Kulturudvalget 2017-18
L 76 Bilag 4
Offentligt
1869679_0001.png
Til lovforslag nr.
L 76
Folketinget 2017-18
Betænkning afgivet af Kulturudvalget den xx. marts 2018
Udkast
til
Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af folkeoplysningsloven
(Ny struktur for Folkeuniversitetet)
[af kulturministeren (Mette Bock)]
1. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 8. november 2017 og var
til 1. behandling den 14. november 2017. Lovforslaget blev
efter 1. behandling henvist til behandling i Kulturudvalget.
Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.
Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været
sendt i høring, og kulturministeren sendte den 3. juli 2017
dette udkast til udvalget, jf. (20161) KUU alm. del – bilag
185. Den 4. oktober 2017 sendte kulturministeren de ind‐
komne høringssvar og et notat herom til udvalget.
2. Indstillinger <og politiske bemærkninger>
<>
Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på
tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret
med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til
at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i be‐
tænkningen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.
Alex Ahrendtsen (DF) Karin Nødgaard (DF)
nfmd.
Kristian Thulesen Dahl (DF) Peter Skaarup (DF) Morten Marinus (DF)
Jan Erik Messmann (DF) Britt Bager (V) Jan E. Jørgensen (V) Michael Aastrup Jensen (V) Eva Kjer Hansen (V)
Hans Christian Schmidt (V) Anni Matthiesen (V) Christina Egelund (LA) Leif Mikkelsen (LA) Naser Khader (KF)
Annette Lind (S) Daniel Toft Jakobsen (S) Flemming Møller Mortensen (S) Jan Johansen (S) Mogens Jensen (S)
Orla Hav (S)
fmd.
Søren Søndergaard (EL) Christian Juhl (EL) Rasmus Nordqvist (ALT) Carolina Magdalene Maier (ALT)
Zenia Stampe (RV) Jacob Mark (SF) Pia Olsen Dyhr (SF)
Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
Socialdemokratiet (S)
Dansk Folkeparti (DF)
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Enhedslisten (EL)
46
37
34
14
Socialistisk Folkeparti (SF)
Det Konservative Folkeparti (KF)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Tjóðveldi (T)
7
6
1
1
DokumentId
Journalnummer
L 76 - 2017-18 - Bilag 4: Udkast til betænkning
1869679_0002.png
2
Liberal Alliance (LA)
Alternativet (ALT)
Radikale Venstre (RV)
13
10
8
Javnaðarflokkurin (JF)
Uden for folketingsgrupperne (UFG)
1
1
L 76 - 2017-18 - Bilag 4: Udkast til betænkning
1869679_0003.png
3
Bilag 1
Oversigt over bilag vedrørende L 76
Bilagsnr.
1
2
3
Titel
Høringssvar og høringsnotat, fra kulturministeren
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget