Beskæftigelsesudvalget 2017-18
L 193
Offentligt
1891452_0001.png
Folketingets Beskæftigelsesudvalg
lov@ft.dk
Jette Gottlieb
jette.gottlieb@ft.dk
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K
T +45 72 20 50 00
E bm@bm.dk
www.bm.dk
CVR 10172748
8. maj 2018
Beskæftigelsesudvalget har i brev af 23. april 2018 stillet følgende spørgsmål nr. 4
(L 193 ), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jette Gottlieb
(EL).
Spørgsmål nr. 4:
J.nr. 18/01792
”I
principafgørelse 25-14 afgør Ankestyrelsen, at en borger, hvis arbejdsevne er så
begrænset, at han kun kan arbejde 13,3 minutter i 3 dage om ugen, har ret til fleks-
job, og at han ikke har ret til førtidspension. Begrundelsen for afgørelsen er, at det
ikke er udelukket, at hans arbejdsevne kan udvikles.
Ministeren bedes redegøre for, om borgere med samme minimale arbejdsevne vil
have ret til førtidspension efter lovændringen, og om principafgørelse 25-14 og
Ankestyrelsens vurdering af, hvornår en borger vil have ret til førtidspension, fort-
sat vil være gældende?
Svar:
Principafgørelse 25-14 handler om fleksjob til personer, der aktuelt har en meget
begrænset arbejdsevne. Den drejer sig om to sager, hvor Ankestyrelsens Beskæfti-
gelsesudvalg vurderede, at borgernes arbejdsevne kunne udvikles inden for en ri-
melig periode, hvorfor der var grundlag for at visitere til fleksjob.
Efter reglerne er det sådan, at hvis arbejdsevnen vurderes at kunne udvikles inden-
for en rimelig periode i et fleksjob, så kan der ikke tilkendes førtidspension - selv-
om den pågældende aktuelt kun kan arbejde få timer om ugen. Det ændrer lov-
forslaget ikke ved.
Principafgørelser handler ofte om flere forhold, og hvis hovedelementerne fortsat
er gældende, vil den typisk ikke blive kasseret som følge af en lovændring.
Når det gælder lovforslag L 193, vedrører det udelukkende den del af reformområ-
det, der omhandler målgruppen for ressourceforløb og dokumentationskrav ved til-
kendelse af førtidspension.
Reglerne om fleksjob
og eventuelle justeringer af denne del af reformområdet
vil blive drøftet i forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob som en
del af opfølgningen på den store evaluering af reformområdet, der er blevet offent-
liggjort den 19. marts 2018.
L 193 - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 4: Spm. om principafgørelse 25-14 og Ankestyrelsens vurdering af, hvornår en borger vil have ret til førtidspension, fortsat vil være gældende, til beskæftigelsesministeren
Jeg kan i øvrigt henvise til mit svar på spørgsmål 3, hvoraf det fremgår, at Anke-
styrelsen har tilkendegivet, at de som følge af L 193 vil kassere principafgørelserne
33-15 og 92-16.
Venlig hilsen
Troels Lund Poulsen
2