Europaudvalget 2017
KOM (2017) 0496
Offentligt
1792596_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 26.9.2017
COM(2017) 496 final
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på
baggrund af en
ansøgning fra Italien
EGF/2017/004 IT/Almaviva
DA
DA
kom (2017) 0496 - Ingen titel
1792596_0002.png
BEGRUNDELSE
BAGGRUND FOR FORSLAGET
1.
De regler, der gælder for økonomisk støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning
til Globaliseringen (EGF), er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning
til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006
1
("EGF-forordningen").
Den 9. maj 2017 indgav Italien ansøgning EGF/2017/004 IT/Almaviva om
økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser
2
hos Almaviva Contact SpA i
Italien.
Efter en vurdering af denne ansøgning har Kommissionen i overensstemmelse med
de gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at betingelserne for
økonomisk EGF-støtte er opfyldt.
2.
3.
RESUMÉ AF ANSØGNINGEN
EGF-ansøgning
Medlemsstat
Berørt(e) region(er) (på NUTS
3
2-niveau)
Dato for indgivelse af ansøgningen
Dato for kvittering for modtagelse af
ansøgningen
Dato for anmodning om yderligere oplysninger
Frist for indsendelse af yderligere oplysninger
Frist for afslutningen af vurderingen
Interventionskriterium
Hovedvirksomhed
Antal berørte virksomheder
Økonomisk(e) aktivitetssektor(er)
(NACE rev. 2 hovedgruppe)
4
EGF/2017/004 IT/Almaviva
Italien
Lazio (ITI4)
Den 9. maj 2017
Den 9. maj 2017
Den 23. maj 2017
Den 4. juli 2017
Den 26. september 2017
EGF-forordningens artikel 4, stk. 1,
litra a)
Almaviva Contact Spa
1
Hovedgruppe 82
(Administrationsservice,
kontorservice og anden
forretningsservice)
30. december 2016
30. april 2017
1 610
Referenceperiode (fire måneder):
Antal afskedigelser i referenceperioden (a )
1
2
3
4
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
Jf. EGF-forordningens artikel 3.
Kommissionens forordning (EU) nr. 1046/2012 af 8. november 2012 om gennemførelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for
statistiske regionale enheder (NUTS) for så vidt angår indberetningen af tidsrækker for den nye
regionale opdeling (EUT L 310 af 9.11.2012, s. 34).
EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1.
DA
2
DA
kom (2017) 0496 - Ingen titel
1792596_0003.png
Antal afskedigelser før og efter
referenceperioden (b)
Samlet antal afskedigelser (a +
b)
Samlet antal støtteberettigede modtagere
Samlet antal tiltænkte støttemodtagere
Budget til de individualiserede tilbud (EUR)
EGF-implementeringsbudget
5
(EUR)
Samlet budget (EUR)
EGF-støtte (60 %) i EUR
VURDERING AF ANSØGNINGEN
Sagsforløb
4.
36
1 646
1 646
1 610
5 355 950
223 000
5 578 950
3 347 370
De italienske myndigheder indgav ansøgning EGF/2017/004 IT/Almaviva den 9. maj
2017, dvs. inden for en periode på 12 uger fra den dato, hvor interventionskriterierne,
der er omhandlet i EGF-forordningens artikel 4, var opfyldt. Kommissionen
bekræftede modtagelsen af ansøgningen samme dag og anmodede Italien om
yderligere oplysninger den 23. maj 2017. De yderligere oplysninger blev indgivet
inden for seks uger efter anmodningen. Fristen på 12 uger efter modtagelsen af den
fuldstændige ansøgning, inden for hvilken Kommissionen skal afslutte sin vurdering
af, om ansøgningen opfylder betingelserne, for at der kan ydes økonomisk støtte,
udløber den 26. september 2017.
Ansøgningens støtteberettigelse
Berørte virksomheder og støttemodtagere
5.
Ansøgningen vedrører 1 646 arbejdstagere, der blev afskediget i Almaviva Contact
Spa. Virksomheden er aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under
NACE rev. 2 hovedgruppe 82 (Administrationsservice, kontorservice og anden
forretningsservice). Afskedigelserne er hovedsagelig lokaliseret i NUTS 2-regionen
Lazio (ITI4).
De italienske myndigheder indgav ansøgningen med henvisning til
interventionskriterierne i EGF-forordningens artikel 4, stk. 1, litra a), som
forudsætter mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere i løbet af en fire måneders
referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er
blevet afskediget af leverandører, og producenter i efterfølgende produktionsled
og/eller selvstændige, hvis aktivitet er ophørt.
Referenceperioden på fire måneder for ansøgningen løber fra den 30. december 2016
til den 30. april 2017.
I referenceperioden er 1 610
6
arbejdstagere blevet afskediget fra Almaviva.
Interventionskriterier
6.
7.
8.
5
6
I henhold til artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1309/2013.
I referenceperioden er 1 627 arbejdstagere blevet afskediget fra Almaviva SpA. Senere er 17
arbejdstagere dog blevet tilbudt en stilling i en anden afdeling i samme virksomhed. Disse 17
arbejdstagere er ikke medregnet som afskedigelser i forbindelse med denne ansøgning.
DA
3
DA
kom (2017) 0496 - Ingen titel
1792596_0004.png
Beregning af afskedigelser og aktivitetsophør
9.
De 1 610 afskedigelser i referenceperioden er beregnet fra datoen for den faktiske
afslutning på ansættelseskontrakten eller dennes udløb.
Ud over de allerede omhandlede arbejdstagere omfatter de støtteberettigede
modtagere 36 arbejdstagere, der blev afskediget før referenceperioden på fire
måneder. Der kan etableres en klar årsagssammenhæng til den begivenhed, som
udløste afskedigelserne i referenceperioden
7
.
Det samlede antal støtteberettigede modtagere er således 1 646.
Støtteberettigede modtagere
10.
11.
Sammenhæng mellem afskedigelserne og den globale finansielle og økonomiske krise som
omhandlet i forordning (EF) nr. 546/2009
12.
Til støtte for, at der er en sammenhæng mellem afskedigelserne og den globale
finansielle og økonomiske krise som omhandlet i forordning (EF) nr. 546/2009,
hævder Italien, med henvisning til en undersøgelse foretaget af det italienske
parlament om arbejdsforhold på callcentre i Italien
8
, at virkningerne af den
økonomiske og finansielle krise ikke synes at have reduceret efterspørgslen efter
markedsføringstjenester og bistand til købere af varer og tjenesteydelser, men at den i
høj grad har påvirket vederlaget for sådanne tjenesteydelser (priserne presses ned)
med åbenlyse negative virkninger på udbydernes rentabilitet. Restriktionerne som
følge af krisen og behovet for at rationalisere udgifterne til indkøb af varer og
tjenesteydelser har ofte ført til indgåelse af kontrakter på baggrund af største
prisnedsættelser. Dette har haft en direkte indvirkning på udbydernes omsætning, der
er faldet i perioden 2011-2016. Callcenter-branchen har oplevet en faldende
bruttoavance (fra 5,7 % i 2013 til 3,8 % i 2014)
9
, hvilket således bekræfter branchens
omdømme som en branche med lav rentabilitet. I samme periode forværredes også
branchens egenkapitalforrentning fra 9,4 % til -6,3 %
10
.
De fleste jobs i callcenter-branchen findes i virksomheder, som optræder på
tredjemands vegne (virksomheder eller offentlige myndigheder). Disse jobs er derfor
særdeles sårbare over for udsving i efterspørgslen efter callcenter-tjenester og
konkurrencen blandt udbydere. Desuden er et af de særlige træk ved callcenter-
branchen, at langt størstedelen af produktionsomkostningerne (mellem 70 og 80
procent af de samlede omkostninger
11
) er omkostninger til den arbejdskraft, som
leverer tjenesteydelserne.
På baggrund af ugunstige forhold (såsom udbud på baggrund af pressede priser,
faldende salg og rentabilitet, styrtdykkende priser på tjenesteydelser og behov for at
reducere omkostningerne til personale i de samlede produktionsomkostninger) har
virksomhederne i callcenter-branchen ofte valgt enten at flytte til lande med billigere
arbejdskraft, at foretage interventioner på arbejdskraftomkostningerne eller at lukke.
13.
14.
7
8
9
10
11
Dette vedrører arbejdstagere, som er berørt af forbuddet mod afskedigelse (art. 54 i Decreto Legislativo
151/2001), og som afskediges ved afskedigelsesbeskyttelsens udløb.
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_26_marzo_2001_n.151.pdf
Arbejdsforhold på callcentre i Italien.
(http://www.camera.it/leg17/824?tipo=C&anno=2014&mese=12&giorno=11&view=&commissione=1
1&pagina=#)
Asso contact
–Assoziazione
nazionale dei contact center in outsourcing. Årsmøde 2016
http://www.assocontact.it/Documenti/VERBALI_ASSEMBLEE/02-Presentazione-Urbano-
Granata_DATABANK-CERVED.pdf
Íbid..
Arbejdsforhold på callcentre i Italien. Op.cit.
DA
4
DA
kom (2017) 0496 - Ingen titel
1792596_0005.png
I perioden 2009-2014, første kvartal, indstillede en tredjedel af virksomhederne i
branchen sine aktiviteter, de fleste ved insolvensbehandling
12
.
15.
Hidtil har branchen for administrationsservice, kontorservice og anden
forretningsservice
til hvilken callcenter-aktiviteter hører
været genstand for to
EGF-ansøgninger: en ansøgning på baggrund af globalisering
13
og den nuværende
ansøgning på baggrund af den globale finansielle og økonomiske krise.
Begivenhederne, der har givet anledning til disse afskedigelser, er et fald i
indtægterne på mere end 45 % på Almavivas arbejdssted i Rom i 2015 i forhold til
2011 samt det negative udfald af forhandlingerne med RSU
14
i 2016 og afvisning af
planen om at tilpasse omkostningerne til arbejdskraft hos Almaviva-Rom til andre af
Almavivas arbejdssteder i Italien, hvilket også omfattede en midlertidig reduktion af
omkostninger til arbejdskraft og øget effektivitet og produktivitet, hvilket har
resulteret i lukning af arbejdsstedet i Rom og dermed 1 646 afskedigelser.
Begivenheder, der har givet anledning til afskedigelserne og til aktivitetsophør
16.
Afskedigelsernes forventede virkning på økonomien på lokalt, regionalt og nationalt plan og
på beskæftigelsen
17.
Afskedigelserne i Almaviva fandt sted på regionalt og lokalt plan (Lazio og Rom),
hvor masseafskedigelser
som i dette tilfælde af mere end 1 600 mennesker,
primært kvinder
skader den regionale og lokale økonomi. Desuden fandt
afskedigelserne sted på et tidspunkt, hvor økonomien efter store vanskeligheder som
følge af den økonomiske og finansielle krise langsomt er ved at komme tilbage på
rette spor, særligt i de seneste to år (2014-2016). Der er risiko for, at denne
genopretning af økonomien vil stoppe eller afbrydes som følge af masseafskedigelser
enten på grund af udflytning til tredjelande eller andre faktorer så som i dette tilfælde
faldende købspriser, priskrig på tjenesteydelser osv. Derfor vil tilgængelige aktive
arbejdsmarkedstiltag og tjenesteydelser, herunder ydelser, som er medfinansieret af
EGF, have stor betydning for hurtigere at få arbejdstagere tilbage i beskæftigelse.
Støttemodtagere og foreslåede foranstaltninger
Støttemodtagere
18.
