Møde nr. 26 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 13. april 2018
Mødetidspunkt: Kl. 11.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3613 (udenrigsanliggender) den 16. april 2018 Forelæggelse ved udenrigsministeren


2.

Rådsmøde nr. 3614 (almindelige anliggender) den 17. april 2018 Forelæggelse ved udenrigsministeren


3.

Rådsmøde nr. 3612 (landbrug og fiskeri) den 16. april 2018 Dagsordenspunkt 1-2 forelægges af ministeren for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde. Dagsordenspunkt 3-5 forelægges af miljø- og fødevareministeren


4.

Modtagelse af deputation: Nord Stream 2 vedr. de europæiske aspekter og EU-delen af projektet


L
5.

Kommende besøg i udvalget


L
6.

Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over beslutningsforslag B 64 (studielån)


L
7.

Fastsættelse af tidsplan for beslutningsforslag B 39 om tatoveringsblæk


L
8.

Drøftelse af kommende studierejser


L
9.

Henvisning af prioriterede sager til fagudvalg:


a.

En europæisk arbejdstilsynsmyndighed

KOM (2018) 0131


b.

Adgang til social beskyttelse for atypiske selvstændige erhvervsdrivende

KOM (2018) 0132


c.

Beskatning af den digitale økonomi

KOM (2018) 0148


d.

En europæisk befordrende ramme for dækkede obligationer

KOM (2018) 0094


e.

Sekundære markeder for misligholdte lån

KOM (2018) 0135


f.

Revision af VIS-systemet og revision af EU’s visumkodeks

KOM (2018) 0252


L
10.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1-3 nævnte møder.
1.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskebestande i de vestlige farvande og tilstødende farvande og fiskeriet efter disse bestande, ændring af forordning (EU) 2016/1139 om en flerårig plan for Østersøen, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) 509(2007 og (EF) nr. 1300/2008

- Præsentation og udveksling af synspunkter

KOM (2018) 0149


2.

Henstilling til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at indlede forhandlinger om indgåelse af en bæredygtig fiskeri-partnerskabsaftale med tilhørende protokol med Republikken Gambia

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 16. april 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse.


3.

Kommissionens forslag til direktiv om illoyale handelspraksisser mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden

- Præsentation og evt. udveksling af synspunkter


5.

Kommissionens henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en global miljøpagt.

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 16. april 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2018) 0138


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Punkterne 1-2 hører under Udenrigsministeriets ressort. Punkterne 3-5 hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik