Europaudvalget 2017
KOM (2017) 0782
Offentligt
1844735_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 18.12.2017
COM(2017) 782 final
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på
baggrund af en
ansøgning fra Sverige - EGF/2017/007 SE/Ericsson
DA
DA
kom (2017) 0782 - Ingen titel
1844735_0002.png
BEGRUNDELSE
BAGGRUND FOR FORSLAGET
1.
De regler, der gælder for økonomisk støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning
til Globaliseringen (EGF), er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning
til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006
1
("EGF-forordningen").
Den 9. august 2017 indgav Sverige ansøgning EGF/2017/007 SE/Ericsson om
økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser
2
hos Ericsson (Telefonaktiebolaget
LM Ericsson) i Sverige.
Efter en vurdering af denne ansøgning har Kommissionen i overensstemmelse med
de gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at betingelserne for
økonomisk EGF-støtte er opfyldt.
2.
3.
RESUMÉ AF ANSØGNINGEN
EGF-ansøgning
Medlemsstat
Berørt(e) region(er) (på NUTS
3
2-niveau)
EGF/2017/007 SE/Ericsson
Sverige
Stockholm (SE 11)
Östra Mellansverige (SE 12)
Sydsverige (SE 22)
Västsverige (SE 23)
Den 9. august 2017
Den 9. august 2017
Den 23. august 2017
Den 4. oktober 2017
Den 27. december 2017
EGF-forordningens artikel 4, stk. 1,
litra a)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
4
1
NACE (rev. 2) hovedgruppe 26
Dato for indgivelse af ansøgningen
Dato for kvittering for modtagelse af
ansøgningen
Dato for anmodning om yderligere oplysninger
Frist for indsendelse af yderligere oplysninger
Frist for afslutningen af vurderingen
Interventionskriterium
Hovedvirksomhed
Antal berørte virksomheder
Økonomisk(e) aktivitetssektor(er)
1
2
3
4
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
Jf. EGF-forordningens artikel 3.
Kommissionens forordning (EU) nr. 1046/2012 af 8. november 2012 om gennemførelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for
statistiske regionale enheder (NUTS) for så vidt angår indberetningen af tidsrækker for den nye
regionale opdeling (EUT L 310 af 9.11.2012, s. 34).
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson er modervirksomheden, og Ericssons globale hovedkvarter ligger i
Stockholm. Ericsson AB er en dattervirksomhed under Telefonaktiebolaget LM Ericsson Der blev
afskediget 2 349 ansatte i dattervirksomheden, Ericsson AB, og 39 ansatte blev afskediget i
modervirksomheden Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
DA
1
DA
kom (2017) 0782 - Ingen titel
1844735_0003.png
(NACE (rev. 2) hovedgruppe)
5
Antal dattervirksomheder, leverandører og
producenter i efterfølgende produktionsled
Referenceperiode (fire måneder):
Antal afskedigelser i referenceperioden (a)
Antal afskedigelser før og efter
referenceperioden (b)
Samlet antal afskedigelser (a +
b)
Samlet antal støtteberettigede modtagere
Samlet antal tiltænkte støttemodtagere
Antal unge, der er tiltænkt støtte, og som ikke er
i beskæftigelse eller under uddannelse
Budget til de individualiserede tilbud (EUR)
EGF-implementeringsbudget
6
(EUR)
Samlet budget (EUR)
EGF-støtte (60 %) i EUR
VURDERING AF ANSØGNINGEN
Sagsforløb
4.
(Fremstilling af computere,
elektroniske og optiske produkter)
0
17. januar 2017 – 17. maj 2017
1 990
398
2 388
2 388
900
0
3 408 644
142 023
3 550 667
2 130 400
De svenske myndigheder indgav ansøgning EGF/2017/007 SE/Ericsson den 9.
august 2017, dvs. inden for en periode på 12 uger fra den dato, hvor
interventionskriterierne, der er omhandlet i EGF-forordningens artikel 4, var opfyldt.
Kommissionen bekræftede modtagelsen af ansøgningen samme dag og anmodede de
svenske myndigheder om supplerende oplysninger senest den 23. august 2017. Der
blev indsendt yderligere oplysninger inden for seks uger efter anmodningen. Fristen
på 12 uger efter modtagelsen af den fuldstændige ansøgning, inden for hvilken
Kommissionen skal afslutte sin vurdering af, om ansøgningen opfylder betingelserne
for at få økonomisk støtte, udløber den 27. december 2017.
