Møde nr. 8 i Europaudvalget

4. Udgave

Bemærk: Punkt 5 og 6 er lukkede og nyt punkt 8

Mødedato: fredag den 17. november 2017
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


FO
1.

Indledning af forhandlinger om en konvention om en multilateral investeringsdomstol Forelæggelse ved udenrigsministeren

- Tidlig forelæggelse

KOM (2017) 0493


L
2.

Rådsmøde nr. 3579 (almindelige anliggender art. 50) den 20. november 2017 Forelæggelse ved udenrigsministeren


3.

Rådsmøde nr. 3578 (almindelige anliggender) den 20. november 2017 Forelæggelse ved udenrigsministeren


FO
4.

Rådsmøde nr. 3577 (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 20. - 21. november 2017 Dagsordenspunkt 1-7 forelægges af undervisningsministeren Dagsordenspunkt 8-12 forelægges af kulturministerenFO/L
6.

FO
7.

Rådsmøde (konkurrenceevne - indre marked og industri) den 30. november 2017: Dagsordenspunkt 1: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles digital portal, der skal stille oplysninger procedurer, bistands- og problemløsningstjenester til rådighed, og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 Forelæggelse ved kulturministeren

- Generel indstilling

KOM (2017) 0256


L
8.

Drøftelse og evt. beslutning vedr. taskforce om EU-kompetencetjek


L
9.

Orientering om EU-Oplysningens arbejde på de sociale medier


L
10.

Eventuelt


Der vedlægges oversigter over de under punkt 2, 3 og 4 nævnte møder.
L
1.

Opfølgning på forhandlingerne efter Storbritanniens notifikation under art. 50

- Politisk drøftelse


L
2.

Forberedelse af Det Europæiske Råd (art. 50) den 14. eller 15. december

- Politisk drøftelse


4.

Eventuelt


5.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.
1.

Forberedelse af møde i Det Europæiske Råd den 14.-15. december 2017 (udkast til kommenteret dagsorden)

- Politisk drøftelse


4.

Orientering om implementering af den inter-institutionelle aftale om bedre lovgivning (IIA)

- Status


5.

Europæiske semester for 2018

- Præsentation


7.

Partnerskabs- og samarbejdsaftale med Armenien

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (almindelige anliggender) den 20. november, men aftalen forventes undertegnet i forbindelse med topmødet i Det Østlige Partnerskab den 24. november 2017

KOM (2015) 0223, JOIN (2017) 0037, JOIN (2017) 0036


8.

Eventuelt


9.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.
Ungdom


FO
1.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU

- Generel indstilling

KOM (2017) 0262


2.

Rådskonklusioner om intelligent ungdomsarbejde

- Vedtagelse


3.

What's next? Unges udfordringer og mulige europæiske indsatser, der kan modsvare udfordringerne

- Politisk drøftelse


Uddannelse


4.

Rådskonklusioner om skoleudvikling og fremragende undervisning

- Vedtagelse

KOM (2017) 0248


5.

Rådskonklusioner om en ny EU-dagsorden for videregående uddannelse

- Vedtagelse

KOM (2017) 0247


6.

Rådets henstilling om sporing af færdiguddannede

- Vedtagelse

KOM (2017) 0249


7.

Fremtidens færdigheder og erhvervsuddannelse

- Politisk drøftelse

KOM (2016) 0381


Kultur og sport


8.

Rådskonklusioner om fremme af adgang til kultur gennem digitale midler med fokus på publikumsudvikling

- Vedtagelse


9.

Kulturens rolle i opbygning af sammenhængende samfund i Europa

- Politisk drøftelse


10.

Konklusioner fra Rådet og fra regeringsrepræsentanterne forsamlet i Rådet om træneres rolle i samfundet

- Vedtagelse


11.

Resolution fra Rådet og fra regeringsrepræsentanterne forsamlet i Rådet om videreudvikling af EU’s strukturerede dialog om sport

- Vedtagelse


12.

Sportens hovedudfordringer i det 21. århundrede og samarbejde mellem Den Europæiske Union, regeringer og sportsbevægelsen

- Politisk drøftelse


13.

Eventuelt


14.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1-7 hører under Undervisningsministeriets ressort og dagsordenspunkterne 8-12 hører under Kulturministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik