Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
L 125
Offentligt
1856776_0001.png
Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
14. februar 2018
Besvarelse af spørgsmål 7 ad L 125 stillet af udvalget den 29. januar
2018 efter ønske fra udvalget.
Spørgsmål:
Ministeren bedes redegøre for, hvilke retsmidler der efter lovforslaget
bliver stillet til rådighed for de erhvervsdrivende, så de erhvervsdrivende
med domstolenes hjælp kan få fremskaffet beviser for, at deres forret-
ningshemmeligheder er blevet misbrugt.
Svar:
Til besvarelse af spørgsmålet har jeg bedt justitsministeren om bidrag,
som kan oplyse følgende:
”Med lovforslaget foreslås indført en ny selvstændig hovedlov om beskyt-
telse af forretningshemmeligheder, som implementerer direktivet om for-
retningshemmeligheder i dansk ret. Direktivet forpligter ikke medlemssta-
terne til at indføre regler om bevissikring ved ulovlig erhvervelse, brug
eller videregivelse af forretningshemmeligheder, og lovforslaget indehol-
der derfor ikke særlige regler om bevissikring ved krænkelse af forret-
ningshemmeligheder.
De almindelige regler for at sikre bevis findes i retsplejelovens regler om
ransagning, isoleret bevisoptagelse og midlertidige afgørelser om forbud
og påbud. Disse regler, der åbner mulighed for bevissikring forud for en
eventuel retssag, vil også fremover kunne anvendes ved krænkelse af for-
retningshemmeligheder med de ændringer, der følger af lovforslaget.
Under en retssag om krænkelse af forretningshemmeligheder vil en rettig-
hedshaver endvidere have mulighed for at benytte retsplejelovens regler
om parts- og vidneforklaring, edition og sagkyndig medvirken i form af
syn og skøn og sagkyndige erklæringer, herunder ensidigt indhentede er-
klæringer, med henblik på at bevise, at der er sket en krænkelse.
Der gælder særlige regler om bevissikring ved krænkelse af immaterialret-
tigheder. Disse regler findes i retsplejelovens kapitel 29a og 57a, og finder
bl.a. anvendelse ved krænkelse af ophavsrettigheder, jf. retsplejelovens §
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
L 125 - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 10: Spm. om lovforslaget vil forbedre den erhvervsdrivendes muligheder for at bevise misbrug af sine forretningshemmeligheder, til erhvervsministeren
2/2
653, stk. 2, nr. 1, herunder forretningshemmeligheder, som er beskyttet
efter ophavsretsloven.
De særlige regler om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder
blev indført ved lov nr. 216 af 28. marts 2001. Loven blev udarbejdet på
baggrund af betænkning nr. 1385/2000 om bevissikring ved krænkelse af
immaterialrettigheder m.v. afgivet et udvalg nedsat af Kulturministeriet.
Af betænkningen, side 50, fremgår det, at udvalgets flertal fandt, at prin-
cippet om boligens ukrænkelighed og hensynet til beskyttelse af erhvervs-
hemmeligheder ikke generelt udgjorde modhensyn som vejede tungere end
behovet for at forbedre rettighedshavernes bevissikringsmuligheder. Det
fremgår dog af betænkningen, side 58, at udvalgets flertal fandt, at det
ville være for vidtgående at indføre særlige regler om bevissikring i sager
om krænkelse af erhvervshemmeligheder, da der herved regelmæssigt ville
opstå en alvorlig risiko for prisgivelse af konkurrentens erhvervshemme-
ligheder.
Justitsministeriet finder ikke, at der foreligger et tilstrækkeligt sikkert
grundlag for at tilsidesætte den afvejning af de ovennævnte modstående
hensyn, som blev foretaget af udvalget.
Såfremt det efter ikrafttrædelsen af den kommende lov om forretnings-
hemmeligheder måtte vise sig, at loven i praksis ikke i tilstrækkelig grad
sikrer en effektiv beskyttelse af forretningshemmeligheder på grund af
vanskeligheder for rettighedshaverne med at fremskaffe de fornødne bevi-
ser, vil Justitsministeriet tage op til nærmere overvejelse, om reglerne i
retsplejelovens kapitel 29a og 57a skal ændres, således at de i fornødent
omfang udvides til også at omfatte sager om ulovlig erhvervelse, brug eller
videregivelse af forretningshemmeligheder.”
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen