio. EUR. Mens Kommissionen allerede har bevilget 38,2 mio. EUR,
er den i færd med at vurdere anmodningen om 14,8 mio. EUR (samt flere andre). En afgørelse
forventes snarest.
Da den nuværende delegeringsaftale med UNHCR om lejeordningen i Grækenland udløber
den 31. december 2016, er der drøftelser i gang mellem Kommissionen, UNHCR og de
græske myndigheder om en forlængelse af ordningen i 2017 på grundlag af en ajourført
vurdering af Grækenlands modtagelsesbehov.
Det Europæiske Asylstøttekontor
Tiltag til at sætte skub i omfordelingsprocessen og øge registreringskapaciteten i
Grækenland og Italien:
Den 20. og 22. december 2016 underskrev EASO nye operative
planer for 2017 med henholdsvis Grækenland og Italien. I de operative planer skitseres alle
støtteaktiviteter til Grækenland og Italien til gennemførelse i 2017. Ud over støtten til
omfordelingsordningen dækker de operative planer støtteforanstaltninger til den generelle
asylprocedure, inklusive Dublin-proceduren, modtagelsessystemet, og for Grækenland støtte
til gennemførelsen af EU's og Tyrkiets erklæring.
I
Grækenland
består de EASO-hold, der hjælper den græske asyltjeneste med registrering og
viderebehandling, pr. 6. februar af otte eksperter i Thessaloniki
32
, og aflastningsenheden
består af fem eksperter i Athen. Desuden har EASO udsendt fire eksperter til
informationsformidling i Athen og Thessaloniki, to andre Dublin-eksperter som støtte for
Dublinenheden og 40 tolke. EASO har ligeledes leveret fuldt udstyrede mobile kontorer til
den græske asyltjeneste i Thessaloniki, der skal levere yderligere støtte til
registreringsprocessen med henblik på omfordeling. Disse mobile kontorer vil gøre det muligt
at sammenlægge registreringsprocedurerne i Thessaloniki og Alexandroupoli for at øge
procedurens effektivitet yderligere, hvilket vil give EASO mulighed for at udstationere op til
12 registreringseksperter i Thessaloniki.
Efter det indledende møde i november er EASO nu i færd med at gennemføre pilotforsøg med
et matchningsværktøj sammen med den græske asyltjeneste: Funktionskravene er fastlagt,
registreringsfelterne i den græske database Alkyoni og de tilhørende registreringsformularer
er ved at blive tilpasset, matchingsalgoritmen er ved at blive finjusteret med henblik på
testning, og datakommunikationen mellem Alkyoni-databasen og matchningsværktøjet er
under udvikling. En første brugbar grænseflade til matchningsværktøjet forventes at være klar
i februar 2017.
I
Italien
har EASO pr. 6. februar udsendt 48 ud af de 72 sagkyndige, som medlemsstaterne og
de associerede lande har anmodet om: ni i hotspotcentrene, ni i to mobile team (der er placeret
i Rom og Catania), 16 i registreringscentre, syv i den mobile enhed, der foretager registrering,
32
Den græske asyltjeneste har omlagt de planlagte registreringer i Alexandroupoli til kontoret i
Thessaloniki fra og med den 6. februar.
13
kom (2017) 0074 - Ingen titel
1728351_0014.png
og syv i Dublinenheden i Rom. EASO har også udsendt 43 kulturformidlere (for arabisk,
tigrinsk og kurdisk) til støtte for omfordelingsprocessen. I rapporteringsperioden har EASO
intensiveret aktiviteterne hos den mobile enhed, der foretager registrering i forbindelse med
omfordeling, på forskellige steder, hvor kandidater til omfordeling indlogeres (på basis af
behov anført af de italienske myndigheder) uden for registreringscentre
33
. Den mobile enhed
understøtter desuden de lokale politimyndigheder ved at styrke politifolkenes kapacitet med
hensyn til selv at foretage registreringer.
3
Genbosætning
På grundlag af oplysninger fra de deltagende stater er over halvdelen af de 22 504
genbosætninger, der var aftalt i konklusionerne af 20. juli 2015, blevet afsluttet. Siden den 6.
december 2016 er 913
34
personer fra primært Tyrkiet, Jordan og Libanon blevet genbosat. Pr.
5. februar 2017 var 13 968 personer blevet genbosat i 21 stater, der deltager i denne ordning
(Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Island, Irland,
Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Nederlandene, Norge, Portugal, Spanien, Sverige,
Schweiz og Det Forenede Kongerige). Sverige, Det Forenede Kongerige, Finland og
Nederlandene samt de associerede stater Schweiz, Liechtenstein og Island har allerede opfyldt
deres tilsagn. Trods de generelt positive udsigter bør medlemsstater, der endnu ikke har
foretaget genbosættelser i henhold til konklusionerne fra den 20. juli 2015, og medlemsstater,
der stadig er lang fra at nå deres mål, intensivere indsatsen.
Et flertal af de stater, der deltager i ordningen, meddelte, at deres genbosætningsindsats
primært, men ikke udelukkende var rettet mod syrere, der opholdt sig i Jordan, Libanon og
Tyrkiet. Dette omfatter medlemsstaternes indsats for at genbosætte syrere fra Tyrkiet som
aftalt i EU's og Tyrkiets erklæring af 18. marts 2016.