Det anslås, at antallet af afskedigede arbejdstagere, der forventes at deltage i
foranstaltningerne, er 1 610. Fordelingen af disse arbejdstagere på køn, nationalitet
og aldersgruppe er som følger:
Kategori
Køn:
Mænd:
Kvinder:
Statsborgerskab: EU-borgere:
Ikke-EU-borgere:
Aldersgruppe:
15-24-årige:
25-29-årige:
Antal
støttemodtagere
334
1 276
1 568
42
0
4
(20,7 %)
(79,3 %)
(97,4 %)
(2,6 %)
(0,0 %)
(0,2 %)
12
13
14
Arbejdsforhold på callcentre i Italien. Op.cit.
EGF/2012/001 IE Talk Talk Broadband Services Ltd. COM(2012) 423.
Den fælles fagforeningsrepræsentation i Italien (forkortelse RSU) er et kollektivt repræsentationsorgan,
der repræsenterer alle arbejdstagere, der er beskæftiget i samme offentlige eller private organ, uanset
hvilken fagforening de er medlem af.
DA
5
DA
kom (2017) 0496 - Ingen titel
1792596_0006.png
30-54-årige:
55-64-årige:
Over 64 år:
De foreslåede foranstaltningers støtteberettigelse
1 371
223
12
(85,2 %)
(13,9 %)
(0,7 %)
19.
De individualiserede tilbud, der skal gives til de afskedigede arbejdstagere, omfatter
følgende foranstaltninger.
Tiltag, hvortil der anmodes om EGF-medfinansiering:
Individuel orientering: Dette omfatter kompetencevurdering, udarbejdelse af en
profil for de deltagende arbejdstagere og udformning af et skræddersyet
genindslusningsforløb samt registreringsprocedure.
Jobsøgning. Denne foranstaltning omfatter en intensiv jobsøgning, herunder
søgning efter lokale og regionale beskæftigelsesmuligheder og jobmatchning.
Videreuddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse. Deltagerne vil blive
tilbudt erhvervsuddannelse med fokus på rekvalificering eller opkvalificering
af arbejdstagerne for at imødegå de jobmuligheder, der er identificeret i
forbindelse med den intensive jobsøgning.
Genansættelsesvoucher: et beløb til støtte til intensiv jobsøgning hos godkendte
udbydere
(offentlige
eller
private).
Alt
efter
arbejdstagerens
beskæftigelsesegnethed kan en genansættelsesvoucher have en værdi på
mellem 500 og 5 000 EUR. Udbyderne får et beløb pr. arbejdstager på
baggrund af arbejdstagerens beskæftigelsesegnethed og typen af den indgåede
kontrakt i en størrelsesorden mellem 500 og 2 500 EUR for tidsbegrænsede
kontrakter på mindst seks måneder og mellem 1 000 og 5 000 EUR for
tidsubegrænsede kontrakter. Når det ikke er muligt at finde en løsning for den
afskedigede arbejdstager, modtager udbyderen et fast beløb (gebyr for
tjenesteydelser) pr. deltager. Dette gebyr må ikke overstige 106,5 EUR.
Støtte til iværksætteri. Der stilles en lang række støttemuligheder til rådighed
for afskedigede arbejdstagere, som overvejer at starte deres egen virksomhed.
Støtte til virksomhedsetablering. Arbejdstagere, der starter deres egen
virksomhed, vil få op til 15 000 EUR til dækning af etableringsomkostninger,
investeringer i aktiver og løbende udgifter.
Godtgørelse af udgifter til personer med omsorgsansvar op til 1 700 EUR.
Denne ordning har til formål at dække de ekstraudgifter, som deltagerne måtte
have i forbindelse med deres omsorgsansvar (børn, ældre, handicappede m.fl.)
ved at deltage i en uddannelse eller andre foranstaltninger.
Godtgørelse af mobilitetsomkostninger. For at støtte arbejdstagernes
geografiske mobilitet i forbindelse med genansættelse i en virksomhed 80 km
eller mere fra arbejdstagerens bopæl, forventes der en godtgørelse af de første
omkostninger til indkvartering og transport på op til 5 000 EUR.
