Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18
S 57
Offentligt
1806842_0001.png
Holbergsgade 6
DK-1057 København K
T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk
Folketingets Lovsekretariat
Dato:24-10-2017
Enhed: SUNDOK
Sagsbeh.: DEPADH
Sagsnr.: 1707458
Dok. nr.: 455823
Medlem af Folketinget Kisten Normann Andersen (SF) har den 16. oktober stillet føl-
gende spørgsmål nr. S 57 til ældreministeren, som hermed besvares.
Spørgsmål S 57:
”Mener
ministeren, at hun har fået rettet op på økonomien på ældreområdet med
bl.a. tilførslen af ældremilliarden og værdighedsmilliarden og puljen til indretning af
køkkener, når man kan se, at der er skåret op imod 12 mia. kr. ned på ældreområdet
siden 2011?”
Svar:
Det er en vigtig prioritet for denne regering, at vores ældre får en værdig omsorg og
pleje. Vi skal alle kunne føle en tryghed i, at vi kan få den hjælp, vi har behov for, hvis
vi en dag ikke længere kan klare os selv. Det står også helt centralt i mit arbejde som
ældreminister, hvor jeg bl.a. har fokus på værdier som indflydelse på eget liv, med-
menneskelighed, gode oplevelser hver dag og en værdig afslutning på livet.
Kommunerne har budgetteret med en stigning i ældreudgifterne på ca. 2 mia. kr. fra
2015-2017, inkl. statslige løft (delloft for drift) som følge af finanslovsaftalerne. Så
kommunerne under et har ikke sparet på ældreområdet under denne regering.
De seneste finanslovsaftaler understreger, at regeringen prioriterer ældreområdet.
Finanslovsaftalen for 2017 med Dansk Folkeparti afsatte 2 mia. kr. over fire år til at
sikre en bedre ældrepleje. Jeg vil også fremhæve den seneste aftale om kommuner-
nes økonomi for 2018, hvor der er afsat 800 millioner kr. til mere kernevelfærd, her-
under for at understøtte kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg
for ældre borgere.
Det kommunale selvstyre betyder, at kommunerne selv kan prioritere de fleste mid-
ler efter lokale ønsker og behov. Nogle af midlerne er øremærkede til ældrepleje, fx
værdighedsmilliarden og klippekortet til plejehjemsbeboere, men for hovedparten
gælder det, at det er kommunernes egen prioritering.
Med venlig hilsen
Thyra Frank
/
Amalie Dam-Hansen