Undervisningsudvalget 2017-18
S 195
Offentligt
1819792_0001.png
Folketingets lovsekretariat
Christiansborg
Ministeren
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. nr.: 32 92 50 00
E-mail: uvm@uvm.dk
www.uvm.dk
CVR nr.: 20453044
Medlem af Folketinget Mattias Tesfaye (S) har den 10. november 2017
stillet mig følgende spørgsmål nr. S 195, som jeg hermed skal besvare.
Spørgsmål nr. S 195:
”Hvad
vil ministeren gøre for at rette op på den store mangel på SOSU-
elever, som det faglige udvalg PASS har gjort opmærksom på”
Svar:
Jeg er enig med PASS i, at udviklingen i rekrutteringssituationen, særligt
for social- og sundhedsassistenter, er bekymrende.
Det er vigtigt at holde fast i, at et af målene med reformen af erhvervs-
uddannelserne er at hæve kvaliteten i uddannelserne. Det har betydet, at
der er indført adgangskrav til uddannelserne, og grundforløbet er blevet
obligatorisk. Derfor glæder jeg mig over, at frafaldet er faldet på er-
hvervsuddannelserne med 9 pct. point fra grundforløbsstart til hovedfor-
løbet.
Særligt på SOSU kan vi se resultaterne af den ambition. Inden reformen
vurderede kun 58 pct. af lærerne, at over halvdelen af eleverne havde de
nødvendige boglige forudsætninger. Efter reformen er dette tal steget til
81 pct. af lærerne. Ligeledes vurderede 59 pct. af lærerne på Omsorg,
sundhed og pædagogik inden reformen, at over halvdelen af eleverne
havde de nødvendige personlige og sociale forudsætninger
efter refor-
men er det 72 pct. af lærerne.
Det flytter ikke ved, at det fortsat er nødvendigt med et stærkt fokus på,
hvordan vi kan få øget tilgangen til erhvervsuddannelserne, herunder
også tilgangen til SOSU-uddannelserne.
Der er allerede taget en del initiativer for at sikre flere elever på er-
hvervsuddannelserne, herunder SOSU-uddannelserne. Alle initiativerne
har det til fælles, at søgningen til erhvervsuddannelserne skal øges.
17. november 2017
Sags nr.:17/15073
S 195 - 2017-18 - Endeligt svar på S 195: Hvad vil ministeren gøre for at rette op på den store mangel på SOSU-elever, som det faglige udvalg PASS har gjort opmærksom på?
Jeg har d. 9. november 2017 fremsat et lovforslag om en ny praksisfaglig
dimension af uddannelsesparathedsvurderingen, som skal sikre opmærk-
somhed på elevernes praksisfaglige kompetencer. Den praksisfaglige
kompetence skal pege mod alle erhvervsuddannelserne og dermed også
SOSU-uddannelserne.
Vi har pr. 1. januar 2017 opdelt social- og sundhedsuddannelsen i to
selvstændige uddannelser til hhv. social- og sundhedshjælper og social-
og sundhedsassistent, for at skabe en mere tydelig faglig profil for både
social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Dermed
skal uddannelserne afspejle udviklingen i særligt den kommunale opga-
vevaretagelse på sundheds- og ældreområdet.
I 2018 skal vi i gang med at forhandle en ny dimensioneringsaftale på
området. Det er min forventning, at alle parter vil gøre deres for at sikre
en aftale, som afspejler efterspørgslen på arbejdskraft.
Jeg vil desuden pege på muligheden for at blive fordelsuddannelse. Det
er de relevante arbejdsgivere, der tager stilling til, om de forskellige er-
hvervsuddannelser skal være fordelsuddannelser. I den forbindelse er
SOSU-uddannelserne ikke blevet udpeget til fordelsuddannelser. Det er
vigtigt, at det bliver tydeligt, at en SOSU-uddannelse er en god uddannel-
sesvej til både praktik og job. Jeg vil derfor snarest opfordre KL og Dan-
ske Regioner til at rette henvendelse til ministeriet med henblik på mulig
udpegning af uddannelserne til fordelsuddannelser
enten allerede i
2018 eller i 2019.
Endelig vil jeg pege på, at der i den nyligt indgåede trepartsaftale er en
enighed mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter om at igangsætte
et arbejde i regi af efteruddannelsesudvalget med at udvikle særligt mål-
rettede AMU-forløb, som dels kan give et fagligt løft til ufaglærte på om-
rådet med henblik på at blive SOSU-hjælpere, og som dels kan give er-
farne SOSU-hjælpere med fast tilknytning til området et fagligt løft med
henblik på at blive SOSU-assistenter.
Afslutningsvis vil jeg gerne understrege vigtigheden af, at vi sammen få
skabt gode langsigtede løsninger på den manglende søgning både på SO-
SU og de øvrige erhvervsuddannelser uden, at vi går på kompromis med
erhvervsuddannelsesreformens målsætninger og intentioner.
Med venlig hilsen
Merete Riisager
2