Beskæftigelsesudvalget 2017-18
L 193 Spørgsmål 5
Offentligt
1884603_0001.png
Beskæftigelsesudvalget
Til:
Dato:
Beskæftigelsesministeren
23. april 2018
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 193
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om
social pension. (Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af før-
tidspension).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen)
Spørgsmål 5
Ministeren bedes oplyse, om lovændringerne vil medføre, at der ikke længere
kan finde sengepraktikker sted?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jette Gottlieb (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Bent Bøgsted
formand
1/1