Ansøgningens støtteberettigelse
Berørte virksomheder og støttemodtagere
5.
Ansøgningen vedrører 2 388 arbejdstagere, der er blevet afskediget i Ericsson
(modervirksomheden, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, og dattervirksomheden,
Ericsson AB), og heraf er 900 arbejdstagere i målgruppen. Denne virksomhed er
aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE (rev. 2)
hovedgruppe 26 (Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter). De
afskedigelser, som Ericsson har foretaget, befinder sig hovedsageligt i NUTS 2-
regionerne i Stockholm (SE 11), Västsverige (SE 23) og Östra Mellansverige (SE
12), men der blev også afskediget arbejdstagere i Sydsverige (SE 22).
Virksomheder og antal afskedigelser i referenceperioden
5
6
EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1.
I henhold til artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1309/2013.
DA
2
DA
kom (2017) 0782 - Ingen titel
1844735_0004.png
Virksomheder og antal afskedigelser i referenceperioden
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
(inklusive Ericsson AB)
1 990
Interventionskriterier
6.
De svenske myndigheder indgav ansøgningen med henvisning til
interventionskriteriet i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen, som forudsætter
mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere i løbet af en fire måneders
referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat.
Referenceperioden på fire måneder for ansøgningen løber fra den 17. januar 2017 til
den 17. maj 2017.
Afskedigelserne i referenceperioden fordeler sig som følger:
9.
1 990 arbejdstagere, der blev afskediget af Ericsson.
7.
8.
Beregning af afskedigelser og aktivitetsophør
Afskedigelserne i referenceperioden er blevet beregnet som følger:
1 990 fra den dato, hvor arbejdsgiveren giver den enkelte arbejdstager
meddelelse om afskedigelse eller opsigelse af arbejdstagerens
ansættelseskontrakt.
Støtteberettigede modtagere
10.
Ud over de allerede omhandlede arbejdstagere omfatter de støtteberettigede
modtagere 398 arbejdstagere, der blev afskediget før eller efter referenceperioden på
fire måneder. Disse arbejdstagere fik den 31. oktober 2016 meddelelse om kollektiv
afskedigelse, men deres individuelle afskedigelser faldt uden for denne ansøgnings
referenceperiode på 4 måneder.
Det samlede antal støtteberettigede modtagere er således på 2 388.
11.
Sammenhæng mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i
verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen
12.
Til støtte for, at der findes en sammenhæng mellem afskedigelserne og
aktivitetsophøret
og
de
gennemgribende
strukturelle
ændringer
i
verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, anfører de svenske
myndigheder, at afskedigelserne fandt sted i den hardwarecentrerede sektor inden for
telekommunikationsindustrien på grund af den negative vækst i denne sektor for
virksomheden i Sverige som følge af den globale konkurrence.
Dette er allerede Sveriges anden EGF-ansøgning i relation til Ericsson.
Virksomheden har for nylig flyttet meget af sin hardwarecentrerede produktion til
Asien på grund af det gunstige forhold mellem omkostninger og kvalitet ved
produktion i Indien og Kina, og på grund af de voksende markeder i nærheden af
hardwareproduktionsfaciliteterne.
Som led i de igangværende afskedigelser hos Ericsson blev Sveriges første
ansøgning på vegne af en gruppe af arbejdstagere, der tidligere var blevet afskediget
(ved begyndelsen af den igangværende globaliseringsfremkaldte udflytning) indgivet
den 31. marts 2016 og godkendt af Parlamentet og Rådet den 11. oktober 2016.
13.
14.
DA
3
DA
kom (2017) 0782 - Ingen titel
1844735_0005.png
15.
En undersøgelse gennemført af EY i Europa i 2013
7
viste, at
fremstillingsindustrierne inden for IT- og telekommunikation var særligt tilbøjelige
til at blive outsourcet og udflyttet til Asien. Denne tendens forventes at fortsætte,
efterhånden som den globale konkurrence om at sænke omkostningerne øges, og
mange virksomheder i sektoren foretager yderligere outsourcing.
Ifølge data fra Ericsson har virksomheden gradvist skåret ned på medarbejderantallet
i Sverige (fra 21 178 i 2005
8
til 14 483 i juni 2017
9
). Trods svenske afskedigelser
steg antallet af Ericsson-arbejdstagere på verdensplan mellem 2005 og 2014 fra
56 055 til 118 055 ansatte
10
, men er siden faldet til 109 127 ansatte i juni 2017
11
.
Dette afspejler de problemer og den konkurrence, som virksomheden konfronteres
med på globalt plan og ikke kun i Sverige.
Til dato har NACE (rev. 2) hovedgruppe 26 (fremstilling af computere, elektroniske
og optiske produkter været genstand for 17 EGF-ansøgninger, hvoraf 14 var baseret
på handelsrelateret globalisering (herunder denne ansøgning) og 3 på den globale
finansielle og økonomiske krise
12
.
De begivenheder, der har givet anledning til disse afskedigelser og til aktivitetsophør,
er en del af telekommunikationsvirksomhedens omstrukturering og
udflytningsaktiviteter, som startede i 2014. I denne periode blev der lukket
produktionslinjer for telekommunikationshardware på forskellige anlæg, og der blev
lukket 3 komplette Ericsson-anlæg (Kumla, Borås og Katrinenholm).
Ericsson står over for en usikker fremtid som følge af de strukturændringer, som
erhvervsgrenen har gennemgået på grund af globaliseringen og den
globaliseringsfremkaldte øgede konkurrence fra de konkurrenter, især i Asien, der
kan underbyde EU-priserne.
Ericsson ser sin konkurrencefordel snarere inden for softwareudvikling og forsøger
at flytte fokus i alt efter den globaliseringsfremkaldte efterspørgsel. Virksomheden
flytter dermed ikke blot sin produktion til udlandet, men flytter også fokus fra en
hardwarecentreret produktion til salg i forbindelse med tjenesteydelser og software.
Andelen af denne sektor er vokset til 67 % af produktionen i 2016 fra 50 % for ti år
siden
13
.
Infrastrukturmarkedet i forbindelse med Radio Access Network (RAN) var tidligere
et vigtigt indsatsområde for Ericsson, men dens markedsandel i denne sektor er
16.
17.
Begivenheder, der gav anledning til afskedigelserne og til aktivitetsophør
18.
19.
20.
21.
7
8
9
10
11
12
13
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Outsourcing_in_Europe_2013/$FILE/EY-outsourcing-
survey.pdf.
https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/annual-
reports/ericsson-annual-report-2014-en.pdf.
https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-
reports-archive/2017/6month17-en.pdf.
https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/annual-
reports/ericsson-annual-report-2014-en.pdf.
https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-
reports-archive/2017/6month17-en.pdf.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582&langId=en.
https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/2016/ericsson-annual-report-2016-en.pdf.
DA
4
DA
kom (2017) 0782 - Ingen titel
1844735_0006.png
faldende på grund af globalisering og konkurrence. Huawei (en kinesisk
telekommunikationsvirksomhed) har allerede overhalet Ericsson på dette område
14
.
22.
For fortsat at kunne følge med i den globale udvikling har Ericsson til hensigt
fremover at ekspandere inden for cloud-teknologien, der er et vigtigt nyt område. For
at løse virksomhedens problemer, der er en følge af den globale konkurrence, vil en
stor del af Ericssons planlagte FoU-aktiviteter på dette område ikke blive anvendt på
svenske arbejdstagere eller svenske anlæg, men f.eks. i Kina, hvor både talentmassen
blandt arbejdstagere og den overordnede efterspørgsel er langt større - f.eks. 40,8 %
på verdensplan af de personer, der er beskæftiget inden for cloud-teknologien i
Kina
15
.
Afskedigelsernes forventede virkning på økonomien på lokalt, regionalt og nationalt plan og
på beskæftigelsen
23.
Den forventede indvirkning af afskedigelserne på den lokale og regionale økonomi
og på beskæftigelsen varierer, men regionerne står dog over for lignende problemer.
Generelt er det et stort problem, at der er mange ældre arbejdstagere med
specialiserede færdigheder i en erhvervsgren, der ikke længere eksisterer.
Der er en enorm efterspørgsel efter personer med IT-færdigheder på tværs af de
forskellige regioner, samtidig med at der er et misforhold mellem færdighederne hos
de personer, der blev afskediget af Ericsson, og arbejdsmarkedets krav. Nationalt set
er arbejdsmarkedet i Sverige i en rimelig god situation. Udfordringen består i, at
mange mennesker med samme færdigheder afskediges samtidigt i de samme
geografiske områder.
Arbejderne er i en vanskeligere situation, da der er meget få traditionelle job inden
for fremstillingsindustrien i Sverige. De vil have brug for en omfattende omskoling
for at kunne arbejde inden for servicesektorerne i det private og det offentlige, som er
de vigtigste sektorer med efterspørgsel efter arbejdstagere. Derfor vil EGF-midlerne
for de 900 arbejdstagere blive anvendt primært på at hjælpe arbejdere, som har langt
sværere ved at finde genansættelsesmuligheder. Tabet af arbejdspladser for arbejdere
på Ericssons produktionsanlæg påvirker mest anlæggene i Kumla og Borås
16
.
Personer, der er blevet afskediget af Ericsson, som har en højere uddannelse, bør
have større chance for at finde beskæftigelse, især inden for områder, som f.eks.
offentlige indkøb og uddannelse, og også inden for helt nye kompetenceområder,
som f.eks. IT, hvilket kræver en større omskoling. Der er efterspørgsel efter
arbejdstagere på disse områder, og omskoling bør hjælpe funktionærer med at finde
job i disse sektorer. Særligt Karlskrona, men også Stockholm, Göteborg og
Linköping
17
blev nævnt som Ericsson-anlæg, hvor afskedigelserne af funktionærer
ville påvirke den regionale økonomi og beskæftigelsen mest.
For den kvartalsvise landeoversigt viser de seneste statistikker for andet kvartal af
2017, at langtidsledigheden i aldersgruppen 25-74 i Sverige som helhed er på
25,5 %. For aldersgruppen 25-49 falder den dog til 20,5 %, og for aldersgruppen 55-
64 år er langtidsledigheden over 12 måneder svimlende høj, nemlig på 39 % af den
24.
25.
26.
27.
14
15
16
17
http://www.delloro.com/news/massive-4g-lte-deployments-worldwide-not-enough-to-turn-around-ran-
market-2.
http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2014/12/12/where-cloud-computing-jobs-will- be-in-2015/
NUTS 2-regionerne henholdsvis SE 12 og SE 23.
NUTS 2-regionerne henholdsvis SE 22, SE 11, SE 23 og SE 12.
DA
5
DA
kom (2017) 0782 - Ingen titel
1844735_0007.png
samlede arbejdsløshed
18
. Det er klart, at selv om beskæftigelsessituationen i
øjeblikket er forholdsvis stabil i Sverige, er det svært for arbejdstagere i
aldersgruppen 55-64 år at finde beskæftigelse.
28.
Denne gruppe udgør mere end 30 % af de 900 afskedigede arbejdstagere i
målgruppen. Projektet tager specifikt sigte mod at fokusere på denne gruppe i
kategorien "Foranstaltninger for ugunstigt stillede grupper". Mange af arbejdstagerne
i denne gruppe har arbejdet for Ericsson i lang tid og har færdigheder, som ikke er
nødvendige uden for virksomheden og den udflyttede produktion af
telekommunikationshardware. Disse arbejdstagere befinder sig på et meget
vanskeligt arbejdsmarked med forældede færdigheder, med ofte meget lidt erfaring
på arbejdsmarkedet, og de har en reel risiko for at blive langtidsledige. Det er f.eks.
ikke muligt at få tilskud fra staten til at studere, når man er over 47 år i Sverige,
hvilket betyder, at omskoling bare er én mulighed for denne målgruppe, der har
særligt brug for solidaritet fra EGF til at kunne blive omskolet og finde arbejde inden
for en ny sektor og et nyt erhverv.
Tiltænkte støttemodtagere og foreslåede foranstaltninger
Tiltænkte støttemodtagere
29.
Det anslåede antal afskedigede arbejdstagere, der forventes at deltage i
foranstaltningerne, er på 900. Fordelingen af disse arbejdstagere på køn, nationalitet
og aldersgruppe er som følger:
Kategori
Antal
tiltænkte
støttemodtagere
(afrundede
procentsatser)
600
300
0
1
5
617
272
5
(66,67 %)
(33,33 %)
(0 %)
(0,11 %)
(0,56 %)
(68,56 %)
(30,22 %)
(0,56 %)
Køn:
Mænd:
Kvinder:
Statsborgerskab: EU-borgere:
Ikke-EU-borgere:
Aldersgruppe
19
:
15-24-årige:
25-29-årige:
30-54-årige:
55-64-årige:
over 64 år:
De foreslåede foranstaltningers støtteberettigelse
30.
900 (100,00 %)
De individualiserede tilbud, der skal gives til de afskedigede arbejdstagere, omfatter
følgende foranstaltninger.
Rådgivning og planlægning af karriereforløb
18
19
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
Eurostat kode: lfsq_upgal, senest opdateret den 3.10.2017.
Da procentsatserne er blevet rundet op automatisk i SFC-systemet, bliver de ikke altid helt 100 %. I
dette tilfælde er summen af procentsatserne af opdelingen efter alder på 100,01 %.
DA
6
DA
kom (2017) 0782 - Ingen titel
1844735_0008.png
Omfattende evaluering og individuel planlægning: Denne foranstaltning
omfatter en generel registreringsprocedure, en standardiseret undersøgelse af
tidligere erfaring og uddannelse, en vurdering af ansøgerens
beskæftigelsesegnethed, oprettelsen af en individuel "handlingsplan" samt flere
omfattende individuelle møder og vurderinger. En række sagsbehandlere vil
blive inddraget i at levere tjenester, der er skræddersyet til ansøgernes
individuelle behov.
Hjælp til jobsøgning: Denne foranstaltning kombinerer de normale tjenester fra
den svenske offentlige arbejdsformidling (PES) eller Arbetsförmedlingen inden
for jobsøgning, herunder CV-seminarer og træning i jobsamtaler, med nye
individuelt skræddersyede foranstaltninger. Disse nye foranstaltninger og
yderligere hjælp, der vil blive ydet med EGF-finansiering, omfatter samarbejde
og møder med repræsentanter fra genplaceringsvirksomheder, direkte kontakt
med virksomheder, der ansætter, individuel og kollektiv støtte, der skal hjælpe
ansøgere med at afpasse deres individuelle færdigheder til de job, der findes på
markedet, og præsentationer af, hvordan de forskellige arbejdsmarkeder
påvirkes i regionerne. Ansøgerne vil desuden få hjælp til, hvordan de målrettet
kan markedsføre deres eksisterende færdigheder inden for nye arbejdsområder.
Motivationsvejledning og karriereplanlægning: Denne foranstaltning vil give
ansøgerne motiverende og inspirerende hjælp og støtte gennem møder om
karriereforløb og konferencer med eksterne talere, der specifikt er udvalgt til
EGF-støttemodtagerne. Disse arrangementer vil tilskynde arbejdstagerne til
nye færdigheder, uddannelse og erhvervsuddannelse. Konferencerne vil give
oplysninger om arbejdsmarkedet, hvilke færdigheder der er vigtige på hvilke
områder, uddannelsesmuligheder samt netværksaktiviteter med andre
interessenter — både individuelt og i grupper. Især ældre afskedigede
arbejdstagere over 50 år forventes at drage fordel af denne foranstaltning.
Denne foranstaltning vil især koncentrere indsatsen på hjælp til ugunstigt
stillede afskedigede arbejdstagere over 50 år, der er i fare for at blive
langtidsledige, og på personer med indlæringsvanskeligheder eller fysiske
handicap, der måske har brug for ekstra støtte. Foranstaltningen omfatter
specialisthjælp, (herunder psykologhjælp og fysioterapi), som skal hjælpe folk
med at påtage sig nye erhverv. Da det ikke er muligt at få tilskud fra staten til
at studere, når man er over 47 år i Sverige, vil omskolingen af denne gruppe,
som er særligt udsat og har brug for solidaritet, blive finansieret gennem EGF.
Denne foranstaltning vil fremme iværksætterkulturen hos ansøgerne ved at
give dem mulighed for at søge om etableringsstøtte gennem
arbejdsformidlingsprogrammet
(dette
omfatter
detaljeret
virksomhedsrådgivning og gennemførlighedstjenester inden godkendelsen af
tilskuddet på 6 måneder).
Denne foranstaltning omfatter jobtræningsmuligheder, der kombinerer formel
uddannelse og erfaring i virksomheder (som ikke normalt udbydes af PES),
samt brug af tjenester fra genplaceringsorganisationer. Hertil kommer, at
foranstaltningen vil hjælpe ansøgere med at få adgang til akademiske og
Foranstaltninger for ugunstigt stillede grupper
Støtte til iværksætteri
Almen uddannelse og faglig uddannelse
DA
7
DA
kom (2017) 0782 - Ingen titel
1844735_0009.png
skræddersyede kurser samt specialiseret uddannelse i op til 12 måneder eller op
til to semestre på en videregående uddannelsesinstitution. Almene eller faglige
uddannelseskurser af en varighed på to år eller mere, kan godkendes i op til 6
måneder, indtil den 9. februar 2020, hvis dette viser sig at være nødvendigt i
forbindelse med den omfattende vurdering. Der vil blive fokuseret på
kønsaspektet og på at motivere ansøgerne til at påbegynde nye karriereforløb i
funktioner, der ikke er præget af den traditionelle kønsopdeling.
Generelt vil der blive lagt vægt på korte omskolings- eller uddannelseskurser,
supplerende uddannelse og certificering. Som følge af arbejdstagernes
baggrund og arbejdsmarkedets behov vil disse omskolingskurser hovedsageligt
være inden for IT-sektoren. De kompetenceområder, der sigtes mod gennem
disse foranstaltninger kan imidlertid udvides i takt med projektets udvikling,
men der vil dog være fokus på den enkelte og på de individuelle behov hos
kunderne.
Disse foranstaltninger vil hjælpe ansøgerne med deres dagligdag og betale for
rejseudgifter i forbindelse med jobsamtaler (over 600 SEK
20
), uddannelse osv.,
mens de søger arbejde. Tillægget vil være betinget af, at ansøgerne kan bevise
deres jobsøgningsaktiviteter, og være afhængigt af de specifikke programmer,
som ansøgerne vil deltage i.
Jobsøgnings- og mobilitetstillæg
31.
De foreslåede foranstaltninger, som her er beskrevet, udgør aktive
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der falder ind under de støtteberettigede
foranstaltninger, der er fastlagt i EGF-forordningens artikel 7. Disse foranstaltninger
erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.
Projektet vil bidrage til en bæredygtig økonomisk udvikling i Sverige.
Arbetsförmedlingen (PES) er forpligtet til at medtage miljøkrav i sine udbud og i sin
egen praksis, og uddannelsesprogrammerne er således i overensstemmelse med den
svenske miljølov eller de 16 svenske miljøkvalitetsmål.
De svenske myndigheder har leveret de ønskede oplysninger om foranstaltninger, der
er obligatoriske for den berørte virksomhed i medfør af national lov eller kollektive
overenskomster. De har bekræftet, at økonomisk EGF-støtte ikke erstatter sådanne
foranstaltninger.
De anslåede samlede omkostninger er på 3 550 667 EUR og omfatter udgifter til
individualiserede tilbud på 3 408 644 EUR samt udgifter til forberedelse, forvaltning,
oplysning, offentlig omtale, kontrol- og rapporteringsaktiviteter på 142 023 EUR.
Der anmodes om økonomisk EGF-støtte på i alt 2 130 400 EUR (60 % af de samlede
omkostninger).
Foranstaltninger
Forventet antal
deltagere
Anslåede
omkostninger
pr. deltager
Samlede
anslåede
omkostninger
32.
33.
Anslået budget
34.
35.
20
600 SEK er ca. 60 EUR.
DA
8
DA
kom (2017) 0782 - Ingen titel
1844735_0010.png
(afrundet)
(EUR)
21
(EUR)
22
Individualiserede tilbud (foranstaltninger i henhold til EGF-forordningens artikel 7, stk. 1, litra a) og
c))
Rådgivning og planlægning af karriereforløb
Foranstaltninger for ugunstigt stillede grupper
(Beskæftigelse på beskyttede værksteder)
Støtte til iværksætteri
Almen uddannelse og faglig uddannelse
(Almen eller faglig uddannelse med henblik
på nyt job)
Subtotal (a):
Procentdel af pakken af individualiserede tilbud
900
130
85
438
1 005
1 538
393 841
130 700
130 700
155
10 119
1 568 394
2 223 635
(
65,24
%)
Godtgørelser og incitamenter (foranstaltninger i henhold til EGF-forordningens artikel 7, stk. 1, litra
b))
Jobsøgningstilskud:
- Jobtræning og aktivering
- Støtte til aktiviteter (praktikophold,
nystartede virksomheder osv.)
