Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
EUU Alm.del Bilag 503
Offentligt
2028426_0001.png
Europaudvalget
Referat
af 23. europaudvalgsmøde
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Til stede:
fredag den 8. februar 2019
kl. 8.00
vær. 2-133
Kenneth Kristensen Berth (DF), fungerende formand,
Erling Bonnesen (V), Peter Hummelgaard Thomsen (S),
Søren Søndergaard (EL), Rasmus Nordqvist (ALT), So-
fie Carsten Nielsen (RV) og Holger K. Nielsen (SF).
transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen,
udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, mi-
nister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde Eva
Kjer Hansen, udenrigsminister Anders Samuelsen, skat-
teminister Karsten Lauritzen, uddannelses- og forsk-
ningsminister Tommy Ahlers og erhvervsminister Ras-
mus Jarlov.
Desuden deltog:
Kenneth Kristensen Berth fungerede som formand under hele mødet undtagen
under punkt 6, hvor Peter Hummelgaard Thomsen fungerede som formand.
FO
Punkt 1. Brexit-retsakter på transportområdet:
Transportministeren:
Jeg vil starte med at gennemgå to ud af tre af Kommis-
sionens forslag på transportområdet, som er fremsat som led i forberedelsen på
en eventuel hård Brexit, hvor Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaf-
tale. Som udgangspunkt forlader Storbritannien EU den 29. marts 2019, og på
nuværende tidspunkt er det stadig uvist, om det bliver med eller uden en udtræ-
delsesaftale.
De to forslag skal derfor sikre, at der fortsat kan være et minimum af transport
mellem EU og Storbritannien, i det tilfælde at Storbritannien forlader EU uden en
aftale og dermed bliver et tredjeland fra den ene dag til den anden.
Forslagene er blevet hastebehandlet i Rådet på grund af den helt særlige situa-
tion, hvor forordningerne skal kunne finde anvendelse fra den 29. marts.
Side 759
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Det betyder samtidig, at forslagene ikke kommer på et TTE-rådsmøde. Når jeg
forlægger forslagene til forhandlingsoplæg nu, skyldes det, at Rådets formand-
skab sandsynligvis vil anmode om mandat til at påbegynde trilogforhandlingerne
med Europa-Parlamentet på et Coreper-møde i næste uge. Jeg vil nu gennem-
gå de to forslag enkeltvis.
a) Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i
lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands
udtræden af Unionen
Mandat til indledning af forhandlinger med Europa-Parlamentet
KOM (2018) 0893
KOM (2018) 0893
bilag 2 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (18)
bilag 403 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (18)
svar på spm. 119 om, hvad der er den saglige
baggrund for, at fly fra britiske flyselskaber ikke får mulighed for at
flyve fra et tredjeland til EU i henhold til EU-Kommissionens
nødplan
fra transport-, bygnings- og boligministeren
Transportministeren:
Forslaget om sikring af basale luftfartfartsforbindelser
skal sikre, at der kan foretages et minimum af flyvninger mellem EU og Stor-
britannien. Hvis Storbritannien træder ud af EU uden en udtrædelsesaftale, vil
Storbritannien blive et tredjeland. Det betyder, at Storbritannien ikke længere vil
være omfattet af EU’s indre
marked, som giver luftfartsselskaber mulighed for at
flyve uden begrænsningerne i EU. Det betyder samtidig, at EU-luftfartssel-
skaber ikke nødvendigvis har samme muligheder som i dag for at flyve til og fra
Storbritannien.
Ifølge Kommissionens umiddelbare beregninger udgør luftfartstransport af
passagerer mellem et EU-27 medlemsland og Storbritannien på nuværende
tidspunkt 16 pct. af al luftfart inden for EU. For Danmarks vedkommende er det
11 pct. af alle udenrigsflyvninger, som går til og fra Storbritannien. Jeg hilser
derfor Kommissionens forslag velkommen, så vi kan forsøge at afbøde de
værste konsekvenser af Brexit
både for luftfartsbranchen og for passagererne.
Forslaget er tidsbegrænset og udløber senest den 30. marts 2020.
I det oprindelige forslag var der lagt op til, at britiske luftfartsselskaber kun skulle
tildeles de mest grundlæggende rettigheder for fortsat at flyve med passagerer
og gods mellem Storbritannien og EU-27. I løbet af forhandlingerne er der sket
en vis opblødning af forslaget. Kommissionen ønskede f.eks. at lægge en
begrænsning på antallet af flyvninger til og fra EU-27 til det samme niveau som i
2018. Denne begrænsning er nu fjernet.
Side 760
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Der er et vist ønske om at opretholde størst mulig status quo. For Danmarks
vedkommende har det været en prioritet, at der fortsat har kunnet udføres så-
kaldte operationelle ordninger, da det har stor betydning for en række EU-
luftfartsselskaber og for opretholdelsen af deres forbindelser. I det foreliggende
forslag er det blevet muligt at udføre den type ordninger. Det er et krav, at Stor-
britannien tildeler EU-27-luftfartsselskaber de samme rettigheder, som britiske
selskaber vil blive tildelt af EU-27. Kommissionen vil overvåge, at Storbritannien
overholder dette.
Kommissionen vil også overvåge, om Storbritannien overholder principperne for
fair konkurrence. Britiske luftfartsselskaber bør ikke kunne tilbyde en urimelig lav
pris i forhold til EU-luftfartsselskaber, fordi de f.eks. ikke opfylder kravene om
ordentlige arbejdsforhold for ansatte. På dansk foranledning skal Storbritannien
nu også overholde principperne for kompensation til passagerer ved luftfartssel-
skabers forsinkelser og aflysninger af afgange for at sikre fair konkurrence.
Et element, som har været under stor bevågenhed fra medlemslandene og også
Danmark, er spørgsmålet om kompetence til at forhandle luftfartsaftaler med
tredjelande. Bekymringen gik på, at der var en risiko for, at kompetence til at
forhandle luftfartsaftaler med tredjelande permanent ville blive overdraget til
Kommissionen.
Kommissionen har imødekommet medlemslandenes bekymringer ved at give de
nødvendige forsikringer om, at kompetencen kun overdrages midlertidigt og ikke
vil have betydning for fremtidige forhandlinger med tredjelande. Det er eksplicit
skrevet ind i forslaget.
FO
På den baggrund er regeringens forhandlingsoplæg:
At man fra dansk side overordnet kan støtte forslagets intention om at
finde en fælles løsning til at sikre basale luftfartsforbindelser mellem
Storbritannien og EU i den særlige situation, hvor Storbritannien træder
ud af EU uden en udtrædelsesaftale;
At man fra dansk side lægger vægt på, at bestemmelser om flytrafikken
mellem EU-27 og det kommende tredjeland Storbritannien gennemføres
i en form, der ikke generelt tildeler Kommissionen kompetence til at
fastsætte trafikrettigheder i forbindelse med luftfartsaftaler med tredje-
lande med deraf følgende risiko for, at kompetencen permanent overgår
til Kommissionen;
At man fra dansk side lægger vægt på, at der fortsat kan tillades opera-
tionelle ordninger for luftfartsselskaberne i form af f.eks. leasing og de-
ling af flykoder på ruter mellem Storbritannien og EU-27, i det mindste
ved videreførelse af eksisterende ordninger;
Side 761
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
At man fra dansk side lægger vægt på, at der under hensyntagen til den
særlige situation ikke gives Storbritannien de samme eller bedre ret-
tigheder, end Storbritannien kan opnå ved at tiltræde den af EU-27 til-
trådte udtrædelsesaftale;
At man fra dansk side vil arbejde for, at der
i det omfang der vil blive
fastsat bestemmelser for overvågning af konkurrencesituationen
skal
inkluderes spørgsmål om kompensation og erstatning til passagerer i
forbindelse med forsinkelser m.v.;
Og endelig, at man fra dansk side vil arbejde for, at der
i det omfang
der vil blive fastsat bestemmelser for gennemførelsesretsakter
skal
være tale om gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren
og ikke efter rådgivningsproceduren.
Den fungerende formand
orienterede om, at Enhedslisten forud for mødet
havde meddelt, at de ønskede at udtrykke sig imod forhandlingsoplægget. Han
konkluderede, at der ikke var et flertal imod regeringens forhandlingsoplæg, idet
kun Enhedslisten havde ytret sig imod det.
b) Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
Forordning om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i
vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige
Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen
Mandat til indledning af forhandlinger med Europa-Parlamentet
KOM (2018) 0895
KOM (2018) 0895
bilag 2 (samlenotat side 15)
EUU alm. del (18)
bilag 403 (kommenteret dagsorden)
Transportministeren:
Jeg vil gå direkte videre til forslaget om basal konnektivi-
tet i vejgodstransporten. Forslaget er i det store hele bygget op på samme måde
som luftfartsforslaget. Formålet med dette forslag er at sikre, at der også inden
for vejgodstransportområdet kan opretholdes et vist minimum af kørsel mellem
Storbritannien og EU-27, hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelses-
aftale. Forslaget vedrører alene de transportmæssige udfordringer for vejtrans-
portsektoren ved en hård Brexit og ikke f.eks. de toldmæssige udfordringer, som
Brexit også kan medføre. Forslaget er tidsbegrænset og udløber senest den 31.
december 2019.
Som sagt bliver Storbritannien et tredjeland, hvis Storbritannien træder ud af EU
uden en udtrædelsesaftale. Storbritannien vil altså heller ikke kunne nyde godt
af EU’s indre marked på vejgodstransportområdet.
Det betyder, at hvis forslaget
ikke bliver vedtaget, vil mulighederne for at køre en dansk lastbil til Storbritanni-
Side 762
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
en eller for at køre en lastbil fra Storbritannien ind i EU alene skulle baseres på
de særlige CEMT-tilladelser.
CEMT-tilladelserne udgør et særligt tilladelsessystem under International
Transport Forum. Tilladelserne kan bruges til at sikre transport mellem de 43
lande, som deltager i ordningen. Både Danmark og Storbritannien er medlem-
mer. Kommissionen angiver meget tydeligt, at CEMT-tilladelsessystemet ikke er
tilstrækkeligt til at sikre vejtransport mellem Storbritannien og EU-27.
I 2017 blev der transporteret 50 mio. ton gods ad landevej mellem Storbritanni-
en og EU-27. Det er baggrunden for, at Kommissionen har foreslået, at Storbri-
tannien skal tildeles rettigheder til at udføre vejgodstransport mellem Storbritan-
nien og EU. Grundforudsætningen for at tildele den rettighed er, at Storbritanni-
en giver vognmænd fra EU nøjagtig de samme rettigheder til transport mellem
EU-27 og Storbritannien.
Kommissionen vil overvåge, at Storbritannien overholder dette. Hvis Kommissi-
onen vurderer, at det ikke er tilfældet, kan Kommissionen gennem delegerede
retsakter vedtage passende kompenserende foranstaltninger eller helt suspen-
dere forordningen. Formålet med foranstaltningerne er at sikre en balance mel-
lem rettigheder og muligheder for vognmænd fra henholdsvis Storbritannien og
EU-27. Kommissionen vil også overvåge, om Storbritannien overholder princip-
perne for fair konkurrence og EU-reglerne på det sociale og tekniske område.
Det drejer sig bl.a. som reglerne for køre- og hviletid, regler om vægt og dimen-
sioner på køretøjer og reglerne for udstationering af arbejdstagere. Her har
Kommissionen også mulighed for at suspendere forordningen eller vedtage
passende kompenserende foranstaltninger, hvis det konstateres, at reglerne
ikke bliver overholdt. Det var ikke en del af det oprindelige forslag, at det skulle
være muligt at udføre intern kørsel i EU for vognmænd fra Storbritannien, men
det er et spørgsmål, der er blevet bragt op i forhandlingerne.
I det nuværende forslag fremgår det, at vognmænd fra Storbritannien får mulig-
hed for at udføre to operationer i form af læsning og losning inden for syv dage
inden for EU i tilknytning til en international transport. Der er altså ikke tale om
samme markedsadgang, som vi kender fra cabotagereglerne. Forslaget slår
derfor meget tydeligt fast, at adgangen til at udføre cabotagekørsel er en del af
det indre marked, og det er ikke en rettighed, som Storbritannien kan opretholde
ved sin udtrædelse. Det er et synspunkt, som regeringen støtter.
Med det seneste forslag lægges der op til, at muligheden for læsning og losning
af varer i forlængelse af en international transport skal udfases, så det fra 30.
september 2019 kun vil være muligt at udføre én operation.
Side 763
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Et andet element er, at en række lande har ønsket at inkludere bustransport i
forordningens anvendelsesområde. I det seneste forslag er der inkluderet en
ordning, hvor det bliver muligt at foretage international bustransport til eller fra
Storbritannien indtil den 31. december 2019. Fra dansk side har vi ikke ytret et
ønske om, at bustransport skal omfattes af forordningen. Samtidig ser vi dog
positivt på, at der findes en ordning, der sikrer, at den basale internationale bus-
transport mellem EU og Storbritannien kan fortsætte, så længe der ikke åbnes
op for muligheden for at udføre buscabotagekørsel.
FO
På den baggrund er regeringens forhandlingsoplæg:
At man fra dansk side støtter intentionen om at finde en midlertidig løs-
ning, der sikrer den basale vejgodstransport mellem Storbritannien og
EU-27 i tilfælde af den særlige situation, at Storbritannien den 29. marts
2019 træder ud af EU uden en udtrædelsesaftale;
At man fra dansk side lægger vægt på, at forslaget ikke medfører, at der
sker forskydninger i kompetencen mellem medlemslandene og Kom-
missionen med hensyn til at forhandle aftaler med tredjelande;
At man fra dansk side lægger vægt på, at det eksplicit skrives ind i for-
slaget, at forslaget kun vedrører den basale konnektivitet, og at forsla-
get derfor kun giver adgang til at udføre international bilateral vejgods-
transport og ikke cabotagekørsel, kombineret transport og såkaldt tred-
jelandskørsel;
Og endelig at man fra dansk side arbejder for, at der
i det omfang, der
vil blive fastsat bestemmelser for gennemførelsesretsakter
skal være
tale om gennemførelsesretsakter efter undersøgelsesproceduren og ik-
ke rådgivningsproceduren.
Regeringen er indstillet på, at der findes en løsning til glæde for danske og eu-
ropæiske borgere og virksomheder, hvis vi kommer i den helt særlige situation,
at Storbritannien forlader EU uden en generel aftale, men forhåbentligt bliver det
ikke aktuelt.
Den fungerende formand
henviste til høringssvaret fra DTL, der var i tvivl om,
hvorvidt det var bedre med en aftale mellem EU og Storbritannien frem for bila-
terale aftaler. Og hvad var ministerens respons på høringssvaret fra ITD om,
hvordan EØS-landene stilles i henhold til aftalen?
Transportministeren
svarede, at det var regeringens vurdering, at det er bedst
for at lille land som Danmark at læne sig op ad en fælles aftale frem for at for-
handle med Storbritannien på egen hånd. EØS-landene kunne selv bestemme,
om de ville tilslutte sig en aftale mellem EU og Storbritannien.
Side 764
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Kenneth Kristensen Berth
kunne på vegne af Dansk Folkeparti ikke støtte for-
handlingsoplægget, fordi han ikke var overbevist om ministerens argumenter
imod høringssvaret fra DTL.
Den fungerende formand
orienterede om, at Enhedslisten forud for mødet
havde meddelt, at de ønskede at udtrykke sig imod forhandlingsoplægget. Han
konkluderede, at der ikke var et flertal imod regeringens forhandlingsoplæg, idet
kun Dansk Folkeparti og Enhedslisten havde ytret sig imod det.
Side 765
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
FO
Punkt 2. Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde
for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af
Unionen
Mandat til indledning af forhandlinger med Europa-Parlamentet
KOM (2018) 0894
KOM (2018) 0894
bilag 2 (samlenotat side 26)
EUU alm. del (18)
bilag 403 (kommenteret dagsorden)
EUU alm. del (18)
svar på spm. 119 om, hvad der er den saglige
baggrund for, at fly fra britiske flyselskaber ikke får mulighed for at
flyve fra et tredjeland til EU i henhold til EU-Kommissionens
nødplan, fra transport-, bygnings- og boligministeren
Transportministeren:
Jeg vil nu fortsætte til det næste forslag, som er det tred-
je af Kommissionens forslag på transportområdet, der er fremsat som led i for-
beredelsen på et eventuelt hårdt Brexit. Det tredje forslag vedrører sikkerhed på
luftfartsområdet. Forslaget vil medføre en forlængelse af gyldigheden for visse
luftfartscertifikater, så de ikke vil blive anset som ugyldige fra den ene dag til
den anden i tilfælde af et hårdt Brexit.
Forslaget blev behandlet på Coreper i sidste uge, hvor Rådets formandskab fik
mandat til at påbegynde trilogforhandlingerne med Europa-Parlamentet. Trilog-
forhandlingerne er altså i gang, men vi har selvfølgelig stadig mulighed for at
påvirke forhandlingerne med Europa-Parlamentet og det endelige resultat. Jeg
forelægger derfor forslaget til forhandlingsoplæg, så jeg kan sikre mig, at den
endelige forordning ligger inden for rammerne af det mandat, jeg kan få i dag.
Formålet med forslaget er, at gyldigheden af godkendelser af produkter, f.eks.
reservedele eller sågar hele fly, kan forlænges med 9 måneder fra datoen for
Storbritanniens udtræden af EU. Hvis Storbritannien træder ud af EU uden en
udtrædelsesaftale, vil det betyde, at de produkter, som er produceret og certifi-
ceret i Storbritannien, ikke længere vil blive anset som godkendte produkter i
EU. Det har i den forbindelse ingen betydning, om produkterne allerede i dag
står på hylderne i værksteder i hele Europa. Hvis godkendelsen ikke kan anses
som gyldig, må produktet ikke anvendes. Det kan få den betydning, at europæi-
ske luftfartsselskaber
også danske
står uden brugbare reservedele. Det kan
potentielt skabe meget store forstyrrelser for lufttrafikken.
Efter den gældende lovgivning vil der ikke kunne udstedes nye godkendelser af
britiske produkter, så længe Storbritannien er medlem af EU. For at sikre, at
britiske produkter stadig kan anvendes i tilfælde af et hårdt Brexit, er der derfor
behov for, at gyldigheden af godkendelserne for forlænges. Det er det, som det-
Side 766
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
te forslag vil sikre. Jeg er derfor positivt indstillet over for forslaget, da det giver
tilstrækkelig tid til, at der kan udstedes de nødvendige godkendelser.
FO
På den baggrund er regeringens forhandlingsoplæg:
At man fra dansk side støtter Kommissionens forslag:
Og at man fra dansk side lægger vægt på, at den danske luftfartsbran-
che fortsat har adgang til produkter som reservedele m.v. og derved
forstyrres mindst muligt af Storbritanniens udtræden af EU.
Den fungerende formand
konkluderede, at der ikke var et flertal imod regerin-
gens forhandlingsoplæg, idet kun Enhedslisten havde udtrykt sig imod det. En-
hedslisten var ikke til stede, men havde fremsat deres stillingtagen forud for
mødet.
Side 767
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
FO
Punkt 3. Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstof-
effektivitet og andre vigtige parametre og om ophævelse af forordning
(EF) nr. 1222/2009
Mandat til indledning af forhandlinger med Europa-Parlamentet
KOM (2018) 0296
KOM (2018) 0296
bilag 2 (samlenotat)
EUU alm. del (18)
bilag 403 (kommenteret dagsorden)
Transportministeren:
Forslaget skal erstatte den eksisterende forordning. Jeg
ønsker at tage mandat forud for TTE-energirådsmødet den 4. marts 2019, hvor
forslaget er på til generel indstilling. Sagen forankres i Transport-, Bygnings- og
Boligministeriet, hvorfor jeg i dag forelægger sagen for udvalget.
Formålet med forslaget er at forbedre mærkningen af dæk for derigennem at
give forbrugerne flere oplysninger om brændstofeffektivitet, sikkerhed og støjni-
veau. Herved kan forbrugerne få nøjagtige, relevante og sammenlignelige op-
lysninger om disse aspekter, når de køber dæk.
Forslaget vedrører således ikke de tekniske krav til bildæk men alene de krav,
der stilles vedrørende mærkningen af bildæk samt de oplysninger, der skal stil-
les til rådighed for købere af bildæk.
Overordnet foreslår Kommissionen, at der skal ske en opdatering af grænse-
værdierne i de kategorier, som mærkningen er baseret på, bl.a. i forhold til rul-
lemodstand, greb i vådt føre og støj. Derudover foreslås det, at mærkningskra-
vene også kommer til at omfatte oplysning om ydeevne i sneglat føre.
Kommissionen ønsker desuden at udvide mærkningsordningen, så den også
kommer til at gælde for dæk til lastbiler, busser, og påhængskøretøjer til disse
køretøjer. Herudover indeholder forslaget beføjelser til Kommissionen til at ud-
stede en delegeret retsakt om inkludering af regummierede dæk i forordningen;
dvs. brugte dæk, der renoveres, så dækkene kan genbruges. Regummierede
dæk er nemlig ikke omfattet af forordningens mærkningskrav i dag.
Endelig kan det nævnes, at Kommissionen anmoder om beføjelser til via dele-
gerede retsakter at tilføje parametre om dæks levetid og slidstyrke på mærket,
når de passende prøvningsmetoder er udfærdiget.
Regeringen støtter den foreslåede forordning og forslagets overordnede formål.
En opdatering af de fælles EU-krav til mærkning af dæk vil styrke forbrugernes
oplysningsgrundlag, når de køber dæk. Samtidig vil dækmærkningens udvidelse
Side 768
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
til at omfatte oplysninger om dæks ydeevne i sneglat føre være en fordel for
trafiksikkerheden.
Regeringen er positiv over for, at Kommissionen bemyndiges til at vedtage de-
legerede retsakter, der giver mulighed for dels at tilføje levetid og slidstyrke som
parametre i mærkningsordningen, så alle typer af dæk herved vil blive underlagt
samme mærkningskrav, dels at medtage regummierede dæk i mærknings-
ordningen, når der er udviklet passende prøvningsmetoder. Regummiering pro-
ducerer mindre affald og bidrager til både ressource- og energibesparelser.
Regeringen støtter, at så mange oplysninger som muligt om dæk fremgår for
forbrugere, men om det er selve mærket eller oplysninger fra mærket, som skal
fremgå af reklamer, er ikke afgørende.
Regeringen vil derfor arbejde for, at forslagets krav om afbildning af selve mær-
ket i visuelle reklamer opblødes, og at der i stedet stilles krav om, at oplysnin-
gerne fra mærket skal fremgå i visuel reklame, således at det flugter med de
generelle krav i forhold til energimærkning.
Regeringen er i princippet positiv over for Kommissionens forslag om at opdate-
re grænseværdier for de kategorier, som mærkningen er baseret på. Det er vig-
tigt, at der er overensstemmelse mellem grænseværdierne for klasserne og de
dæk, som findes, således at der ikke er tomme klasser. Dog har vi ikke set nati-
onale data, som viser, at der er behov for at ændre de gældende grænseværdi-
er på nuværende tidspunkt.
FO
Regeringens forhandlingsoplæg er på denne baggrund:
At man fra dansk side støtter Kommissionens forslag om ny forordning om
mærkning af dæk.
Idet man fra dansk side lægger vægt på:
at dækmærkningen udvides til også at omfatte oplysninger om dæks
ydeevne i sneglat føre, hvilket er en fordel for trafiksikkerheden,
at regummierede dæk bliver omfattet af den nye forordning, når pas-
sende prøvningsmetode er udviklet, og
at Kommissionen tillægges beføjelse til at fastsætte parametre for slid-
styrke og levetid, når passende prøvningsmetoder foreligger.
Og endelig, at man fra dansk side arbejder for:
at kravet om afbildning af mærket i visuelle reklamer ikke bliver obligato-
risk, så længe oplysninger fra mærket fremgår i visuelle reklamer,
at Kommissionen tillægges beføjelse til at fastsætte parametre for
dækslid i forhold til partikelemission til luften, og
Side 769
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
at en reskalering af klasserne i kategorierne udskydes, medmindre der
er data, som viser, at det er nødvendigt med en reskalering i forbindelse
med denne forordning.
Den fungerende formand
ville gerne kende forslagets rækkevidde. Gjaldt det
også privatpersoner, der f.eks. sælger dæk på Den Blå Avis, eller var kun auto-
riserede dæksalg omfattet?
Transportministeren
svarede, at det ville man undersøge. Der ville i hvert fald
ikke blive ændret på den nuværende ordning
den ville bare blive justeret.
Kenneth Kristensen Berth
udtrykte sig på Dansk Folkepartis vegne imod rege-
ringens forhandlingsoplæg, idet der dermed var tvivl om, hvorvidt privatpersoner
også var omfattet.
Den fungerende formand
konkluderede, at der ikke var et flertal imod regerin-
gens forhandlingsoplæg, idet kun Dansk Folkeparti og Enhedslisten havde ytret
sig imod det. Enhedslisten havde forud for mødet meddelt, at de ikke kunne
støtte forhandlingsoplægget.
Side 770
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
FO
Punkt 4. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den
europæiske grænse- og kystvagt (Frontex-forordningen) og om
ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets- og Rådets
forordning 2016/1624
Mandat til indledning af forhandlinger med Europa-Parlamentet
KOM (2018) 0631
KOM (2018) 0631
bilag 2 (samlenotat)
EUU alm. del (18)
bilag 403 (kommenteret dagsorden)
EU-note (18)
E 9 (EU-note af 16/11-18)
EUU alm. del (18)
bilag 320 (udvalgsmødereferat side 482 FO,
forhandlingsoplæg forelagt 30/11-18)
Udlændinge- og integrationsministeren:
Frontex-forslaget forelægger jeg
med henblik på forhandlingsoplæg. Det blev fremsat tilbage i september sidste
år og der er blevet forhandlet i højt tempo for at nå til enighed.
Samtidig har forhandlingerne været langstrakte, fordi det for mange lande, her-
under Danmark, har været meget vigtigt at få fastslået, at agenturet ikke fratager
medlemsstaternes suverænitet, når det kommer til
Frontex’ operative mandat.
Jeg forelagde dele af forslaget til forhandlingsoplæg tilbage i november, hvor
Rådet var nået til enighed om de dele, der drejer sig om Frontex’ samarbejde
med tredjelande og agenturets rolle på tilbagesendelsesområdet.
Som bekendt lovede jeg at komme tilbage med henblik på at tage forhandlings-
oplæg på den resterende del af forslaget, når Rådet var nær enighed om denne
del. Så det er altså den resterende del af forslaget, som jeg anmoder om udval-
gets opbakning til i dag.
Det drejer sig om Frontex’ mandat og operative kapaci-
tet og forslaget om at etablere et stående korps.
Regeringen kan støtte etableringen af et stående korps, og jeg er glad for, at
man har lyttet til Danmark og de øvrige lande og sikret, at antallet af grænseek-
sperter skal tilrettelægges og prioriteres på den bedst mulige måde og afspejle
de operative behov. Og at medlemsstaternes bidrag til det stående korps skal
aftales årligt ved bilaterale aftaler mellem de enkelte medlemsstater og Frontex
under hensyntagen til de operative behov.
Side 771
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
FO
Forhandlingsoplægget lyder derfor som følger:
-
Regeringen støtter etableringen af et stående korps, der
baseret på
årlige forhandlinger om et årligt bidrag fra medlemsstaterne, der afspej-
ler de operationelle behov
har en maksimal kapacitet på op til 10.000
personer.
Regeringen støtter, at medlemsstaternes bidrag til det stående korps
skal afspejle en rimelig balance medlemsstaterne imellem.
Regeringen støtter indførelsen af en midtvejsevaluering, der skal evalu-
ere korpset, herunder dets overordnede kapacitet og opbygning, eksi-
sterende og potentielle operationelle behov og ændringer i en med-
lemsstats mulighed for at bidrage til korpset.
Regeringen
når der er opnået generel indstilling i Rådet
vil tilkende-
give, at Danmark støtter forslaget.
-
-
-
På den baggrund håber jeg på udvalgets opbakning til forhandlingsoplæg.
Rasmus Nordqvist
undrede sig over, hvad et korps på 10.000 personer skulle
foretage sig ved de ydre grænser, hvis den nationale kompetence gør sig gæl-
dende her. Var det 10.000 kontorpladser, man rykkede ud? Hvem havde ansva-
ret for, om reglerne bliver overholdt og ingen konventioner bliver brudt?
Sofie Carsten Nielsen
bakkede op om en indsats ved de ydre grænser og var
uforstående over for regeringens skepsis. Var det ikke kontrol ved de ydre
grænser, der skulle til for at få styr på situationen? Hvem ville blive udsendt fra
Danmark og fra de andre lande? Og var der ikke behov for koordinerede in-
strukser for, hvordan indsatsen skulle udmøntes? Og ville ministeren sige noget
om processen
ville forslaget blive vedtaget nu?
Peter Hummelgaard Thomsen
sagde, at han på trods af, at han havde fulgt
hele debatten, ikke havde fundet svar på, hvad de 10.000 personer skulle lave.
Kunne ministeren fortælle ham det? Han påskønnede, at regeringen havde et
mål om, at antallet af personer skulle være behovsbestemt. Han var enig i en
styrkelse af indsatsen ved de ydre grænser, men gjorde man det ved at placere
10.000 personer ved grænserne? Ville deres job blive at indregistrere flygtnin-
ge? Og hvad var de øvrige landes holdning til forslaget?
Kenneth Kristensen Berth
efterlyste en forstærket grænsekontrol, men mente,
at den ville være uden effekt, hvis den ikke gjorde det muligt at sende migranter
retur. Som det var nu, skulle de bare sige ordet asyl for at komme ind. Det kun-
ne være godt, hvis korpset kunne være med til at danne en mur omkring Europa
og sørge for at sende alle retur. Det ville forudsætte, at der blev lavet aftaler
med tredjelande, eller at man blæste på konventioner og bare afviste folk, der
Side 772
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
kommer til Europa og agerer grænseløbere under påskud af at være asylansø-
gere. Budgettet for Frontex var stadigt stigende, men dette forslag var en papir-
tiger, som man ikke kunne bruge til noget, så længe der ikke var villig til at til-
sidesætte konventioner, så man kan forsvare kontinentet mod masseindvan-
dring.
Kenneth Kristensen Berth mente endvidere, at det burde være nationalstaterne,
der har ansvaret for at kontrollere ved grænserne. Ministeren sagde da også, at
det stadig lå inden for national kompetence, men Dansk Folkeparti anså det alli-
gevel som en form for europæisering af grænsekontrollen. At Danmark bilateralt
medvirkede til at betale til de sydeuropæiske lande, der har problemer med at
bevogte deres grænser, ville være en bedre løsning. Men det faldt med, at man
ikke kan afvise de ankomne, der bruger ordet asyl
så slår portene op. På
grund af flygtningekonventioner var kontinentet på vej i en gal retning. Han kun-
ne ikke støtte forhandlingsoplægget.
Udlændinge- og integrationsministeren
var enig Kenneth Kristensen Berth i,
at man burde indføre et nyt asylsystem. På den baggrund havde Danmark og
Østrig fremlagt et forslag, der går på, at flygtninge skal søge asyl i det første
sikre land, hvilket for de flestes vedkommende vil være et afrikansk land. Indtil
der kommer et effektivt asylsystem, måtte man dog sørge for at sikre de ydre
grænser. En af de måder, man kan gøre det på, er ved at hjælpe EU-lande med
at få styr på de ydre grænser.
Ministeren henviste til et besøg, hun havde været på i Bulgarien, hvor hun hav-
de fået et indblik
i den kontrol, der foretages ved grænsehegnet af Frontex’ per-
sonale. Staben på de 10.000 personer skulle hjælpe med grænsepatruljering,
identitetskontrol, håndtering af rejsedokumenter og medvirke til at tillade eller
nægte indrejse
kort sagt det helt almindelige grænsearbejde. Frontex skulle
nu også medvirke til håndteringen af hjemsendelser, og det kræver nogle hæn-
der.
Om ansvaret sagde ministeren til Rasmus Nordqvist, at det var fordelt efter
gældende principper: EU-lovgivning og konventioner samt et Frontex-
adfærdskodeks.
Til Sofie Carsten Nielsen sagde ministeren, at det afhang af medlemslandene
og af fordelingen ved den årlige forhandling, hvem der skulle sendes ud. Hun
kunne ikke sige, hvornår forslaget ville blive vedtaget, men formandskabet lagde
op til, at det blev inden europaparlamentsvalget.
Holger K. Nielsen
støttede forhandlingsoplægget. Han mindede om, at den
græske grænsekontrol på et tidspunkt var brudt sammen under presset. I den
Side 773
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
sammenhæng var grækerne noget skeptiske over, at de nationale beføjelser
blev udfordret. Hvad ville relationen blive mellem Frontex-personale og nationa-
le grænsebevogtningsfolk? Og hvilke former for personale ville komme fra
Danmark? Politibetjente, toldere? Hvis der opstod en konflikt mellem en udsendt
fra Danmark og f.eks. en lokal græsk tolder, skulle den så løses i henhold til den
græske lovgivning? Og hvis den danske tolder var utilfreds med den græske
måde at håndtere situationen på, skulle vedkommende så gå til den lokale græ-
ske toldchef? Der ville formentlig opstå mange konflikter der, hvor forskellige
kulturer mødes, så hvad var muligheden for at få dem løst?
Rasmus Nordqvist
undrede sig over, hvordan medarbejdere fra alle EU-
landene kan samarbejde uden et fælles system. Hvis regler skulle de agere ef-
ter? Hvem kunne de klage til? Alternativet kunne ikke støtte forhandlingsoplæg-
get.
Kenneth Kristensen Berth
mente, at det var en historisk dag, for han var enig
med Holger K. Nielsen og Rasmus Nordqvist i, at de satte spørgsmålstegn ved,
hvordan det skulle kunne fungere med 27 forskellige lovgivninger og uden et
klart lovgrundlag at operere ud fra. Det var det, Dansk Folkeparti kaldte europæ-
isering af grænsekontrollen, fordi der pludselig er et hold fra hele Europa, der
skal bevogte grænser. Den europæisering var så ikke fuldstændigt gennemført
uden et fælles lovgrundlag. Han mente, at man sagtens kunne hjælpe andre
lande med opgaven, men det skulle ske bilateralt ved, at Nordeuropa sender
penge til håndteringen ved de ydre grænser og så i øvrigt styrke grænsekontrol-
len i egne lande.
Kenneth Kristensen Berth konkluderede, at Dansk Folkeparti ikke var imod hele
forslaget, og at det f.eks. var en god idé at samarbejde om hjemsendelses-
aspektet, men i sin helhed var forslaget en papirtiger. Man skulle gerne nå dertil,
hvor man ikke alene kan bevogte grænserne, men også håndhæve dem og re-
turnere mennesker til deres hjemlande. Det var absurd at opbygge så stort et
system, der så ikke kan sende folk retur. Man måtte indse, at ordet asyl ikke
skal kunne åbne alle døre
ellers går Europa til grunde.
Udlændinge- og integrationsministeren
svarede, at der var lovgivning på om-
rådet såsom Schengens grænsekodeks og EU- og folkeretten. En dansk græn-
sebetjent ville kunne retsforfølges, og ministeren var med på, at der skulle være
fokus på, at der sprogbarrierer og forskellige kulturer. Fra hendes besøg ved
den tyrkisk-bulgarske grænse var det også hendes oplevelse, at man var op-
mærksom på at skabe en fælles forståelse. Ministeren foreslog Holger K. Niel-
sen at sende ham et skriftligt svar med scenariobeskrivelser af procedurer, hvis
der opstår problemer i samarbejdet ved grænserne.
Side 774
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Holger K. Nielsen
pointerede, at han trods indlysende udfordringer ikke ville gå
imod forhandlingsoplægget, for hvad var alternativet? Man var nødt til at få styr
på situationen. Hvilke personalegrupper skulle sendes til grænserne? Han tak-
kede ja til at modtage at modtage en beskrivelser af scenarier.
Kenneth Kristensen Berth
spurgte, om en dansk politibetjent, der er udstatio-
neres i Grækenland og forbryder sig mod noget, så skulle straffes i henhold til
græsk lovgivning.
Udlændinge- og integrationsministeren
svarede Holger K. Nielsen, at der var
tale om danske politifolk, der er trænet i grænsekontrol. Hvis en dansk betjent
begår noget kriminelt i Grækenland
f.eks. at slå en gammel dame ned
skal
sagen håndteres efter græsk ret, men opstår der problemer i arbejdssammen-
hæng, vil det være dansk lov, der gælder.
Den fungerende formand
konkluderede, at der ikke var et flertal imod regerin-
gens forhandlingsoplæg, idet kun Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet
havde ytret sig imod det.
Side 775
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Punkt 5. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
ændring af Rådets forordning (EU) nr. 2018/1806 om fastlæggelse af listen
over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved
passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis
statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede
Kongeriges udtræden af Unionen
Sagen forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik
på vedtagelse
KOM (2018) 0745
KOM (2018) 0745
bilag 1 (samlenotat)
EUU alm. del (18)
bilag 403 (kommenteret dagsorden)
Udlændinge- og integrationsministeren:
Jeg går nu videre til Kommissionens
forslag om ændring af visumforordningen, som jeg forelægger til orientering.
Jeg vil starte med at beklage, at udvalget først modtog samlenotat om sagen på
et sent tidspunkt. Men forhandlingerne om forslaget er også gået hurtigt på det
seneste.
Forslaget er en konsekvens af det forestående Brexit, hvor Storbritannien i for-
bindelse med deres udtræden af EU, skal betragtes som et tredjeland. Stats-
borgere fra tredjelande skal som udgangspunkt have
visum for at passere EU’s
ydre grænser. Det gælder derfor principielt også for statsborgere fra Storbritan-
nien, hvis de vil indrejse på EU-medlemsstaternes område efter den 29. marts i
år.
Kommissionen har foreslået, at statsborgere fra Storbritannien skal have visum-
frihed, når de rejser på korttidsophold til EU. Det er helt sædvanligt, at vi laver
gensidige aftaler om visumfrihed med tredjelande, som vi har tætte bånd til.
Forslaget lægger også op til, at skulle Storbritannien vende rundt på en tallerken
og indføre visumpligt for en eller flere af de 27 EU-medlemslande, ja, så vil EU
sætte tilsvarende visumpligt i værk over for Storbritannien. Regeringen støtter
Kommissionens forslag, og forslaget er også støttet af de øvrige 27 EU-
medlemslande. Jeg forventer en hurtig vedtagelse af forslaget.
Afsluttende orientering fra ministeren:
Til slut vil jeg kort orientere om to forordningsforslag, der netop er blevet frem-
sat. De skal ses som to nødvendige konsekvensforslag som følge af ETIAS-
forordningen, der blev vedtaget sidste år, og som opretter et europæisk system
vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse for tredjelandsstatsborgere, der er
Side 776
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
fritaget for visumpligt. Man er nu i gang med at få ETIAS-systemet implemente-
ret.
Der er tale om forslag, der lægger op til en ændring af retsakterne om de EU-
informationssystemer, som ETIAS trækker på for at sikre interoperabilitet med
ETIAS. Forslagene vil, når de bliver vedtaget, medføre ændringer i selve ETIAS-
forordningen og herudover ændringer i Schengeninformationssystemet (SIS),
visuminformationssystemet (VIS), ind- og udrejsesystemet (EES), Eurodac og
ECRIS-TCN. Forslagene ændrer ikke ved de adgange, der er skabt i hovedrets-
akterne.
Regeringen forholder sig naturligvis positiv over for de forslag, som er helt nød-
vendige tekniske konsekvensændringer for at få det fulde udbytte af ETIAS-
systemet.
Rasmus Nordqvist
bad ministeren uddybe, hvordan det hang sammen, at der
ikke var en ændret adgang til oplysninger i henhold til ETIAS, men man alligevel
sikrede en større interoperabilitet mellem systemerne, så flere har adgang til
oplysninger. Når man åbner for, at systemer arbejder sammen, åbner man også
for, at data flyder frem og tilbage mellem kontorer. Kom forslaget til forhand-
lingsoplæg?
Udlændinge- og integrationsministeren
svarede, at man søgte ét sted, så det
er én indgang. Det gav en nemmere håndtering af oplysninger. Der var altså
ikke tale om, at oplysninger bare flyder mellem kontorer.
Rasmus Nordqvist
spurgte, om ministeren i så fald kunne garantere, at der
qua de to forordninger ikke var nogle af disse meget personfølsomme data, der
kunne blive tilgået af personer/systemer, der ikke tidligere kunne se dem.
Udlændinge- og integrationsministeren
svarede, at der her udelukkende var
tale om en teknisk tilretning for at få systemet til at køre. Debatten om indholdet
var overstået.
Side 777
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
FO
Punkt 6. Brexit-retsakter på fiskeriområdet:
Fiskeriministeren:
Jeg vil forelægge Kommissionens to forslag til Brexit-
retsakter på fiskeriområdet. Begge punkter er til forhandlingsoplæg.
Begge forslag skal bidrage til at håndtere de konsekvenser, som et no deal-
scenarie vil kunne have for EU’s fiskeri –
altså den situation, hvor Storbritannien
forlader EU uden en aftale. Risikoen for, at der ikke indgås en aftale om en vel-
ordnet britisk udtræden af EU
et no deal-scenarie
er stigende. Det er derfor
nødvendigt at forberede sig på den situation
også selv om vi først og frem-
mest arbejder på, at vi ikke kommer i den situation.
Danmark er som bekendt et af de EU-lande med størst fiskeriaktivitet i britisk
farvand. Således stammede 40 pct. af volumen og 30 pct. af værdien i dansk
fiskeri fra fiskeri i britisk farvand. Det kan vi læse ud af tallene for perioden 2012-
2016. Derfor har regeringen også i lyset af de potentielle konsekvenser vedva-
rende understreget behovet for at sikre fortsat adgang til britisk farvand og fiske-
ressourcer i forbindelse med forhandlingerne om Storbritanniens udtræden af
EU.
Jeg skal beklage, at samlenotatet til disse to punkter er kommet så sent, men
det skyldes, at der er tale om en hastebehandling af forslagene. Der er meget
komprimerede processer i forhandlingerne, der kendetegner no deal-forslagene.
Tak for forståelsen i udvalget for, at vi arbejder under et stærkt tidsmæssigt
pres.
a) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring
af forordning (EU) 2017/2403 for så vidt angår fiskeritilladelser til
EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der
udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande
Mandat til indledning af forhandlinger med Europa-Parlamentet
KOM (2019) 0049
KOM (2019) 0049
bilag 1 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (18)
bilag 403 (kommenteret dagsorden)
Fiskeriministeren:
Forslaget om eksterne flåder vedrører den situation, hvor
Storbritannien i et no deal-scenarie måtte vælge at give fortsat farvandsadgang
til EU-27-fiskere i 2019. Det er bl.a. blevet nævnt af den britiske minister på fi-
skeriområdet, Michael Gove, og er i overensstemmelse med den aftale om fi-
skerimuligheder for 2019, som vi vedtog på rådsmødet i december 2018. I den-
ne situation skal man dog også håndtere, at Storbritannien bliver et tredjeland.
Side 778
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Forslaget forbereder denne situation ved at etablere hjemmel til at udstede tilla-
delser til gensidigt fiskeri, altså tilladelse for EU-27-fiskere til at fiske i britisk far-
vand og tilladelse for britiske fiskere til at fiske i EU-27-farvand. Ligeledes giver
forslaget mulighed for fortsatte bilaterale kvotebytter mellem EU-27-
medlemsstater og Storbritannien. Forslaget er begrænset til 2019.
Regeringen støtter formålet med Kommissionens forslag om at understøtte en
eventuel gensidig farvandsadgang mellem EU og Storbritannien i et no deal-
scenarie fuldt ud.
FO
Regeringens forhandlingsoplæg går ud på, at man fra dansk side
først og fremmest lægger vægt på, at der findes en løsning, der sikrer dan-
ske fiskere adgang til britisk farvand, og
tilslutter sig forslaget eller et kompromisforslag, der kan opnås enighed om,
som understøtter en eventuel gensidig farvandsadgang i et no deal-
scenarie.
Den fungerende formand
konkluderede, at der ikke var et flertal imod ministe-
rens forhandlingsoplæg, idet ingen partier havde ytret sig imod det.
b) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring
af forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår visse regler
vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det
Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union
Forelæggelse ved ministeren for fiskeri-, ligestilling og nordisk
samarbejde
Mandat til indledning af forhandlinger med Europa-Parlamentet
KOM (2019) 0048
KOM (2019) 0048
bilag 1 (samlenotat side 6)
EUU alm. del (18)
bilag 403 (kommenteret dagsorden)
Fiskeriministeren:
Forslaget om ændring af Den Europæiske Hav- og Fiskeri-
fond (EHFF) 2014-2020 vedrører den situation, hvor der i et no deal-scenarie
ikke er adgang til fiskeri i britisk farvand.
Forslaget giver mulighed for, at medlemsstaterne i et no deal-scenarie uden
adgang til fiskeri i britisk farvand kan støtte midlertidig oplægning af fartøjer.
Dette kan ske ved, at medlemsstaterne omdisponerer midler inden for rammer-
ne af de nationale EHFF-konvolutter. De midler, som Kommissionen forvalter
direkte, indgår ikke i forslaget. Der foreslås ikke afsat yderligere midler i EU-
budgettet.
Side 779
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Støtten kan gives til fiskere, som er væsentligt afhængige af adgang til britisk
farvand. Støtten vil maksimalt kunne gives for en periode på 9 måneder for hvert
fartøj.
Jeg vil understrege, at forslaget giver medlemsstaterne mulighed for støtte til
midlertidig oplægning i denne særlige situation, men der er på nuværende tids-
punkt ikke taget stilling til en eventuel anvendelse af muligheden i Danmark.
Regeringen er positiv over for Kommissionens forslag om at udvide muligheden
for at omdisponere EHFF-midler og yde tilskud til midlertidig oplægning i et
eventuelt no deal-scenarie uden gensidig adgang til fiskeri og fiskeressourcer.
Regeringen arbejder for, at midler fra den af Kommissionen direkte forvaltede
EHFF-pulje også kan omdisponeres til midlertidig oplægning i medlemsstaterne.
Endvidere støtter man fra dansk side ligesindede medlemsstaters ønske om en
højere EU-medfinansieringssats med henvisning til den helt ekstraordinære si-
tuation.
FO
Regeringens forhandlingsoplæg går således ud på, at man fra dansk side tilslutter
sig forslaget eller et kompromisforslag, der kan opnås enighed om, idet man fra
dansk side,
først og fremmest lægger vægt på, at der findes en løsning, der sikrer dan-
ske fiskere adgang til britisk farvand,
støtter den foreslåede udvidelse af muligheden for at omdisponere EHFF-
midler og yde tilskud til midlertidig oplægning i et eventuelt no deal-scenarie
uden gensidig adgang til fiskeri og fiskeressourcer,
arbejder for, at midler fra den af Kommissionen direkte forvaltede EHFF-
pulje kan omdisponeres til oplægningstiltag i medlemsstaterne, og
støtter ligesindede medlemslande, som måtte foreslå en højere EU-
medfinansieringssats til midlertidig oplægning med henvisning til den helt
ekstraordinære situation.
Den fungerende formand
konkluderede, at der ikke var et flertal imod ministe-
rens forhandlingsoplæg, idet ingen partier havde ytret sig imod det.
Side 780
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Punkt 7. Den årlige handelspolitiske redegørelse
Udenrigsministeren:
Da jeg var her i november forud for EU-handels-
ministermødet, orienterede jeg detaljeret om den handelspolitiske udvikling.
Desværre har situationen ikke forbedret sig siden. Tendensen til protektionisme
og unilateralisme fortsætter
på bekostning af markedsåbning og multilateralt
samarbejde. Det er meget bekymrende for en lille åben økonomi som den dan-
ske.
USA-Kina
Centralt står handelskrigen mellem USA og Kina, som skaber usikkerhed og
svækker den globale økonomiske udvikling. USA truer med at hæve tolden på
kinesiske varer til 25 pct. fra den 1. marts, hvis ikke Kina indfrier en række ame-
rikanske krav. Nogle af kravene drejer sig om, at Kina skal købe mere i USA
eksempelvis sojabønner
som under handelskrigen er blevet pålagt øget kine-
sisk told. Men andre krav går dybere og retter sig mod strukturelle reformer som
bedre beskyttelse af intellektuelle rettigheder eller tvungen teknologioverførsel.
Handelskrigen gør ondt på begge parter
dog mest på Kina, som aktuelt har
den laveste økonomiske vækst siden 1990. Kina er derfor interesseret i en afta-
le, men ikke for enhver pris. Man vil nok være parat til at købe mere i USA, men
næppe til grundlæggende at ændre den kinesiske økonomiske model. Omvendt
har handelskrigen også omkostninger for USA. Det er jo amerikanske forbruge-
re og virksomheder, der betaler den forhøjede told på kinesiske produkter. Og
brasilianske bønder sælger nu soja til Kina på bekostning af deres amerikanske
kolleger. Så der er pres på begge parter. Derfor er det nok sandsynligt, at der
på nogle områder kan findes løsninger, som kan deeskalere toldkrigen. Men
den grundlæggende strategiske kamp vil fortsætte de kommende år.
EU og Danmark kan komme under pres for at vælge side. Her er det vigtigt, at
EU sikrer sig manøvrerum til at kunne samarbejde med både USA og Kina på
en måde, som understøtter vores egne interesser
ikke mindst i forhold til at
bevare et velfungerende multilateralt handelssystem i WTO.
Man kan håbe, at de amerikansk-kinesiske forhandlinger fører til bedre generel-
le markedsvilkår i Kina. Men der er en risiko for, at en aftale primært kommer til
at gavne amerikanske og kinesiske interesser. Det vil være uheldigt for danske
og europæiske virksomheder, som så stilles ringere end amerikanske konkur-
renter. Det vil
gå imod WTO’s grundlæggende princip
om, at man ikke må give
begunstiget markedsadgang til udvalgte handelspartnere.
USA-EU
Side 781
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Heller ikke for det transatlantiske handelsforhold var 2018 et let år. Den 23.
marts indførte USA øget told på stål- og aluminiumsprodukter med henvisning til
national
sikkerhed. I EU’s optik var det et WTO-stridigt
forsøg på at beskytte
hjemlig industri mod konkurrence. Derfor rebalancerede EU handelsforholdet
med told på amerikanske produkter og anlagde sag i WTO.
Da præsident Trump derefter truede med at indføre biltold, begyndte skyerne for
alvor at trække sig sammen. Derfor var det positivt, at Juncker og Trump i juli
blev enige om en fælleserklæring om det transatlantiske handelsforhold og der-
med afværgede en eskalering af situationen. En fælles EU-USA- arbejdsgruppe
har siden da arbejdet på at operationalisere fælleserklæringen. På den bag-
grund oversendte den amerikanske administration i januar til Kongressen USA’s
prioriteter for en handelsaftale med EU. Tilsvarende sendte Kommissionen ud-
kast til forhandlingsdirektiver til Rådet om henholdsvis en aftale på industritold
og et regulatorisk samarbejde om såkaldte overensstemmelsesvurderinger. Bå-
de USA og EU har dermed taget skridt mod indledning af egentlige forhandlin-
ger. Der er dog stadig stor afstand mellem USA og EU i forhold til, hvilke områ-
der der konkret skal indgå i forhandlingerne.
En stor knast er, om landbruget skal med. På den ene side presser USA på for
bedre markedsadgang til EU, mens EU omvendt henviser til fælleserklæringen
fra juli, hvor landbrug
bortset fra soja
netop ikke nævnes. Rationalet var
dengang i EU’s optik en balance, hvor følsomme emner blev
udeladt. For USA
var det eksempelvis offentlige indkøb og geografiske betegnelser, mens land-
brug og fødevaresikkerhed kunne komplicere forhandlingerne for EU.
Billedet kompliceres yderligere af den amerikanske trussel om biltold. Den så-
kaldte 232-rapport, der skal undersøge, om import af europæiske biler og bildele
udgør en trussel mod USA's nationale sikkerhed, ventes i næste uge. Det vil
ikke kun være den tyske bilindustri, der bliver ramt, hvis USA gør alvor af tolden.
Bilindustrien består af komplekse værdikæder, som Danmark og mange andre
EU-lande er fuldt integrerede i.
EU har gjort det klart for USA, at eventuelle forhandlinger vil ophøre, hvis biltol-
den gennemføres. Endvidere vil en løsning på stål- og aluminiumstolden være
en forudsætning for afslutning af handelsforhandlingerne.
Jeg er samlet set derfor kun forsigtig optimist. Det er positivt og et stort skridt, at
vi er slået ind på en dialog- og forhandlingskurs. Men udsigten til mulig straftold
på biler og den kløft, der er imellem vores forventninger til handelsforhandlin-
gerne, giver samtidig anledning til afdæmpede forventninger.
Side 782
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Regeringens holdning er, at EU i troværdig opfølgning på fælleserklæringen skal
indlede afgrænsede forhandlinger med USA. Det er vigtigt at slå fast, at der ikke
er tale om at genoplive den omfattende handelsaftale TTIP med USA.
I bund og grund er der tale om at sikre Kommissionen fleksibilitet til at videreføre
en vanskelig handelspolitisk dialog med USA. I den forbindelse skal vi fra EU’s
side stå fast på egne økonomiske, handelspolitiske og multilaterale interesser
og principper. Det betyder bl.a., at vi skal være klar til at rebalancere samhande-
len igen, hvis Europa bliver pålagt straftold på biler og bildele. Den resolutte til-
gang var fornuftig i juni, og den kan blive nødvendig igen. Det vil fortsat være
afgørende, at EU-kredsen holder sammen og taler med én stemme, så vi ikke
står splittet over for USA.
Jeg vil under næste dagsordenspunkt vende tilbage til de to konkrete forhand-
lingsdirektiver og regeringens forhandlingsoplæg i den forbindelse.
WTO
I november redegjorde jeg for de udfordringer, som WTO står over for. Jeg vil i
dag derfor blot nævne enkelte forhold, som vil have regeringens særlige op-
mærksomhed i 2019.
WTO’s mest akutte problem er fortsat USA’s blokering af udnævnelsen
af nye
dommere til appelorganet i WTO’s tvistbilæggelsessystem. Findes der ikke en
løsning, bryder tvistbilæggelsessystemet sammen ved udgangen af 2019, når to
af de tre tilbageværende dommere fratræder. Det vil skabe usikkerhed om den
videre håndhævelse af WTO’s regelsæt.
WTO’s øvrige udfordringer
handler i sær om mangelfuld overholdelse af WTO-
forpligtelser og begrænsede fremskridt i forhandlingssporet. Forhandlingerne
om fiskerisubsidier ventes at blive meget vanskelige, hvis man skal nå målsæt-
ningen om en aftale i december 2019. WTO-forhandlingerne er desuden udfor-
dret af, at en række WTO-medlemmer kun ønsker at forhandle emner fra den
gamle Dohadagsorden fra 2001. Heroverfor står andre
som EU
der ønsker
at inddrage såkaldte nye emner som eksempelvis e-handel.
Derfor er det positivt, at nogle WTO-medlemmer, herunder EU, arbejder i min-
dre grupper for at nå resultater på vigtige områder som e-handel, investerings-
lettelse og national regulering af tjenesteydelser. Meget tyder på, at det kan væ-
re vejen frem for at sikre WTO’s relevans og effektivitet, når udsigt til konsensus
er umulig. Det er på den baggrund glædeligt, at 48 WTO-medlemmer på World
Economic Forum i Davos besluttede at indlede forhandlinger om nye globale
regler for e-handel.
Side 783
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Men en enkelt svale gør ingen sommer
og en mulig aftale om e-handel redder
ikke WTO. Vi må erkende, at situationen er meget alvorlig. EU er på mange
måder enig med USA i, at WTO-reglerne rummer begrænset mulighed for at
adressere unfair kinesisk handelspraksis. Men problemerne bør løses ved at
styrke og forbedre WTO, ikke ved at nedbryde organisationen. For det bør være
i alles interesse med fælles handelspolitiske spilleregler. Regeringen støtter der-
for Kommissionens indsats for at modernisere WTO-systemet, så det i højere
grad bliver i stand til at håndtere de nye udfordringer.
EU’s bilaterale
frihandelsforhandlinger
I lyset af det globalt set lidt dystre handelspolitiske billede er det positivt, at EU
fortsat arbejder aktivt i et bilateralt spor med gode konkrete resultater til følge.
Det var en rigtig god nyhed for danske virksomheder og forbrugere, at frihan-
delsaftalen mellem EU og Japan trådte i kraft den 1. februar. Aftalen betyder, at
90 pct. af al told mellem de to økonomier nu er blevet reduceret til 0, mens også
en række andre handelsbarrierer bliver fjernet. Beregninger fra Dansk Industri
viser, at dansk eksport til Japan kan stige 30-50 pct. ved fuld implementering af
aftalen. Nok så vigtigt sender Japanaftalen et vigtigt politisk signal om fortsat
vilje til frihandel og åbenhed.
Der har også været god fremdrift i bestræbelserne på at indgå bilaterale aftaler
med ASEAN-landene. I 2018 blev der opnået enighed om frihandels- og inve-
steringsbeskyttelsesaftaler med
EU’s to største handelspartnere i ASEAN: Sin-
gapore og Vietnam. Aftalerne med Singapore forventes godkendt i Europa-
Parlamentet i denne måned. Herefter kan frihandelsaftalen hurtigt træde i kraft,
mens investerings-beskyttelsesaftalen skal ratificeres af medlemsstaterne. Jeg
håber, at aftalerne med Vietnam kan underskrives i løbet af dette forår.
Det er også godt nyt, at EU i 2018 indledte forhandlinger med Australien og
New Zealand. Forhandlingerne er kommet godt fra start og kan forhåbentlig
færdiggøres hurtigt. Også en moderniseret handelsaftale med Mexico kom poli-
tisk på plads, og den vil forhåbentlig kunne træde i kraft i år. Til gengæld nåede
vi ikke helt så langt med Mercosur, som vi gerne ville, men der forhandles fort-
sat på at sikre EU dette vigtige fodfæste i Sydamerika.
EU har siden 2012 forhandlet en investeringsaftale med Kina for at øge mar-
kedsadgangen for europæiske investeringer og forbedre beskyttelsen. Det er
svære forhandlinger, da det især er Kina, som skal lukke op for markedsadgang.
EU forhandler også med Kina om en aftale om gensidig beskyttelse af et antal
geografiske betegnelser, heriblandt Danablu. Forhandlingerne har stået på si-
den 2010 og er tæt på afslutning. Om det lykkes at indgå en aftale i 2019 er dog
for tidligt at sige.
Side 784
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Investeringsområdet
Ud over disse investeringsaftaler vil jeg fremhæve yderligere et antal emner på
investeringssiden:
I januar fremsendte EU sit forslag til reform af investor til stat-tvistbilæggelses-
systemet til
FN’s Kommission
for International Handelsret, UNCITRAL. Forsla-
get er en udmøntning af ideen om en multilateral investeringsdomstol efter ICS-
principperne (Investment Court system) med øget transparens og faste, uaf-
hængige dommere. Regeringen har bakket op om initiativet gennem Danmarks
medlemskab af UNCITRAL. Forslaget
som altså nu har fundet vej i et multila-
teralt FN-spor
skal diskuteres i UNCITRAL i april i år.
Belgien anmodede i 2017 EU-Domstolen om en udtalelse med hensyn til den
EU-retlige medholdelighed af CETA-aftalens tvistbilæggelsesmekanisme. Dom-
stolens udtalelse ventes i løbet af foråret. Foreløbig har vi den 29. januar fået
Generaladvokatens udtalelse, som giver de øvrige medlemsstater og Kommis-
sionen fuldt medhold.
EU-Domstolen slog med Achmeadommen i marts 2018 fast, at investor-stat-
voldgiftsbestemmelser i bilaterale investeringsbeskyttelsesaftaler mellem EU-
lande er i strid med EU-retten. Investor-stat-tvister inden for EU skal i stedet
indbringes for nationale domstole. På baggrund af Achmeadommen er med-
lemsstaterne og Kommissionen blevet enige om at afvikle de omkring 200 eksi-
sterende intra-EU-investeringsbeskyttelses-aftaler. Danmark har fortsat syv bila-
terale investeringsbeskyttelsesaftaler med andre EU-lande.
Afrunding
Alt i alt må vi konstatere, at den regelbaserede handelsorden blev udfordret i
2018, hvor magt i mange tilfælde betød mere end regler. Men samtidig formåe-
de EU at drive en ambitiøs europæisk handelspolitik med gode resultater for
europæisk virksomheder og forbrugere. Den skal vi arbejde aktivt for bliver vide-
reført også af den nye Kommission. WTO-reform, USA og Kina vil fortsat præge
den handelspolitiske dagsorden i 2019. Også eventuelle forhandlinger med
Storbritannien om det fremtidige handelsforhold vil kunne trænge sig på, men
det vil jeg undlade at spekulere i her i dag. Nu er jeg interesseret i at høre jeres
bemærkninger og vurderinger af, hvor EU’s handelspolitik bør bevæge sig hen.
Peter Hummelgaard Thomsen
var enig i bekymringen over handelskrige, men
hvad mente regeringen om at screene investeringer fra f.eks. Kina og være me-
re påpasselig med frasalg af kritisk infrastruktur inden for rammerne af handels-
relationerne mellem landene? Man skulle holde tungen lige i munden for ikke at
blande de to ting sammen som en del af det samlede billede af en sværere
handelsrelation.
Side 785
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Udenrigsministeren
var enig i, at det var noget, der skulle holdes et vågent øje
med. Regeringen havde sideløbende med EU-sporet igangsat et tværministeri-
elt arbejde med det formål at undersøge, hvorvidt man skal have en generel
screeningsmekanisme i Danmark. Rådet og Parlamentet var enige om en fælles
overordnet ramme for investeringsscreening, og der var først og fremmest tale
om en mekanisme for informationsudvikling. Regeringen ville oprette et nationalt
kontaktpunkt inden for erhvervsministerens ressort. Beslutningen om at screene
investeringer ville forblive et nationalt anliggende.
Side 786
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
FO
Punkt 8. Forhandlingsdirektiver vedrørende handelsaftaler med USA:
Udenrigsministeren:
Jeg vil nu forelægge to sager til forhandlingsoplæg. Som
nævnt under redegørelsen drejer det sig om at give Kommissionen bemyndigel-
se til at indlede forhandlinger med USA om afskaffelse af industritold og samar-
bejde om overensstemmelsesvurderinger. Rådet ventes at skulle tage stilling
hertil i løbet af de kommende uger.
Generelt støtter regeringen Kommissionens bestræbelser på at fastholde en
konstruktiv dialog med USA med udgangspunkt i Juncker/Trump-erklæringen fra
juli 2018. Regeringen støtter også, at Kommissionen som led heri søger resulta-
ter på områder, hvor der kan opnås enighed.
Den handelspolitiske dialog mellem USA og EU er bredere end de to områder,
hvor der nu er fremlagt udkast til forhandlingsdirektiver. Der pågår bl.a. også en
dialog om styrket samarbejde på en række regulatoriske områder, herunder læ-
gemidler, medicinsk udstyr og cybersikkerhed. Men de to direktiver repræsente-
rer spor, som synes modne til egentlige forhandlinger, og hvor Kommissionen
har behov for mandat.
Indledning af forhandlinger på disse to afgrænsede områder vil være et positivt
skridt i retning af stabilisering. Samtidig har EU og Danmark en væsentlig øko-
nomisk interesse i de to aftaler, der vil være til gavn for særligt små og mellem-
store virksomheder.
Jeg vil ikke berøre den bredere handelspolitiske kontekst, som jeg jo under det
tidligere dagsordenspunkt redegjorde grundigt for.
a) Afskaffelse af told på industrivarer
Tidlig forelæggelse
KOM (2019) 0016
KOM (2019) 0016
bilag 2 (revideret samlenotat)
EUU alm. del (18)
bilag 403 (kommenteret dagsorden)
Udenrigsministeren:
Lad mig starte med Kommissionens forslag til forhand-
lingsdirektiv til indledning af forhandlinger med USA om afskaffelse af told på
industrivarer, som jeg forelægger til forhandlingsoplæg.
Der lægges i direktivet op til en gensidig afskaffelse af told på industrivarer efter
gradvis udfasning inden for en kort tidshorisont. Med industrivarer forstås alle
varer med undtagelse af dem, der står nævnt i bilag I til WTO-aftalen om land-
Side 787
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
brug. Dette betyder, at fisk og fiskeprodukter indgår. Der lægges endvidere op
til, at EU i forhandlingerne tager hensyn til amerikansk følsomhed i forhold til
visse bilprodukter. Desuden foreslås, at EU bør søge en aftale med USA om
oprindelsesregler, der kan lede til en lettelse af handelen mellem parterne.
I direktivudkastet foreslås etablering af en institutionel struktur for aftalens im-
plementering og en tvistbilæggelsesmekanisme. Det understreges, at EU vil
suspendere forhandlingerne, såfremt EU pålægges biltold, og at stål- og alumi-
niumstolden skal være afviklet inden forhandlingernes afslutning. Regeringen
støtter denne tilgang, herunder at der tages de nødvendige skridt for at beskytte
egne interesser i tilfælde af, at USA indfører toldforhøjelser på europæisk bilin-
dustri.
Som jeg var inde på under sidste dagsordenspunkt, er det amerikanske mandat
bredere og omfatter bl.a. landbrug. Som udgangspunkt ønsker EU ikke at afvige
fra den fælles Trump/Juncker-erklæring, som altså ikke nævner landbrug.
Kommissionen vil selvsagt være bundet af det mandat, som Rådet giver i direk-
tivet til alene at fokusere på industrivarer.
Jeg vil i den sammenhæng gerne understrege, at der ikke er tale om omfatten-
de og ambitiøse frihandelsforhandlinger med den dybde og bredde, vi normalt
arbejder for. Dertil er de handelspolitiske omstændigheder for specifikke.
USA er et vigtigt eksportmarked for Danmark
det største uden for EU
og en
nær politisk partner, trods vores forskellige syn på handelspolitikken. En han-
delsaftale, hvor vi fjerner tolden på industrivarer, vil derfor være til stor fordel for
danske virksomheder og danske forbrugere. Kommissionen estimerer, at EU’s
samlede vareeksport til USA vil stige 10 pct. som følge af aftalen.
FO
Regeringen vil på den baggrund arbejde for et resultat, der styrker samhandlen,
herunder fremmer danske kommercielle interesser.
Regeringen lægger vægt på, at aftalen er i overensstemmelse med WTO’s reg-
ler og forpligtelser, og at EU-enighed opretholdes i forhandlingerne med USA.
Regeringen støtter på den baggrund rådsafgørelse med tilhørende forhand-
lingsdirektiver, der bemyndiger Kommissionen til at indlede forhandlinger med
USA om afskaffelse af told på industrivarer. Jeg vil naturligvis løbende orientere
udvalget om fremdriften i forhandlingerne.
Rasmus Nordqvist
ville gerne forstå, om man i forhandlingerne med USA øn-
skede at nå dertil, hvor partnerne var nået i TTIP-forhandlingerne, før præsident
Trump begyndt at lege handelskrig. Eller var målet at nå til endnu lempeligere
Side 788
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
handelsvilkår? EU har krav inden for områder som for klima, miljø, forbrugerbe-
skyttelse, sundhed etc. Hvor højt kom de til at stå på dagsordenen i forhandlin-
gerne?
Udenrigsministeren
anså det for vigtigt for EU at stabilisere handelsforholdet
med USA. En stabilisering hvilede først og fremmest på en vilje til at følge op på
den erklæring, som Juncker og Trumps erklæring fra juli 2018. Hvis EU ikke
fulgte op på den, ville risikoen for få indført told på biler og for at stå en handels-
krig blive endnu større. EU skulle selvfølgelig også beskytte egne interesser og
principper, så derfor forsøgte man at rebalancere handelsforholdet efter den
amerikanske ståltold. Der var tale om at lave en ny aftale med en 0-told på om-
rådet. Det ville dog ikke blive nemt.
Rasmus Nordqvist
bemærkede, at der blev brugt forskellige begreber: At reba-
lancere betyder at gå tilbage til, hvor man var, før Trump begyndte at lege med
toldkrig, og at stabilisere var vel heller ikke at gå videre. Han var bekymret for, at
stramme regler inden for eksempelvis miljø, sundhed, forbrugerbeskyttelse etc.
ikke ville blive en del af diskussionen med amerikanerne. Han ville gerne give
mandat til en rebalancering
altså, at man når tilbage til det stadie, man var
nået til i forhandlingerne, før Trump kom til. Hvis der var tale om en bredere
handelsaftale mellem USA og EU, ville han gerne have flere detaljer.
Udenrigsministeren
forklarede, at rebalanceringen handlede om, at amerika-
nerne havde indført ståltolden, hvorfor EU indførte en modtold. Nu gik man i
gang med det specifikke område som opfølgning på Trump/Juncker-erklæringen
i arbejdet mod en 0-told.
Den fungerende formand
konkluderede, at der ikke var et flertal imod regerin-
gens forhandlingsoplæg, idet ingen partier havde ytret sig imod det.
[NB:
Efter behandlingen af punkt 8 a og b var afsluttet, oplyste Enhedslisten, der
var forhindret i at være til stede under punktet, at de ikke kunne støtte regerin-
gens forhandlingsoplæg. Det fremgår ikke af beslutningsreferatet fra mødet].
Side 789
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
b) Overensstemmelsesvurderinger
Tidlig forelæggelse
KOM (2019) 0015
KOM (2019) 0015
bilag 2 (revideret samlenotat)
EUU alm. del (18)
bilag 403 (kommenteret dagsorden)
Udenrigsministeren:
Jeg vil nu forelægge forhandlingsoplægget om indledning
af forhandlinger med USA om overensstemmelsesvurderinger.
Overensstemmelsesvurderinger er en teknisk proces, der vurderer om en vare
er i overensstemmelse med relevant lovgivning og standarder, før det kan sæl-
ges på markedet. EU og USA har i dag hver deres procedure til at sikre, at varer
lever op til gældende produktkrav. Forskellene i procedurerne medfører øgede
omkostninger og byrdefulde administrative processer uden nødvendigvis at for-
bedre produkternes sikkerhed.
Formålet med en aftale er at øge den bilaterale samhandel ved at reducere om-
kostningerne ved overensstemmelsesvurderinger. Dette vil først og fremmest
ske gennem gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurderingsresultater
fra tests gennemført af henholdsvis amerikanske og europæiske organer. Her-
udover lægger Kommissionen op til at strømline processerne og fjerne overlap-
pende krav, hvilket der under forhandlingerne vil skabes mere klarhed over. Det
er i den sammenhæng vigtigt for regeringen, at et højt beskyttelsesniveau beva-
res til fulde.
Aftalen vurderes særlig at være til gavn for små og mellemstore virksomheder,
som rammes uforholdsmæssigt hårdt af de eksisterende forhold.
FO
Regeringen støtter på den baggrund rådsafgørelse med tilhørende forhandlingsdi-
rektiver, der bemyndiger Kommissionen til at indlede forhandlinger med USA om
overensstemmelsesvurderinger.
Den fungerende formand
konkluderede, at der ikke var et flertal imod regerin-
gens forhandlingsoplæg, idet ingen partier havde ytret sig imod det.
[NB:
Efter behandlingen af punkt 8 a og b var afsluttet, oplyste Enhedslisten, der
var forhindret i at være til stede under punktet, at partiet ikke kunne støtte rege-
ringens forhandlingsoplæg. Det fremgår ikke af beslutningsreferatet fra mødet].
Konsultér punkt 8 a for den samlede dialog om punkterne 8 a og 8 b.
Side 790
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Punkt 9. Rådsmøde nr. 3673 (udenrigsanliggender) den 18. februar 2019
EUU alm. del (18)
bilag 403 (kommenteret dagsorden)
Udenrigsministeren:
Jeg vil nu forelægge rådsmødet for udenrigsanliggender
den 18. februar 2019. Punkterne på dagsordenen forelægges til orientering.
Uden for rådsmødedagsordenen forelægges dagsordenspunkt 4 vedrørende
Den Europæiske Fredsfacilitet til orientering. De punkter, jeg ikke nævner, kan
vi naturligvis drøfte, hvis I ønsker det.
1. Ukraine
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3673
bilag 1 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (18)
bilag 340 (udvalgsmødereferat side 279,
senest behandlet i EUU 16/11-18)
Udenrigsministeren:
Ukraine er på dagsordenen for rådsmødet på dansk ini-
tiativ. Jeg vil desuden sammen med min ukrainske kollega Pavlo Klimkin være
vært for et morgenmadsmøde med EU-kollegaerne før rådsmødet. Morgenma-
den er en god anledning at blive opdateret af Klimkin om den seneste udvikling.
EU-drøftelsen vil fokusere på to ting: For det første hvordan EU hjælper Ukraine
mod Ruslands aggressive adfærd; og for det andet hvordan EU
med den rette
blanding af støtte og pres
bidrager til at holde dampen oppe i Ukraines re-
formproces.
Lad mig starte med at orientere udvalget om mit besøg i Ukraine og havnebyen
Mariupol sammen med min ukrainske og min tjekkiske kollega den 29. januar.
Mariupol ligger få kilometer fra frontlinjen i det østlige Ukraine og ud til Azovha-
vet. Byen er hårdt ramt af Ruslands fortsatte aggression og chikane mod skibs-
farten. Det gjorde et stærkt indtryk at se en tidligere pulserende havneby ligge
nærmest helt stille hen.
Det var Mariupol, der var destinationen for de tre små ukrainske flådefartøjer,
der den 25. november blev angrebet af russiske krigsskibe, og hvis mandskaber
24 sømænd
fortsat er illegalt tilbageholdt af Rusland. Det bedste ville selv-
følgelig være, at sømændene frigives som et resultat af den igangværende
mægling, som særlig Tyskland og Frankrig står bag. Men vi ser ingen russisk
imødekommenhed. Jeg vil på rådsmødet skubbe på for nye EU-sanktioner mod
Rusland, hvis ikke de 24 sømænd frigives snart, og Rusland retter ind i Azov.
Sanktioner kræver enstemmighed.
Side 791
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Det ser i øvrigt ud til, at det danske synspunkt nu begynder at vinde opbakning.
Flere centrale lande har i de sidste 24 timer bekræftet deres støtte til vores initi-
ativ. Det kan derfor ikke helt udelukkes, at vi allerede inden rådsmødet står i en
situation, hvor der er enighed om sanktioner
altså i løbet af næste uge. Det vil
være et stærkt resultat for vores resolutte tilgang til spørgsmålet, så det vil jeg
selvfølgelig skubbe yderligere på for.
Jeg vil også opfordre til, at EU gør mere for at støtte denne del af Ukraine. Rus-
land må ikke få held til at få Mariupol og regionen i knæ. Fra dansk side går vi
foran med humanitær bistand, yderligere støtte til international OSCE-
overvågning og kapacitetsopbygning af den ukrainske flåde. Sammen med EU-
Kommissionen ser vi på nye indsatser i regionen.
Reformdagsordenen og de kommende præsident- og parlamentsvalg i Ukraine
bliver et centralt emne på rådsmødet. For at sætte den rette ramme om denne
debat har Danmark stået bag et indspil til drøftelsen.
17 EU-lande har tilsluttet sig det endelige indspil.
Hovedbudskabet er, at EU skal bistå Ukraine, som har valgt et europæisk spor
drevet af fortsatte reformer, især inden for antikorruption. Valgene skal være frie
og fair. Her spiller det ukrainske civilsamfund og de frie uafhængige medier en
vigtig rolle.
Vores store engagement i Ukraine bilateralt og multilateralt, herunder vores le-
derskab på EU’s antikorruptionsprogram,
giver os en unik platform til at være
dagsordenssættende i EU-kredsen, når det gælder Ukraine. Og det er vi.
Kenneth Kristensen Berth
spurgte, hvad regeringen forestillede sig, der ville
ske efter det ukrainske valg? Hvordan så man et samarbejde for sig med de to
brogede kandidater?
Udenrigsministeren
sagde, at man afventede valget. Ønsket om at gå lidt vide-
re ad sanktionssporet handlede om at sende et signal til russerne om ikke at
blande sig i den demokratiske proces. Selv mente han, at det ville være godt at
signalere det på forhånd for at forebygge et russisk forsøg på at forpurre valget.
Man måtte efter et frit og demokratisk valg så finde ud af, hvordan man skulle
forholde sig til den, der løb af med sejren. EU-indsatsen var i høj grad rettet mod
korruption
en afgørende indsats, hvis man ville øge tilliden til styret.
Kenneth Kristensen Berth
bakkede fuldt op om at sætte ind over for korruptio-
nen. Det ville måske blive endnu vigtigere fremover at dømme ud fra det, han
læste om nogle af kandidaterne.
Side 792
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
2. Afrikas Horn
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3673
bilag 1 (samlenotat side 4)
EUU alm. del (17)
bilag 984 (udvalgsmødereferat side 1185,
senest behandlet i EUU 22/6-18)
Ministeren havde ingen bemærkninger til dette punkt.
3. Venezuela
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3673
bilag 1 (samlenotat side 6)
Udenrigsministeren:
På rådsmødet vil der også være en drøftelse af situatio-
nen i Venezuela. EU har længe opfordret Maduro-regimet til at respektere de
demokratiske principper, som er foreskrevet af landets forfatning, og standse
den voldelige undertrykkelse af oppositionen. Men regimet er gået videre i sit
magtmisbrug ved f.eks. at nedsætte en regimeloyal forfatningsforsamling i et
forsøg på at forbigå parlamentet, og man har valgt at undertrykke frem for at
forhandle med oppositionen. Regimets korruption og underminering af demokra-
tiet har medført en alvorlig politisk, økonomisk og humanitær krise.
Maduro blev udråbt som vinder af det såkaldte valg i maj 2018, men det var et
valg, som savnede enhver form for demokratisk legitimitet. Det anerkendtes da
heller ikke af hverken Venezuelas parlament, Danmark, EU eller hovedparten af
verdenssamfundet. På den baggrund
og i overensstemmelse med landets
forfatning
udnævnte det venezuelanske parlament den 23. januar sin formand
Juan Guaidó
til midlertidig præsident. USA, Canada og størstedelen af de
latinamerikanske lande anerkendte allerede i forrige uge Guaidós rolle som mid-
lertidig præsident. Søndag talte jeg i telefon med Guaidó, hvor jeg udtrykte rege-
ringens opbakning til ham og til det venezuelanske folks ønske om frihed og
demokrati.
Mandag anerkendte jeg
på lige fod med bl.a. Frankrig, Tyskland, Spanien og
Holland
Guaidó som midlertidig præsident med det formål at udskrive og af-
holde et demokratisk og frit præsidentvalg. Kort efter udsendte 19 EU-lande,
herunder Danmark, en fælleserklæring, der udtrykte klar støtte til Guaidó. Siden
har Malta og Irland fulgt trop. Danmark
og mig personligt
pressede ellers
hårdt på for en fælles EU-28-erklæring. Det lykkedes desværre ikke. Derfor var
vi også en af drivkræfterne bag fælleserklæringen.
Side 793
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
På rådsmødet forventer jeg en drøftelse af, hvordan EU bedst støtter op om den
videre proces hen imod en fredelig og demokratisk løsning på krisen i Venezue-
la. EU har allerede taget initiativ til at etablere en international kontaktgruppe,
der skal fremme dialog mellem parterne. Gruppen mødtes for første gang i Mon-
tevideo i går med Mogherini og Uruguays præsident som værter.
EU har også ydet en betydelig humanitær indsats over for de nødlidende vene-
zuelanere. Desværre besværliggøres indsatsen af, at regimet ikke vil anerken-
de, at der er tale om en humanitær krise, som kræver hjælp udefra. Endelig har
EU lagt pres på for, at man vender tilbage til demokratiet ved at indføre målret-
tede sanktioner imod regimet.
Fra dansk side vil vi lægge vægt på vigtigheden af, at EU fastholder presset på
Maduro og støtter op om politiske processer, der kan lede til et frit og troværdigt
nyt præsidentvalg.
Holger K. Nielsen
undrede sig over den danske regerings tidlige anerkendelse
af Juan Guaidó, for det er ikke sædvane at anerkende en politiker, der udnæv-
ner sig selv som præsident. Var man sikker på, at Guaidó kunne bringe en de-
mokratiseringsproces fremad, var det o.k., men der var mange risici forbundet
med det. Amerikanerne havde indtil nu holdt sig i skindet. Havde EU og Guaidó
bedt dem om ikke at intervenere? Hvis USA ville intervenere militært, kunne
man så regne med, at regeringen og EU ville protestere højlydt? Var ministeren
ikke enig i, at det ville være uhensigtsmæssigt med amerikansk indblanding af
hensyn til oppositionen i Venezuela og på baggrund af de blodige erfaringer
med den militær indblanding i Latinamerika?
Udenrigsministeren
understregede, at det ikke var personen Juan Guaidó,
man havde anerkendt fra dansk side, men hans position som formand for den
demokratiske nationalforsamling og hans rolle som midlertidig præsident. I lan-
det forfatning i paragraf 223 står der, at hvis der ikke er valgt en præsident, er
parlamentet det eneste legitime demokratiske organ. Der skal udpeges en for-
mand, og formanden har den ene opgave at sørge for, at der kommer et demo-
kratisk valg. Ministeren var enig i, at det var en dilemmafyldt situation, men for
første gang i mange år så det ud til, at man fulgte forfatningens ordlyd, og at der
var mulighed for at samle oppositionen. Man skulle skabe en balance, så man
undgik et blodbad. Det var vigtigt at holde lyskeglen på den midlertidige præsi-
dent, for gjorde man ikke det, ville han komme i alvorlige problemer. Som det
var nu, måtte han end ikke vide, hvor hans familie overnatter, og den samtale,
ministeren havde haft med Guaidó, var først kommet i stand efter flere forgæves
forsøg
bl.a. på grund af frygt for aflytning. Det forekom ministeren at være af-
gørende at følge trit med de demokratiske kræfter og ikke begynde at tale om
Side 794
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
dialog mellem Maduro og Guaidó. Det var tid til et skifte, og det var i den ret-
ning, man havde prøvet at trække så mange europæiske lande som muligt.
Desværre var ikke alle de europæiske lande klar til at støtte den retning
bl.a.
på grund af interne regeringsanliggender
men det var lykkedes at få bred op-
bakning til en fælles erklæring.
Ministeren konkluderede, at han ikke vidste, hvad det ville ende ned. Man skulle
huske på, at det ikke alene var et spørgsmål om at undgå en borgerkrig, men
også om at stoppe en katastrofe: Igennem det seneste år havde borgerne i lan-
det oplevet store vægttab på grund af mangel på mad, og 3,5 millioner menne-
sker var flygtet. Ministeren mente, at mange internt i militæret var klar til at skifte
side, men den øverste del var gennemkorrupt og havde udnyttet befolkningen
på en måde, så de nok havde svært ved at se en fremtid, hvis de skiftede side.
Han anså det for positivt, at amerikanerne havde meldt ud, at alle var på en
sanktionsliste, som de kunne blive slettet fra, hvis de skiftede side. Han mente i
øvrigt ikke, at amerikanerne havde nogen som helst interesse i at involvere sig
militært. De forsøgte at lægge så stort et pres på som muligt for at sige, at situa-
tionen var alvorlig, og at de var på den demokratiske oppositions side. At Dan-
mark og andre lande valgte at anerkende den midlertidige præsident, ligesom
amerikanerne gjorde, var ikke det samme som at være enige med amerikanerne
på alle punkter i sagen.
Holger K. Nielsen
hævdede, at Danmark netop havde anerkendt personen
Guaidó. Det var først, da han kom frem, at man havde fremhævet muligheden
for en formand for nationalforsamlingen. Ham bekendt skulle der udskrives præ-
sidentvalg inden for 3 dage ifølge forfatningen. Den politiske argumentation for
personen var mere interessant: Man satsede på en person, der tilsyneladende
havde folkelig opbakning og blev leder af en folkelig opstand imod et forbryde-
risk regime. Her skulle man være sikker på, at han var den rigtige. Var det sik-
kert, at Guaidó ville sætte en demokratiseringsbølge i gang, der var en forud-
sætning for anerkendelsen af ham fra EU’s og fra Danmarks side?
Holger K. Nielsen syntes i øvrigt, at det var underligt, at ministeren ikke kom
med en mere klar respons. Det vigtigste var at få regimet væk, og det var kon-
traproduktivt, når amerikanere som sikkerhedsrådgiver John Bolton raslede med
sablen. Det svækkede oppositionen i Venezuela. Med direkte sammenligning til
Irak, spillede Maduro på, at der var tale om et amerikansk statskup sat i værk for
at få fat på landets olie. Man skulle altså bede amerikanerne om at holde deres
mund, og der skulle lukkes ned for risikoen for militær intervention. Det var vig-
tigt at sige fra
navnlig når man så på, hvad USA tidligere havde begået af svi-
nestreger i Latinamerika.
Side 795
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Udenrigsministeren
sagde, at katten jo var ude af sækken. Dagen før havde
han talt med Bolton, der var var meget bevidst om den komplicerede amerikan-
ske historie i området. Men situationen var nu anderledes, for en stor del af det
berørte område og lande omkring bakkede op om linjen: stop i undertrykkelsen
fra det socialistiske styrke, ingen militære indgreb, men Guaidó. Der var også en
meget markante holdning om, at forhandlinger mellem Guaidó og Maduro ikke
var en mulighed. Ministeren advarede mod et militær indgreb, men bestræbel-
serne gik jo netop også på at undgå det. Guaidó var den, der havde turde tage
handsken op, og intet historik tydede på, at han ikke skulle være den rigtige.
Guaidó, der trods frygt for at blive fængslet modigt stillede sig op på papkassen
og tog kampen op, var afhængig af, at lyskeglen blev rettet mod ham.
Ministeren var tilfreds med den store opbakning, der var til Guaidó fra europæ-
isk side, men det var endnu ikke afgjort, hvordan situationen ville ende. Nu og
her var det vigtigst at bakke op om Venezuelas parlament, det eneste legitime
demokratiske organ i landet, og dets ret til at udpege en midlertidig præsident.
Guaidó havde ikke antydet, at han selv ville stille op, men han sad med opgaven
om at sørge for, at der kom et valg.
4.
EU’s udenrigsrepræsentants forslag om en europæisk fredsfacilitet
Sagen er ikke på dagsorden for rådsmødet den 18. februar 2019/Status
Rådsmøde 3673
bilag 1 (samlenotat side 8)
Ministeren havde ingen bemærkninger til dette punkt.
Side 796
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
5. Syrien
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3673
bilag 2 (suppl. samlenotat)
EUU alm. del (17)
bilag 691 (udvalgsmødereferat side 818,
senest behandlet i EUU 13/4-18)
Udenrigsministeren:
Drøftelsen om Syrien vil have fokus på den seneste ud-
vikling og Syrienkonferencen i Bruxelles den 13.-14. marts i år.
Jeg er lige kommet tilbage fra udenrigsministermødet i Washington DC i Koaliti-
onen mod ISIL. Vi drøftede bl.a. den seneste udvikling i Syrien, der har været
præget af USA’s beslutning om at trække sine tropper i det nordøstlige Syrien
tilbage. Der er fortsat mange ubekendte. Regeringen hæfter sig dog ved, at man
fra amerikansk side har lagt vægt på en velordnet tilbagetrækning, og at der
pågår en intens dialog mellem USA og Tyrkiet.
I den dialog ved vi, at USA arbejder for at sikre, at De Syriske Demokratiske
Styrker, SDF, som har været en central samarbejdspartner i Den Globale Koali-
tion mod ISIL, ikke bliver angrebet, når USA har trukket sig ud. Det støtter vi op
om, hvilket jeg også gjorde klart på mødet i Washington. EU har også udtrykt en
klar forventning til Tyrkiet om, at de udviser tilbageholdenhed i det nordøstlige
Syrien og ikke udfører militære operationer, som kan skabe ustabilitet og svæk-
ke kampen mod ISIL. Den besked vil vi selvfølgelig fastholde.
Overordnet forventer jeg, at vi på rådsmødet enes om, at EU fortsat skal arbejde
for at skabe fremdrift i den politiske proces
bl.a. ved at lægge politisk og øko-
nomisk pres på det syriske regime for reelt at engagere sig forhandlingerne. Jeg
forventer også, at der vil være generel enighed om at fastholde EU-linjen om at
undgå en normalisering af relationerne med Assadstyret, og at EU skal fortsætte
dialogen med de arabiske lande herom. Det betyder også, at EU vil fortsætte
indsatsen for, at de, som har begået overgreb i den syriske konflikt, stilles til
ansvar, og at vi fortsætter den massive humanitære indsats.
Holger K. Nielsen
spurgte, hvordan EU ville agere, hvis Tyrkiet alligevel an-
greb.
Kenneth Kristensen Berth
påpegede, at de faktiske omstændigheder var, at
Assad havde vundet borgerkrigen og ville blive siddende de næste mange år. I
Danmark og andre EU-lande stod man nu med den udfordring, at der med fre-
den i Syrien er en række flygtninge, der skal rejse hjem til deres land. En forud-
sætning for at få gang i hjemsendelserne er, at EU taler med regimet. Det var
altså på tide at indlede en dialog med Assad, uanset hvad man ellers syntes om
ham.
Side 797
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Udenrigsministeren
sagde, at hans indtryk efter en netop overstået rejse til
USA var, at amerikanerne var meget opmærksomme på problemet med Tyrkiets
intentioner i det nordøstlige Syrien
også i forhold til bekæmpelse af ISIL. Det
ville blive betragtet som et stort nederlag, hvis de ikke var i stand til at holde styr
på Tyrkiets lyst til at sætte ting på plads på den måde, som de gerne ville. Det
var den amerikanske administration meget bevidst om. Dialog var afgørende, og
der var en vis tiltro til, at den ville få den ønskede effekt.
Ministeren var ikke enig i, at Assad ville komme til at sidde der i mange år frem-
over. Han havde ganske vist en stærk hånd nu, og derfor advarede man ameri-
kanerne mod at trække sig ud, men man skulle ikke acceptere status quo. Der
skulle lægges et pres på Assad og bakkes op om FN’s særlige udsending for at
få gang i forhandlinger, der kan føre til, at der indføres en overgangsperiode,
der i sidste ende kan munde ud i en bedre situation. Det var lykkedes nogle ste-
der
senest i Irak med et demokratisk valg og et styreskifte efter det. Ministeren
mente ikke, at Assads opbakning kunne holde til et demokratisk valg, for han
havde for meget blod på hænderne.
6. Eventuelt
Ministeren havde ingen bemærkninger til dette punkt.
7. Siden sidst
Ministeren havde ingen bemærkninger til dette punkt.
Side 798
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Punkt 10. Rådsmøde nr. 3674 (almindelige anliggender) den 19. februar
2019
EUU alm. del (18)
bilag 403 (kommenteret dagsorden)
Udenrigsministeren
ville forelægge samtlige punkter til orientering.
1. MFF 2021-2027
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0321, KOM (2018) 0326, KOM (2018) 0327, KOM (2018) 0328,
KOM (2018) 0323, KOM (2018) 0325 og KOM (2018) 0322
Rådsmøde 3674
bilag 1 (samlenotat side 2)
Rådsmøde 3667 - almindelige anliggender
bilag 2 (skriftlig
forelæggelse af rådsmøde alm. anliggender 8/1-19)
EUU alm. del (18)
bilag 340 (udvalgsmødereferat side 552,
senest behandlet i EUU 7/12-18)
Udenrigsministeren:
Udgangspunktet for drøftelsen er det tidligere østrigske
formandskabs udkast til en såkaldt forhandlingsboks. Udkastet er offentligt til-
gængeligt, og jeg har i begyndelsen af januar tillige oversendt dokumentet til
udvalgets orientering.
Selv om der nu er jævnlige politiske drøftelser af den flerårige finansielle ram-
me, er forhandlingerne stadig på et stadie, hvor medlemslandene holder fast i
deres overordnede prioriteter. Allerede nu er forhandlingssituationen svær, ikke
mindst fordi vi på én og samme tid skal håndtere hullet i budgettet efter Brexit
og behovet for at finansiere en række nye prioriteter.
Regeringens hovedprioritet er som bekendt, at udgiftsniveauet ikke bør oversti-
ge 1,00 pct. af
EU’s BNI. Men det betyder langtfra,
at vi ikke har holdninger til
budgettets indhold. Vi ønsker et moderne budget, der er i stand til at håndtere
nutidens og fremtidens fælleseuropæiske udfordringer, ikke mindst migration og
klima. For at de nye prioriteter kan finansieres, er vi nødt til at reducere udgifter-
ne til de traditionelle udgiftsområder som landbrug og samhørighed for derigen-
nem at afstemme ambitionerne med den økonomiske virkelighed.
Et afgørende spørgsmål i forhandlingerne er, hvorvidt der skal sættes en finan-
siel ramme for EU’s budget,
før ambitionerne for de enkelte prioriteter fastlæg-
ges
den såkaldte top-down-tilgang; eller om man først skal definere de priori-
teter, der ønskes finansieret, og lade dem summe op til et samlet udgiftsniveau
den såkaldte bottom-up-tilgang. Overordnet ønsker nettobetalerne, herunder
Danmark, en top-down-tilgang, mens nettomodtagerlandene ønsker en bottom-
up-tilgang.
Side 799
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
For Danmark er det kun meningsfuldt med en top-down-tilgang, for en bottom-
up-tilgang ville svare til, hvis vi i Danmark skrev udgift efter udgift ind på en fi-
nanslov for så efterfølgende at hæve skatterne, indtil regnestykket kom til at
passe. Det er ikke en ansvarlig omgang med skatteborgernes penge.
Herudover forventer jeg, at en række andre spørgsmål bliver centrale i forhand-
lingerne. Det gælder ikke mindst landbrugspolitikken, hvor en større gruppe lan-
de mener, at Kommissionen med sit forslag har skåret for meget i midlerne. Re-
duktionen beløber sig til omtrent 21 pct. i faste priser i forhold til den nuværende
MFF. Heroverfor står Danmark sammen med andre budgetansvarlige lande,
som støtter reduktionerne i landbrugspolitikken
bl.a. for at frigøre midler til nye
prioriteter.
Også samhørighedspolitikken er et meget vigtigt område for en række med-
lemslande
især de øst- og sydeuropæiske. Kommissionen har foreslået at
reducere den samlede tildeling til samhørighedspolitikken med omtrent 13 pct. i
faste priser og at stramme kriterierne for anvendelsen af midlerne. Det vil bety-
de, at vi vender tilbage til mere normale tilstande
altså til de regler, der var
gældende før finanskrisen
hvor der ikke går helt så lang tid, fra man tildeles
støtte, til midlerne skal være anvendt efter formålet.
I regeringens optik er der potentiale for yderligere besparelser. Samhørigheds-
politikken burde kunne levere reduktioner på linje med dem, der er lagt op til på
landbrugspolitikken. Ét af de områder, hvor man især bør se på muligheden for
reduktion, er støtten til mere velstående lande og regioner. Det vil være i tråd
med regeringens holdning om at koncentrere midlerne om de fattigste lande og
regioner.
På forskningsområdet, herunder Horisont, arbejder Danmark sammen med en
række ligesindede lande hårdt for, at det såkaldte excellenceprincip fastholdes.
Princippet indebærer, at forskningsmidlerne tildeles de bedste forskningsprojek-
ter på tværs af EU. Heroverfor står en række nettomodtagerlande, der ønsker
større geografisk balance i tildelingen
af EU’s forskningsmidler.
Det er Danmark
stærkt
imod. Merværdien i EU’s forskningspolitik
må og skal bestå i, at vi priori-
terer de allerdygtigste forskere og de bedste projekter, så Europa kan levere
resultater og stå stærkt i den globale konkurrence om viden.
Der er generelt bred opbakning til håndtering af migrations- og klimaspørgsmål,
som også er danske prioriteter i forhandlingerne:
På migrationsområdet er vigtige indsatsområder for regeringen effektiv grænse-
kontrol, en styrket tilbagesendelsesindsats og bekæmpelse af irregulær migrati-
Side 800
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
on. Hertil kommer en indsats over for de grundlæggende årsager til migration
gennem udviklingsarbejdet. Det er alle emner, som også står stærkt i Kommis-
sionens forslag.
På klimaområdet er det positivt, at Kommissionen har foreslået, at en betydelig
del af EU’s udgifter
på tværs af alle EU-programmer skal bidrage til klimamåle-
ne. Der er tale om en større andel til klimarelaterede indsatser end i indeværen-
de MFF.
Ud over spørgsmålet
om størrelsen og indholdet af EU’s budget –
som er svært
nok at håndtere i sig selv
kommer diskussionen om finansieringen. Det er et
emne, som også denne gang vil blive en central del af forhandlingerne. En stør-
re gruppe medlemslande ser f.eks. gerne, at rabatterne skal udfases. Andre
medlemslande, herunder Danmark, ser fortsat et behov for rabatter for at sikre
en fair byrdefordeling. Der er stadig lang vej igen, før vi kommer nærmere en
aftale. Men jeg håber, at jeg her har givet jer et indblik i nogle af de hovedtema-
er, jeg forventer vil dominere forhandlingerne.
Rasmus Nordqvist
ville gerne vide, hvornår regeringen havde tænkt sig at ind-
drage udvalget. Det var svært at vurdere situationen, når der ikke var forelagt et
forhandlingsoplæg, og de enkelte ministre bare henviste til hinanden, hver gang
et medlem af udvalget spurgte til dele af budgettet. Hvor meget skulle man tage
for gode varer, hvad der stod i udkastet til en såkaldt forhandlingsboks?
Angående udgiftsområde 6
naboområder og verden
spurgte han, hvorfor
Frankrig var imod at lægge Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) ind under
budgettet. Og havde den danske regering taget op, at menneskerettigheder og
demokrati burde indgå? En række instrumenter var blevet sammenlagt, angive-
ligt for at opnå større fleksibilitet, men man kunne frygte, at de pågældende dele
af budgettet dermed kun kom til at dreje sig om migration.
Søren Søndergaard
bad ministeren give en status over forhandlingssituatio-
nen. Udgangspunktet var, at regeringen ikke ville have udgiftsniveauet til at
overstige 1 pct. af BNI, men samtidig havde den i en forespørgselsdebat i salen
kaldt det for firkantet, hvis Danmark ikke accepterede, at budgettet landede
marginalt over dette tal. Kommissionens udspil var på 1,14 pct., og det var al-
ment kendt, at Europa-Parlamentet hver gang foreslår et højere tal end Kom-
missionen. Havde regeringen opgivet at få niveauet ned på 1 pct.?
Han var enig i regeringens generelle holdning om, at der skulle spares på struk-
turfondene. Det var ikke hensigtsmæssigt, at landene blev ved med at sende
penge til Bruxelles kun for at søge om at få dem tilbage igen.
Side 801
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Der blev i udkastet til en forhandlingsboks lagt op til, at førtiltrædelsesbistan-
dens niveau ville blive fastholdt perioden igennem. Hvordan passede det med
regeringens generelle politik, og var det udtryk for, at de eksisterende poster
blot skulle fortsætte, eller ville der blive tale om en omprioritering?
Udenrigsministeren
henviste Rasmus Nordqvist til udviklingsministeren vedrø-
rende spørgsmål om udviklingsfonden, da det var hendes ressort. Hun ville ind-
hente et mandat inden næste rådsmøde for udviklingsministre i maj 2019. Før
de afsluttende forhandlinger
og når forhandlingssituationen var endeligt afkla-
ret
ville det centrale forhandlingsspor blive forelagt som forhandlingsoplæg af
finansministeren. Forhandlinger om budgettet er ofte langvarige og skal afslut-
tes med enstemmighed i Det Europæiske Råd. I rådskonklusionerne fra mødet i
Det Europæiske Råd i december 2018 satte man et mål om at afslutte forhand-
lingerne i efteråret 2019. Det kunne blive svært at nå, men det var også vigtige-
re at få en god aftale end en hurtig aftale.
Sammenlægningen af instrumenter var ikke udtryk for en nedprioritering af
menneskerettigheds- og demokratiområdet. Formålet var at skabe større sam-
menhæng, effektivitet og fleksibilitet.
Om førtiltrædelsesbistanden sagde han, at Kommissionen den 14. juni 2018
fremsatte et forslag om oprettelse af et nyt instrument, det såkaldte IPA3, for
perioden 2021-2027. Det rumænske formandskab arbejdede aktuelt på at opnå
enighed om en delvis generel indstilling. Udenrigsministeren ville indhente et
mandat i udvalget, når forhandlingerne i arbejdsgruppen blev mere konkrete.
Peter Hummelgaard Thomsen
støttede regeringen i, at budgettet ikke måtte
overstige 1 pct. af BNI. Men havde Søren Søndergaard ikke ret i, at det så urea-
listisk ud? Hvilke overvejelser gjorde regeringen sig i givet fald om at inddrage
andre spørgsmål i budgetforhandlingerne? Kunne man f.eks. forsøge at få ind-
rømmelser vedrørende forordning 883, som gik imod den danske flexicuritymo-
del, til gengæld for at acceptere et højere udgiftsniveau?
Rasmus Nordqvist
kaldte det en farce, at regeringens ministre gang på gang
henviste til hinanden, når de fik spørgsmål om MFF’en.
Nu skete det så igen, at
udenrigsministeren henviste til en fagminister på et
møde, hvor MFF’en ellers
var på dagsordenen til fremlæggelse ved udenrigsministeren. Udvalget havde
mange gange gjort regeringen opmærksom på, at man ønskede svar om de
konkrete instrumenter, men i stedet fik udvalget hver gang en sludder for en
sladder.
Han gentog sine spørgsmål om, hvordan regeringen ville sikre, at demokrati og
Side 802
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
menneskerettigheder blev indarbejdet i udgiftsområde 6, og hvorfor Frankrig var
imod, at udviklingsfonden indgik i budgettet.
Søren Søndergaard
mente, at regeringens tilgang til europapolitikken mindede
om det forløb, man kunne læse om vedrørende Irakkrigen i Københavns Uni-
versitets krigsudredning, der blev offentliggjort den 5. februar. Sagerne kom
først til en egentlig afgørelse i Europaudvalget, når det hele alligevel lå fast.
Ganske vist kunne udvalget beslutte at afvise regeringens forhandlingsoplæg,
men hvad ville de reelle muligheder være i en situation, hvor budgettet var for-
handlet færdigt med de andre lande? Som udenrigsministeren selv var inde på,
blev linjerne lagt nu tidligt i forhandlingsforløbet, mens diskussionen glimrede
ved sit fravær i udvalget. Og ministeren svarede ikke på spørgsmål om forhand-
lingssituationen, men nøjedes med at remse datoer op. Om mange år ville en
rapport sikkert konkludere, at forløbet havde været utilfredsstillende.