Disse tiltag vil blive finansieret enten af ESF eller udelukkende med nationale
midler, som supplerer tjenester, der er medfinansieret af EGF:
Udredning: Informationsmøde om tilgængelige tjenesteydelser og orientering
mod genindslusning på arbejdsmarkedet, samtidig med at der stilles specifikke
DA
6
DA
kom (2017) 0496 - Ingen titel
1792596_0007.png
aktive søgeværktøjer til rådighed. Dette er det første tiltag og vil blive
gennemført for alle deltagere.
Specifik orientering for arbejdstagere over 60 år, herunder fremme af
tjenesteydelser af social nytteværdi og assistance ved pensionering.
Ansættelsestilskud
15
. Virksomheder, som ansætter Almavivas tidligere
arbejdstagere, vil modtage op til 8 000 EUR for en fuldtidskontrakt, der ikke er
tisbegrænset. Tilskuddene vil blive udbetalt på pro rata-basis for
deltidskontrakter, der ikke er tidsbegrænsede.
20.
De foreslåede foranstaltninger, som her er beskrevet, udgør aktive
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der falder ind under de støtteberettigede
foranstaltninger, der er fastlagt i EGF-forordningens artikel 7. Disse foranstaltninger
erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.
De italienske myndigheder har leveret de ønskede oplysninger om foranstaltninger,
der er obligatoriske for den berørte virksomhed i medfør af national lov eller
kollektive overenskomster. De har bekræftet, at økonomisk EGF-støtte ikke erstatter
sådanne foranstaltninger.
De anslåede samlede omkostninger er på 5 578 950 EUR og omfatter udgifter til
individualiserede tilbud på 5 355 950 EUR samt udgifter til forberedelse, forvaltning,
oplysning, offentlig omtale, kontrol- og rapporteringsaktiviteter på 223 000 EUR.
Der anmodes om økonomisk EGF-støtte på i alt 3 347 370 EUR (60 % af de samlede
omkostninger).
21.
Anslået budget
22.
23.
15
Tiltag inden for rammerne af det regionale program Lazio FSE 2014-2020.
DA
7
DA
kom (2017) 0496 - Ingen titel
1792596_0008.png
Foranstaltninger
Forventet
antal
deltagere
Anslåede
omkostninger
pr. deltager
(i EUR)
16
Samlede
anslåede
omkostninger
(i EUR)
17
Individualiserede tilbud (foranstaltninger i henhold til EGF-forordningens artikel 7, stk. 1, litra a) og
c))
Individuel orientering
(Servizio
di orientamento individuale)
Jobsøgning
(Scouting
de la domanda)
Uddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse
(Formazione
e riqualificazione professionale)
Genansættelsesvoucher
(Assegno
di ricollocazione)
Støtte til iværksætteri
(Servizio
di supporto all'auto-impiego)
Støtte til virksomhedsetablering
(Incentivo
per l'avvio di nuove imprese)
Subtotal (a):
Procentdel af pakken af individualiserede tilbud
1 610
650
750
1 360
110
110
70
105
533
1 379
2 909
15 000
112 700
68 250
400 000
1 875 000
320 000
1 650 000
4 425 950
(
82,6
%)
Godtgørelser og incitamenter (foranstaltninger i henhold til EGF-forordningens artikel 7, stk. 1, litra
b))
Godtgørelse af udgifter til personer med
omsorgsansvar (Misure
di conciliazione)
Godtgørelse af mobilitetsomkostninger
(Indemnità
per la mobilità territoriale)
Subtotal (b):
Procentdel af pakken af individualiserede tilbud
400
50
1 700
5 000
680 000
250 000
930 000
(
17,4
%)
Foranstaltninger i henhold til EGF-forordningens artikel 7, stk. 4
1 Forberedelse
2 Forvaltning
3 Oplysning og offentlig omtale
4 Kontrol og rapportering
Subtotal (c):
Procentdel af de samlede omkostninger:
16
15 000
115 000
40 500
52 500
223 000
(
4,0
%)
17
For at undgå decimaler er de anslåede udgifter pr. arbejdstager afrundet. Afrundingen har dog ingen
indvirkning på de samlede udgifter for den enkelte foranstaltning, der forbliver som i den italienske
ansøgning.
