Beskæftigelsesudvalget 2017-18
L 193
Offentligt
1891450_0001.png
Folketingets Beskæftigelsesudvalg
udvalg@ft.dk
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K
T +45 72 20 50 00
E bm@bm.dk
www.bm.dk
CVR 10172748
Beskæftigelsesudvalget har i brev af 23. april 2018 stillet følgende spørgsmål nr. 5
(L 193
bilag 3), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jette
Gottlieb (EL).
Spørgsmål nr. 5:
8. maj 2018
J.nr. 18/01792
”Ministeren
bedes oplyse, om lovændringerne vil medføre, at der ikke længere kan
finde sengepraktikker sted”
Svar:
Jeg vil gerne endnu engang slå
fast, at ”sengepraktik” ikke er et begreb, der findes i
beskæftigelseslovgivningen, og det er derfor ikke et konkret tilbud, der kan indgå
som led i den beskæftigelsesindsats, der skal hjælpe udsatte borgere tættere på ar-
bejdsmarkedet.
Med lovforslag L 193 bliver det præciseret, at ressourceforløb kun skal iværksæt-
tes, hvis der er et udviklingsperspektiv i forhold til borgerens arbejdsevne. Det er
således en forudsætning for at iværksætte et ressourceforløb, at der kan peges på
indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan drage nytte af
indsatsen og på sigt blive i stand til at deltage på arbejdsmarkedet, fx i et fleksjob.
Hensynet til borgerens helbredsmæssige situation kan betyde, at muligheden for at
hvile sig i forbindelse med fx en virksomhedspraktik, der indgår som en indsats i et
ressourceforløb, kan være et relevant skånehensyn. Det ændrer lovforslaget ikke
på.
Venlig hilsen
Troels Lund Poulsen