- Tilskud til deltagelse og støtte til aktiviteter
i forbindelse med revalidering
Mobilitetstillæg
Subtotal (b):
Procentdel af pakken af individualiserede tilbud
95
10 823
1 028 170
70
2 241
156 839
1 185 009
(
34,76
%)
Foranstaltninger i henhold til EGF-forordningens artikel 7, stk. 4
1. Forberedelse
2. Forvaltning
3. Oplysning og offentlig omtale
4. Kontrol og rapportering
Subtotal (c):
Procentdel af de samlede omkostninger:
Samlede omkostninger (a + b + c):
21
-
95 846
17 427
28 750
142 023
(
4
%)
3 550 667
22
For at undgå decimaler er de anslåede udgifter pr. arbejdstager afrundet. Afrundingen har dog ingen
indvirkning på de samlede omkostninger for den enkelte foranstaltning, der forbliver som i den svenske
ansøgning.
Regnestykket går ikke op på grund af afrunding.
DA
9
DA
kom (2017) 0782 - Ingen titel
1844735_0011.png
EGF-støtte (60 % af de samlede udgifter)
2 130 400
36.
Omkostningerne til de foranstaltninger, der er identificeret i ovenstående tabel som
foranstaltninger i henhold til EGF-forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), overstiger
ikke 35 % af de samlede omkostninger ved den samordnede pakke af
individualiserede tilbud. De svenske myndigheder har bekræftet, at disse
foranstaltninger er betinget af, at støttemodtagerne deltager aktivt i jobsøgnings- eller
uddannelsesaktiviteterne.
De svenske myndigheder har bekræftet, at investeringsomkostningerne til
selvstændig virksomhed, nystartede virksomheder og medarbejderovertagelser ikke
overstiger 15 000 EUR pr. støttemodtager.
De svenske myndigheder begyndte den 7. februar 2017 at yde individualiserede
tilbud til støttemodtagerne. Udgifterne til foranstaltningerne vil derfor være
støtteberettigede til økonomisk EGF-støtte fra den 7. februar 2017 til den 9. august
2019 med undtagelse af videregående uddannelse eller uddannelse, hvis varighed er
på to år eller derover, og som vil være berettiget til finansiel støtte indtil den 9.
februar 2020.
De svenske myndigheder påtog sig den administrative udgift, der skal gennemføre
EGF, den 7. februar 2017. Udgifterne til forberedelse, forvaltning, oplysning,
offentlig omtale og kontrol- og rapporteringsaktiviteter er derfor berettigede til
økonomisk EGF-støtte fra den 7. februar 2017 til den 9. februar 2020.
37.
Periode for udgifternes støtteberettigelse
38.
39.
Komplementaritet med de foranstaltninger, der finansieres af nationale midler eller EU-
midler
40.
41.
Kilden til den nationale forfinansiering eller medfinansiering er Arbetsförmedlingens
budget.
De svenske myndigheder har bekræftet, at de ovenfor beskrevne foranstaltninger, der
modtager økonomisk EGF-støtte, ikke samtidig modtager økonomisk støtte fra andre
af Unionens finansielle instrumenter.
Fremgangsmåder ved høringen af de tiltænkte støttemodtagere eller disses repræsentanter
eller arbejdsmarkedets parter samt lokale og regionale myndigheder
42.
De svenske myndigheder har tilkendegivet, at den samordnede pakke af
individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med støttemodtagerne og deres
repræsentanter samt de lokale offentlige aktører. PES har arbejdet tæt sammen med
Ericsson siden starten af strukturtilpasningsprocessen, og dette er allerede en ny
bølge af afskedigelser, hvortil de svenske myndigheder anmoder om EGF-støtte.
Som i det første tilfælde har PES også holdt møder og høringer med repræsentanter
for virksomheden, de lokale myndigheder, de forskellige fagforeninger samt
genplaceringsagenturer i denne nye periode med afskedigelser.
Ansøgningen indeholder en beskrivelse af forvaltnings- og kontrolsystemerne, som
fastlægger de involverede organers ansvarsområder. De svenske myndigheder har
meddelt Kommissionen, at den finansielle støtte vil blive forvaltet af
Arbetsförmedlingen, som i den tidligere Ericsson-sag. Denne organisation er formelt
udpeget som forvaltnings- og betalingsmyndighed. Projektregnskaberne vil blive
gennemgået af den interne revisionsenhed, der er et separat organ tilknyttet ledelsen i
Forvaltnings- og kontrolsystemer
43.
DA
10
DA
kom (2017) 0782 - Ingen titel
1844735_0012.png
Arbetsförmedlingen. Det er dette organs opgave at undersøge den interne
kontrolproces hos Arbetsförmedlingen og foreslå forbedringer samt rådgive og støtte
bestyrelsen og generaldirektøren. Projektet vil regelmæssigt blive underkastet
revision.
Tilsagn afgivet af den pågældende medlemsstat
44.
De svenske myndigheder har givet alle nødvendige garantier med hensyn til
følgende:
Principperne om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling overholdes i
forbindelse med adgang til de foreslåede foranstaltninger og deres
gennemførelse.
Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv
afskedigelse er blevet overholdt.
Ericsson, som har fortsat sine aktiviteter efter afskedigelserne, har opfyldt sine
lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og sørget for sine
arbejdstagere i overensstemmelse hermed.
De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre EU-
fonde eller fra finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive
forhindret.
De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af
strukturfondene.
Den økonomiske EGF-støtte overholder de proceduremæssige og materielle
EU-bestemmelser om statsstøtte.
VIRKNINGER FOR BUDGETTET
Budgetforslag
45.
EGF må ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf.
artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om
fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020
23
.
Efter at have gennemgået ansøgningen for så vidt angår de betingelser, der er fastsat i
EGF-forordningens artikel 13, stk. 1, og under hensyntagen til antallet af tiltænkte
støttemodtagere, de foreslåede foranstaltninger og de forventede omkostninger,
foreslår Kommissionen at mobilisere EGF til et beløb på 2 130 400 EUR, hvilket
svarer til 60 % af de samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, for at
kunne yde økonomisk støtte til ansøgningen.
Den foreslåede afgørelse om at mobilisere EGF vil blive truffet i fællesskab af
Europa-Parlamentet og Rådet, jf. punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2.
december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om
budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk
forvaltning
24
.
46.
47.
23
24
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
DA
11
DA
kom (2017) 0782 - Ingen titel
Tilhørende retsakter
48.
Samtidig med at Kommissionen forelægger dette forslag til en afgørelse om at
mobilisere EGF, forelægger den et forslag for Europa-Parlamentet og Rådet om
overførsel til den relevante budgetpost af et beløb på 2 130 400 EUR.
Samtidig med at Kommissionen vedtager dette forslag til en afgørelse om at
mobilisere EGF, vedtager den ved en gennemførelsesretsakt en afgørelse om
økonomisk støtte, der træder i kraft den dag, hvor Europa-Parlamentet og Rådet
vedtager den foreslåede afgørelse om at mobilisere EGF.
49.
DA
12
DA
kom (2017) 0782 - Ingen titel
1844735_0014.png
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på
baggrund af en
ansøgning fra Sverige - EGF/2017/007 SE/Ericsson
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17.
december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og
ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006
25
, særlig artikel 15, stk. 4,
under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet
og om forsvarlig økonomisk forvaltning
26
, særlig punkt 13,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde
støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende,
hvis aktivitet er ophørt på grund af gennemgribende strukturelle ændringer i
verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en
fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise, eller som følge af
nye internationale finansielle og økonomiske kriser, og hjælpe disse med at vende
tilbage til arbejdsmarkedet.
EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i
Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013
27
.
Sverige indgav den 9. august 2017 en ansøgning om mobilisering af EGF i forbindelse
med afskedigelser hos Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) i Sverige. Den
blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning
(EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et
økonomisk støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.
Som følge af Sveriges ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk
støtte på 2 130 400 EUR.
For at minimere den tid, som det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne
afgørelse anvendes fra vedtagelsesdatoen —
(2)
(3)
(4)
(5)
25
26
27
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige
finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
DA
13
DA
kom (2017) 0782 - Ingen titel
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018
stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på
2 130 400 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions
Tidende.
Den anvendes fra den
[the
date of its adoption]
.
Udfærdiget i Bruxelles, den
[…].
På Europa-Parlamentets vegne
Formand
På Rådets vegne
Formand
DA
14
DA