Beskæftigelsesudvalget 2017-18
L 193 Spørgsmål 4
Offentligt
1884601_0001.png
Beskæftigelsesudvalget
Til:
Dato:
Beskæftigelsesministeren
23. april 2018
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 193
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om
social pension. (Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af før-
tidspension).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen)
Spørgsmål 4
I principafgørelse 25-14 afgør Ankestyrelsen, at en borger, hvis arbejdsevne
er så begrænset, at han kun kan arbejde 13,3 minutter i 3 dage om ugen, har
ret til fleksjob, og at han ikke har ret til førtidspension. Begrundelsen for afgø-
relsen er, at det ikke er udelukket, at hans arbejdsevne kan udvikles.
Ministeren bedes redegøre for, om borgere med samme minimale arbejdsev-
ne vil have ret til førtidspension efter lovændringen, og om principafgørelse
25-14 og Ankestyrelsens vurdering af, hvornår en borger vil have ret til førtids-
pension, fortsat vil være gældende?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jette Gottlieb (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Bent Bøgsted
formand
1/1