Europaudvalget 2017
KOM (2017) 0599
Offentligt
1805028_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 18.10.2017
COM(2017) 599 final
2017/0261 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske
Udviklingsfond, herunder tredje tranche for 2017
DA
DA
kom (2017) 0599 - Ingen titel
1805028_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
BAGGRUND FOR FORSLAGET
Forslagets begrundelse og formål
Forslaget vedrører et udkast til Rådets afgørelse om den tredje tranche af de finansielle bidrag,
som medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) i 2017.
11. EUF og andre EUF'er, der stadig er åbne (dvs. 8., 9. og 10. EUF), forvaltes i henhold til
følgende regler:
- den gældende partnerskabsaftale mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i
Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets
medlemsstater, i den seneste affattelse, ("AVS-EU-partnerskabsaftalen")
1
- den interne aftale mellem repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters
regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af Den Europæiske Unions bistand i henhold til
den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020 i overensstemmelse med AVS-EU-
partnerskabsaftalen samt om tildeling af finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier,
på hvilke fjerde del i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse
2
("den interne aftale om 11. EUF")
- Rådets forordning (EU) 2015/323 om finansforordningen for 11. Europæiske
Udviklingsfond
3
("finansforordningen for 11. EUF").
De ovenfor nævnte dokumenter omhandler medlemsstaternes flerårige forpligtelser til at
støtte EUF økonomisk. Finansforordningen for 11. EUF fastsætter, at medlemsstaterne
regelmæssigt skal indbetale bidrag til EUF mod på forhånd fastsatte finansielle forpligtelser.
De regelmæssige bidrag udløses af tekniske rådsafgørelser, der afspejler gennemførelsen af de
på forhånd fastsatte finansielle forpligtelser.
Nogle af overskrifterne i begrundelsen er derfor ikke relevante for regelmæssige indkaldelser
af bidrag som denne.
Sammenhæng med de gældende regler på samme område
Jf. punkt 1. Forslagets begrundelse og formål.
Sammenhæng med Unionens politik på andre områder
Jf. punkt 1. Forslagets begrundelse og formål.
2.
RETSGRUNDLAG,
NÆRHEDSPRINCIPPET
PROPORTIONALITSPRINCIPPET
Retsgrundlag
OG
I overensstemmelse med artikel 21, stk. 7, i finansforordningen for 11. EUF er de beløb, der
forvaltes af henholdsvis Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank ("EIB"),
angivet særskilt.
1
2
3
EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.
EUT L 210 af 6.8.2013, s. 1.
EUT L 58 af 3.3.2015, s. 17.
DA
2
DA
kom (2017) 0599 - Ingen titel
1805028_0003.png
EIB har i overensstemmelse med artikel 52 i finansforordningen for 11. EUF sendt
Kommissionen sine ajourførte overslag over forpligtelser og betalinger for de instrumenter,
den forvalter.
I henhold til artikel 22, stk. 1, i finansforordningen for 11. EUF skal indkaldelse af bidrag
først opbruge de beløb, som er fastsat for tidligere EUF'er, det ene efter det andet. For
Kommissionen er alle beløb fra forudgående EUF'er opbrugt, og derfor vedrører
indkaldelserne af bidrag i dette forslag beløb under 11. EUF.
I henhold til artikel 21, stk. 5, i finansforordningen for 11. EUF skal Rådet træffe afgørelse
om dette forslag senest 21 kalenderdage efter, at Kommissionen har forelagt forslaget.
I overensstemmelse med artikel 2 i Rådets afgørelse (EU) 2017/1206
4
skal medlemsstaternes
bidragsandel, jf. artikel 1, stk. 2, litra a), i den interne aftale om 8. og 9. og 10. EUF,
reduceres. Denne reduktion skal foretages i forhold til medlemsstaternes tredje tranche i 2017
og/eller første tranche i 2018 i overensstemmelse med den justeringsløsning, der er valgt af
hver medlemsstat.
I artikel 23, stk. 1, i finansforordningen for 11. EUF fastsættes det, at en medlemsstat, som
ikke betaler det skyldige bidrag inden den fastsatte frist, skal betale morarente af ikkebetalte
beløb. Ordningen for rentebetalingen fremgår af samme artikel.
Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)
Jf. punkt 1. Forslagets begrundelse og formål.
Proportionalitet
Jf. punkt 1. Forslagets begrundelse og formål.
Valg af retsakt
Jf. punkt 1. Forslagets begrundelse og formål.
3.
RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF
INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER
Efterfølgende evalueringer/kvalitetskontrol af gældende lovgivning
Ikke relevant
Høringer af interesserede parter
Ikke relevant
Indhentning og brug af ekspertbistand
Ikke relevant
Konsekvensanalyse
Ikke relevant
4
EUT L 173 af 6.7.2017, s. 15.
DA
3
DA
kom (2017) 0599 - Ingen titel
Målrettet regulering og forenkling
Ikke relevant
Grundlæggende rettigheder
Ikke relevant
4.
VIRKNINGER FOR BUDGETTET
Ikke relevant
5.
ANDRE FORHOLD
Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og
rapportering
Ikke relevant
Forklarende dokumenter (for direktiver)
Ikke relevant
Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget
Ikke relevant
DA
4
DA
kom (2017) 0599 - Ingen titel
1805028_0005.png
2017/0261 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske
Udviklingsfond, herunder tredje tranche for 2017
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde,
under henvisning til den interne aftale mellem repræsentanterne for Den Europæiske Unions
medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af Den Europæiske Unions
bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020 i
overensstemmelse med AVS-EU-partnerskabsaftalen samt om tildeling af finansiel bistand til
de oversøiske lande og territorier, på hvilke fjerde del i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde finder anvendelse
5
("den interne aftale"), særlig artikel 7, stk. 2,
under henvisning til Rådets forordning (EU) 2015/323 af 2. marts 2015 om
finansforordningen for 11. Europæiske Udviklingsfond ("finansforordningen for 11. EUF")
6
,
særlig artikel 21, stk. 5,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Kommissionen skal i henhold til proceduren i artikel 21, stk. 5, i finansforordningen
for 11. EUF senest den 10. oktober 2017 forelægge et forslag, som angiver a) beløbet
for den tredje tranche af bidraget for 2017 og b) et revideret årligt beløb for bidraget
for 2017 i de tilfælde, hvor beløbet afviger fra de faktiske behov.
Den Europæiske Investeringsbank har i overensstemmelse med artikel 52 i
finansforordningen for 11. EUF sendt Kommissionen sine ajourførte overslag over
forpligtelser og betalinger for de instrumenter, den forvalter.
Ifølge artikel 22, stk. 1, i finansforordningen for 11. EUF skal der ved indkaldelse af
bidrag først anvendes beløb, der er fastsat for de forudgående EUF'er. Der bør derfor
foretages en indkaldelse af midler under 11. EUF til Europa-Kommissionen.
Ved afgørelse (EU) 2016/2026 besluttede Rådet den 11. november 2016 efter forslag
fra Europa-Kommissionen at fastsætte loftet for medlemsstaternes årlige bidrag til
EUF for 2017 til 3 850 000 000 EUR for Europa-Kommissionen og til 150 000 000
EUR for Den Europæiske Investeringsbank
7
.
Rådet har vedtaget en nedsættelse af bidraget fra frigjorte midler fra 8. og 9. EUF med
et beløb på 200 000 000 EUR
8
(2)
(3)
(4)
(5)
5
6
7
8
EUT L 210 af 6.8.2013, s. 1.
EUT L 58 af 3.3.2015, s. 17.
EUT L 313 af 19.11.2016, s. 25.
EUT L 173 af 6.7.2017, s. 15.
DA
5
DA
kom (2017) 0599 - Ingen titel
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
De bidrag til Den Europæiske Udviklingsfond, som medlemsstaterne hver især skal indbetale
til Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank som tredje tranche for 2017,
er angivet i tabellen i bilaget til denne afgørelse.
Betalinger af disse bidrag kan kombineres med justeringer, der er resultatet af nedsættelsen af
bidraget fra frigjorte midler fra 8. og 9. EUF med et beløb på 200 000 000 EUR efter en
justeringsplan meddelt af hver enkelt medlemsstat.
Artikel 2
Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den .
På Rådets vegne
Formand
DA
6
DA