Finansudvalget 2017-18
L 1
Offentligt
1812568_0001.png
MINISTEREN
Finansudvalget
Folketinget
Dato
J. nr.
6. november 2017
2017 - 5691
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K
Telefon
41 71 27 00
Finansudvalget har i brev af 13. oktober 2017 stillet mig følgende spørgsmål
(FIU L 1), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra
Benny Engelbrecht (S).
Spørgsmål nr. 16:
Hvordan er det muligt at reducere kontraktbetalingen til DSB med henholdsvis
200 mio. kr. i 2018, 400 mio. kr. i 2019, 600 mio. kr. i 2020 og 800 mio. kr. i
2021 (2015-pl), uden at dette vil gå ud over togdriften?
Svar:
Den indbudgetterede reduktion i DSB’s kontraktbetaling på forslag til finanslov
for 2018 stammer fra det beregnede subsidiebehov i
Sektoranalyse for Jern-
banens
såkaldte basisscenarie.
I sektoranalysens basisscenarie beskrives den fremtidige jernbanesektor og
økonomien heri, hvis der ikke tages andre initiativer til at reducere omkostnin-
ger eller øge indtægter end de, der allerede er truffet beslutning om i dag.
Konsulenternes beregninger af sektorens fremtidige subsidiebehov baserer sig
konkret på en fremskrivning af DSB’s nuværende kontrakt, hvor de positive
effekter af infrastrukturforbedringer (væsentligst ny bane København-
Ringsted), videre elektrificering af jernbanenettet m.v. er medregnet. Disse
projekter vil medføre markante forbedringer for jernbanetrafikken, der giver
grundlag for både positive omkostnings- og indtægtseffekter.
Jeg bemærker i den forbindelse, at en reduktion af DSB’s kontraktbetaling vil
bero på indgåelsen af en tillægskontrakt med DSB herom. Jeg kan oplyse, at
der i øjeblikket pågår drøftelser om en tillægskontrakt mellem mit ministerium
og DSB.
Med
venlig
hilsen
Ole Birk Olesen