Regnestykket går ikke op på grund af afrunding.
DA
8
DA
kom (2017) 0496 - Ingen titel
1792596_0009.png
Samlede omkostninger (a + b + c):
EGF-støtte (60 % af de samlede udgifter)
5 578 950
3 347 370
24.
Omkostningerne til de foranstaltninger, der er identificeret i ovenstående tabel som
foranstaltninger i henhold til EGF-forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), overstiger
ikke 35 % af de samlede omkostninger ved den samordnede pakke af
individualiserede tilbud. De italienske myndigheder har bekræftet, at disse
foranstaltninger er betinget af, at støttemodtagerne deltager aktivt i jobsøgnings- eller
uddannelsesaktiviteter.
De italienske myndigheder har bekræftet, at investeringsomkostningerne til
selvstændig virksomhed, nystartede virksomheder og medarbejderovertagelser ikke
overstiger 15 000 EUR pr. støttemodtager.
De italienske myndigheder begyndte den 6. april 2017
18
at give individualiserede
tilbud til de tiltænkte støttemodtagere. Udgifterne til foranstaltningerne vil derfor
være berettigede til økonomisk EGF-støtte fra den 6. april 2017 til den 9. maj 2019.
De italienske myndigheder påtog sig den 1. marts 2017 den administrative udgift i
forbindelse med gennemførelse af EGF. Udgifterne til forberedelse, forvaltning,
oplysning, offentlig omtale og kontrol- og rapporteringsaktiviteter er derfor
berettigede til økonomisk EGF-støtte fra den 1. marts 2017 til den 9. november 2019.
25.
Periode for udgifternes støtteberettigelse
26.
27.
Komplementaritet med de foranstaltninger, der finansieres af nationale midler eller EU-
midler
28.
Kilderne til den nationale forfinansiering eller medfinansiering er regionale
ressourcer, jf. lovdekret nr. 2017/185 (24.9.2016), og fonden til erhvervsuddannelse,
der forvaltes af ANPAL
19
.
De italienske myndigheder har anført, at de ovenfor beskrevne foranstaltninger, der
modtager økonomisk EGF-støtte, ikke samtidig modtager økonomisk støtte fra andre
af Unionens finansielle instrumenter. Ansættelsestilskud, som er en foranstaltning
inden for rammerne af det regionale operationelle program Lazio FSE 2014-2020,
supplerer EGF-pakken af tiltag, men er ikke en del af den.
29.
Fremgangsmåder ved høringen af de tiltænkte støttemodtagere eller disses repræsentanter
eller arbejdsmarkedets parter samt lokale og regionale myndigheder
30.
Italiens myndigheder har tilkendegivet, at man har nedsat et udvalg (som udgøres af
ministeriet for Økonomisk Udvikling (MiSE)
20
, ANPAL, Regione Lazio og
fagforeninger) for at definere strategien og indsatsen for at støtte tidligere
arbejdstagere hos Almaviva. De første konsultationer fandt sted den 16. januar 2017
(myndighederne i Regione Lazio og fagforeninger). Den samordnede pakke af
individualiserede tilbud blev udarbejdet på efterfølgende møder, navnlig på mødet
den 7. februar 2017.
Ansøgningen indeholder en beskrivelse af de forvaltnings- og kontrolsystemer, som
fastlægger de involverede organers ansvarsområder. Italiens myndigheder har
meddelt Kommissionen, at den økonomiske støtte vil blive forvaltet af ANPAL, som
Udredningsmøder, som er et tiltag uden anmodning om EGF-medfinansiering, startede den 9. marts
2017, mens individuel orientering (et EGF-medfinansieret tiltag) startede den 6. april 2017.
Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
Forvaltnings- og kontrolsystemer
31.
18
19
20
DA
9
DA
kom (2017) 0496 - Ingen titel
1792596_0010.png
følger: ANPAL
Divisione IV vil fungere som forvaltningsmyndighed og ANPAL
Divisione VI som certificeringsmyndighed. Ministero del lavoro e delle politiche
sociali-MLPS
Secretariato Generale
Divisione II vil fungere som
revisionsmyndighed. Regionen Lazio vil fungere som bemyndiget organ for
forvaltningsmyndigheden.
