Europaudvalget 2016-17
KOM (2017) 0295
Offentligt
1778708_0001.png
Folketingets EUU
Christiansborg
FORSVARSMINISTEREN
26. juli 2017
Folketingets EUU har den 4. juli 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 1 til forsvarsministeren,
som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Søndergaard (EL).
Spørgsmål nr. 1:
”Ministeren
bedes oplyse, om Danmark på nogen måde bidrager til finansieringen
af EU's nyoprettede forsvarsfond eller om dette område fuldt ud er omfattet
af det danske forsvarsforbehold.”
Svar:
Kommissionen fremsatte den 7. juni 2017 meddelelsen
”Oprettelsen af den Europæiske For-
svarsfond”. Der er ikke tale om en fond, der indeholder midler i sig selv, men om en samle-
betegnelse for en række initiativer, der er gensidigt understøttende, men adskilte med hen-
syn til deres juridiske karakter og finansieringskilde. Hvert enkelt initiativ må derfor vurderes
særskilt i forhold til forsvarsforbeholdet.
I meddelelsen præsenteres forsvarsfonden som strukturelt bestående af to ”vinduer” vedrø-
rende henholdsvis: 1) forskning inden for forsvarsindustrien (forskningsvinduet) og 2) udvik-
ling inden for forsvarsindustrien samt fælles indkøb (kapabilitetsvinduet).
Under ”forskningsvinduet” ydes støtte til aktører (fx virksomheder), der indgår i fælles
forskningsprojekter om ny forsvarsteknologi. Det er ambitionen, at der i forbindelse med
EU’s næste flerårige finansielle
ramme etableres et forskningsprogram på forsvarsområdet
(European Defence Research Programme, EDRP). Der er allerede iværksat et treårigt prø-
veprogram for forsvarsforskning i perioden 2017-2020.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
HOLMENS KANAL 42
1060 KØBENHAVN K
TELEFON: 72 81 00 00
TELEFAX: 72 81 03 00
MAIL: FMN@FMN.DK
WEB: www.FMN.DK
CVR: 25-77-56-35
EAN: 5798000201200
kom (2017) 0295 - Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm. om Danmark bidrager til finansieringen af EU's nyoprettede forsvarsfond eller om dette område fuldt ud er omfattet af det danske forsvarsforbehold, til forsvarsministeren, kopi til udenrigsministeren
Der er endnu ikke fremsat forslag til en retsakt om oprettelse af det egentlige forsknings-
program. Det er dog forventningen, at forslaget vil udgøre en del af EU’s forskningspolitik,
og at finansieringen som ved al anden forskningspolitik vil finde
sted over EU’s budget efter
de almindelige regler herfor. Forslaget forventes derfor ikke at rejse spørgsmål i forhold til
forsvarsforbeholdet.
”Kapabilitetsvinduet” har til formål at støtte fælleseuropæisk udvikling og indkøb af for-
svarskapabiliteter. Den 7. juni 2017 fremlagde Kommissionen et forslag til en forordning
vedrørende et toårigt europæisk forsvarsindustrielt udviklingsprogram (European Defence
Industrial Development Programme, EDIDP) for perioden 2018-2019. Programmet har til
formål at støtte
konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU’s forsvarsindustri. Det
fremsatte forordningsforslag vedrørende udvikling af den fælles forsvarsindustri er en del af
EU’s industripolitik
og har hjemmel i artikel 173 i TEUF, der omhandler udviklingen af EU-
industriens konkurrenceevne. Forordningsforslaget finansieres over EU-budgettet. Forslaget
vurderes derfor ikke at være omfattet af forsvarsforbeholdet. For så vidt angår eventuelle
tiltag til understøttelse af fælles indkøb af forsvarsmateriel bemærkes det, at denne del fort-
sat ikke er konkretiseret, og at der ikke er fremsat forslag til retsakter på denne del.
Danmark bidrager gennem sit almindelige bidrag til EU-budgettet til finansieringen af de
konkrete initiativer under fondens ramme, der finansieres via EU-budgettet.
I forbindelse med eventuelt fremtidige initiativer vil regeringen foretage en særskilt vurde-
ring af disse i forhold til forbeholdet.
Med venlig hilsen
Claus Hjort Frederiksen