Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
EUU Alm.del Bilag 320
Offentligt
2002330_0001.png
Europaudvalget
Referat
af 13. europaudvalgsmøde
Mødedato:
fredag den 30. november 2018
Tidspunkt:
kl. 10.00
Sted:
vær. 2-133
Dagsorden
Den 30. november 2018
FO
1. Rådsmøde nr. 3659 (økonomi og finans) den 4. december 2018
Forelæggelse ved finansministeren
EUU alm. del (18)
bilag 154 (kommenteret dagsorden)
2. Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender
justits- og socialdelen)
den 6.-7. december 2018
Dagsordenspunkt 1-12 forelægges af justitsministeren
Dagsordenspunkt 20 forelægges af børne- og socialministeren
EUU alm. del (18)
bilag 154 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (18)
bilag 156 (supplerende kommenteret
dagsorden)
3. Rådsmøde nr. 3660 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og
forbrugerbeskyttelse
socialdelen) den 6. december 2018
Dagsordenspunkt 6 forelægges af børne- og socialministeren
EUU alm. del (18)
bilag 154 (kommenteret dagsorden)
4. Rådsmøde nr. 3660 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og
forbrugerbeskyttelse - sundhedsdelen) den 7. december 2018
Forelæggelse ved sundhedsministeren
EUU alm. del (18)
bilag 154 (kommenteret dagsorden)
FO
FO/L
5. Rådsmøde nr. 3660 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og
forbrugerbeskyttelse
beskæftigelsesdelen) den 6. december 2018
Punkt 8 er lukket
Dagsordenspunkterne 1-5 og 8 forelægges af beskæftigelsesministeren
EUU alm. del (18)
bilag 154 (kommenteret dagsorden)
Side 400
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 320: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-18
FO
6. Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender
indenrigsdelen) den 6.-7.
december 2018
Dagsordenspunkt 13-17 og 21 forelægges af udlændinge- og
integrationsministeren
EUU alm. del (18)
bilag 154 (kommenteret dagsorden)
7. Rådsmøde nr. 3658 (transport, telekommunikation, og energi
transport og
telekommunikation) den 3.-4. december 2018
Dagsordenspunkt 1-7 forelægges af transport-, bygnings- og boligministeren
Dagsordenspunkt 8-13 forelægges af erhvervsministeren
EUU alm. del (18)
bilag 154 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (18)
bilag 156 (supplerende kommenteret
dagsorden)
8. Vedtagelse af tidsplan for udvalgsbehandling af beslutningsforslag B 32
(tilslutning til forordninger vedr. (Schengeninformationssystemet)
B 32
B 32 (18)
bilag 1 (udkast til tidsplan)
9. Eventuelt
FO
L
L
Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 1-7 nævnte møder.
Praktiske oplysninger:
Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding for
tilhørere skal ske
senest kl. 12.00 dagen inden mødet
ved Europaudvalgets sekretariat
(europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.
Anvendte forkortelser:
FF =Forventet forhandlingsoplæg
FO =Forhandlingsoplæg
FL =Forventet lukket behandling
L
=Lukket behandling
Side 401
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 320: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-18
Rådsmøde nr. 3659 (økonomi og finans) den 4. december 2018
FO
1. Forslag om skat på omsætning af visse digitale tjenester
Generel indstilling
KOM (2018) 0148
Rådsmøde 3659
bilag 3 (revideret samlenotat)
KOM (2018) 0148
bilag 6 (Kommissionens svar på begrundet
udtalelse)
KOM (2018) 0148
bilag 4 (begrundet udtalelse fra Holland og
Malta)
KOM (2018) 0148
bilag 3 (Folketingets begrundet udtalelse)
EUU alm. del (17)
bilag 710 (kopi af svar i SAU om den årlige
profit for virksomheder, der er en del af den digitaliserede økonomi)
EUU alm. del (17)
bilag 711 (kopi af svar i SAU om
netfiltreringsordningen)
EU-note (17)
E 25 (note af 23/4-18)
EUU alm. del (18)
bilag 138 (udvalgsmødereferat side 178,
senest behandlet i EUU 2/11-18)
2. Styrkelse af bankunionen - Bankpakken
– revision af EU’s kapitalkravsregler
(CRR/CRD IV) og afviklingsregler (BRRD/SRMR)
Fremskridtsrapport
KOM (2016) 0851, KOM (2016) 0850, KOM (2016) 0854 og KOM (2016)
0852
Rådsmøde 3659
bilag 1 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (17)
bilag 797 (udvalgsmødereferat side 909,
senest behandlet i EUU 18/5-18)
EUU alm. del (17)
bilag 261 (udvalgsmødereferat side 321 FO,
forhandlingsoplæg forelagt EUU 1/12-17)
3. Styrkelse af bankunionen - Forslag til en fælles indskydergarantiordning
(EDIS)
Fremskridtsrapport
KOM (2015) 0586 og KOM (2017) 0592
Rådsmøde 3659
bilag 1 (samlenotat side 7)
KOM (2015) 0586
bilag 1 (faktaark)
EU-note (15)
E 16 (note af 10/12-15)
EUU alm. del (17)
bilag 970 (udvalgsmødereferat side 1154,
senest behandlet i EUU 20/6-18)
Side 402
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 320: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-18
4. Kommissionens vækstundersøgelse, varslingsrapport og udkast til
anbefalinger til euroområdet som helhed
Præsentation og udveksling af synspunkter
KOM (2018) 0759, KOM (2018) 0758 og KOM (2018) 0770
Rådsmøde 3659
bilag 1 (samlenotat side 13)
5.
EU’s handlingsplan for misligholdte lån (NPL)
Præsentation og udveksling af synspunkter
Rådsmøde 3659
bilag 1 (samlenotat side 20)
EUU alm. del (17)
bilag 363 (udvalgsmødereferat side 536,
senest behandlet i EUU 19/1-18)
FO
6. Forslag vedr. regulering af tilsyn med, tilladelser og
tredjelandsbestemmelser for centrale modparter (CCP’er)
Tidlig forelæggelse
KOM (2017) 0331
Rådsmøde 3659
bilag 1 (samlenotat side 25)
7. Forslag til ændring af strukturdirektivet for alkohol
Tidlig forelæggelse
KOM (2018) 0334
Rådsmøde 3659
bilag 1 (samlenotat side 39)
8. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten
Vedtagelse
KOM (2018) 0801, KOM (2018) 0806, KOM (2018) 0803, KOM (2018) 0804,
KOM (2018) 0802, KOM (2018) 0805 og KOM (2018) 0809
Rådsmøde 3659
bilag 1 (samlenotat side 44)
EUU alm. del (17)
bilag 970 (udvalgsmødereferat side 1156,
senest behandlet i EUU 20/6-18)
9. Rådskonklusioner om bekæmpelse af hvidvask
Vedtagelse
KOM (2018) 0645
Rådsmøde 3659
bilag 1 (samlenotat side 52)
10. Eventuelt
11. Siden sidst
FO
Side 403
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 320: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-18
Dagsordenspunkt 1 og 7 hører under Skatteministeriets og Finansministeriets
ressort.
Dagsordenspunkt 4 og 8 hører under Finansministeriets ressort.
Dagsordenspunkt 2,3,5,6 og 9 hører under Erhvervsministeriets og
Finansministeriets ressort.