Tilsagn afgivet af den pågældende medlemsstat
32.
De italienske myndigheder har givet alle nødvendige garantier med hensyn til
følgende:
Principperne om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling overholdes i
forbindelse med adgang til de foreslåede foranstaltninger og deres
gennemførelse.
Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv
afskedigelse er blevet overholdt.
Almaviva Contact Spa, som har fortsat sine aktiviteter efter afskedigelserne,
har opfyldt sine lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og
sørget for arbejdstagere i overensstemmelse hermed.
De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre EU-
fonde eller fra finansielle instrumenter, og dobbelt finansiering vil blive
forhindret.
De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af
strukturfondene.
Den økonomiske EGF-støtte overholder de proceduremæssige og materielle
EU-bestemmelser om statsstøtte.
VIRKNINGER FOR BUDGETTET
Budgetforslag
33.
EGF må ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf.
artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om
fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020
21
.
Efter at have gennemgået ansøgningen for så vidt angår de betingelser, der er fastsat i
EGF-forordningens artikel 13, stk. 1, og under hensyntagen til antallet af tiltænkte
støttemodtagere, de foreslåede foranstaltninger og de forventede omkostninger,
foreslår Kommissionen at mobilisere EGF til et beløb på 3 347 370 EUR, hvilket
svarer til 60 % af de samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, for at
kunne yde økonomisk støtte til ansøgningen.
Den foreslåede afgørelse om at mobilisere EGF vil blive truffet i fællesskab af
Europa-Parlamentet og Rådet, jf. punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2.
december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om
budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk
forvaltning
22
.
34.
35.
21
22
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
DA
10
DA
kom (2017) 0496 - Ingen titel
Tilhørende retsakter
36.
Samtidig med at Kommissionen forelægger dette forslag til en afgørelse om at
mobilisere EGF, forelægger den et forslag for Europa-Parlamentet og Rådet om
overførsel til de relevante budgetposter af et beløb på 3 347 370 EUR.
Samtidig med at Kommissionen vedtager dette forslag til en afgørelse om at
mobilisere EGF, vedtager den ved en gennemførelsesretsakt en afgørelse om
økonomisk støtte, der træder i kraft den dag, hvor Europa-Parlamentet og Rådet
vedtager den foreslåede afgørelse om at mobilisere EGF.
37.
DA
11
DA
kom (2017) 0496 - Ingen titel
1792596_0012.png
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på
baggrund af en
ansøgning fra Italien
EGF/2017/004 IT/Almaviva
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17.
december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og
ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006
23
, særlig artikel 15, stk. 4,
under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet
og om forsvarlig økonomisk forvaltning
24
, særlig punkt 13,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde
støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende,
hvis aktivitet er ophørt på grund af gennemgribende strukturelle ændringer i
verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en
fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise, eller som følge af
nye internationale finansielle og økonomiske kriser, og hjælpe disse med at vende
tilbage til arbejdsmarkedet.
EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i
Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013
25
.
Den 9. maj 2017 indgav de spanske myndigheder en ansøgning om at mobilisere EGF
i forbindelse med afskedigelser i Almaviva Contact SpA i Italien. Den blev suppleret
med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr.
1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et
økonomisk støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.
Som følge af Italiens ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk
støtte på 3 347 370 EUR.
For at minimere den tid, som det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne
afgørelse anvendes fra vedtagelsesdatoen
(2)
(3)
(4)
(5)
23
24
25
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige
finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
DA
12
DA
kom (2017) 0496 - Ingen titel
1792596_0013.png
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017
stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på
3 347 370 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende. Den anvendes fra den
[the
date of its adoption]
.
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Europa-Parlamentets vegne
Formand
På Rådets vegne
Formand
Date to be inserted by the Parliament before the publication in OJ.
DA
13
DA