Europaudvalget 2017-18
KOM (2017) 0461
Offentligt
1813269_0001.png
Udenrigsministeriet
Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Bilag
Sag/ID Nr.
Enhed
Dato
1
17-1513-000020
EU & Fiskeriregulering
6. november 2017
EUU-spm.
svar på spørgsmål nr. 2 ad KOM (2017) 0461 fra
Søren Egge Rasmussen (EL) stillet den 12. oktober 2017 til
ministeren for fiskeri og ligestilling
Spørgsmål
Ministeren bedes redegøre for, hvorledes hendes udtalelse vedr.
fiskekvoterne for torsk i den vestlige Østersø på mødet i Europaudvalget
den 6. oktober
2017 om, at ”der i ICES rådgivningen rent faktisk er en
mulighed for at gå op til en stigning på 65 pct. og stadig fiske indenfor
hvad der er bæredygtigt”
stemmer overens med ICES anbefalinger
(rapport
fra
ICES,
31.
maj
2017:
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2017/2017/c
od.27.22-24.pdf).
Svar
Fremgangsmåden for fastsættelse af de årlige TAC/kvoter for bestande i
Østersøen fremgår af den flerårige forvaltningsplan for Østersøen,
forordning (EU) 2016/1139. Forudsætningerne for fastsættelse af kvoter
bygger jf. planen på princippet om maksimal bæredygtigt udbytte, MSY.
For de fleste bestande, herunder torsk i den vestlige Østersø, er der
fastlagt værdier/grænser for størrelsen af gydebiomassen og værdier for
fiskeridødeligheden for at kunne forvalte ud fra MSY princippet.
Anbefalingerne om fiskerimuligheder udarbejdes af ICES, Det
International Havforskningsråd.
Ifølge tabellerne i ICES rådgivningen kan man nå frem til en stigning i
TAC for torsk i den vestlige Østersø på 65 % ved at tage udgangspunkt i
kom (2017) 0461 - Endeligt svar på spørgsmål 2: MFU spm. om ministerens udtalelse vedr. fiskekvoterne for torsk i den vestlige Østersø og ICES anbefalinger, til ministeren for fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren
1813269_0002.png
2
en fiskeridødelighed på 0,26 for vesttorsk. Dette giver en TAC for selve
vesttorsken på 5.400 tons. Da der forekommer en del østtorsk i det
vestlige forvaltningsområde, skal de østtorsk, der fiskes i det vestlige
område, lægges til TAC for det vestlige forvaltningsområde for at få et
retvisende billede af fangstmulighederne. ICES har beregnet fangst af
østtorsk i det vestlige område i forhold til det samlede torskefiskeri i
området. Ved en kvote for vesttorsk på 5.400 tons kan den relative
forekomst af østtorsk omregnes til 3.850 tons, således at den samlede
TAC kunne bliver 9.250 tons, hvilket svarer til en stigning på 65 %.
Dette er imidlertid ikke i overensstemmelse med forvaltningsplanen,
men vurderes som sådan som bæredygtigt af ICES i henhold til
forsigtighedsprincippet.
Ministeren henviste i sit svar til bæredygtigt fiskeri efter torsk uden
reference til fremgangsmåden for forsættelse af TAC. Med baggrund i
forsigtighedsprincippet, Bpa, definerer ICES et bæredygtigt fiskeri ud fra
beregninger af mængden af voksne fisk, der vil være til rådighed det
følgende år, når TAC for det aktuelle år antages opfisket. For så vidt
angår den vestlige torsk definerer ICES et bæredygtigt fiskeri i forhold til
referencepunktet for gydebiomassen på 38.400 tons. Fiskeri efter torsk i
den vestlige Østersø vil, hvis mængden af voksne fisk det følgende år
(2019) efter fangst i det aktuelle år (2018), være bæredygtigt, hvis
gydebiomassen ligger over referencepunktet på 38.400 tons. Helt konkret
angiver ICES, at der kan være en kommerciel fangst på op til 13.441 tons
vesttorsk i 2018 og samtidig nå referencepunktet for gydebiomassen i
2019. Ud fra forsigtighedsprincippet, Bpa, vil det være muligt med en
langt højere stigning end de 65 %, der refereres til i spørgsmålet, om end
dette ikke vil være i overensstemmelse med forvaltningsplanen, men
bæredygtigt ud fra Bpa.
Det bemærkes, at henvisningen til en mulig stigning på 65 % i kvoten for
torsk i den vestlige Østersø tjente til belysning af spændvidden for
fastsættelse af TAC afhængig af udgangspunktet for beregningerne. Det
skal i den sammenhæng understreges, at ministeren udtrykkeligt nævnte,
at det ikke var i nærheden af dette niveau, man fra regeringens side ville
gå efter.
Karen Ellemann