Ministeren gav ikke indtryk af, at Danmark havde allierede, der støttede loftet på
1 pct., så man måtte forvente, at udgiftsniveauet ville lande på Kommissionens
1,14 pct. lagt sammen med de yderligere udgifter, Europa-Parlamentet forvente-
ligt skulle have for at godkende budgettet. Havde man overvejet fra dansk side
at nedlægge veto mod MFF’en i tilfælde af et resultat med et højt udgiftsniveau?
Det var forståeligt, hvis ministeren ikke ville røbe strategien på et åbent møde,
men så kunne man lukke det.
Søren Søndergaard spurgte desuden, hvorfor Kommissionen opererede med et
uændret beløb til førtiltrædelsesbistanden i det nye budget. Betød det, at man
hverken regnede med nye lande i EU eller lande, der trådte ud i perioden 2021-
2027? Kommissæren for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlin-
ger, Johannes Hahn, havde direkte sagt, at de uændrede tal implicit betød, at
Tyrkiets førtiltrædelsesbistand ville fortsætte uændret. Var det korrekt? Hvis ikke
den slags diskussioner måtte føres, blev budgettet bare rene tal uden indhold.
Udenrigsministeren
var ked af medlemmernes utilfredshed, men da procedu-
ren ikke var ændret, måtte man anse kritikken for også at være kritik af den hid-
tidige procedure. Han fastholdt, at det var for tidligt i forhandlingsprocessen til at
forelægge forhandlingsoplæg
om MFF’en.
På spørgsmålet om, hvorvidt det var realistisk at holde budgettet på 1 pct. af
BNI, svarede han, at det var et spørgsmål om politik. Der havde heller ikke væ-
ret flertal i Folketinget i 2015 for at lette skatten med 22 mia. kr., men det skete
alligevel, og sådan ender forhandlinger nogle gange. Det gjaldt om at arbejde
benhårdt for at nå målet.
Side 803
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Rasmus Nordqvist
sagde, at utilfredsheden ikke kunne komme bag på ministe-
ren, for medlemmernes ønsker havde været udtrykt i et år. Når ministeren ikke
ville svare på hans to spørgsmål, måtte de stilles skriftligt. Det drejede sig om,
hvorfor Frankrig var imod at lade udviklingsfonden indgå i budgettet og om,
hvad regeringen gjorde for at sikre, at menneskerettigheder og demokrati blev
indarbejdet i udgiftsområde 6.
Søren Søndergaard
spurgte, om regeringen var enig i Kommissionens forslag
om at bevare førtiltrædelsesbistanden på uændret niveau i budgetperioden
2021-2027.
NOT
Udenrigsministeren
svarede, at han gerne ville lade udviklingsministeren svare
skriftligt på Rasmus Nordqvists to spørgsmål.
Til Søren Søndergaard sagde han, at det var regeringens holdning, at optagel-
sesforhandlingerne med Tyrkiet burde stoppes og erstattes med andre, mere
formålstjenlige dialoger og samarbejdsfora, og at det skulle have konsekvenser
for førtiltrædelsesbistanden.
2. Forberedelse af møde i Det Europæiske Råd den 21.-22. marts 2018
(udkast til kommenteret dagsorden)
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3674
bilag 1 (samlenotat side 17)
Udenrigsministeren:
Vi har endnu ikke modtaget udkastet til kommenteret
dagsorden, så det er begrænset, hvor meget jeg kan sige nu. Min foreløbige
vurdering lyder, at vi kan forvente
drøftelser af det indre marked, EU’s handels-
politik
og status på reform af ØMU’en.
Derudover vil der muligvis også være en
drøftelse af migration, som det har været tilfældet på de fleste møder i Det Eu-
ropæiske Råd de seneste år. Alt taget i betragtning kan det selvfølgelig ikke
udelukkes, at man også vil drøfte situationen omkring Brexit. Hvor vi står i
marts, kan ingen dog forudsige. Der vil naturligvis være mulighed for at drøfte
forventningerne til mødet, når jeg forelægger rådsmødet for almindelige anlig-
gender i marts.
Side 804
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
3. Retsstatsprincippet i Polen/artikel 7(1)
Status
KOM (2017) 0835
Rådsmøde 3674
bilag 1 (samlenotat side 19)
EUU alm. del (18)
bilag 340 (udvalgsmødereferat side 556,
senest behandlet i EUU 7/12-18)
Udenrigsministeren:
Der tegner sig i øjeblikket et blandet billede af udviklingen
i Polen: På den ene side er det rigtig positivt, at Polen har valgt at rette ind efter
EU-Domstolen ved alligevel ikke at tvangspensionere en række højesterets-
dommere. I regeringen har vi derfor det indtryk, at det kombinerede pres på Po-
len fra artikel 7 og sagerne ved EU-Domstolen er begyndt at have en effekt.
På den anden side er vi langt fra at være i mål. Ændringerne i Højesteret er kun
ét ud af de syv centrale kritikpunkter af Polens retsreformer. Så selv om der er
tegn på en positiv udvikling, er der fortsat lang vej til en samlet løsning. Vi bør
derfor opretholde presset på Polen for at sikre, at der bliver fundet tilfredsstillen-
de løsninger på alle udeståender.
For en nærmere redegørelse over de konkrete problemer i Polen kan jeg henvi-
se til det papir, som Europaudvalget har modtaget til fortrolig orientering.
Der er i udgangspunktet ikke lagt op til drøftelse af Polen på rådsmødet. Hvis
emnet alligevel skulle komme til drøftelse, vil regeringen udtrykke fortsat bekym-
ring over situationen. Det er vigtigt, at vi og de øvrige medlemsstater insisterer
på, at EU’s grundlæggende værdier skal efterleves –
også selv om det på kort
sigt giver anledning til lidt vanskelige samtaler.
Sofie Carsten Nielsen
var glad for, at regeringen bakkede op om Kommissio-
nens linje, men det lod til, at processen kunne blive træg. Ville regeringen derfor
gå længere og støtte budgetrestriktioner over for lande, der ikke overholdt
grundlæggende retsstatsprincipper, herunder Polen?
Kenneth Kristensen Berth
opfordrede på Dansk Folkepartis vegne til at indstil-
le processen mod Polen. Partiet var hverken på linje med regeringen eller
Kommissionen i spørgsmålet.
Udenrigsministeren
svarede Sofie Carsten Nielsen, at regeringen kunne støt-
te, at det har konsekvenser, hvis medlemslande tilsidesætter retsstatsprincippet,
men eventuelle konsekvenser skal bygge på gennemsigtige og konkrete kriteri-
er. Desuden lagde regeringen vægt på, at kun offentlige enheder sanktioneres i
Side 805
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
sådanne tilfælde. Forhandlingerne om forslaget var påbegyndt på teknisk ni-
veau, og han ville forelægge sagen til forhandlingsoplæg senere.
Side 806
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
4. Unionens grundlæggende værdier i Ungarn/artikel 7(1)
Status
Rådsmøde 3674
bilag 1 (samlenotat side 21)
EUU alm. del (18)
bilag 340 (udvalgsmødereferat side 558,
senest behandlet i EUU 7/12-18)
Udenrigsministeren:
Når det kommer til overholdelse af EU’s grundlæggende
værdier i Ungarn, er situationen mere kompliceret, da det er Europa-
Parlamentet, der har igangsat processen. Det er dog regeringens opfattelse, at
der bestemt er problemer i Ungarn
og grund til bekymring. Det har for nylig
vist sig både, hvad angår det internationale universitet CEU og landets behand-
ling af ngo’er. Der er også på det seneste rejst nye bekymringer vedrørende
pressens forhold i Ungarn.
Heller ikke for Ungarns vedkommende er der lagt op til en drøftelse på rådsmø-
det. Skulle den alligevel komme, vil regeringen ligesom i Polens tilfælde udtryk-
ke fortsat bekymring over situationen. Det er som sagt vigtigt at insistere på, at
EU’s grundlæggende værdier skal efterleves,
selv om det på kort sigt nødven-
diggør lidt vanskelige samtaler med de pågældende lande.
Sofie Carsten Nielsen
fandt det svært at være imod regeringens holdning om,
at forholdene i Ungarn skulle vurderes på et solidt og velbelyst grundlag; men
var de handlinger, Ungarn havde foretaget, ikke allerede tilstrækkeligt konkret
og dokumenterbart til at udgøre et grundlag for en vurdering? Det var åbenlyst,
at landet havde overtrådt
adskillige af EU’s retsstatsprincipper og traktatartikler.
Kunne regeringen gå ind for budgetrestriktioner som sanktion?
Kenneth Kristensen Berth
kunne ikke støtte den proces, Europa-Parlamentet
havde indledt, og opfordrede på Dansk Folkepartis vegne til at indstille den.
Udenrigsministeren
svarede, at regeringen generelt både anerkendte den ind-
sats, der lå bag Europa-Parlamentets rapport om situationen i Ungarn og parla-
mentets beslutning om at udløse proceduren. I EU er det dog Kommissionen,
der er traktatens vogter og garanten for en uafhængig og objektiv vurdering af
medlemsstaternes overholdelse af deres EU-forpligtelser. Regeringen vurdere-
de derfor fortsat, at det ville være hensigtsmæssigt for den videre proces, hvis
Kommissionen udarbejdede en analyse, der kunne tjene som grundlag for vide-
re drøftelser.
Side 807
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
5. Kommissionens refleksionspapir vedr. et bæredygtigt Europa i 2030
Politisk drøftelse
KOM (2019) 0022
Rådsmøde 3674
bilag 2 (supplerende samlenotat)
Udenrigsministeren:
Refleksionspapiret bygger videre på Kommissionens
meddelelse fra november 2016 om en bæredygtig europæisk fremtid, som jeg
orienterede udvalget om i februar 2017.
I refleksionspapiret lægges der ud med en redegørelse for de overordnede ud-
fordringer på tværs af de miljømæssige, sociale og økonomiske dimensioner af
bæredygtighed.
Dernæst fremhæves det, hvordan flere af EU’s politikker bidra-
ger til at håndtere udfordringerne.
Der peges på fem tværgående motorer for bæredygtig udvikling i EU, herunder
uddannelse og bæredygtige forretningsmodeller i erhvervslivet. Endelig opstilles
tre scenarier for den fremadrettede indsats for bæredygtighed i EU: I scenarie 1
gøres bæredygtighed til et centralt fokus på EU-niveau såvel som medlems-
landsniveau; i scenarie 2 indtænkes bæredygtighed i relevante EU-politikker, og
i scenarie 3 bliver bæredygtighed et centralt fokus i den eksterne dimension,
altså EU’s samarbejde med tredjelande.
Der lægges op til, at de tre scenarier
kan sammensættes på forskellig vis.
Regeringen støtter en ambitiøs opfølgning på EU-niveau generelt. Konkret vil vi
fastlægge en holdning, når eller hvis Kommissionen fremsætter konkrete for-
slag.
Rasmus Nordqvist
spurgte, hvorfor regeringen ikke havde valgt at indtage en
mere aktiv rolle og påvirke Kommissionen i en ambitiøs retning, når nu Danmark
var kendt for at gå foran i forbindelse med 2030-dagsordenen. Hvorfor ikke give
nogle bud på, hvordan refleksionspapiret kunne gøres til et konkret redskab for
arbejdet fremover?
Udenrigsministeren
svarede, at det var tvivlsomt, om ret meget ville ske før
Europa-Parlamentsvalget den 26. maj. Det ville med andre ord blive den kom-
mende kommission, som skulle tage stilling til den videre proces. Bæredygtig-
hed og verdensmålene ville indgå i regeringens drøftelser af interessevaretagel-
se over for den nye kommission.
Side 808
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
6. Eventuelt
Ministeren havde ingen kommentarer til dette punkt.
7. Siden sidst
Udenrigsministeren:
Under dette punkt vil jeg give en kort status over
regeringens arbejde med tidlig interessevaretagelse i forbindelse med en ny
Europa-Kommission og et nyt Europa-Parlament.
Regeringen prioriterer tidlig interessevaretagelse meget højt. Det er ikke nogen
hemmelighed for dette udvalg, at et lille land som Danmark har størst indflydelse
på sagerne tidligt i forløbet. På det tidspunkt vejer konstruktive og fagligt
velunderbyggede ideer tungest, og da er adgangen til indflydelse størst. Senere,
når forslagene er præsenteret, og holdningerne begynder at ligge fast i andre
lande og i Europa-Parlamentet, bliver muligheden for at påvirke sagerne ofte
mindre. Det er også klart, at vi allerede i den tidlige fase har skarpt fokus på
alliancer med andre lande. Vores faglige argumenter og forslag til løsninger har
klart mere tyngde, hvis vi præsenterer dem sammen med ligesindede lande.
Regeringen har derfor fastlagt tre principper og otte strategiske prioritetsområ-
der, som er særlig vigtige for Danmark. De tre principper er:
-
-
-
et slankt, stærkt og effektivt EU
et udgiftsniveau, der ikke overstiger 1,00 pct. af EU-27’s
BNI og
et markant skærpet fokus på håndhævelse og implementering.
Disse principper vil være retningsgivende for formelle og uformelle kontakter til
Kommissionen, Parlamentet og de øvrige medlemsstater.
Derudover har vi valgt at koncentrere vores indsats om otte særlig vigtige priori-
tetsområder for Danmark. På disse områder sørger vi for at være ekstra op-
mærksomme på både at komme med gode indspil og følge op løbende. De otte
områder er:
-
-
-
-
-
-
-
-
migrationen under kontrol
økonomisk vækst og styrket konkurrenceevne
et socialt ansvarligt EU med fokus på rimelighed
EU som global handelspolitisk sværvægter
grøn omstilling
digital omstilling
sikkerhed i højsædet
bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.
Side 809
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Det er alle områder, som har stor bevågenhed i regeringen, og som er vigtige
for Danmark. Her gør vi nationalt en stor indsats, men vi har også behov for
løsninger på EU-niveau. Det er ressortministrene, som hver især er ansvarlige
for deres indsatsområder, så jeg kan ikke her gå i detaljer med de konkrete
ideer under hver overskrift. Hvis der er nogle af områderne, som i særlig grad
interesserer udvalget, eller hvor medlemmerne sidder med gode ideer, er I
velkomne til at rette henvendelse.
Side 810
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
FO
Punkt 11. Kommissionens forslag vedr. implementering og finansiering af
EU's 2019-budget i tilfælde af et no deal-scenarie for Brexit
Mandat til indledning af forhandlinger med Europa-Parlamentet
KOM (2019) 0064
KOM (2019) 0064
bilag 1 (samlenotat)
EUU alm. del (18)
bilag 403 (kommenteret dagsorden)
Skatteministeren:
Kommissionen har som led i sin handlingsplan om forbere-
delsen af et muligt no deal-scenarie for Brexit fremlagt et forslag til en midlertidig
juridisk ramme, der skal gøre det muligt at sikre den fortsatte implementering og
finansiering
af EU’s
2019-budget. Forslaget blev præsenteret af Kommissionen
fredag den 1. februar, og det er forventningen, at der vil blive søgt opnået gene-
rel indstilling i Rådet i nær fremtid. På den baggrund forelægges forslaget her-
ved til forhandlingsoplæg.
Indhold
Såfremt Storbritannien den 29. marts udtræder af EU uden en aftale, bortfalder
som udgangspunkt det juridiske grundlag,
der muliggør britisk deltagelse i EU’s
budget. Kommissionens forslag har til formål at etablere en midlertidig juridisk
ramme, som muliggør en sådan fortsat deltagelse.
For det første muliggør forslaget, at britiske støttemodtagere fortsat kan modta-
ge
midler fra EU’s
budget. Det kunne f.eks. være et britisk universitet, der delta-
ger i et europæisk finansieret forskningsprojekt. For det andet muliggør forsla-
get, at Storbritannien vedbliver
at bidrage til EU’s
budget. Forslaget er altså
ganske rimeligt, i og med at man kan få nogle penge, hvis man også selv bidra-
ger. I forslaget gøres det klart, at dette er en forudsætning for, at de førnævnte
støttemodtagere fortsat kan modtage EU-midler.
Kommissionen lægger op til, at den midlertidige juridiske ramme ophører ved
udgangen af 2019,
men at man fra EU’s
side når som helst kan opsige foran-
staltningen, hvis Storbritannien ikke opfylder betingelserne herfor
f.eks. ved
ikke at betale. Kommissionen lægger op til, at forslaget ikke må foregribe en
eventuel udtrædelsesaftale og/eller en aftale vedrørende det finansielle mellem-
værende. Der er med andre ord tale om et forslag, der giver Kommissionen me-
get fleksible rammer.
Der foreligger endnu ikke officielle tilkendegivelser af medlemslandenes hold-
ninger til forslaget, men det er forventningen, at der generelt vil være opbakning
til forslaget.
Side 811
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Regeringen kan også støtte Kommissionens forslag til forordning, idet forslaget
tilvejebringer en midlertidig juridisk ramme, som skal sikre den fortsatte imple-
mentering
og finansiering af EU’s 2019-budget
i et scenarie, hvor Storbritannien
udtræder af EU uden en aftale. Regeringen lægger i den forbindelse vægt på, at
der i videst mulig udstrækning skabes sikkerhed om medlemslandenes EU-
bidrag i 2019. Der lægges desuden vægt på, at forslaget ikke foregriber en
eventuel udtrædelsesaftale eller aftalen om det finansielle mellemværende.
Kenneth Kristensen Berth
havde svært ved at se, hvad Storbritanniens ratio-
nale skulle være i at sige ja til aftalen, når nu landet var en stor nettobidragyder
til EU-budgettet. Hvad der måtte bortfalde i EU-regi, kunne Storbritannien betale
af egen lomme og fortsat have et plus på bundlinjen. Hvis et land endelig skulle
vælte ud af EU på en uorganiseret måde, var det trods alt en af fordelene for
landet, at det kunne slippe for at betale en masse penge.
Han spurgte, hvor mange penge EU ville miste pr. 1. april og resten af 2019,
hvis Storbritannien trådte ud ved udgangen af marts, og hvor mange penge
Danmark i så fald skulle bidrage med ekstra
til EU’s
budget.
Søren Søndergaard
spurgte, hvordan landene betaler til EU-budgettet
er det
forud eller bagud, er det pr. måned eller f.eks. pr. halvår, blev støtteordningerne
udbetalt på én gang eller løbende, og var Storbritannien for tiden bagud med
betalingerne? Det var vigtigt for at kunne forstå det logiske i, at der var et ude-
stående på 2019-budgettet.
Skatteministeren
svarede Kenneth Kristensen Berth, at Storbritannien ganske
vist teoretisk set selv kunne betale, men man skulle ikke undervurdere det inci-
tament, at landet ved at sige ja kunne slippe for en masse kompliceret bureau-
krati.
Til Søren Søndergaard sagde han, at Storbritannien betaler ca. 20 mia. euro til
EU om året, og får ca. 9-10 mia. igen i grove tal. Landets nettobidrag til budget-
tet er med andre ord ca. 10 mia. euro. Da en fjerdedel af 2019 ville være gået
med udgangen af marts, var det beløb, der var tale om, ca. 7,5 mia. euro. Rege-
ringen var imod, at den udgift skulle fordeles blandt EU-27-landene, men hvis
det blev tilfældet, mente regeringen, at EU i det mindste måtte reducere sine
budgetter. Hvis alt gik galt, og EU besluttede bare at samle regningen op, ville
det danske nettobidrag være 1 mia. kr. Og regeringen havde her været forud-
seende og sørget for en reserve på 700 mio. kr. på finansloven til sådanne ud-
sving.
NOT
Spørgsmålene om, hvordan ind- og udbetalinger foregår, ville han gerne svare
på skriftligt, for der var meget uensartet praksis fra område til område. Han kun-
Side 812
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
ne dog oplyse, at
EU’s medlemsbidrag
indbetales på månedsbasis, så Storbri-
tannien ved udgangen af marts ville have betalt ca. en fjerdedel af det årlige
bidrag.
Søren Søndergaard
var tilfreds med ministerens svar og kunne på Enhedsli-
stens vegne støtte forhandlingsoplægget.
Den fungerende formand
konkluderede, at der ikke var flertal imod regerin-
gens forhandlingsoplæg, da ingen partier havde ytret sig imod det.
Side 813
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
FO
Punkt 12. Rådsmøde nr. 3671 (økonomi og finans) den 12. februar 2019
EUU alm. del (18)
bilag 403 (kommenteret dagsorden)
Skatteministeren
ville forelægge punktet på vegne af finansministeren. Sagen
om decharge vedrørende implementeringen af EU-budgettet for 2017 var til
forhandlingsoplæg, mens de øvrige sager var til orientering.
1. Revision af forordningerne vedr. de europæiske finansielle
tilsynsmyndigheder og hvidvaskdirektivet
Politisk drøftelse/Generel indstilling
KOM (2017) 0539 (ændringsforslag) og KOM (2018) 0646
(ændringsforslag), KOM (2017) 0537 og KOM (2017) 0536
Rådsmøde 3671
bilag 1 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (18)
bilag 410 (udvalgsmødereferat side 681
FO, forhandlingsoplæg forelagt 18/1-19)
EUU alm. del (17)
bilag 164 (udvalgsmødereferat side 177,
behandling af ESA revisionsforslag i EUU 3/11-17)
Skatteministeren:
Finansministeren forelagde sagen for udvalget forud for sid-
ste Økofin. Formandskabet konkluderede, at man hurtigst muligt vil indlede tri-
logforhandlinger med Europa-Parlamentet om hvidvaskforslaget, mens man
parallelt vil arbejde videre med ESA-forslaget med henblik på snarlig enighed i
Rådet og trilogforhandlinger.
Formandskabet sigter nu efter enighed på det kommende Økofin om ESA-
forslaget. Der er grundlæggende tale om det kompromisforslag, som blev fore-
slået sidst, og som finansministeren redegjorde for her i udvalget og fik tilslut-
ning til.
Regeringen kan fortsat støtte et kompromis på linje med formandskabets for-
slag, som kun overfører meget begrænsede nye kompetencer til ESA’erne og
fastholder,
at beslutninger i ESA’erne
træffes af repræsentanter fra alle EU-
landenes nationale tilsynsmyndigheder.
Sofie Carsten Nielsen
fandt regeringens tilgang for tilbageholdende. Radikale
Venstre så gerne, at regeringen aktivt støttede en stramning af reglerne til be-
kæmpelse af hvidvask.
Skatteministeren
svarede, at regeringen netop skubbede på for at stramme
reglerne. Han mente dog, at kompromisforslaget var værd at støtte.
Side 814
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
2. Kommissionens meddelelse om EU-beslutningstagning på
skatteområdet
Udveksling af synspunkter
KOM (2019) 0008
Rådsmøde 3671
bilag 2 (suppl. samlenotat)
EU-note (18)
E 14 (EU-note)
Skatteministeren:
Økofin skal drøfte Kommissionens meddelelse, som foreslår
en overgang fra enstemmighed til kvalificeret flertal og fra den særlige lovgiv-
ningsprocedure til den almindelige lovgivningsprocedure på skatteområdet og
dermed gøre Europa-Parlamentet til ligestillet medlovgiver. Meddelelsen er ale-
ne et oplæg til diskussion, og der er ikke fremsat konkrete beslutningsforslag.
I dag træffer Rådet afgørelser på skatteområdet med enstemmighed efter hø-
ring af Europa-Parlamentet. Det skyldes, at skattepolitik er et særlig følsomt om-
råde. Også inden for andre politikområder, herunder f.eks. udenrigs- og sikker-
hedspolitik, energipolitik og socialpolitik, har man særlige beslutningsmåder,
som indebærer, at beslutninger træffes ved enstemmighed. Kommissionen har
også tilkendegivet et ønske om her
på nærmere afgrænsede delområder
at
overgå til kvalificeret flertal. Kommissionen har dog endnu ikke fremlagt medde-
lelser, som vedrører energi- og socialområdet.
Lissabontraktaten indeholder såkaldte passerellebestemmelser, der muliggør en
sådan overgang uden traktatændring. Kommissionen foreslår frem til 2025 en
trinvis overgang til kvalificeret flertal og den almindelige lovgivningsprocedure på
skatte- og afgiftsområdet. Overgangen består af fire trin:
Det første trin omfatter forslag, der har som formål at bekæmpe skatteundgåel-
se og skatteunddragelse, men som ikke har direkte indflydelse på EU-landenes
beskatningsret, skattebase eller skattesats.
Det andet trin omfatter forslag, der understøtter politiske mål på områder som
klima og sundhed.
Det tredje trin omfatter moms- og afgiftsforslag.
Det fjerde trin omfatter forslag, som af Kommissionen vurderes at være nød-
vendige for at fremme det indre marked og fair beskatning i EU.
Meddelelsen afspejler et stående ønske fra den afgående Kommission. De fore-
løbige reaktioner fra EU-landene er for en dels vedkommende en ikke overra-
skende skepsis. Beslutningsmåderne har da også tidligere været debatteret i
forbindelse med traktatændringer, uden enighed om at ændre på dem på dette
Side 815
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
område. Den videre proces for et eventuelt beslutningsforslag om overgang er
ikke fastlagt. Det er uklart, om der vil ske noget konkret på denne side af euro-
paparlamentsvalget senere i år.
Regeringen er generelt tilfreds med den eksisterende beslutningsmåde på skat-
teområdet, herunder de gældende regler om enstemmighed. Selv med en-
stemmighed har vi opnået mange, gode resultater. Vi har f.eks. vedtaget en
række direktiver, som forstærker det administrative samarbejde og en fælles
sortliste. Det er ikke perfekt, men der er fremskridt. Og den nuværende beslut-
ningsmåde afspejler hensynet til, at EU-tiltag på skatteområdet potentielt kan
have væsentlige økonomiske konsekvenser for medlemslandene.
Regeringen har endnu ikke taget nærmere stilling til meddelelsen, men det vil
ske, efterhånden som der bliver større klarhed om sagen og i takt med Kommis-
sionens lignende overvejelser på andre områder. Da vil regeringen indgå i drøf-
telser med Folketingets partier, som det står beskrevet i den europapolitiske
aftale fra 2008.
Rasmus Nordqvist
mente, at regeringen burde støtte Kommissionens udspil.
Klimaforandringer og udfordringer for virksomheder, der agerer på tværs af lan-
degrænser havde skabt et behov for europæisk samtænkning, som nødvendig-
gjorde den ændring af beslutningstagningen, Kommissionen havde lagt op til.
Kenneth Kristensen Berth
sagde, at Dansk Folkeparti repræsenterede det
modsatte synspunkt. Partiet var ikke tilhænger af at afskaffe enstemmigheden
og mente, at regeringen burde have mandet sig op til at nedlægge veto mod
forslaget med det samme.
Sofie Carsten Nielsen
var enig med Rasmus Nordqvist. Radikale Venstre var
optaget af at forhindre et ræs mod bunden for selskabsskat i EU. Det gjaldt om
at finde fælles fodslag om en bund. Derfor var det ærgerligt, at regeringen ind-
tog en så regressiv holdning.
Peter Hummelgaard Thomsen
spurgte, om ministeren mente, at der var tale
om fair beskatning, når store techgiganter med monopol ikke betaler skat i Eu-
ropa. Hvordan ville regeringen i benægtende fald løse problemet, når Danmark
som et af de få lande i EU var imod en digital omsætningsafgift? Han var med
på, at der var en proces i gang i OECD, men kunne regeringen ikke hægte sig
på den række lande, der havde tænkt sig at gå forrest med selvstændige initiati-
ver?
Skatteministeren
noterede sig Alternativets og Radikale Venstres synspunkter
og ville bringe dem videre til finansministeren. Han understregede, at regeringen
Side 816
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
ikke arbejdede imod forslaget, men at den endnu ikke havde drøftet sin holdning
til spørgsmålet. Der var både fordele og ulemper.
Han kunne godt en gang imellem selv føle samme harme, som Kenneth Kri-
stensen Berth her gav udtryk for. Men regeringens tilgang i EU var generelt di-
plomatisk, bl.a. fordi det var strategisk klogt. Derfor nedlagde den ikke bare veto
mod forslag med det samme, men søgte at vinde opbakning til egne synspunk-
ter.
På Peter Hummelgaard Thomsens spørgsmål svarede han, at skat i høj grad
kunne bruges som et politisk redskab og ikke nødvendigvis af god karakter. Der-
for ville han mane til besindighed og opfordre til en grundig diskussion bl.a. om,
hvor værdien skabes henne, og hvor beskatningen skal foregå. Det er ikke rime-
ligt, at techgiganter ikke betaler skat i Danmark, selv om deres værdi skabes i
Danmark. Regeringen ønskede at finde en løsning på, at nye forretningsmodel-
ler ikke var kompatible med gamle skatteregler. Man arbejdede ikke kun på løs-
ninger i OECD. Som skatteminister var han selv i gang med at undersøge, hvad
der kunne gøres. Det var vigtigt at sørge for initiativer, der giver mening inden
for en makropolitisk betragtning: Hvis EU f.eks. indførte en særskat på ameri-
kanske selskaber, ville USA så gøre det samme over for europæiske? Han tro-
ede på, at et columbusæg nok skulle vise sig.
Side 817
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
3. Rådskonklusioner om Kommissionens holdbarhedsrapport 2018
Rådskonklusioner
Rådsmøde 3671
bilag 1 (samlenotat side 21)
EUU alm. del (15)
bilag 487 (udvalgsmødereferat side 631,
holdbarhedsrapport 2015 forelagt EUU 4/3-16)
Skatteministeren:
Økofin skal vedtage konklusioner om Kommissionens hold-
barhedsrapport fra 2018, der vurderer holdbarheden af EU-landenes finanspoli-
tik på kort, mellemlang og lang sigt.
Holdbarheden på kort og mellemlang sigt er ikke ændret meget i forhold til se-
neste vurdering fra 2015. Holdbarheden på lang sigt er vurderet på basis af en
opdateret metode om bedre at tage højde for risikoen ved høj gæld. Både den
nye og den gamle metode peger på, at den langsigtede holdbarhed er svækket
en smule i EU siden 2015-rapporten.
Generelt er holdbarheden fortsat udfordret af høje aktuelle underskud på de
offentlige finanser og høj offentlig gæld. Gæld og underskud er dog forbedret en
smule siden 2015, hvilket isoleret forbedrer holdbarheden. Men de aldersrelate-
rede omkostninger skønnes omvendt noget højere end i 2015, hvilket samlet set
giver en lidt svækket langsigtet holdbarhed.
Rådskonklusionerne støtter generelt vurderingerne i rapporten, og der opfordres
til, at EU-lande med holdbarhedsudfordringer nedbringer underskud og gæld.
EU-landene opfordres bl.a. også til at gennemføre reformer, der styrker hold-
barheden af pensions- og sundhedssystemerne. Regeringen støtter de ganske
fornuftige konklusioner.
Danmark vurderes i rapporten hverken at have holdbarhedsudfordringer på kort,
mellemlang eller lang sigt. Det er, fordi vi i Folketinget har truffet nogle svære,
men kloge beslutninger, der sikrer holdbarheden. Danmarks holdbarhed vurde-
res generelt styrket sammenlignet med rapporten fra 2015. Det skyldes bl.a., at
Danmarks gæld er reduceret siden sidste vurdering. De seneste tal fra Natio-
nalbanken viser, at statens gæld er 449 mia. kr.
21 pct. af BNP. Det koster
noget at servicere denne gæld, og i 2017 var nettotallet 15 mia. kr. i renteudgif-
ter. Vi taler ikke så meget om det, men det er stadig penge, der skal betales. Så
når vi har overskud på statens finanser, er det fornuftigt politisk ikke at bruge
pengene, men at betale af på gælden. På lang sigt slipper man så for at betale
renteudgifterne.
Regeringen er generelt enig i Kommissionens overordnede vurdering af hold-
barheden i Danmark. Regeringen er dog generelt mindre optimistisk i sin egen
Side 818
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
vurdering, herunder i lyset af den hængekøjeudfordring, som vi står over for på
mellemlang og lang sigt, og som ikke er afspejlet tilstrækkeligt i Kommissionens
vurderinger. Her forud for et folketingsvalg kunne det selvfølgelig være dejligt at
bruge en masse penge, men det er klogest at læne sig op ad vores egne vurde-
ringer, som siger, at det ser godt ud, men ikke helt så lyst, som Kommissionen
siger.
Kenneth Kristensen Berth
spurgte, om forskellen i Kommissionens og rege-
ringens vurdering skyldtes forskelle i beregningsmetoden eller i en specifik
dansk vurdering. Hvis det sidste var tilfældet, måtte regeringen vel vurdere de
andre lande på samme måde, for at der kunne være tale om en ægte sammen-
ligning mellem landene. Ville en dansk vurdering af økonomierne i de andre
lande give et mere alarmerende billede af deres situation?
Skatteministeren
svarede, at landene har forskellige måder at lægge budget
på. I Danmark er budgetlægningen både i stat og kommuner forholdsvis konser-
vativ, fordi man ikke vil overraskes af pludselige budgetunderskud. I nogle andre
lande overbudgetterer man i højere grad på indtægterne og underbudgetterer
på udgifterne.
Når regeringen selv havde et mere negativt syn på dansk økonomi end Kom-
missionen
selv om det grundlæggende gik godt med dansk økonomi
hand-
lede det først og fremmest om den strukturelle saldo. Kommissionen forudså et
overskud på 0,8 pct. af BNP i 2020, mens regeringen opererede med -0,1 pct.
Regnskabstallene fra 2017 viste, at pensionsindtægter var en stor indtægtskil-
de, men da der var negativt afkast på pensionsindtægterne i 2018, skulle der
ikke betales skat, så indtægter fra pension ville være mindre end i de forgangne
år. Derfor havde regeringen valgt at lægge et glidende gennemsnit ind, og så
fintfølende var Kommissionens maskine ikke.
Side 819
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
FO
4. Rådets henstilling om decharge til Kommissionens
budgetimplementering i 2017
Rådskonklusioner
Rådsmøde 3671
bilag 1 (samlenotat side 32)
EUU alm. del (18)
bilag 138 (udvalgsmødereferat side 183,
senest behandlet i EUU 2/11-18)
Skatteministeren:
På Økofin forventes Rådet at vedtage sin henstilling til Euro-
pa-Parlamentet om at give decharge til Kommissionen, altså godkende Kom-
missionens budgetgennemførelse for 2017. Udkastet til Rådets henstilling er
udarbejdet med udgangspunkt i Revisionsrettens årsberetning.
Revisionsrettens resultater
I revisionserklæringen giver Retten for 11. år i træk en positiv erklæring om
regnskabernes rigtighed. Samlet set vurderer Revisionsretten, at den estimere-
de fejlrate
som ikke er at forveksle med svig
er faldet fra 3,1 pct. i 2016 til
2,4 pct. i 2017. Den samlede fejlrate dækker over forskelle på tværs af budget-
tet, hvor udgifterne til den direkte landbrugsstøtte er det mindst fejlbehæftede
udgiftsprogram, mens bl.a. forskningsprogrammer og strukturfondsprogrammer
er blandt de mest fejlbehæftede. På den baggrund giver Retten for andet år i
træk en erklæring med forbehold frem for en afvisende erklæring.
Regeringens holdning
Det er positivt, at der i 2017 er sket en yderligere forbedring af fejlraten sam-
menlignet med de seneste år, og at den overordnede fejlrate nærmer sig 2 pct.,
samt at Retten afgiver en erklæring med forbehold frem for en afvisende erklæ-
ring.
For enkelte delområder gives en positiv erklæring, men det er utilfredsstillende,
at Retten fortsat må give en negativ erklæring på en række udgiftsområder. Der
er stadig for mange fejl på områder som strukturfonde og forskningsprogram-
mer, som betyder, at den samlede fejlrate forbliver over væsentlighedstærsklen
på 2 pct. Derfor har det været regeringens mål i forhandlingerne at sikre tiltag,
der kan nedbringe fejlraten yderligere. Det er regeringens opfattelse, at det i vid
udstrækning er lykkedes at få afspejlet sådanne prioriteter i Rådets henstilling.
Det drejer sig konkret om:
-
en utvetydig tilkendegivelse af, at revisionsresultatet trods fremskridt
kalder på yderligere forbedringer - altså, populært sagt at man ikke bare
hviler på laurbærrene;
et fokus på, at både Kommissionen og medlemsstaterne har et fælles
ansvar for at nedbringe fejlraten;
-
Side 820
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
-
-
-
FO
et fokus på regelforenkling som et afgørende redskab til at opnå en la-
vere fejlrate;
en opfordring til uddybende analyser af de områder, hvor fejlraten ved-
bliver at være særlig høj
altså nålestiksoperationer, om man vil; og
en opfordring til, at finansielle korrektioner fortsat anvendes konsekvent.
Det er på den baggrund regeringens indstilling, at vi fra dansk side tilslutter os
Rådets henstilling til Parlamentet om, at der gives decharge til Kommissionen
for budgetgennemførelsen i 2017.
Søren Søndergaard
bad om en status over forhandlingssituationen. Var der
lande, der ville stemme imod og i så fald hvilke? Og ville de lande i så fald lige-
som tidligere tage initiativ til en fælles erklæring, og kunne regeringen støtte den
erklæring, selv om den tilsluttede sig Rådets indstilling?
Desuden spurgte han, hvad fejlraten ville være, hvis man skulle opgøre den i
forbindelse med en revision af det danske statsregnskab. Hvor mange penge
skulle så at sige aldrig have været udbetalt?
Kenneth Kristensen Berth
tilkendegav, at regeringen burde stemme imod de-
chargen og tilslutte sig en mindretalserklæring. Dansk Folkeparti kunne derfor
ikke støtte forhandlingsoplægget.
Peter Hummelgaard Thomsen
meddelte, at Socialdemokratiet støttede for-
handlingsoplægget.
Skatteministeren
svarede Søren Søndergaard, at Storbritannien, Sverige og
Holland havde tænkt sig at afstå fra at stemme. Regeringen bakkede ikke op om
erklæringen, da Danmark havde arbejdet med at forbedre rådskonklusionerne
og dermed ikke samtidig kunne støtte erklæringen.
NOT
Han ville lade finansministeren svare skriftligt på Søren Søndergaards
spørgsmål om fejlraten, eventuelt med hjælp fra Rigsrevisionen. Han turde dog
godt gætte på, at den danske stats fejlrate var mindre end gennemsnittet i EU.
Fra sit eget skatteområde kunne han fortælle, at omtrent halvdelen af danske
virksomheder ikke betaler den skat, de skal. I ni ud af ti tilfælde drejer det sig
ikke om svig, men om fejl, misforståelser, forglemmelser og manglende bilag.
Søren Søndergaard
havde aldrig været med i en forening, hvor man godkendte
et regnskab, revisionen havde vurderet som væsentligt fejlbehæftet. Det ville
han heller ikke begynde på nu, så derfor kunne Enhedslisten ikke støtte for-
handlingsoplægget.
Side 821
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Den fungerende formand
konkluderede, at der ikke var flertal imod regerin-
gens forhandlingsoplægg, da det kun var Dansk Folkeparti og Enhedslisten, der
havde ytret sig imod det.
Side 822
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
5. Retningslinjer for EU-budgettet i 2020
Rådskonklusioner
Rådsmøde 3671
bilag 1 (samlenotat side 46)
Skatteministeren:
Det er fast procedure, at Økofin drøfter de overordnede ret-
ningslinjer for næste års EU-budget, inden Kommissionen forventeligt fremlæg-
ger sit budgetforslag i maj.
Rådet ventes at opfordre Kommissionen til at sikre en balance mellem allerede
indgåede forpligtelser og hensynet til at kunne finansiere uforudsete udgifter.
Det er også forventningen, at retningslinjerne vil understrege behovet for, at
Kommissionen præsenterer så nøjagtige og retvisende skøn for budgettet som
muligt. Det er et vigtigt bidrag til at sikre, at medlemslandene kan forudsige de-
res bidrag til EU's budget, som ikke mindst er vigtigt på grund af Brexit.
Vi er fra dansk side enige i disse elementer og forventer derfor at tilslutte os ret-
ningslinjerne. Det forventes i øvrigt, at der vil være opbakning fra alle medlems-
lande til retningslinjerne.
6. Eventuelt
Skatteministeren:
Det er muligt, at Økofin formelt skal godkende eurolandenes
valg af et nyt direktionsmedlem i Den Europæiske Centralbank (ECB) i stedet
for belgieren Peter Praet. Det ventes at blive den irske centralbankchef, Philip
Lane. Danmark har ikke stemmeret og vil derfor tage udpegningen til
efterretning.
7. Siden sidst
Gennemstrømssagerne
Skatteministeren:
Til sidst en sag inden for mit eget ressort. EU-Domstolen har
oplyst, at der den 26. februar 2019 afsiges dom i seks danske sager, der er fo-
relagt Domstolen vedrørende kildeskat på udbytte og renter
det, vi kalder
gennemstrømssagerne. Når man skal være opmærksom på de sager, er det
fordi de er særdeles omfattende og komplicerede sager, og fordi de drejer sig
om mange penge.
Der er foretaget en forhøjelse af det skattepligtige beløb på ca. 22 mia. kr.,
hvoraf kildeskatten udgør mellem 22 og 30 pct. I gennemstrømssagerne har
Skattestyrelsen sendt afgørelser ud til en række kapitalfondsejede danske sel-
skaber, hvor der er rejst krav om, at der skulle have været indeholdt kildeskat på
betalte udbytter og renter til moderselskaber hjemmehørende i EU eller et land,
Side 823
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
som Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. Kravet om inde-
holdelse af kildeskat begrundes med, at det udbytte- og rentemodtagende mo-
derselskab, der ofte er hjemmehørende i Luxembourg, ikke er den retmæssige
ejer af udbyttet eller renterne, fordi de umiddelbart strømmer igennem og videre
til bagvedliggende ejere i skattelylande.
Det forhold, at udbyttet af renterne strømmer videre og ender i skattely, indebæ-
rer efter Skattestyrelsens opfattelse, at der skal betales kildeskat, da de bagved-
liggende ejere, der er bosiddende i skattely, ikke er i besiddelse af skattefrihed i
EU-direktiverne eller i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. EU-Domstolen er i
den forbindelse bl.a. blevet bedt om en stillingtagen til begrebet ”retmæssig
ejer”, herunder om Danmark kan opkræve
kildeskat under henvisning til, at der
er tale om misbrug. Der forholder det sig sådan, at generaladvokaten lægger op
til, at det påhviler de danske domstole på baggrund af en konkret retlig vurde-
ring at tage stilling til, hvorvidt der foreligger forhold, der kan begrunde, at sel-
skaberne i EU nægtes skattefrihed efter direktiverne.
Vedrørende rentebetalingerne lægges der op til, at fordelene kan nægtes, hvis
den umiddelbare rentemodtager blot er en slags mellemmand, eller hvis der
foreligger misbrug efter almindelige nationale retsgrundsætninger. Vedrørende
udbyttet lægges der op til, at fordelene kun kan nægtes, hvis der foreligger mis-
brug.
Det er umiddelbart Skatteministeriets vurdering, at generaladvokatens fortolk-
ning af EU-retten ikke endeligt vil afgøre de danske sager. Hvorfor egentlig ikke
det
det ville ellers være meget hjælpsomt i forhold til at få ja i påstanden fra
Skattestyrelsens side, men det skyldes, at generaladvokatens fortolkning hver-
ken giver ministeriet eller modparten entydigt medhold. Generaladvokaten giver
en række fortolkningsbidrag, men fremhæver, at hun ikke på det foreliggende
grundlag kan afgøre, om der er tale om misbrug. Generaladvokaten vil overlade
det til de danske domstole at vurdere, om eventuelle danske nationale rets-
grundsætninger om misbrug er opfyldt. Det bemærkes i den forbindelse, at ge-
neraladvokatens indstilling ikke er bindende for EU-Domstolen.
Det skal afslutningsvis bemærkes, at de rejste sager om gennemstrømning i et
vist omfang er af historisk karakter
det gælder bl.a. sager mod en række kapi-
talfonde, idet de danske skatteregler efterfølgende er ændret og gjort mere ro-
buste, bl.a. i 2015, hvor Folketinget vedtog en omgåelsesklausul i Ligningslo-
vens §3, der bl.a. finder anvendelse i de tilfælde, som gennemstrømssagerne
vedrører. Så ikke fordi jeg er så bekymret for forholdene fremover, men der er jo
tale om meget store sager, hvor i hvert fald fra en rimelighedsbetragtning så
håber jeg meget at vi vinder. Det vil jeg holde Skatteudvalget og Europaudval-
get orienteret om.
Side 824
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Søren Søndergaard
spurgte, om skatteministeren kunne løfte sløret for, hvor
stort et beløb det drejede sig om.
Skatteministeren
oplyste, at det handlede om 5 mia. kr. i skatteværdi, hvis
Danmark vandt sagerne. Regeringen var i gang med en vurdering af den nega-
tive økonomiske effekt i tilfælde af, at Danmark måtte tabe.
Side 825
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
FO
Punkt 13. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
bestemmelser for videreførelsen af igangværende
læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse
med Storbritannien og Nordirlands udtræden af EU
Mandat til indledning af forhandlinger med Europa-Parlamentet
KOM (2019) 0065
KOM (2019) 0065
bilag 1 (samlenotat)
EUU alm. del (18)
bilag 403 (kommenteret dagsorden)
Uddannelses- og forskningsministeren:
Kommissionen har den 30. januar
fremsat forslag til forordning om videreførelse af igangværende Erasmus+-
læringsmobilitetsaktiviteter i tilfælde af, at Storbritannien udtræder af den Euro-
pæiske Union uden en udtrædelsesaftale. Der forventes en hurtig proces i for-
bindelse med vedtagelsen af den forordning i Bruxelles, og derfor forelægger
jeg punktet til tidligt forhandlingsoplæg.
Kommissionen anslår, at der på tidspunktet for Storbritanniens udtræden den
30. marts vil være næsten 14.000 EU-27-studerende og elever på Erasmus+-
mobilitetsophold i Storbritannien og ca. 7.000 britiske studerende og elever i
EU-27 landene. Foreløbige tal for registrerede Erasmus+-ophold viser, at der på
det tidspunkt vil være omkring 320 danske studerende, elever og undervisere i
Storbritannien og omkring 250 britiske studerende, elever og undervisere i
Danmark.
Såfremt Storbritannien udtræder uden en aftale, vil disse aktiviteter skulle afbry-
des, hvilket kan have en negativ virkning på de berørte studerendes og elevers
studieforløb. De kan miste deres merit og kan blive nødt til at gennemføre deres
akademiske halvår eller år igen.
Med forordningen indføres nødforanstaltninger for at minimere forstyrrelser i de
igangværende mobilitetsaktiviteter. Aktiviteter kaldes i denne sammenhæng
igangværende, når de begynder eller er påbegyndt før den dag, hvor traktaterne
ophører med at finde anvendelse i Storbritannien
det vil sige den 30. marts.
FO
Regeringen støtter vedtagelsen af forordningen. Regeringen er helt enig i, at det
er vigtigt, at de studerendes igangværende mobilitetsophold i regi af Erasmus+
påvirkes mindst muligt i tilfælde af et såkaldt hårdt Brexit.
Søren Søndergaard
meddelte, at Enhedslisten støttede forhandlingsoplægget.
Han tilføjede, at det ikke alene var op til Storbritannien, om Brexit ville blive
blødt eller hårdt. Et blødt Brexit forudsatte en indsats i EU også fra den danske
regerings side.
Side 826
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Den fungerende formand
konkluderede, at der ikke var et flertal imod regerin-
gens forhandlingsoplæg, idet ingen partier havde ytret sig imod det.
Side 827
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
FO
Punkt 14. Rådsmøde nr. 3672 (konkurrenceevne) den 19. februar 2019
EUU alm. del (18)
bilag 403 (kommenteret dagsorden)
Erhvervsministeren ville forelægge punkt 1-8, mens uddannelses- og forsk-
ningsministeren ville forelægge punkt 9.
Erhvervsministeren:
Ingen af de tre forhandlingsoplæg er på dagsordenen for
rådsmødet, men med blik for rettidig omhu vil jeg forelægge dem i dag. Det er
nemlig det sidste rådsmøde for konkurrenceevne, inden Europa-Parlamentet
går til valg i maj, hvilket betyder, at lovgivningssagerne skal lukkes inden for de
næste uger, hvis de ikke skal lægges på is på ubestemt tid.
Det første forslag handler om forslaget om såkaldt land for land-rapportering, hvor
jeg vil forsøge at indhente et revideret forhandlingsoplæg.
Den anden sag
med det mundrette navn ændringsdirektivet
handler om en
række ændringer af
håndhævelse og modernisering af EU’s forbrugerlovgivning.
Forslaget forelægges med henblik på tidligt forhandlingsoplæg.
På den tredje sag er der også tale om et tidligt forhandlingsoplæg, og det handler
om et forslag til geografiske indikatorer, som er beskyttede betegnelser
vi kender
dem fra landbrugsområdet om et produkts oprindelse
f.eks. champagne eller
fetaost.
Til sidst vil jeg en række sager, der er på dagsordenen til orientering.
Side 828
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Indre marked:
FO
1. Forslag om offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse
virksomheder og filialer (land for land-rapportering)
Tidlig forelæggelse
KOM (2016) 0198
Rådsmøde 3672
bilag 1 (samlenotat side 2)
KOM (2016) 0198
bilag 6 (kopi af svar på spm. 143 i ERU om
land til land-rapportering kommer til at gælde for alle lande)
KOM (2016) 0198
bilag 5 (kopi af svar på spm. 344 i SAU om det
offentlige rapporteringskrav)
KOM (2016) 0198
bilag 4 (henvendelse af 1/2-17 fra Oxfam IBIS
m.fl. om offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger)
KOM (2016) 0198
bilag 3 (kopi af svar på spm. 446 i SAU om
beløbsgrænse i forhold til, hvilke selskaber der skal aflægge land
for land-rapporteringer)
KOM (2016) 0198
bilag 1 (kopi af svar på spm. 367 i SAU om
land for land-rapportering)
EUU alm. del (16)
bilag 475 (udvalgsmødereferat side 659 og
682, deputation fra Oxfam IBIS og forhandlingsoplæg forelagt i
EUU 3/2-17)
Erhvervsministeren:
Sagen forelægges med henblik på et revideret forhand-
lingsoplæg. Regeringen tog forhandlingsoplæg på forslaget den 3. februar 2017.
Heraf fremgik det bl.a., at Danmark støtter det overordnede formål om øget
transparens om store, multinationale koncerners skatteforhold.
Direktivforslagets indhold
Forslaget handler om offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse
virksomheder og filialer. Der er tale om store multinationale selskaber. Forslaget
blev offentliggjort i april 2016.
Formålet med forslaget er at skabe større åbenhed om virksomheders skatte-
forhold og dermed fremme et fair og effektivt skattesystem. Forslaget er derfor
baseret på princippet om, at virksomhederne betaler skat i det land, hvor de har
deres indtjening. Derfor har man foreslået, at multinationale virksomheder med
aktivitet i EU
det vil sige virksomheder med en samlet omsætning på mere
end 5,6 mia. kr. årligt
skal offentliggøre oplysninger om bl.a. omsætning, over-
skud og om, hvor meget virksomheden har betalt i skat i de lande, hvor virk-
somheden har aktiviteter.
Baggrunden for et revideret forhandlingsoplæg
Side 829
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Europa-Parlamentet offentliggjorde i juli 2017 deres ændringsforslag og foreslog
bl.a., at virksomheder skal give oplysninger pr. land for samtlige lande uden for EU.
I Kommissionens forslag var der kun tale om, at virksomhederne skulle give oplys-
ningerne pr. land for skattelylande opført på EU's fælles liste
den, vi kalder sortli-
sten
mens oplysninger om lande uden for EU skulle gives samlet. Der er altså
forskel på, hvad Europa-Parlamentet vil, og hvad Kommissionen vil.
FO
Regeringen finder, at der er gode argumenter for mere transparens om
virksomhedernes skatteforhold
også globalt. Regeringen kan således støtte,
at oplysningerne skal offentliggøres pr. land
for alle landes vedkommende
også dem uden for EU. Det udgør en ændring i forhold til det mandat, vi fik den
3. februar 2017, at regeringen kan støtte den øgede transparens, Europa-
Parlamentet lægger op til.
Hensynet til konkurrence
Samtidig er det dog regeringens holdning, at kravet om øget transparens kan
medføre en risiko for konkurrenceforvridning. For at vi kan støtte forslaget, er
det derfor vigtigt, at vi får en sikkerhedsklausul med.
Europa-Parlamentets forslag indebærer som sagt, at meget store koncerner med
aktiviteter i EU skal offentliggøre en land for land-rapport for alle de lande, de har
aktiviteter i. Koncerner, der ikke har aktiviteter i EU, men som er konkurrenter
også til danske virksomheder
vil ikke blive underlagt tilsvarende krav.
For at undgå, at kravet om offentlig rapportering pr. land for alle lande i hele verden
skader konkurrenceevnen, bl.a. for danske virksomheder, vil vi fortsat lægge vægt
på, at virksomhederne får en brugbar sikkerhedsklausul uden byrder.
Med en sikkerhedsklausul menes en bestemmelse, der betyder, at en virksomhed
kan undlade enkelte oplysninger i sin land for land-rapport, hvis virksomheden vur-
derer, at offentliggørelse af disse oplysninger vil volde betydelig skade for virksom-
heden.
Der er lagt op til, at sikkerhedsklausulen kun gælder i 4 år. Det betyder, at de ude-
ladte oplysninger skal fremgå af en senere rapport, så man ikke bare kan udelade
oplysninger, fordi de ser uheldige ud
de kommer frem på et senere tidspunkt. Det
har også været vigtigt for os
også i det tidligere forhandlingsoplæg, at der ikke
bliver tale om et smuthul.
En sikkerhedsklausul kan være relevant i en situation, hvor en dansk virksomhed
har en dattervirksomhed i Kina. Virksomheden kan vurdere, at offentliggørelsen af
virksomhedens omsætning vil kunne volde virksomheden skade, fordi kinesiske
virksomheder, der konkurrerer på det samme marked, ikke har pligt til at offentlig-
gøre tilsvarende oplysninger. Hvis den danske virksomhed ikke har mulighed for at
Side 830
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
undtage visse oplysninger fra sin land for land-rapport i en sådan situation, kan det
stille den danske virksomhed i en ringere position i konkurrencen med den kinesi-
ske virksomhed. Hvis der er f.eks. er tale om en enkelt kontrakt, vil man med en
sådan offentligt tilgængelig oplysning hurtigt kunne underbyde den danske virk-
somhed, fordi man så ikke kan se, hvad man får for den ene kontrakt, man måtte
have i Kina. Det vil være til skade for danske virksomheders konkurrence.
Forhandlingerne i Rådet
Forhandlingerne af forslaget har dog stået stille siden 2017. Der blev dog af-
holdt møde den 24. januar 2019 for at se, hvad vej vinden blæser, og det nuvæ-
rende rumænske formandskab har i januar kunnet konstatere, at der fortsat teg-
ner sig et blokerende mindretal imod forslaget.
De fleste af de lande, der er imod forslaget, mener at forslaget skulle have væ-
ret fremsat som et skatteforslag i stedet for et selskabsretligt. Dette er i tråd med
en vurdering af hjemmelsgrundlaget fra Rådets Juridiske Tjeneste fra november
2016.
Formandskabet bad på mødet Rådets Juridiske Tjeneste om at analysere, om
der er grundlag for at udarbejde en ny juridisk vurdering af hjemmelsgrundlaget.
Da vi længe har bedt om, at forhandlingerne genoptages, støttede vi dette
sammen med en håndfuld øvrige lande, og Rådets Juridiske Tjeneste vil hurtigst
muligt foretage en sådan analyse.
FO
Afslutningsvis vil jeg opsummere regeringens holdning til land for land-forslaget.
Regeringen
-
-
-
-
støtter det overordnede formål om øget transparens om store, multinatio-
nale koncerners skatteforhold;
lægger vægt på, at kravene til øget transparens ikke medfører unødige
administrative byrder for danske virksomheder;
kan støtte, at virksomhederne skal give de krævede oplysninger separat
pr. land for samtlige lande uden for EU;
lægger vægt på, at medlemslandene kan tillade, at en virksomhed undla-
der enkelte informationer i land for land-rapporten, hvis offentliggørelse af
disse oplysninger vil have væsentlig skadevirkning for virksomheden
og
hvis virksomheden oplyser og begrunder anvendelsen af undtagelsen;
arbejder for, at virksomhederne i videst muligt omfang kan genbruge op-
lysninger, som de allerede har rapporteret til skattemyndighederne, for at
reducere byrderne;
arbejder for, at der alene stilles krav om at offentliggøre oplysninger, der
allerede indgår i kravene til rapportering til skattemyndighederne. Det vil
være en byrde for virksomhederne at rapportere disse oplysninger
og
-
-
Side 831
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
-
der er nok heller ikke meningsfuldt, at offentligheden får flere oplysninger
end skattemyndighederne gør, og
vil, jf. drøftelserne om hjemmel, arbejde for, at forslaget har hjemmel i en
bestemmelse, der harmonerer med forslagets formål og indhold.
Det vigtige for os er, at der kan indgås en aftale, og vi vil fortsat skubbe på, selvom
det ser svært ud.
Peter Hummelgaard Thomsen
glædede sig over regeringens opbakning til
Europa-Parlamentets ændringsforslag. Han var mere kritisk over for en passage
i samlenotatet, hvor regeringen først nævnte den aftale, som et bredt flertal i
Folketinget stod bag, om aktivt at gå forrest i bekæmpelsen af skattely. Lige
bagefter stod der, at aftalen ikke gjaldt på dette punkt. Hvad betød det for rege-
ringens ageren i forhandlingerne? Ville den sidde på bageste række og tilken-
degive opbakning, men ikke aktivt forsøge at overbevise de lande, som udgjor-
de et blokerende mindretal?
Han spurgte desuden, om ministeren kunne give flere eksempler på, at en land
for land-rapportering ville have konkurrencehæmmende effekt.
Søren Søndergaard
anerkendte, at der var tale om forbedringer af Kommissio-
nens oprindelige forslag. Men anerkendte ministeren, at systemet stadig ville
blive hullet som en si, hvis virksomhederne alene ud deres fra egen vurdering
kunne undslå sig for at give bestemte oplysninger? Nogle gange må man fore-
tage et valg: Det kunne godt være, at nogle danske virksomheder i Kina ville
miste ordrer, men modsat risikerede man, at hele systemet blev udvandet.
Rasmus Nordqvist
mente, at der med det reviderede forhandlingsoplæg var
taget et skridt i den rigtige retning. Men de 750 mio. euro er en høj beløbsgræn-
se, og ikke særlig mange virksomheder er omfattet af den. Burde den ikke være
lavere, så flere blev omfattet, som Oxfam IBIS havde angivet i deres hørings-
svar?
Kenneth Kristensen Berth
meddelte, at Dansk Folkeparti, som støttede det
oprindelige forhandlingsoplæg, også kunne støtte det reviderede, som var end-
nu bedre, fordi flere lande var omfattet.
Erhvervsministeren
svarede Peter Hummelgaard Thomsen, at regeringen ar-
bejdede for at sikre, at reglerne blev lempeligere for virksomhederne, bl.a. med
sikkerhedsklausulen. Det reviderede forhandlingsoplæg lagde op til mere trans-
parens end det tidligere, hvorfor han håbede på Socialdemokratiets støtte.
De oplysninger, der skulle være offentligt tilgængelige, var oplysninger, man i
Side 832
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
forvejen bliver bedt om at indberette til myndighederne. Det betød, at virksom-
hederne ikke skulle skaffe to forskellige samlinger af tal. Det ville også gøre det
nemmere for virksomhederne, at beløbsgrænserne skulle flugte med dem, der
er over for skattemyndighederne, for så er det de samme krav, der bliver stillet
af henholdsvis offentligheden og skattemyndighederne.
Til Søren Søndergaard sagde han, at regeringen arbejdede for at sikre, at sik-
kerhedsklausulen ikke blev et smuthul, som tillod virksomhederne at udelade,
hvad de ikke har lyst til at offentliggøre. Virksomhederne skulle for det første
begrunde, når en undtagelse er anvendt. Det var for det andet vigtigt at holde
fast i, at de oplysninger, en virksomhed udelader, fortsat skulle indberettes til
skattemyndighederne og offentliggøres efter 4 år. Det var ikke rimeligt, at en
dansk virksomhed med en kontrakt i f.eks. Kina skulle offentliggøre, hvor meget
kontrakten lyder på, hvorefter konkurrenterne ville kunne lægge sig på en pris
lige under den danske virksomhed, som derved mister kontrakten.
Peter Hummelgaard Thomsen
gav ministeren ret i, at det reviderede forhand-
lingsoplæg samlet set var en forbedring og lagde op til øget transparens. Derfor
kunne regeringen regne med Socialdemokratiets opbakning. Partiet frygtede
dog, at sikkerhedsklausulen ville åbne en ladeport for en masse undtagelser og
smygen sig udenom. Det kunne man ganske vist ikke vide, før den endelige
tekst lå klar, men diskussionen skulle holdes varm. Socialdemokratiet regnede
med, at regeringen på trods af formuleringen i samlenotatet om, at den brede
aftale i Folketinget om Danmarks aktive indsats til bekæmpelse af skattely ikke
gjaldt i dette tilfælde, stadig ville presse på for at få en aftale.
Søren Søndergaard
meddelte, at Enhedslisten på grund af ministerens tilken-
degivelse om at ville sikre, at klausulen ikke blev et smuthul, bakkede op om
forhandlingsoplægget.
Rasmus Nordqvist
var også tilfreds med ministerens tilkendegivelse og med-
delte, at Alternativet støttede forhandlingsoplægget.
Den fungerende formand
konkluderede, at der ikke var flertal imod regerin-
gens forhandlingsoplæg, idet ingen partier havde ytret sig imod det.
Side 833
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
FO
2.
Direktivforslag om bedre håndhævelse og modernisering af EU’s
forbrugerbeskyttelsesregler (ændringsdirektivet)
Tidlig forelæggelse
KOM (2018) 0185
Rådsmøde 3672
bilag 1 (samlenotat side 23)
Erhvervsministeren:
Sagen forelægges til tidligt forhandlingsoplæg, da der
snart forventes enighed mellem landene. Forslaget blev fremsat den 11. april
2018 som den ene del af den pakke, der hedder
”New Deal for Consumers”.
Kommissionen ønsker at sikre en mere effektiv håndhævelse på baggrund af
eksempler på grænseoverskridende overtrædelser af forbrugerlovgivningen,
som f.eks. den såkaldte Dieselgate om bilproducenters snyd med bilemissioner.
Derudover er formålet at opdatere reglerne i lyset af den digitale udvikling, hvor
det jo er nemmere for forbrugere at handle over grænserne, men nye udfordrin-
ger også opstår med f.eks. onlineplatforme og de oplysninger, der gives her.
I takt med at jeg gennemgår elementerne i forslaget, vil jeg også gengive rege-
ringens holdning til den specifikke del. Det gør jeg, fordi forslaget ændrer fire
direktiver, så det godt kan ende med nogle meget lange gennemgange.
Af de fire direktiver hører to under Erhvervsministeriet, nemlig direktivet om an-
givelse af priser og direktivet om urimelig handelspraksis. De andre to hører
under Justitsministeriet
nemlig direktivet om urimelige kontraktvilkår i forbru-
geraftaler og forbrugerrettighedsdirektivet. En af ændringerne på tværs er, at
der tilføjes sanktioner. Sanktioner er det eneste, der indføres i alle fire direktiver.
Andre ændringer foretages kun i direktivet om urimelig handelspraksis og for-
brugerrettighedsdirektivet.
Regeringen er generelt positiv over for tiltagene i ændringsdirektivet. Vi skal
sikre, at forbrugerne er trygge uden at pålægge virksomheder unødige byrder.
Det er overordnet set den balance, regeringen vil arbejde for.
Sanktionsbestemmelserne
Det første, jeg vil gennemgå, er de foreslåede sanktioner, der som nævnt går på
tværs af alle fire direktiver. Det har været en helt central del af forslaget, at der
lægges op til at indføre enslydende sanktionsbestemmelser i de fire direktiver.
Formålet er at sikre en mere sammenhængende anvendelse af sanktioner i EU.
Det skal bl.a. gøres ved, at håndhævelsesmyndigheder i medlemslandene i hø-
jere grad lægger vægt på de samme kriterier og hensyn, når de træffer afgørel-
ser om at pålægge en sanktion.
Side 834
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Kriterierne går bl.a. på grovheden og varigheden af en overtrædelse og på,
hvorvidt den erhvervsdrivende har forsøgt at begrænse eller afhjælpe den ska-
de, som forbrugeren har lidt. Kriterierne kan bruges til at afgøre, hvorvidt der
skal pålægges en sanktion, og hvad niveauet skal være, hvis der skal gives en
bøde. Listen af kriterier er alene vejledende, så der også kan lægges vægt på
andre kriterier og hensyn.
Kommissionens oprindelige forslag lagde op til, at der ved udmåling af en bødes
størrelse skulle tages hensyn til årlig omsætning, nettofortjeneste og andre på-
lagte bøder. Det indgår dog ikke i den nuværende kompromistekst.
Derudover foreslås det, at der indføres et bødeloft, som medlemsstaterne skal
fastsætte til mindst 4 pct. af den erhvervsdrivendes årlige omsætning. Der er
dog ikke noget til hinder for, at vi i Danmark fastsætter et højere bødeloft på
f.eks. 10 pct. af en erhvervsdrivendes årlige omsætning. Baggrunden for at ind-
føre et minimumsbødeloft er, at man gerne vil give en fælles referenceramme
for bøder for de mest udbredte overtrædelser. Bødeloftet skal gælde i sager
med grænseoverskridende karakter i EU. Det gælder altså kun i sager, der en-
ten er:
-
-
udbredte overtrædelser, hvor mindst tre medlemslande er involveret, el-
ler
udbredte overtrædelser med EU-dimension, hvor mindst to tredjedele af
medlemslande er involveret, og som tilsammen udgør mindst to tredje-
dele af EU’s befolkning.
Kommissionens forslag indeholder også en bestemmelse om, at medlemslan-
dene skal tage hensyn til forbrugernes generelle interesser ved fordeling af ind-
tjening fra bøder og f.eks. fordele disse indtægter til forbrugerorganisationer el-
ler oplysningskampagner til forbrugere.
FO
Regeringens holdning er som følger. Regeringen
-
støtter overordnet, at sanktioner pålægges mere ensartet i EU. Rege-
ringen arbejder derfor for, at sanktioner skal være mærkbare og virke
forebyggende;
er dog som udgangspunkt skeptisk over for, hvis medlemslande forplig-
tes til at fastsætte et niveau for bøder uden at kunne tilpasse det til det
øvrige nationale strafniveau;
forholder sig positivt, idet dette forslag stadig ikke er til hinder for, at vi
kan tilpasse niveauet;
-
-
Side 835
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
-
lægger vægt på, at fordelingen af indtægter fra bøder er et nationalt an-
liggende, som der ikke bør fastsættes regler om på EU-niveau. I Dan-
mark indgår disse indtægter i statens budget.
Direktivet om urimelig handelspraksis
Næste del af forslaget handler om ændringer i direktivet om urimelig handels-
praksis. Kommissionen foretog i 2017 et såkaldt fitnesstjek af forbrugerlovgiv-
ningen, der viste, at det største forbrugerretlige problem i Europa er virksomhe-
ders urimelige handelspraksis, da den skaber usikkerhed for forbrugerne.
På trods heraf er der kun få eksempler på, at forbrugere, der er ofre for en virk-
somheds urimelige handelspraksis, kræver erstatning fra virksomheden på
grund af vildledende markedsføring. Det skyldes bl.a., at det i dag i høj grad er
op til medlemsstaterne at beslutte, i hvilket omfang forbrugerne skal kunne rette
krav mod virksomheder på grund af urimelig handelspraksis. Hvilke rettigheder
forbrugerne har, varierer derfor også mellem landene i EU.
I det lys har Kommissionen for det første foreslået, at medlemslandene skal sik-
re, at der er en klar ramme for, at forbrugerne kan ophæve en kontrakt eller
kræve erstatning via national lovgivning.
Kommissionen har for det andet foreslået nye fælles regler for "tilsyneladende
ens produkter" der dog har to forskellige kvaliteter
også kaldet dual quality.
Det vil betyde, at man ikke må markedsføre et produkt i en medlemsstat som
værende identisk med et produkt markedsført i en anden medlemsstat
typisk
under samme mærke
hvis produkterne er af forskellig kvalitet og derfor ikke
reelt ens. Det vil være vildledende markedsføring. Det kan f.eks. være kaffe,
som markedsføres på tværs af hele EU under samme mærke, og hvor produktet
er tilpasset forbrugerens smagspræferencer i de enkelte medlemslande. Fakto-
rer som national lovgivning, brug af lokale og sæsonbestemte varer samt for-
brugerpræferencer vil dog kunne betragtes som legitime årsager til, at der kan
være forskelle i produkternes sammensætning og egenskaber.
For det tredje foreslår Kommissionen ændrede regler om såkaldt uanmodet
henvendelse
det vil sige erhvervsdrivendes besøg i forbrugerens hjem.
Kommissionen har for det fjerde foreslået, at virksomheder ikke længere skal
oplyse om klagesagsbehandling, da den oplysning på nuværende tidspunkt skal
gives to gange. Det giver ikke forbrugeren reel værdi, at de får oplysningen flere
gange, og det letter samtidig virksomhedernes oplysningsforpligtelser, hvis den-
ne kun skal gives én gang.
Side 836
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Endelig foreslås der for det femte en øget gennemsigtighed på onlinemarkeds-
pladser, idet der indføres krav om, at det skal fremgå tydeligt for forbrugeren,
om en tredjepart har betalt for en bedre placering i et søgeresultat. Søgeresulta-
ter indeholder i dag ofte betalte placeringer, hvor en virksomhed betaler for en
højere placering. Der kan også være tale om en såkaldt betalt visning, hvor en
virksomhed betaler for at blive vist på listen over søgeresultater. Forslaget vil
f.eks. gælde for prissammenligningsportaler.
I mange tilfælde er betalte placeringer og betalte visninger ikke markeret eller i
det mindste kun markeret på en tvetydig måde, der ikke gør det klart for forbru-
geren, hvorvidt der er tale om en betalt placering.
FO
Regeringen støtter forslagets formål med at styrke forbrugerbeskyttelsen i EU
generelt. Vi mener dog, at forbrugerne i Danmark allerede har passende mulig-
hed for at ophæve en kontrakt eller få erstatning som følge af urimelig handels-
praksis.
Regeringen lægger vægt på, at det præciseres, at medlemsstaterne kan fast-
sætte betingelserne for, at forbrugerne kan ophæve en kontrakt eller opnå er-
statning som følge af urimelig handelspraksis. Ved seneste kompromisforslag i
Rådet lægges der netop op til at medlemsstaterne selv kan fastsætte betingel-
serne for at ophæve en kontrakt eller kræve erstatning. Det er regeringen til-
freds med. Det er positivt, at der skabes europæiske rammer, men at landene
kan lægge betingelser fast inden for disse.
Regeringen mener, at der kan være helt legitime årsager til, at produkter har
forskellig kvalitet i de enkelte lande. Derfor ser regeringen gerne, at man afven-
ter resultatet af en igangværende analyse, inden man lovgiver på området. Re-
geringen arbejder for, at den bestemmelse tages ud af forslaget.
Dørsalg og uanmodet henvendelse er et punkt, regeringen er meget opmærk-
som på. I Danmark har vi regler, der giver en bredere forbrugerbeskyttelse end i
den foreslåede bestemmelse. Regeringen arbejder derfor for, at de danske reg-
ler på området skal kunne opretholdes.
Regeringen ser desuden positivt på, at forslaget vil sikre gennemsigtighed i sø-
geresultater på onlinemarkedspladser og platforme. Vi lægger vægt på, at der
skal oplyses om betaling for placering i søgeresultater.
Ændringer i forbrugerrettighedsdirektivet
De næste punkter, jeg vil gennemgå, er ændringer, der foreslås i forbrugerret-
tighedsdirektivet, som i Danmark er Justitsministeriets område. Med forslaget
udvides anvendelsesområdet i forbrugerrettighedsdirektivet til at omfatte aftaler
Side 837
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
om digitale tjenester, som forbrugere ikke betaler penge for, altså gratis tjene-
ster, hvor der i stedet afgives personoplysninger. Som eksempler på den type
tjenester kan nævnes Facebook og e-mailkonti.
Det betyder, at der lægges op til at sikre forbrugere den samme ret til oplysnin-
ger forud for indgåelsen af aftaler om digitale tjenester og samme ret til at opsi-
ge aftalen inden for en 14 dages fortrydelsesfrist, som gælder for aftaler, hvor
der betales med penge.
Forslaget skal derudover skabe større gennemsigtighed for forbrugere, når de
handler på onlinemarkedspladser. Det skal bl.a. ske ved at indføre en oplys-
ningspligt for onlinemarkedspladser til at omfatte oplysninger om, hvorvidt for-
brugeren handler med en erhvervsdrivende eller en anden forbruger.
Derudover lægger forslaget op til at fjerne to byrder for erhvervsdrivende. Det
drejer sig om ophævelse af reglen om returret for brugte varer ved fjernsalg
dvs. varer, der er brugt mere, end man typisk ville i en fysisk butik.
Det foreslås også at ophæve den erhvervsdrivendes forpligtelse til at refundere
købesummen til forbrugeren, før en vare er modtaget retur.
FO
Regeringen arbejder for, at reglerne opdateres og udvides til også at dække nye
digitale løsninger, bl.a. når der betales med data i stedet for penge.
Derudover handler mange forbrugere online, og derfor lægger regeringen vægt
på, at man som forbruger ved, hvorvidt man handler med en erhvervsdrivende
eller en anden forbruger. Det betyder nemlig noget for forbrugerbeskyttelsen.
Regeringen støtter også, at denne oplysning skal gives.
Det er en vigtig prioritet for regeringen, at forbrugerbeskyttelsen er effektiv, men
samtidig bør virksomhederne ikke pålægges unødige byrder, som skaber uba-
lance mellem hensynet til forbrugerne på den ene side og hensynet til de er-
hvervsdrivende på den anden.
Regeringen mener, at det er en byrde for erhvervslivet, at virksomhederne reelt
skal tage brugte
og måske usælgelige
varer retur og i øvrigt returnere pen-
gene til forbrugeren, før varen er modtaget retur. I de igangværende forhandlin-
ger om direktivforslaget arbejder regeringen derfor fortsat for, at disse to byrder
fjernes.
Vi står dog meget alene i forhandlingerne på dette område; mange lande ønsker
ikke at fjerne de to byrder.
Side 838
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Afrunding
Der er tale om mange og ret forskelligartede ændringer på samme tid, men
overordnet er det positivt, at forbrugerreglerne opdateres og effektiviseres, og at
forbrugerne f.eks. får gennemsigtighed på onlineplatforme. Jeg håber på den
baggrund, at udvalget kan støtte regeringens linje.
Søren Søndergaard
spurgte, hvad det betød, at forslaget havde hjemmel i arti-
kel 114. Var der nye dele af forslaget, som vil blive omfattet af totalharmonise-
ring? Kunne ministeren garantere, at de danske regler om forbud mod dørsalg
ikke ville blive underkendt, hvis forslaget blev vedtaget?
Rasmus Nordqvist
bad ministeren uddybe, hvad han så som legitime grunde til
at opretholde produkters kvalitetsforskelle fra land til land inden for det indre
marked. Det var ellers en kendt problematik, at producenter markedsfører det
angiveligt samme produkt med en dårligere kvalitet i lande, hvor forbrugerne har
en ringere købekraft, fordi produktet så kan sælges billigere der.
Kenneth Kristensen Berth
var bekymret over risikoen for, at danskerne kunne
blive rendt på dørene af sælgere af f.eks. Tupperware, som var kendt som en
pestilens i USA. Hvis konsekvensen blev, at man måtte ophæve det danske
forbud mod dørsalg, ville han ikke undlade igen og igen at gøre opmærksom på,
at det var EU’s skyld.
Erhvervsministeren
svarede Søren Søndergaard, at der i begge direktiver i
udgangspunktet var tale om totalharmonisering. Der var dog undtagelser: Nogle
af bestemmelserne i forbrugerrettighedsdirektivet medførte minimumsharmoni-
sering, bl.a. hvad angik den erhvervsdrivendes oplysningsforpligtelser over for
forbrugeren forud for indgåelse af aftaler pr. telefon eller med anden fjernkom-
munikationsteknik. Det bødeloft, der blev foreslået indført i sanktionsbestem-
melsen, udgjorde også minimumsharmonisering, da medlemslandene ikke ville
blive forhindret et bødeloft på mere end 4 pct. af den erhvervsdrivendes årlige
omsætning. I direktivet om urimelig handelspraksis ville der efter det foreliggen-
de forslag om sanktioner, adgang til erstatninger og ophævelse af kontrakt være
tale om fastsættelse af en lovgivningsmæssig ramme, som medlemsstaterne
selv måtte udfylde.
Svaret til Kenneth Kristensen Berth lød, at regeringen ønskede at bevare de
danske regler om forbud mod dørsalg. Direktivforslaget lagde op til, at med-
lemsstaterne skulle indføre regler, der i tilstrækkeligt omfang beskytter forbru-
gerne mod aggressiv vildledende markedsføring. Regeringen arbejdede for, at
medlemslandene kunne opretholde nationale regler om uanmodet henvendelse,
herunder dørsalg, fysiske henvendelser på forbrugerens arbejdsplads og telefo-
Side 839
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
niske henvendelser, hvor kun salg af avisabonnementer og bøger er undtaget
fra et forbud i Danmark.
Søren Søndergaard
forstod ikke,
hvorfor regeringen ikke ville ”lægge
afgøren-
de vægt på”, at de nationale regler kunne opretholdes, hvis den fandt det så
vigtigt. Enhedslisten kunne ikke støtte forhandlingsoplægget.
Kenneth Kristensen Berth
kaldte forslaget helt galt. Der var tale om et stort
element af totalharmonisering, ensretning af produkter, som forbrugerne ellers
efterspørger skal være forskellige, og risici for forværringer ad bagdøren. Dansk
Folkeparti kunne ikke støtte forhandlingsoplægget.
Rasmus Nordqvist
meddelte, at Alternativet støttede forhandlingsoplægget,
som var et skridt i den rigtige retning.
Den fungerende formand
konkluderede, at der ikke var flertal imod regerin-
gens forhandlingsoplæg, da det kun var Dansk Folkeparti og Enhedslisten, der
havde ytret sig imod det.
Side 840
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
FO
3. Europa-Kommissionens to forslag om geografiske indikatorer (GI):
Rådsmøde 3672
bilag 3 (samlenotat)
a)
Forslag til rådsafgørelse om EU’s tiltræden til den reviderede
Lissabonaftalen om GI
Tidlig forelæggelse
KOM (2018) 0350
b)
Forslag til forordning om EU’s indsats efter tiltrædelse af
Lissabonaftalen om GI
Tidlig forelæggelse
KOM (2018) 0365
Erhvervsministeren:
Den tredje sag, jeg vil nævne, omhandler to forslag
et
forslag til rådsafgørelse og et til forordning, der begge vedrører EU’s tiltrædelse
til Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) eller Genève-
aftalen, der reviderer organisationens gældende såkaldte Lissabonsystem om
oprindelsesbetegnelser og geografiske
indikatorer, også kaldet GI’er.
Forslaget til rådsafgørelsen omhandler EU’s
tiltrædelse af selve Genèveaftalen,
mens forslaget til forordningen
er fremsat for at sikre den retlige ramme for EU’s
effektive deltagelse i samarbejdet, når EU har tiltrådt aftalen.
Begge forslag blev fremsat den 27. juli 2018, da det nu er tilladt for mellemstats-
lige organisationer som EU at tiltræde Genèveaftalen. Sagen forelægges til tid-
ligt forhandlingsoplæg, da der snart forventes enighed mellem landene.
GI er en betegnelse, der anvendes på produkter, som har en bestemt geogra-
fisk oprindelse og besidder kvaliteter, omdømme eller andre kendetegn, der kan
føres tilbage til denne oprindelse. Det er f.eks. fransk champagne, græsk fetaost
eller danske lammefjordskartofler.
Forslagenes indhold
Tiltrædelse af Genèveaftalen er en del af EU's generelle politik om at fremme og
styrke beskyttelsen af geografiske betegnelser gennem bilaterale, regionale og
multilaterale aftaler. I EU finder der allerede på landbrugs- og fødevareområdet
en fælleseuropæisk
regulering af GI’er
sted.
Når EU tiltræder aftalen, betyder det, at de kontraherende parter i udgangs-
punktet påtager sig
at beskytte de GI’er for produkter fra andre kontraherende
parter, som er
registreret i WIPO’s såkaldte
Lissabonsystem. Aftalen omfatter
Side 841
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
alle geografiske betegnelser
– det vil sige, at GI’er på produkter uden for land-
bruget også er beskyttet.
I øjeblikket har kun Cambodja og Elfenbenskysten tiltrådt Genèveaftalen. Det er
Kommissionens forventning, at flere tredjelande vil se det som et incitament til at
ratificere aftalen, hvis EU med sine 28 medlemsstater tiltræder.
Rådsafgørelsen beskriver de vilkår, betingelser og processer, der gælder, når
kontraherende parter søger om beskyttelse af registrerede GI’er, og indeholder
samtidig bestemmelser om passende garantier og overgangsperioder.
Forordningsforslaget skal sikre den retlige ramme for EU’s effektive
deltagelse i
Lissabonsystemet. Forslaget indeholder derfor bl.a. overgangsbestemmelser for
de syv europæiske medlemslande, der på nuværende tidspunkt er medlemmer
af Lissabonaftalen, og en bestemmelse, der gør det frivilligt for medlemslande-
ne, hvorvidt de selv vil tiltræde aftalen.
Som part i Genèveaftalen vil EU skulle fremsende en liste over registrerede
GI’er udtrukket fra EU’s
eget register med henblik på at opnå beskyttelse i hen-
hold til Lissabonsystemet. Der kan efterfølgende anmodes om registrering af
yderligere geografiske betegnelser, som er beskyttet og registreret i EU.
For at tredjelande kan få beskyttet
sine GI’er i EU, skal disse
opfylde de euro-
pæiske krav og kriterier for registrering.
Der findes ikke i dag
europæisk fællesregulering for GI’er på
produkter uden for
landbruget. Forordningsforslaget gør derfor, at ikkelandbrugs-GI’er
fra tredjelan-
de ikke vil kunne blive anerkendt af EU, så længe denne regulering ikke eksiste-
rer.
Derudover lægger forordningen op til, at EU ekstraordinært kan yde et årligt fi-
nansielt bidrag til at støtte finansieringen af Lissabonsystemet.
FO
Regeringens holdning
Regeringen støtter målet om at sikre et højt niveau for beskyttelse og håndhæ-
velse af intellektuelle ejendomsrettigheder.
Regeringen er dog tilbageholdende med at støtte Kommissionens forslag om at
tiltræde Genèveaftalen, da vi mener, der bør lægges vægt på de grundlæggen-
de IP-rettigheder, som f.eks. varemærker og patenter, der giver lige så effektiv
beskyttelse, i stedet for geografiske indikationer.
Side 842
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Regeringen mener ikke, at GI’er bør være en særlig prioritet i EU’s handelspoli-
tik og ser ikke potentialet i Genèveaftalen, bl.a. på grund af tredjelandes ringe
deltagelse, og da selve Lissabonsystemet på nuværende tidspunkt er underfi-
nansieret. Især beskyttelsen af ikkelandbrugs-GI’er
kan have en begrænsende
effekt på det frie marked og varemærker, idet produktionen af et produkt kan
blive begrænset til et specifikt geografisk område. Denne beskyttelse vil kunne
medføre, at den frie konkurrence om et pågældende produkt svækkes. Regerin-
gen vil derfor arbejde for,
at EU’s tiltrædelse af Genèveaftalen
fastholdes på et
begrænset niveau.
Regeringen finder ikke, at der er behov for, at EU skal yde et særligt finansielt
bidrag til Lissabonsystemet. Regeringen lægger i denne forbindelse vægt på, at
det som hidtil er den enkelte medlemsstat eller rettighedshaver, der skal betale
for registreringen af deres rettigheder.
Regeringen lægger endvidere vægt på, at EU ved sin tiltrædelse ikke skal aner-
kende ikkelandbrugs-GI’er.
Regeringen bemærker, at EU-medlemsstater med forbehold over for Lissabon-
systemet
dvs. som Danmark, der ikke er en del af dette system
ikke vil blive
tvunget til at tilslutte sig.
Regeringen lægger derfor vægt på at få klarhed over, hvordan medlemsstaterne
på den ene side ikke vil blive tvunget til at tiltræde aftalen, mens de på den an-
den side gennem forordningsforslaget vil blive forpligtet
af aftalen gennem EU’s
medlemskab.
Såfremt et flertal ønsker det, og såfremt rammerne for forslaget bliver specifice-
ret, så der ikke stilles krav om indførelse af nationale systemer til beskyttelse af
ikkelandbrugs-GI’er,
kan regeringen
acceptere EU’s
indtræden.
I de videre for-
handlinger vil regeringen derfor søge at bevare den nuværende begrænsede
tilgang til Genèveaftalen og få afklaret de retlige
rammer for EU’s indtræden.
Søren Søndergaard
spurgte, hvorfor regeringen overhovedet holdt muligheden
åben for at støtte forslaget, når den var kritisk på de samme fire punkter som
Enhedslisten, nemlig: 1) generelt over for aftaler, der skal sikre den intellektuelle
ejendomsret baseret på GI’er; 2) hvorfor EU skal tiltræde en aftale, som med-
lemslandene alligevel kan tiltræde, hvis de ønsker det; 3) at EU-budgettet skal
anvendes til at give et særligt økonomisk bidrag til det system på den måde, der
er lagt op til; og 4) uklarhed om medlemsstaternes rolle over for systemets. Var
regeringen ikke nødt til at renoncere på nogle af sine indvendinger, hvis den
skulle ende med at sige ja?
Side 843
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Rasmus Nordqvist
karakteriserede
GI’er
som en måde at beskytte lokale pro-
dukter på, så de ikke kunne overtages af store multinationale selskaber, der kan
producere dem billigere. Hvorfor mente regeringen ikke, at det var fornuftigt?
Den brugte det argument, at kun få lande havde tilsluttet sig Genèveaftalen,
men det kunne være, at alle andre lande tænkte det samme, og der skulle jo hul
igennem på et tidspunkt. Hvorfor ikke argumentere med, at EU kunne skubbe
på ved at tilslutte sig aftalen?
Kenneth Kristensen Berth
brugte Coca-Cola Zero som eksempel på et pro-
dukt, der blev markedsført under samme navn, men som var forskelligt fra land
til land. Syd for grænsen smager den anderledes end i Danmark, og i Bulgarien
er den bitter. Producenterne gør den slags med vilje, fordi de kender forbruger-
nes smag og vaner. Han kunne forstå, at man kaldte det en kvalitetsforskel, hvis
Lurpak smør blev solgt med planteolie i Bulgarien, men hvorfor var det problem,
at man i forskellige lande tilsatte forskellige mængder sødestof? Det havde da
ikke noget med kvalitet at gøre. Og det var vanvid, hvis danske forbrugere skulle
tvinges til at drikke tysk Coca-Cola, bare fordi Tyskland var det største marked.
Hvad skulle forslaget gøre godt for, og hvorfor kunne regeringen forestille sig at
støtte det? Et godt produkt skal nok sælge sig selv. Man kunne se, hvordan for-
brugerne i stort omfang efterspurgte lokalproducerede varer, selv om de er
mange gange dyrere. De er deres vægt værd i guld, så det er omsonst at be-
skytte dem. Her var han muligvis enig med regeringen, men kunne ikke støtte
forhandlingsoplægget, fordi regeringens holdning ikke svarede til, hvordan den
ville agere.
Erhvervsministeren
svarede, at regeringen godt kunne have anlagt en linje,
hvor den med det samme sagde nej til forslaget, for det var ikke ligefrem et fan-
tastisk forslag. Men Danmark anerkender i forvejen landbrugsgeografiske indi-
katorer for tredjelande gennem de frihandelsaftaler, som EU forhandler på de
europæiske medlemslandes vegne, og det bevirker, at anerkendelsen af land-
brugsgeografiske indikatorer ikke udgør noget problem for Danmark, som i for-
vejen er omfattet af de europæiske regler og den europæiske praksis på områ-
det. Med det forslag, der var på bordet, ville EU ikke anerkende ikkelandbrugs-
geografiske indikatorer, så situationen ville ikke blive meget anderledes end den
gældende. Regeringen anlagde, som den plejede, en konstruktiv linje for at prø-
ve at præge udviklingen i en dansk retning.
Han var enig med Kenneth Kristensen Berth, hvad angik smagsforskelle fra land
til land. Regeringen arbejdede for, at kravet om, at et produkt ikke må have for-
skellig kvalitet, udgår, for der kan være mange legitime grunde til det. Det kan
være forskelle i smagspræferencer fra kultur til kultur, men det kan også handle
om forskelle i f.eks. den lokale vandkvalitet.
Side 844
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Kenneth Kristensen Berth
holdt fast i,
at GI’erne var
en form for protektionis-
me, og at et godt lokalt produkt nok skulle blive efterspurgt på trods af en høj
pris. Dansk Folkeparti ville ikke tages til indtægt, hvis regeringen endte med at
sige ja til forslaget, så han kunne ikke støtte forhandlingsoplægget.
Rasmus Nordqvist
indvendte, at dual quality ikke handler om smag, men om
det fænomen, at visse produkter har en ringere kvalitet og lavere energiindhold i
lande med ringere købekraft, og det er en vildledning af forbrugerne, når mar-
kedsføringen af produktet er den samme på begge sider af grænsen.
Alternativet var oprindelig negative over for forhandlingsoplægget, fordi partiet
syntes godt om forslaget. Men han kunne godt støtte det alligevel, hvis det vir-
kelig forholdt sig sådan, at regeringen var villig til at sige ja til det, hvis der var
stemning for det blandt de andre lande.
Erhvervsministeren
sagde, at Rasmus Nordqvists udlægning var korrekt. Re-
geringen pressede ikke på for at få det gennemført, men kunne acceptere for-
slaget med de betingelser, han fremførte i forhandlingsoplægget.
Rasmus Nordqvist
reagerede ved at sige, at Alternativet så kunne støtte for-
handlingsoplægget.
Søren Søndergaard
oplyste, at Enhedslisten ikke kunne støtte forhandlingsop-
lægget.
Den fungerende formand
konkluderede, at der ikke var flertal imod regerin-
gens forhandlingsoplæg, idet kun Dansk Folkeparti og Enhedslisten havde ytret
sig imod det.
Side 845
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
4.
Betydningen af kunstig intelligens (KI) for EU’s industri
Udveksling af synspunkter
Rådsmøde 3672
bilag 1 (samlenotat side 52)
EUU alm. del (18)
bilag 33 (udvalgsmødereferat side 1290,
senest behandlet i EUU 21/9-18)
Punkt 4 og 5 blev behandlet under ét; se punkt 5.
5. Rådskonklusioner om handlingsplanen for kunstig intelligens
Politisk drøftelse og vedtagelse
Rådsmøde 3672
bilag 1 (samlenotat side 57)
EUU alm. del (18)
bilag 33 (udvalgsmødereferat side 1290,
senest behandlet i EUU 21/9-18)
Erhvervsministeren:
De næste to sager jeg vil præsentere for udvalget, hand-
ler begge om kunstig intelligens.
For det første forventes en drøftelse af betydningen af kunstig intelligens for
EU’s industri på rådsmødet. Jeg forventer, at der vil blive taget udgangspunkt i
meddelelsen om en koordineret plan for kunstig intelligens, der blev præsente-
ret den 7. december 2018.
Regeringen er generelt positivt stemt over for Kommissionens tilgang til kunstig
intelligens og formålet med handlingsplanen.
Der er desuden udarbejdet udkast til rådskonklusioner om emnet, som fremhæ-
ver nødvendigheden af at øge investeringerne i udvikling og udrulning af kunstig
intelligens, digitale færdigheder samt vigtigheden af at koordinere indsatserne
på tværs af EU.
I begge tilfælde har vi haft fokus på at fremme den etiske anvendelse af kunstig
intelligens og dataetik som konkurrenceparameter, men vi har også været op-
mærksomme på, at rådskonklusionerne ikke foregriber forhandlingerne om den
kommende flerårige finansielle ramme for perioden efter 2020. Vi kan tilslutte os
udkastet til rådskonklusioner.
Side 846
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
6. Konkurrenceevnetjek: det indre marked i en verden i forandring
et
unikt aktiv med behov for fornyet politisk engagement
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3672
bilag 1 (samlenotat side 62)
EUU alm. del (18)
bilag 285 (udvalgsmødereferat side 394,
senest behandlet i EUU 23/11-18)
Erhvervsministeren:
Den næste sag
er drøftelserne af EU’s generelle økono-
miske udvikling, det såkaldte konkurrenceevnetjek. Det forventes, at drøftelsen
vil tage udgangspunkt i en meddelelse fra Kommissionen om det indre markeds
betydning for Europas globale konkurrenceevne og skitsere dets fremtid. Rege-
ringen støtter Kommissionens fokus, der ligger fint i tråd med vores ønske om at
øge fokus på gevinsterne ved det indre marked og på at fremtidssikre det.
Det er i Danmarks klare interesse at sikre et stærkt indre marked, set i lyset af
den værdi, det har skabt for Danmark. Erhvervsministeriet klarlagde sidste år, at
Danmarks BNP er 5 pct. højere, end det ville have været uden adgang til dette
hjemmemarked.
7.
”En ren plan for alle –
en europæisk strategisk og langsigtet vision for
en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral
økonomi”
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0773
Rådsmøde 3672
bilag 1 (samlenotat side 66)
EUU alm. del (18)
bilag 340 (udvalgsmødereferat side 570,
senest behandlet i EUU 7/12-18)
Erhvervsministeren:
Ifølge Kommissionens udspil skal EU i 2050 være klima-
neutralt
det vil sige, at vi skal nå en nettonuludledning i forhold til drivhusgas-
ser. Det er forventningen, at meddelelsen vil blive drøftet i en række rådsforma-
tioner frem mod juni med henblik på at få input fra alle relevante sektorområder
til de kommende drøftelser i Det Europæiske Råd. Vi vil på konkurrenceevne-
rådsmødet fokusere på, at ambitiøse klimatiltag går hånd i hånd med udviklin-
gen af en konkurrencedygtig, moderne økonomi.
Side 847
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
8. Det europæiske semester 2019: For et stærkere Europa i en tid med
global usikkerhed
Politisk drøftelse
Rådsmøde 3672
bilag 1 (samlenotat side 75)
Erhvervsministeren:
Det europæiske semester er en årligt tilbagevendende
begivenhed, hvor Kommissionen gennem vækstundersøgelsen skitserer de
overordnede økonomiske og politiske udfordringer for hvert medlemsland og de
reformer, de bør prioritere at gennemføre i den kommende tid.
Der forventes en drøftelse af, hvordan der kan sikres investeringer af høj kvalitet
bl.a. til digital infrastruktur
til gavn for Europas konkurrenceevne.
Regeringen støtter Kommissionens ambition om at styrke den europæiske kon-
kurrenceevne og produktivitet. Især er regeringen positiv over for det fokus, der
er på digitalisering og innovation.
Regeringen lægger i den forbindelse vægt på, at de enkelte initiativer med fokus
på digitalisering skaber gode muligheder for nye digitale forretningsmodeller;
gør det lettere for virksomheder at skalere deres forretning i EU; og generelt
sikrer, at europæisk lovgivning er digitaliseringsklar.
Side 848
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Forskning:
9. Horisont Europa-pakken: Rammeprogrammet for forskning og
innovation 2021-2027 (1. behandling)
Særprogrammet for implementering af Horisont Europa
Fremskridtsrapport
Udveksling af synspunkter
KOM (2018) 0435 og KOM (2018) 0436
Rådsmøde 3672
bilag 2 (samlenotat)
EUU alm. del (18)
bilag 285 (udvalgsmødereferat side 377 FO,
forhandlingsoplæg forelagt EUU 23/11-18)
Uddannelses- og forskningsministeren:
Den 19. februar afholdes der råds-
møde på forskningsområdet med særprogrammet i Horisont Europa-pakken
som det eneste punkt på dagsordenen. Det forelægges til orientering.
Rådet vedtog den 30. november 2018 en delvis generel indstilling vedrørende
hovedforordningen om Horisont Europa. Dermed er der enighed i Rådet om de
store linjer for det næste rammeprogram
herunder målsætninger, struktur,
overordnede prioriteter, finansieringskriterier og deltagelsesregler.
Rådets holdning til forordningen er baggrunden for de igangværende forhand-
linger om Kommissionens forslag til særprogrammet under Horisont Europa.
Særprogrammet ruller de store linjer i rammeprogrammet ud ved at beskrive
detaljerne for prioriteter og aktiviteter under de forskellige søjler i rammepro-
grammet.
Det rumænske formandskab vil på rådsmødet præsentere sin fremskridtsrapport
for forhandlingerne om særprogrammet. Fremskridtsrapporten er kort og op-
summerer på neutral vis de igangværende forhandlinger. I Rådet er man enige
om, at særprogrammet alene skal have hjemmel i forskningsartiklen i Traktaten.
Det betyder, at Europa-Parlamentet ikke er medlovgiver på særprogrammet.
Desuden er man i Rådet enige om, at medlemsstaterne skal inddrages tidligt i
forberedelserne til implementeringen af Horisont Europa. Det gælder særligt for
missioner og partnerskaber.
Fremskridtsrapporten nævner også, at Rådet stadig drøfter detaljerne i de tema-
tiske klynger under den udfordringsdrevne forskning og den særskilte del for
såkaldt widening
det vil sige bedre deltagelse for de lande, der ikke klarer sig
så godt i rammeprogrammet.
Side 849
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
Rådet er enig om, at områderne for missioner og partnerskaber bør fastlægges i
særprogrammet. Oprindelig havde Kommissionen ikke inkluderet missions- og
partnerskabsområder i sit forslag til særprogram, men jeg forventer nu, at om-
drejningspunktet for den politiske drøftelse på rådsmødet vil være missioner og
partnerskaber samt Det Europæiske Innovationsråd (EIC).
Regeringen støtter overordnet de foreslåede områder for missioner og for den
type partnerskaber, der oprettes ved europæisk lovgivning. Der er en klar sam-
menhæng mellem disse områder og de store globale udfordringer, hvor euro-
pæisk forskning og innovation kan bidrage til fælles bæredygtige løsninger. Det
er bl.a. inden for områderne sundhed, klima, energi, ny teknologi og på fødeva-
reområdet.
Regeringen støtter, at Horisont Europa har et øget fokus på banebrydende og
markedsskabende innovation, især inden for det teknologiske område. Regerin-
gen bakker derfor op om etableringen af EIC.
Rådet er med sin fælles holdning til rammeprogrammet allerede enig om struk-
turen og finansieringsmodellen for EIC. EIC består af to programmer, Pathfinder
og Accelerator. Formålet med Pathfinder er at lancere en lang række mindre
projekter, hvoraf enkelte vil resultere i store gennembrud. Regeringen vil arbejde
for, at Pathfinder støtter vidensinstitutioner, startupvirksomheder eller små og
mellemstore virksomheder med et stort antal små bevillinger til udviklingsprojek-
ter i den tidlige fase. Regeringen støtter endvidere formålet med programmet
Accelerator, der går ud på at støtte større projekter i den senere udviklingsfase
med høj risiko. Det er vigtigt for mig, at man finder de rigtige team, der har po-
tentiale til at blive globale ledere inden for deres felt. Derfor skal man skabe den
rigtige forvaltningsstruktur til EIC. Meget af dette vil dog først for alvor blive ud-
foldet i implementeringsfasen.
Rasmus Nordqvist
spurgte til regeringens holdning til widening over for excel-
lence: Var man for, at Horisont Europa kunne være med til at støtte opbygnin-
gen af forskningsmiljøer i de dele af EU, der havde behov for det, eller ville man
kun tildele midler til de bedste forskere?
Uddannelses- og forskningsministeren
svarede, at regeringen på det sene-
ste rådsmøde havde givet udtryk for den holdning, at støtte til opbygning af
forskningsmiljøer burde ske inden for andre EU-programmer, herunder struktur-
fondsmidlerne. Til gengæld burde det være den videnskabelige topkvalitet, der
talte inden for Horisont Europa. I det gældende program, Horisont 2020, havde
regeringen dog accepteret, at en vis del gik til opbygning af forskningsmiljøer,
og det ville regeringen også acceptere i de kommende programmer. Det var dog
vigtigt for regeringen, at widening-delen kom til at udgøre en separat del af pro-
Side 850
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 503: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19
23. Europaudvalgsmøde 8/2 2019
grammet uden for de tre hovedsøjler. Ellers kunne det komme til at udvande
excellenceprincippet. Forslaget gik på, at widening skulle udgøre 1,4 pct. af hele
programmet.
Rasmus Nordqvist
mente, at regeringens tilgang lød fornuftig. Han spurgte,
hvordan det gik med at arbejde for den danske holdning om, at der ikke måtte
ske en forskydning til
fordel for søjle 3 om ”åben innovation”
på bekostning af
søjle 1 om
”åben videnskab” og søjle 2 om ”globale udfordringer og industriel
konkurrenceevne”. Var de andre lande enige, og hvordan så forhandlingssitua-
tionen ud?
Uddannelses- og forskningsministeren
svarede, at man i forhandlingerne
endnu ikke var nået til spørgsmålet om fordelingen af midler til de enkelte søjler.
Kommissionens oprindelige forslag ville afsætte 25,8 mia. euro til søjle 1, 52,7
mia. euro til søjle 2 og 13,5 mia. euro til søjle 3. Regeringen så gerne, at den
åbne videnskab i søjle 1 blev prioriteret højere, og hvis valget stod mellem at
tage midler fra søjle 2 og søjle 3, mente regeringen, at de burde tages fra søjle
3. Det var nok muligt at opnå, for både Tyskland og flere af de østeuropæiske
lande fandt det vigtigst at bevare søjle 2, som de så som en støtte til europæi-
ske små og mellemstore virksomheder. Når man kunne tage fra søjle 3, var det
fordi iværksætter- og innovationsmiljøerne i Europa i forvejen fungerede godt,
hvad enten der var tale om private initiativer eller statsinitiativer. Det var fint, at
Horisont Europa også støttede innovation, men beløbet behøvede ikke være så
højt, i hvert fald ikke fra begyndelsen.
Mødet sluttede kl. 13.53.
Side 851