Side 404
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 320: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-18
Rådsmøde nr. 3661 (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december 2018
FO
1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af
udbredelsen af terrorrelateret indhold på nettet
Generel indstilling
KOM (2018) 0640
Rådsmøde 3661
bilag 1 (samlenotat side 4)
Rådsmøde 3661
bilag 6 (tillæg til samlenotat, høringssvar)
KOM (2018) 0640
bilag 2 (brev af 29/11-08 fra Danish Cloud
Community)
EUU alm. del (18)
bilag 157 (foreløbigt referat af samråd 9/11-18)
2. Kampen mod migrantsmuglernetværk
Vedtagelse
Rådsmøde 3661
bilag 1 (samlenotat side 19)
3. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk
editions- og sikringskendelser om elektronisk bevismateriale i straffesager*
Generel indstilling
KOM (2018) 0225
Rådsmøde 3661
bilag 1 (samlenotat side 23)
EUU alm. del (18)
bilag 75 (udvalgsmødereferat side 15, senest
behandlet i EUU 5/10-18)
FO
4. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af
aftaler om salg af varer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/22/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
1999/44/EF
Generel indstilling
KOM (2017) 0637 (ændret forslag), KOM (2015) 0635
Rådsmøde 3661
bilag 1 (samlenotat side 35)
EU-note (15)
E 34 (note af 22/2-16)
EUU alm. del (17)
bilag 841 (udvalgsmødereferat side 1046,
senest behandlet i EUU 1/6-18)
EUU alm. del (16)
bilag 853 (udvalgsmødereferat side 1197, FO
forelagt vedr. forslag om salg af digitalt indhold 2/6-17)
Side 405
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 320: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-18
5. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om, hvilken lovgivning
der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af
overdragelse af fordringer*
Fremskridtsrapport
KOM (2018) 0096
Rådsmøde 3661
bilag 1 (samlenotat side 58)
6. Logning
Status
Rådsmøde 3661
bilag 1 (samlenotat side 73)
EUU alm. del (17)
bilag 261 (udvalgsmødereferat side 310,
senest behandlet i EUU 1/12-17)
7. Forhandlingsmandat til udarbejdelse af 2. tillægsprotokol til
Budapestkonventionen
Status
Rådsmøde 3661
bilag 1 (samlenotat side 77)
EUU alm. del (17)
bilag 841 (udvalgsmødereferat side 1050,
senest behandlet i EUU 1/6-18)
8. Forhandlingsmandat til en aftale mellem EU og USA om adgang til e-beviser
Status
Rådsmøde 3661
bilag 1 (samlenotat side 81)
EUU alm. del (17)
bilag 841 (udvalgsmødereferat side 1050,
senest behandlet i EUU 1/6-18)
9. Gensidig anerkendelse på det strafferetlige område
Vedtagelse af rådskonklusioner
Rådsmøde 3661
bilag 1 (samlenotat side 85)
10. Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse
af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske
Anklagemyndighed (EPPO)*
Status
Rådsmøde 3661
bilag 1 (samlenotat side 89)
EUU alm. del (17)
bilag 841 (udvalgsmødereferat side 1049,
behandlet i EUU 1/6-18)
Side 406
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 320: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-18
11.
EU’s tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK)
Status
SEK (2010) 0305
Rådsmøde 3661
bilag 1 (samlenotat side 92)
EUU alm. del (17)
bilag 261 (udvalgsmødereferat side 319,
senest behandlet i EUU 1/12-17)
EUU alm. del (09)
bilag 447 (udvalgsmødereferat side 1159 FO,
forhandlingsoplæg forelagt EUU 28/5-10)
12. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og
brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, ændring af bilag XVII til forordning
(EF) nr. 1907/2006 og ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 om
markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer
Tidlig forelæggelse
KOM (2018) 0209
Rådsmøde 3661
bilag 5 (supplerende samlenotat)
FO
13. Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om ændring af
forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU)
2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om
interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets
afgørelse 2008/633/RIA (VIS-forslaget)
Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmøde (retlige og indre
anliggender) den 6.-7. december 2018, men forventes sat på
dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse
KOM (2018) 0302
Rådsmøde 3661
bilag 2 (samlenotat side 6)
14. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske
grænse- og kystvagt (Frontex-forordningen) og om ophævelse af Rådets
fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets- og Rådets forordning 2016/1624
Delvis generel indstilling/politisk drøftelse
KOM (2018) 0631
Rådsmøde 3661
bilag 2 (samlenotat side 18)
EU-note (18)
E 9 (note af 16/11-18)
EUU alm. del (18)
bilag 75 (udvalgsmødereferat side 24, senest
behandlet i EUU 5/10-18)
FO
Side 407
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 320: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-18
15. Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om fælles standarder og
procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere
med ulovligt ophold (udsendelsesdirektivet) (omarbejdning)
Fremskridtsrapport
KOM (2018) 0634
Rådsmøde 3661
bilag 2 (samlenotat side 26)
EUU alm. del (18)
bilag 75 (udvalgsmødereferat side 28, senest
behandlet i EUU 5/10-18)
16. Reform af det fælles europæiske asylsystem og genbosætning
Rådsmøde 3661
bilag 2 (samlenotat side 36)
EUU alm. del (18)
bilag 75 (udvalgsmødereferat side 30, senest
behandlet i EUU 5/10-18)
a) Dublin: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken
medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om
international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger
eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) (Første
gennemlæsning)
Fremskridtsrapport
KOM (2016) 0270
b) Modtagelsesforhold: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere
i medlemsstaterne (Første gennemlæsning)
Fremskridtsrapport
KOM (2016) 0465
c) Kvalifikation: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere
eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en
ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til
subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om
ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om
tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (Første
gennemlæsning)
Fremskridtsrapport
KOM (2016) 0466
Side 408
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 320: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-18
d) Procedure: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en
fælles procedure for international beskyttelse i EU og om ophævelse af
direktiv 2013/32/EU (Første gennemlæsning)
Fremskridtsrapport
KOM (2016) 0467
e) Eurodac: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på
en effektiv identificering af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs
person med ulovligt ophold og om medlemsstaternes retshåndhævende
myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om
sammenligning med Eurodac-oplysninger med henblik på
retshåndhævelse (omarbejdning) (Første gennemlæsning)
Fremskridtsrapport
KOM (2016) 0272
f) EASO: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den
Europæiske Unions Asylagentur og om ophævelse af forordning (EU) nr.
439/2010 (Første gennemlæsning)
Fremskridtsrapport
KOM (2016) 0271
g) Genbosætning: Forslag til Europa-Parlamentet og Rådet s forordning om
indførelse af en EU-genbosætningsramme (Første gennemlæsning)
Fremskridtsrapport
KOM (2016) 0468
17. Prioriteter for den kommende flerårige finansielle ramme inden for området
for retlige og indre anliggender
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3661
bilag 4 (revideret samlenotat)
Udg.
18. Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om styrkelse af
sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter,
der udstedes til unionsborgere og deres familiemedlemmer, som udøver
deres ret til fri bevægelighed
Orientering
KOM (2018) 0212
19. Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om oprettelse af et
europæisk netværk af indvandringforbindelsesofficerer (omarbejdning)
Orientering
KOM (2018) 0303
Udg.
Side 409
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 320: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-18
20. Forslag til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse
af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, og
om internationale barnebortførelser (omarbejdning)*
Generel indstilling
KOM (2016) 0411
Rådsmøde 3661
bilag 3 (samlenotat)
EUU alm. del (17)
bilag 841 (udvalgsmødereferat side 1061,
senest behandlet i EUU 1/6-18)
21. Eventuelt
22. Siden sidst
a) Orientering om EU-retssagen C-483-17, Tarola
EUU alm. del (17)
bilag 729 (notat om afgivelse af indlæg)
b) Orientering om status på forslag til Europa-Parlamentet og Rådets
forordning om styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort
og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere og deres
familiemedlemmer, som udøver deres ret til fri bevægelighed
KOM (2018) 0212
KOM (2018) 0212
bilag 1 (grund- og nærhedsnotat)
c) Orientering om status på forslag til Europa-Parlamentet og Rådets
forordning om oprettelse af et europæisk netværk af
indvandringforbindelsesofficerer (omarbejdning)
KOM (2018) 0303
* Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks
stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket
indebærer, at forslaget ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i
Danmark (”retsforbeholdet”).
** Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF tredje del, afsnit V. Protokollen om
Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-traktaten, finder derfor anvendelse,
hvilket indebærer, at foranstaltningerne ikke vil være bindende for eller finde
anvendelse i Danmark.
Dagsordenspunkterne 1-12 hører under Justitsministeriets ressort.
Dagsordenspunkterne 13-19 samt punktet under siden sidst hører under
Udlændinge- og Integrationsministeriet ressort. Dagsordenspunkt 20 hører
under Børne- og Socialministeriets ressort.
Side 410
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 320: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-18
Rådsmøde nr. 3660 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og
forbrugerbeskyttelse
social- og beskæftigelsesdelen) den 6. december
2018
FO
1. Et europæisk arbejdsmarkedsagentur (ELA)
Generel indstilling
KOM (2018) 0131
Rådsmøde 3660
bilag 1 (samlenotat side 2)
EU-note (17)
E 17 (EU-note af 23/4-18)
KOM (2018) 0131
bilag 5 (udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget)
KOM (2018) 0131
bilag 4 (kopi af BEU alm. del - svar på spm.
407)
KOM (2018) 0131
bilag 3 (svensk udkast til begrundet udtalelse)
KOM (2018) 0131
bilag 2 (henvendelse fra LO, FTF og
Akademikerne)
EUU alm. del (17)
bilag 899 (udvalgsmødereferat side 1100,
senest behandlet i EUU 13/6-18)
2. Rådshenstilling om adgang til social beskyttelse for arbejdstagere og
selvstændige
Vedtagelse
KOM (2018) 0132
Rådsmøde 3660
bilag 1 (samlenotat side 11)
KOM (2018) 0132
bilag 2 (henvendelse af 18/4-18 fra LO, FTF og
Akademikerne)
3. Det europæiske semester 2019
Udveksling af synspunkter og godkendelse
KOM (2018) 0761, KOM (2018) 0758 og KOM (2018) 0770
Rådsmøde 3660
bilag 1 (samlenotat side 19)
FO
4. Kræftdirektivets 3. pakke
Generel indstilling
KOM (2018) 0171
Rådsmøde 3660
bilag 1 (samlenotat side 23)
KOM (2018) 0171
bilag 1 (Beskæftigelsesministeriets brev vedr.
status for kræftdirektivet)
EUU alm. del (18)
bilag 143 (orientering om redegørelse vedr.
Chrom 6)
KOM (2016) 0248 - svar på spm. 1 om forslag til lempelse af
grænseværdier for visser stoffer, brancher og lande i forbindelse
med Kommissionens forslag til direktiv om kræftfremkaldende
stoffer, fra beskæftigelsesministeren
Side 411
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 320: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-18
KOM (2016) 0248
bilag 2 (kopi af BEU alm. del - svar på spm. 20
om kræftfremkaldende stoffer)
EUU alm. del (16)
bilag 864 (udvalgsmødereferat side 1268,
senest behandlet i EUU 9/6-17)
5. Rådskonklusioner om unge, ligestilling og digitalisering
Vedtagelse
Rådsmøde 3660
bilag 1 (samlenotat side 28)
6. Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om
ligebehandling af alle uanset religion, tro, handicap, alder eller seksuel
orientering
Fremskridtsrapport
KOM (2008) 0426
Rådsmøde 3660
bilag 1 (samlenotat side 30)
EUU alm. del (17)
bilag 899 (udvalgsmødereferat side 1101,
senest behandlet i EUU 13/6-18)
7. Eventuelt
8. Siden sidst
L
a) Orientering om åbningsskrivelsen vedr. Registret for Udenlandske
Tjenesteydere (RUT)
EUU alm. del (18)
bilag 111 (åbningsskrivelse)
Dagsordenspunkterne 1-2, 4 og 8 hører under Beskæftigelsesministeriets
ressort.
Dagsordenspunkt 3 hører under Beskæftigelsesministeriets og Børne- og
Socialministeriets ressort.
Dagsordenspunkt 5 hører under Udenrigsministeriets ressort.
Dagsordenspunkt 6 hører under Børne- og Socialministeriets ressort.
Side 412
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 320: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-18
Rådsmøde nr. 3660 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og
forbrugerbeskyttelse - sundhedsdelen) den 7. december 2018
1. Samarbejde inden for vaccineområdet
Rådsmøde 3660
bilag 2 (samlenotat)
a) Forslag til Rådets henstilling om et styrket samarbejde mod sygdomme,
der kan forebygges ved vaccination
Vedtagelse
b) Bekæmpelse af vaccineskepsis på EU og nationalt niveau: Udfordringer
og muligheder i en digitaliseret verden
Udveksling af synspunkter
KOM (2018) 0244
2. Siden sidst
a) Orientering om status for forhandlingerne om veterinærpakken
KOM (2014) 0556, KOM (2014) 0557 og KOM (2014) 0558
EUU alm. del (2017-18)
bilag 899 (udvalgsmødereferat side
1103, senest behandlet i EUU 13/6-18)
b) Orientering om status for forhandlingerne om forordningsforslaget om
medicinske teknologivurderinger (HTA)
KOM (2018) 0051
KOM (2018) 0051
bilag 2 (henvendelse af 28/9-18 fra Sjældne
Diagnoser vedr. forordning om medicinsk teknologivurdering)
EUU alm. del (2017-18)
bilag 899 (udvalgsmødereferat side
1103, senest behandlet i EUU 13/6-18)
Alle dagsordenspunkterne hører under Sundhedsministeriets ressort.
Side 413
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 320: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-18
Rådsmøde nr. 3658 (transport, telekommunikation og energi) den 3.-4.
december 2018
FO
1. Vejpakke I og Vejpakke II
a) Kommissionens forslag om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og
forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til
udviklingen i sektoren (forslag om adgang til erhvervet og markedet)
Generel indstilling
KOM (2017) 0281
Rådsmøde 3658
bilag 3 (samlenotat side 2)
KOM (2017) 0281
bilag 2 (faktaark om vejpakken)
EU-note (16)
E 36 (EU-note af 25/8-18)
EUU alm. del (17)
bilag 839 (udvalgsmødereferat side 1001 FO,
forhandlingsoplæg forelagt 25/5-18)
b) Kommissionens forslag om minimumskravene for maksimal daglig og
ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og om
lokalisering ved hjælp af takografer (forslag om køre- og hviletider og
takografer)
Generel indstilling
KOM (2017) 0277
Rådsmøde 3658
bilag 3 (samlenotat side 37)
KOM (2017) 0277
bilag 2 (faktaark om vejpakken)
EU-note (16)
E 36 (EU-note af 25/8-17 om vejpakken)
EUU alm. del (17)
bilag 839 (udvalgsmødereferat side 1003 FO,
forhandlingsoplæg forelagt 25/5-18)
c) Kommissionens forslag om håndhævelseskravene og om fastsættelse af
særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og om udstationering af
førere i vejtransportsektoren (forslag om udstationering og håndhævelse
af sociale betingelser)
Generel indstilling
KOM (2017) 0278
Rådsmøde 3658
bilag 3 (samlenotat side 65)
KOM (2017) 0278
bilag 2 (faktaark om vejpakken)
EU-note (16)
E 36 (EU-note af 25/8-18 om vejpakken)
EUU alm. del (17)
bilag 839 (udvalgsmødereferat side 1005 FO,
forhandlingsoplæg forelagt 25/5-18)
Side 414
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 320: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-18
d) Kommissionens forslag om indførslen af fælles regler for visse former for
kombineret godstransport mellem medlemsstaterne
Generel indstilling
KOM (2017) 0648
Rådsmøde 3658
bilag 3 (samlenotat side 100)
EUU alm. del (17)
bilag 839 (offentligt referat side 1013, senest
behandlet i EUU 25/5-18)
FO
2. Kommissionens forslag om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed
Generel indstilling
KOM (2018) 0274
Rådsmøde 3658
bilag 1 (samlenotat side 2)
3. Kommissionens forslag om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten
Delvis generel indstilling
KOM (2018) 0438
Rådsmøde 3658
bilag 1 (samlenotat side 16)
4. Kommissionens forslag om afskaffelse af sæsonbestemt tidsomstillinger
Fremskridtsrapport
KOM (2018) 0639
Rådsmøde 3658
bilag 1 (samlenotat side 34)
KOM (2018) 0639
bilag 4 (begrundet udtalelse til Kommissionen)
KOM (2018) 0639
bilag 2 (henvendelse af 4/10-18 fra DBU)
EU-note (18)
E 4 (EU-note af 12/10-18)
5. Kommissionens forslag om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser
Fremskridtsrapport
KOM (2017) 0548
Rådsmøde 3658
bilag 1 (samlenotat side 53)
EUU alm. del (17)
bilag 839 (udvalgsmødereferat side 1015,
senest behandlet i EUU 25/5-18)
6. Kommissionens forslag om forenkling af foranstaltningerne til
gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet
Fremskridtsrapport
KOM (2018) 0277
Rådsmøde 3658
bilag 1 (samlenotat side 84)
7. Kommissionens forslag om anvendelse af elektroniske fragtdokumenter
Fremskridtsrapport
KOM (2018) 0279
Rådsmøde 3658
bilag 1 (samlenotat side 103)
FO
Side 415
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 320: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-18
FO
8. Forslag om oprettelse af et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt
Generel indstilling/fremskridtsrapport
KOM (2018) 0278
Rådsmøde 3658
bilag 2 (samlenotat side 3)
9.
Forordningsforslag om program for et digitalt Europa under EU’s flerårige
finansielle ramme for 2021-2027
Generel indstilling
KOM (2018) 0434
Rådsmøde 3658
bilag 2 (samlenotat side 13)
10. STCW-direktivet: Direktivforslag om minimumsuddannelsesniveauet for
søfartserhverv
Generel indstilling
KOM (2018) 0315
Rådsmøde 3658
bilag 2 (samlenotat side 29)
11. Rådskonklusioner om transport ad indre vandveje
Vedtagelse
Rådsmøde 3658
bilag 2 (samlenotat side 35)
12. Kommissionens forslag til en forordning om oprettelse af det europæiske
industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og
netværket af nationale koordinationscentre
Fremskridtsrapport
KOM (2018) 0630
Rådsmøde 3658
bilag 2 (samlenotat side 38)
FO
Side 416
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 320: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-18
13. E-databeskyttelse: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning vedrørende respekt for privatlivets fred og beskyttelse af
persondata ved elektronisk kommunikation
Fremskridtsrapport/udveksling af synspunkter
KOM (2017) 0010
Rådsmøde 3658
bilag 2 (samlenotat side 48)
KOM (2017) 0010 - svar på spm. 2, om regeringens holdning til
Europa- Parlamentets forslag ifm. e-databeskyttelsesforslaget om,
at det bør være et krav, at privatlivsbeskyttelse er standard ved
brugeres besøg på hjemmesider registreret i EU, fra
erhvervsministeren
KOM (2017) 0010
bilag 3 (henvendelse af 14/5-18 fra
Forbrugerrådet Tænk)
EUU alm. del (17)
bilag 841 (udvalgsmødereferat side 1035,
senest behandlet i EUU 1/6-18)
EUU alm. del (17)
bilag 528 (udvalgsmødereferat side 645 FO,
forhandlingsoplæg forelagt 2/3-18)
14. Eventuelt
15. Siden sidst
Dagsordenspunkterne 1-7 hører under Transport-, Bygnings- og
Boligministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 8-13 hører under
Erhvervsministeriets ressort.
Side 417