Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
EUU Alm.del Bilag 75
Offentligt
1958918_0001.png
Europaudvalget
RE F ER AT
AF 1 . E URO P A UD V A L G S M Ø DE
Mødedato:
fredag den 5. oktober 2018
Tidspunkt:
kl. 10.00
Sted:
vær. 2-133
Dagsorden
Den 4. oktober 2018
FO
1. Rådsmøde nr. 3641 (retlige og indre anliggender) den 11.-12. oktober 2018
Dagsordenspunkt 1-6 forelægges af justitsministeren
Dagsordenspunkt 7-11 forelægges af udlændinge- og integrationsministeren
EUU alm. del (18)
bilag 2 (kommenteret dagsorden 5/10-18)
2. Rådsmøde nr. 3640 (miljø) den 9. oktober 2018
Dagsordenspunkt 1-3 forelægges af energi-, forsynings- og klimaministeren
Dagsordenspunkt 4-6 forelægges af miljø- og fødevareministeren
EUU alm. del (18)
bilag 2 (kommenteret dagsorden 5/10-18)
3. Rådsmøde nr. 3643 (landbrug og fiskeri - landbrugsdelen) den 15.-16.
oktober
Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren
EUU alm. del (18)
bilag 2 (kommenteret dagsorden 5/10-18)
FO
L
4. Eventuelt
Der vedlægges oversigter over de under punkterne 1-3 nævnte møder
Praktiske oplysninger:
Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding for
tilhørere skal ske
senest kl. 12.00 dagen inden mødet
ved Europaudvalgets sekretariat
(europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.
Anvendte forkortelser:
FF =Forventet forhandlingsoplæg
FO =Forhandlingsoplæg
FL =Forventet lukket behandling
L
=Lukket behandling
Side 1
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
Rådsmøde nr. 3641 (retlige og indre anliggender) den 11.-12. oktober 2018
FO
1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for
forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og
foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for
rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om ændring af
direktiv 2012/30/EU
Generel indstilling
KOM (2016) 0723
Rådsmøde 3641
bilag 1 (samlenotat side 3)
EUU alm. del (17)
bilag 841 (udvalgsmødereferat side 1048,
senest behandlet i EUU 1/6-18)
2. E-beviser:
Rådsmøde 3641
bilag 1 (samlenotat side 15)
EUU alm. del (17)
bilag 841 (udvalgsmødereferat side 1050,
senest behandlet i EUU 1/6-18)
a) Forslag til forordning om et europæisk påbud om udlevering og sikring af
elektronisk bevismateriale*
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0225
b) Forslag til direktiv om udpegning af juridiske repræsentanter med henblik
på indsamling af bevismateriale
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0226
3. Grundlæggende rettigheder:
Vedtagelse
KOM (2018) 0396
Rådsmøde 3641
bilag 1 (samlenotat side 31)
a) Udveksling af synspunkter med direktøren for Den Europæiske Unions
Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
b)
Rådskonklusioner om anvendelsen af EU’s Charter om Grundlæggende
Rettigheder i 2017
Side 2
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
4. Sikring af frie og retfærdige valg, herunder mod misbrug af persondata og
cyberangreb
Orientering fra formandskabet
KOM (2018) 0637
Rådsmøde 3641
bilag 1 (samlenotat side 35)
5. Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse
af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske
Anklagemyndighed (EPPO)**
Status
Rådsmøde 3641
bilag 1 (samlenotat side 39)
EUU alm. del (17)
bilag 841 (udvalgsmødereferat side 1049,
senest behandlet i EUU 1/6-18)
6. Gensidig anerkendelse på det strafferetlige område
styrkelse af gensidig
tillid
Udveksling af synspunkter
Rådsmøde 3641
bilag 1 (samlenotat side 42)
7. Kommissionens forslag under den flerårige finansielle ramme:
Rådsmøde 3641
bilag 2 (samlenotat side 7)
a) Forordning om oprettelse af Asyl- og Migrationsfonden (AMF)
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0471
b) Forordning om oprettelse af Grænseforvaltnings- og Visuminstrumentet
som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning (BMVI)
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0473
EUU alm. del (17) - svar på spm. 291 om Danmark påtænker at
deltage i fonden for Integreret Grænseforvaltning (IBMF), fra
udlændingeo g integrationsministeren
c) Forordning om oprettelse af Fonden for Intern Sikkerhed (ISF)
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0472
Side 3
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
8. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske
grænse- og kystvagt (Frontex-forordningen) og om ophævelse af Rådets
(fælles aktion) nr. 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr.