Antallet af genbosætninger fra Tyrkiet stiger stadig. Medlemsstaternes forberedelser med
hensyn til yderligere genbosætningsforanstaltninger skrider planmæssigt frem, inklusive
tjenesterejser til Tyrkiet for at interviewe kandidater, der ønsker genbosætning. De tyrkiske
myndigheder holder deres løfte om at intensivere indsatsen for at øge antallet af kandidater.
Lister med i alt 10 000 personer blev indsendt i januar 2017.
Siden den 4. april 2016 er 3 098 syrere blevet genbosat fra Tyrkiet som omhandlet i
genbosætningsdelen af 1:1-ordningen i EU's og Tyrkiets erklæring. I alt 487 personer blev
genbosat under denne mekanisme siden den seneste rapporteringsperiode, og det resterende
tal for alle tilsagn er 10 402. Der har hidtil også fundet genbosætninger sted efter 1:1-
ordningen i Belgien, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Letland, Litauen,
Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien og Sverige. Desuden har Norge hidtil
genbosat 150 syrere fra Tyrkiet siden den 4. april
35
.
33
34
35
Hidtil har enheden dækket 26 forskellige steder over hele Italien.
Tallet, der blev offentliggjort i den forrige rapport, skulle tilpasses som følge af ajourførte oplysninger,
der efterfølgende indkom fra genbosætningslandene. I stedet for de indberettede 13 887 var det korrekte
antal genbosatte personer pr. 5. december 2016 13 055.
Selv om Norge anvender den standardprocedure for genbosætning, der blev aftalt med Tyrkiet inden for
rammerne af 1:1-ordningen, modregnes antallet af genbosætninger til Norge inden for rammerne af 1:1-
ordningen antallet af tilbagesendelser af syrere fra Grækenland.
14
kom (2017) 0074 - Ingen titel
1728351_0015.png
Som tidligere oplyst er Rådets afgørelse (EU) 2016/1754
36
om ændring af anden rådsafgørelse
om omfordeling blevet vedtaget. Ændringen gør det muligt for medlemsstaterne at opfylde
deres respektive forpligtelser inden for rammerne af tildelingen af 54 000 asylansøgere, enten
gennem omfordeling eller lovlig indrejse af syriske statsborgere i Tyrkiet. Ændringen kræver
ændring af de nationale programmer under AMIF. Som en direkte opfølgning på vedtagelsen
af Rådets afgørelse (EU) 2016/1754 og som led i processen med at ændre de nationale
programmer under AMIF har Kommissionen modtaget de første tilkendegivelser fra
medlemsstaterne om antallet af syrere i Tyrkiet, som medlemsstaterne planlægger at give
lovlig indrejse efter denne afgørelse. Baseret på de hidtidige indikationer planlægger
medlemsstaterne at modtage over 34 000 syrere fra Tyrkiet på dette grundlag, herunder
gennem genbosætning.
Medlovgiverne er i øjeblikket i færd med at gennemgå Kommissionens forslag til en
forordning om indførelse af en EU-genbosætningsramme
37
, som blev vedtaget den 13. juli
2016.
4
Det videre forløb
Stats- og regeringscheferne har gentagne gange erkendt det presserende behov for at rette op
på migrationssituationen i Europa og opfordret til yderligere indsats for at fremskynde
gennemførelsen af omfordelingsordningen som et afgørende udtryk for solidaritet med
medlemsstaterne i frontlinjen. I december 2016 gentog Det Europæiske Råd endnu en gang
behovet for, at medlemsstaterne skal intensivere indsatsen for at fremskynde omfordelingerne
yderligere, og støttede den fælles handlingsplan til fremskyndelse af gennemførelsen af EU's
og Tyrkiets erklæring, der omfattede det specifikke omfordelingsmål for Grækenland.
Denne opfordring fra Det Europæiske Råd kommer på baggrund af blandede resultater
gennem rapporteringsperioden. Det er muligt at nå målet på mindst 1 000 personer, der skal
omfordeles fra Italien, og mindst 2 000 personer fra Grækenland hver måned, hvis alle
medlemsstater nu går i gang med at afgive tilsagn og omfordele hver måned. En række
medlemsstater og associerede lande går i spidsen og opfylder deres retlige forpligtelser og
udviser dermed solidaritet i praksis, og de øvrige medlemsstater bør følge deres eksempel.
Alle medlemsstaterne skal ligeledes fortsætte med at udpege sagkyndige som svar på EASO's
forskellige indkaldelser, idet der sikres længere udsendelser og mere erfarne og specialiserede
profiler. Disse fælles bestræbelser vil bidrage til at lette presset på Italien og Grækenland.
Kommissionen vil fortsat overvåge situationen nøje og samarbejde med medlemsstaterne om
at finde den mest effektive måde, hvorpå Rådets to afgørelser om omfordeling kan
gennemføres fuldt ud. Sideløbende hermed bør medlemsstaterne fortsætte med opfyldelsen af
deres genbosætningsforpligtelser og i visse tilfælde intensivere deres bestræbelser, herunder
som led i gennemførelsen af EU's og Tyrkiets erklæring
38
. Kommissionen vil fortsat aflægge
regelmæssige rapporter og vil fremlægge sin 10. rapport i marts 2017.
36
37
38
EUT L 268 af 1.10.2016, s. 82-84.
COM(2016) 468 final.
Fjerde rapport om de fremskridt, der er gjort med hensyn til opfyldelsen af erklæringen fra EU og
Tyrkiet (COM(2016) 792 final).
15