Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
L 175 Bilag 7
Offentligt
1880888_0001.png
Til lovforslag nr.
L 175
Folketinget 2017-18
Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 12. april 2018
Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og søloven
(Skærpede regler for sejlads med speedbåde, vandscootere og lignende fartøjer m.v.)
[af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)]
1. Ændringsforslag
Erhvervsministeren har stillet 3 ændringsforslag til lov-
forslaget.
2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 28. februar 2018 og var til
1. behandling den 15. marts 2018. Lovforslaget blev efter 1.
behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst- og
Eksportudvalget.
Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.
Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været
sendt i høring, og erhvervsministeren sendte den 6. decem-
ber 2017 dette udkast til udvalget, jf. ERU alm. del – bilag
73. Den 28. februar 2018 sendte erhvervsministeren de ind-
komne høringssvar og et notat herom til udvalget.
Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget
1 skriftlig henvendelse fra Rejsearbejdere.dk, som ministe-
ren har kommenteret over for udvalget.
Deputation
Endvidere har Terma A/S mundtligt over for udvalget re-
degjort for deres holdning til lovforslaget.
Spørgsmål
Udvalget har stillet 2 spørgsmål til erhvervsministeren til
skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.
3. Indstilling og politiske bemærkninger
Udvalget
indstiller lovforslaget til
vedtagelse
med de stil-
lede ændringsforslag.
Enhedslistens medlemmer mener, at man fra politisk side
altid skal tænke sig nøje om inden indførelse af objektivt an-
svar. Enhedslisten finder det imidlertid rimeligt, at der i de
tilfælde, som lovforslaget omfatter, indføres objektivt an-
svar. Enhedslisten har i den forbindelse lagt vægt på, at det
objektive ansvar påhviler den, der benytter fartøjet eller la-
der det benytte, og at ansvaret i øvrigt pålægges brugeren,
hvis denne er en anden end ejeren eller udlejeren. Dette ken-
der man fra færdselsloven, hvor ansvar også pålægges en
bruger.
Enhedslisten har derudover noteret sig, at det fremgår af
høringsnotatet, at regeringen overvejer og arbejder med at
indføre en registreringsordning/nummerpladeordning. En-
hedslisten mener, at et sådant tiltag er nødvendigt, hvis man
skal sikre håndhævelsen af reglerne på det her område, og
vil se frem til, at regeringen forhåbentlig fremsætter lovfor-
slag herom.
I øvrigt henviser Enhedslisten til sin ordførertale fra før-
stebehandlingen.
Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på
tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret
med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til
at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i be-
tænkningen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.
4. Ændringsforslag med bemærkninger
Ændringsforslag
Af
erhvervsministeren,
tiltrådt af
udvalget:
Til § 1
1)
Nr. 1
affattes således:
AX021333
L 175 - 2017-18 - Bilag 7: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 12. april 2018
1880888_0002.png
2
»1.
§ 20 a, stk. 1, 1. pkt.,
affattes således:
»Søfartsstyrelsen kan som led i tilsynsvirksomheden efter
denne lov tillige føre tilsyn med overholdelsen af lov om
røgfrie miljøer og kapitel 2 i lov om elektroniske cigaretter
m.v. på danske skibe og med overholdelsen af lov om søfa-
rendes ansættelsesforhold m.v., lov om skibes besætning,
lov om skibsmåling, §§ 153, 154 a og 168, § 169, stk. 4, §
170, § 170 a, stk. 2 og 3, og §§ 186, 197, 198, 403 a-403 c,
440, 471 og 486 i søloven og regler udstedt i medfør heraf
og EU-forordninger inden for lovenes anvendelsesområ-
de.««
[Korrektion]
2)
Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:
»01.
I
§ 32, stk. 10, 1. pkt.,
der bliver stk. 11, 1. pkt., ændres
»stk. 9« til: »stk. 10«.«
[Konsekvensændring]
Til § 4
3)
I
stk. 4
ændres »Loven« til: »Dele af loven«.
[Præcisering]
Bemærkninger
Til nr. 1
I det fremsatte lovforslag foreslås indsat en henvisning i
§ 20 a, stk. 1, 1. pkt., i lov om sikkerhed til søs til bl.a. §§
403 a-403 c i søloven. Henvisningen til §§ 403 a-403 c i sø-
loven fremgår imidlertid allerede af gældende ret. På den
baggrund findes det af forståelsesmæssige hensyn mest hen-
sigtsmæssigt i stedet at nyaffatte bestemmelsen.
Til nr. 2
§ 32, stk. 10, 1. pkt., i lov om sikkerhed til søs, der bliver
§ 32, stk. 11, 1. pkt., indeholder en henvisning til stk. 9. Det
foreslås, at henvisningen i § 32, stk. 10, 1. pkt., til stk. 9 æn-
dres til stk. 10.
Det er en følge af, at der ved det fremsatte lovforslags §
1, nr. 2, indsættes et nyt stk. 7 i § 32.
Til nr. 3
Det præciseres, at der med bestemmelsen sigtes på mu-
ligheden for etapevis ikrafttræden af dele af loven for hen-
holdsvis Færøerne og Grønland.
Hans Kristian Skibby (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Jan Rytkjær Callesen (DF) Per Nørhave (DF) Tilde Bork (DF)
Dorthe Ullemose (DF) Torsten Schack Pedersen (V) Preben Bang Henriksen (V) Eva Kjer Hansen (V)
Hans Christian Schmidt (V) Erling Bonnesen (V) Jane Heitmann (V) Villum Christensen (LA) Joachim B. Olsen (LA)
nfmd.
Anders Johansson (KF) Erik Christensen (S) Karin Gaardsted (S) Peter Hummelgaard Thomsen (S) Kaare Dybvad (S)
Morten Bødskov (S)
fmd.
Kasper Roug (S) Thomas Jensen (S) Henrik Sass Larsen (S) Pelle Dragsted (EL)
Henning Hyllested (EL) René Gade (ALT) Ida Auken (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Karsten Hønge (SF)
Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
Socialdemokratiet (S)
Dansk Folkeparti (DF)
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Enhedslisten (EL)
Liberal Alliance (LA)
Alternativet (ALT)
Radikale Venstre (RV)
46
37
34
14
13
10
8
Socialistisk Folkeparti (SF)
Det Konservative Folkeparti (KF)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Tjóðveldi (T)
Javnaðarflokkurin (JF)
Uden for folketingsgrupperne (UFG)
7
6
1
1
1
1
L 175 - 2017-18 - Bilag 7: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 12. april 2018
1880888_0003.png
3
Bilag 1
Oversigt over bilag vedrørende L 175
Bilagsnr.
1
2
3
4
5
6
Titel
Høringsnotat og høringssvar, fra erhvervsministeren
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
Henvendelse af 21/3-18 fra Rejsearbejdere.dk
Ændringsforslag, fra erhvervsministeren
Udkast til betænkning
Henvendelse af 9/4-18 fra Terma A/S
Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 175
Spm.nr.
1
2
Titel
Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/3-18 fra Rejsearbejde-
re.dk, til erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/4-18 fra Terma A/S, til er-
hvervsministeren, og ministerens svar herpå