Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
L 125
Offentligt
1856775_0001.png
Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
14. februar 2018
Besvarelse af spørgsmål 10 stillet af udvalget den 29. januar 2018
efter ønske fra udvalget.
Spørgsmål:
”Til belysning af
problemstillingen bedes ministeren konkret redegøre
for, om
og på hvilken måde
lovforslaget vil forbedre den erhvervs-
drivendes muligheder for at bevise misbrug af sine forretningshemmelig-
heder, når den erhvervsdrivende f.eks. har en bestyrket mistanke om, at en
anden erhvervsdrivende ulovligt er i besiddelse af og anvender:
a) Detaljerede kunde- og prislister
b) Salgsmanualer
c) Installationsvejledninger
d) Forretningsplaner for et nyt forretningsområde
e) Opskrift på en ny sodavand
f) Tegninger til en ny maskine, som den erhvervsdrivende er ved at
udvikle
g) Kildekoden til software tilhørende den erhvervsdrivende.”
Svar:
Bevisførelse, herunder ift. at bevise misbrug af sine forretningshemme-
ligheder er behandlet i besvarelsen af spørgsmål 7 ad L 125, hvortil der
henvises.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen