Beskæftigelsesudvalget 2017-18
L 193
Offentligt
1891453_0001.png
Folketingets Beskæftigelsesudvalg
lov@ft.dk
Jette Gottlieb
jette.gottlieb@ft.dk
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K
T +45 72 20 50 00
E bm@bm.dk
www.bm.dk
CVR 10172748
8. maj 2018
Beskæftigelsesudvalget har i brev af 23. april 2018 stillet følgende spørgsmål nr. 3
(L 193
bilag ), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jette
Gottlieb.
Spørgsmål nr. 3:
J.nr. 18/01792
”I
sit høringssvar oplyser Ankestyrelsen, at man som konsekvens af regelændrin-
gen vil kassere principafgørelserne 33-15 og 92-16. Ministeren bedes oplyse, hvor-
vidt Ankestyrelsens øvrige principafgørelser om førtidspension og ressourceforløb
stadig er gældende efter lovændringen?”
Svar:
Det er Ankestyrelsen, der tager stilling til om en principafgørelse skal kasseres, og
en principafgørelse er gældende indtil Ankestyrelsen oplyser, at den er kasseret.
En principafgørelse er en bindende retskilde, som kommunerne og andre myndig-
heder skal bruge, når de afgør tilsvarende sager.
Ankestyrelsens principafgørelser er altså en rettesnor for senere afgørelser i kom-
muner og øvrige underinstanser.
Ankestyrelsen har i sit høringssvar tilkendegivet, at de som følge af L 193 vil kas-
sere principafgørelserne 33-15 og 92-16, hvorfor de øvrige principafgørelser på
området fortsat er gældende. Når Ankestyrelsen i sit høringssvar alene forholder
sig til disse to principafgørelser, så kan det ikke tages som udtryk for, at lovæn-
dringen dermed ikke har betydning for andre principafgørelser.
Principafgørelser altid skal fortolkes i lyset af eventuelt senere lovændringer, og
det er op til Ankestyrelsen at vurdere, om lovforslaget kan have konsekvenser for
andre gældende principafgørelser.
Venlig hilsen
Troels Lund Poulsen