2016/1624
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0631
Rådsmøde 3641
bilag 2 (samlenotat side 15)
9. Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om fælles standarder og
procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere
med ulovligt ophold (udsendelsesdirektivet) (omarbejdning)
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0634
Rådsmøde 3641
bilag 2 (samlenotat side 21)
10. Reform af det fælles europæiske asylsystem og genbosætning
Politisk drøftelse/Fremskridtsrapport
KOM (2016) 0271, KOM (2016) 0270, KOM (2016) 0272, KOM (2016) 0466,
KOM (2016) 0468, KOM (2016) 0465 og KOM (2016) 0467
Rådsmøde 3641
bilag 2 (samlenotat side 30)
EUU alm. del (17)
bilag 841 (udvalgsmødereferat side 1058,
senest behandlet i EUU 1/6-18)
11. Migration: State of Play
Udveksling af synspunkter/politisk drøftelse
Rådsmøde 3641
bilag 2 (samlenotat side 43)
EUU alm. del (17)
bilag 841 (udvalgsmødereferat side 1060,
senest behandlet i EUU 1/6-18)
12. Eventuelt
13. Siden sidst
* Forslaget er fremsat efter TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks
stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse, hvilket
indebærer, at forslaget ikke vil være bindende for eller finde anvendelse i
Danmark (”retsforbeholdet”).
** Forordningen har hjemmel i TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om
Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-Traktaten, finder derfor anvendelse,
Side 4
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
hvilket indebærer, at forordningen ikke er bindende for eller finder anvendelse i
Danmark (”retsforbeholdet”).
Dagsordenspunkterne 1-6 hører under Justitsministeriets ressort.
Dagsordenspunkterne 7-11 hører under Udlændinge- og Integrationsministeriets
ressort.
Side 5
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
Rådsmøde nr. 3640 (miljø) den 9. oktober 2018
FO
1. Forslag om fastsættelse af reduktionskrav for nye person- og varebilers
CO2-udledning
Generel indstilling
KOM (2017) 0676
Rådsmøde 3640
bilag 1 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (17)
bilag 984 (udvalgsmødereferat side 1187,
senest behandlet i EUU 22/6-18)
2.
Forberedelse af FN’s
klimakonference COP24 den 2.-14. december 2018
Vedtagelse af rådskonklusioner
Rådsmøde 3640
bilag 1 (samlenotat side 12)
EUU alm. del (17)
bilag 70 (udvalgsmødereferat side 77, COP23
forelagt 6/10-17)
3. Forslag om fastsættelse af reduktionskrav for nye tunge køretøjers CO2-
udledning
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0284
Rådsmøde 3640
bilag 1 (samlenotat side 17)
4. Biodiversitetskonventionens 14. partskonference (COP14), Cartagena-
protokollens 9. partsmøde (COP MOP9) og Nagoya-protokollens 3.
partsmøde (COP-MOP3)
Vedtagelse af rådskonklusioner
KOM (2017) 0753
Rådsmøde 3640
bilag 2 (samlenotat side 2)
5. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente
organiske miljøgifte (omarbejdning)
Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (miljø) den 9. oktober 2018,
men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik
på vedtagelse
KOM (2018) 0144
Rådsmøde 3640
bilag 2 (samlenotat side 7)
Side 6
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
6. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af
rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område og om ændring af
direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og
2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og Rådets
forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005
Tidlig orientering/ Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (miljø)
den 9. oktober 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt
rådsmøde med henblik på vedtagelse
KOM (2018) 0381
Rådsmøde 3640
bilag 2 (samlenotat side 12)
7. Eventuelt
8. Siden sidst
Dagsordenspunkterne 1-3 hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets
ressort. Dagsordenspunkterne 4-6 hører under Miljø- og Fødevareministeriets
ressort.
Side 7
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
Rådsmøde nr. 3643 (landbrug og fiskeri - landbrugsdelen) den 15.-16.
oktober 2018
1. Kommissionens forslag til ny forordning om fastlæggelse af regler for støtte
til planer for den fælles landbrugspolitik (strategiske planer for
landbrugspolitikken)
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0392
Rådsmøde 3643
bilag 1 (samlenotat side 2)
2. Kommissionens forslag til forordning om finansiering, forvaltning og
overvågning af den fælles landbrugspolitik
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0393
Rådsmøde 3643
bilag 1 (samlenotat side 17)
Rådsmøde 3632
bilag 4 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde
landbrug og fiskeri 16/7-18)
3. Kommissionens forslag til en ændring af den fælles markedsordning for
landbrugsprodukter for perioden 2021-2027
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0394
Rådsmøde 3643
bilag 1 (samlenotat side 24)
Rådsmøde 3632
bilag 4 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde
landbrug og fiskeri 16/7-18)
4. G20 (landbrug)
Information fra Kommissionen
Rådsmøde 3643
bilag 1 (samlenotat side 28)
5. Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013
om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner i forbindelse
med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter for så vidt angår
den kvantitative begrænsning for opkøb af skummetmælkspulver
Forslaget forventes vedtaget på et kommende rådsmøde
KOM (2018) 0533
Rådsmøde 3643
bilag 1 (samlenotat side 29)
6. Eventuelt
7. Siden sidst
Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.
Side 8