Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
EUU Alm.del Bilag 75
Offentligt
1958919_0001.png
Europaudvalget
Referat
af 1. europaudvalgsmøde
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Til stede:
fredag den 5. oktober 2018
kl. 10.00
vær. 2-133
Kenneth Kristensen Berth (DF), næstformand, Erling
Bonnesen (V), Søren Gade (V), Jens Joel (S), Eva
Flyvholm (EL), Rasmus Nordqvist (ALT) og Serdal Benli
(SF).
justitsminister Søren Pape Poulsen, udlændinge- og in-
tegrationsminister Inger Støjberg, energi-, forsynings-
og klimaminister Lars Christian Lilleholt og miljø- og fø-
devareminister Jacob Ellemann-Jensen.
Desuden deltog:
Kenneth Kristensen Berth fungerede som formand under hele mødet.
FO
Punkt 1. Rådsmøde nr. 3641 (retlige og indre anliggender) den 11.-12.
oktober 2018
EUU alm. del (18)
bilag 2 (kommenteret dagsorden 5/10-18)
Justitsministeren
orienterede om, at der den 11.-12. oktober skulle afholdes
rådsmøde om retlige og indre anliggender i Luxembourg. Udvalget havde fået
tilsendt et samlenotat om de seks sager på rådsmødedagsordenen. Forord-
ningsforslaget om e-beviser nævnt i dagsordenens punkt 2 a og dagsordenens
punkt 5 om EPPO var omfattet af retsforbeholdet.
Siden oversendelsen af samlenotatet var der sket en enkelt ændring: Punkt 4
om sikring af frie og retfærdige valg var nu kun på dagsordenen med henblik på
en orientering fra Kommissionen og ikke med henblik på en politisk drøftelse.
Ministeren ønskede at koncentrere sig om to sager, han mente navnlig ville
have udvalgets interesse.
Side 9
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
Udlændinge- og integrationsministeren ønskede inden rådsmødegennemgan-
gen at orientere om to konferencer i Wien.
Udlændinge- og integrationsministeren
ville orientere udvalget om rådsmø-
dedagsordenen og to konferencer, hun havde deltaget i i Wien (se under punk-
tet siden sidst).
FO
1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rammer for
forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og
foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for
rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering og om
ændring af direktiv 2012/30/EU
Generel indstilling
KOM (2016) 0723
Rådsmøde 3641
bilag 1 (samlenotat side 3)
EUU alm. del (17)
bilag 841 (udvalgsmødereferat side 1048,
senest behandlet i EUU 1/6-18)
Justitsministeren:
Forslaget er blevet forelagt her i Europaudvalget flere gange
tidligere
senest lige før sommerferien op til rådsmødet tilbage i juni. Rådet
vedtog dengang en delvis generel indstilling om nogle af forslagets bestemmel-
ser
mens andre dele stadig manglede at blive færdigbehandlet i en arbejds-
gruppe under Rådet.
Status er nu, at drøftelserne er ved at nå til vejs ende. På den baggrund lægger
det østrigske formandskab op til, at Rådet vedtager en generel indstilling om di-
rektivforslaget
navnlig med fokus på forslagets bestemmelser om rekonstruk-
tion, der altså ikke var omfattet af rådsvedtagelsen før sommerferien.
Som Europaudvalget fik oplyst før sommerferien, så var der ganske meget flek-
sibilitet i de bestemmelser, som var omfattet af rådsvedtagelsen tilbage i juni.
Som det fremgår af samlenotatet, tegner der sig det samme billede for de reste-
rende direktivbestemmelser, der nu er omfattet af oplægget om en generel ind-
stilling.
Da der netop er tale om, at Rådet forventes at vedtage en generel indstilling, fo-
relægges sagen her i dag med henblik på et forhandlingsmandat fra udvalget.
Men det ændrer ikke ved, at direktivforslaget er ret ukontroversielt set med dan-
ske briller.
Side 10
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
Som nævnt handler rådsmødedrøftelsen navnlig om såkaldt rekonstruktion, som
også kendes fra dansk ret. Rekonstruktion er en insolvensprocedure på samme
måde som konkursbehandling. Men i stedet for at dele mellem kreditorerne,
hvad der er tilbage i et konkursbo, går rekonstruktion ud på at prøve at redde
virksomheden
f.eks. via en akkordordning med kreditorerne, hvor gælden kan
nedsættes.
I samlenotatet er der givet et overblik over de danske regler på området, som
blev vedtaget i 2010 af et enigt Folketing.
Sammenligner man med direktivforslaget, tegner der sig et billede af en ordning,
som meget langt hen ad vejen ligner den danske. Og dertil kommer så i øvrigt,
at direktivet i vidt omfang er fleksibelt og overordnet formuleret.
Det betyder også, at de danske lovændringer, som implementeringen vil kræve,
forventes at begrænse sig til f.eks. at handle om sprogbrug og uddybelse af lov-
teksten på forskellige punkter. Eller sagt på en anden måde: Direktivforslaget
forventes ikke at ændre væsentligt på de danske regler på området.
Det gælder i øvrigt også i forhold til de punkter, som høringsparterne har frem-
hævet. Eksempelvis har regeringen haft særligt øje for, hvordan sikrede kredito-
rer
navnlig panthavere
stilles efter forslaget. For det er klart, at forrykker
man, hvordan et pantsikret krav er stillet
f.eks. i forbindelse med skyldnerens
rekonstruktion
så forrykker man også den værdi, som pantet kan tillægges fra
start, når skyldneren møder op i banken med håb om at få et lån til sin virksom-
hed. Som det fremgår af samlenotatet, er vurderingen dog, at der også på dette
punkt er god fleksibilitet i forslaget.
FO
Samlet set kan man sige, at der er tale om et direktivforslag på et noget fagligt-tek-
nisk område
men vurderingen er som sagt, at der ikke politisk er ret mange ben i
det for Danmarks vedkommende.
Tværtimod er vurderingen, at det er landet fornuftigt og fredeligt
og ikke
mindst meget fleksibelt for Danmark og de andre medlemsstater. Det forventes
derfor heller ikke, at direktivforslaget vil ændre væsentligt på de danske regler
på området
heller ikke i forhold til de danske rekonstruktionsregler, der blev
indført af et enigt Folketing tilbage i 2010. I det lys kan regeringen også fint
bakke op om formandskabets oplæg til rådsmødet.
Serdal Benli
bakkede op om forhandlingsoplægget. Forventede regeringen, at
den fleksibilitet, den havde arbejdet for, ville blive fastholdt i de kommende tri-
logforhandlinger i Europa-Parlamentet? Og lagde forslaget op til en forbedring
Side 11
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
af betingelserne for rekonstruktion i andre EU-lande end Danmark? Eller havde
Rådet indført så meget fleksibilitet, at direktivet reelt ikke ville få en effekt?
Eva Flyvholm
støttede som udgangspunkt ikke forhandlingsoplægget. Enheds-
listen var bekymret for, om direktivet vil forringe lønmodtagernes retsstilling, og
om en totalharmonisering gør, at Danmark senere vil blive forhindret i at ved-
tage strammere regler. Direktivets formål
at fjerne hindringer for fri kapitalbe-
vægelse og etableringsfriheden
vakte også bekymring. Det virkede ikke som
den bedste idé at fjerne nationale forskelligheder i lovgivningen for de store sel-
skaber, for landene kan have gode grunde til at have strammere regler. Enheds-
listen var også kritiske over for en udvidelse af muligheden for gældssanering til
virksomheder.
Kunne ministeren i øvrigt garantere, at direktivet ikke ville forringe lønmodtager-
nes retsstilling ved forebyggende rekonstruktion eller virksomhedskonkurs? Og
at direktivet ikke ville forhindre Danmark i at beslutte, at det kun er personer, der
kan søge om gældssanering og ikke selskaber, foreninger etc.? Forhindrede
lovhjemlen i artikel 114 Danmark i på et senere tidspunkt at vedtage strammere
regler på alle direktivets områder, dvs. konkurs, rekonstruktion etc.?
Kenneth Kristensen Berth
var ikke helt enig med ministeren i, at forslaget var
ukontroversielt. Problemet var i virkeligheden det samme som ved forslaget om
e-beviser: Reglerne udgør en kombination af en forordning, der ikke gælder for
Danmark på grund af retsforbeholdet, og så et direktiv, som Danmark pludselig
er omfattet af. I Kommissionens forslag til ændring stod der på side 9:
”at forsla-
get vil supplere forordning 2015/848, forordning om insolvensbehandling, ved at
pålægge medlemsstaterne at sikre, at deres nationale forebyggende rekonstruk-
tionsprocedure opfylder visse mindstekrav til effektivitet”. Vedtagelsen af forord-
ningen havde hjemmel i Lissabontraktatens artikel 81, der var omfattet af det
danske retsforbehold. Kunne ministeren bekræfte, at ændringen af direktivet var
omfattet af retsforbeholdet, da den virkede som et korset for den forordning,
som var omfattet af retsforbeholdet
altså 2015/848? Hvad var den juridiske af-
klaring af det forhold? Ifølge dansk lovgivning var rekonstruktion af en virksom-
hed en del af konkurslovgivningen. Det direktiv, som Kommissionen forslog at
ændre til en forordning og dermed en samlet uadskillelig del
af EU’s konkurslov-
givning, var forslaget om insolvensbehandling, som var en del af artikel 81.
Kunne ministeren i øvrigt bekræfte, at det nye direktiv ville give borgerne ret til
at prøve sager ved EU-Domstolen
nye sager, som tidligere ville have ligget
ved en dansk domstol?
Side 12
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
På side 5 i Kommissionens forslag stod der, ”at gældssanering er en øvelse hen
mod fuldførelse af bankunionen”, og at ”iværksættere skal således have gælds-
sanering, fordi bankerne lider under et højt antal misligeholdte lån.” Handlede
ændringen af direktivet i virkeligheden om at konsolidere nødlidende banker?
Justitsministeren
var sådan set enig med Kenneth Kristensen Berth i, at forsla-
get var vidtgående. Spørgsmålet var, hvor langt man ønskede at gå i forhold til
gensidig anerkendelse. Nogle lande lægger vægt på den gensidige tillid med-
lemsstater imellem, så en kendelse fra en retlig myndighed i hvilken som helst
medlemsstat er lovlig og derfor kan fuldbyrdes af private tjenesteudbydere. An-
dre lande ønsker et ekstra sikkerhedslag, hvor man efter den retlige myndighed
i den fuldbyrdende medlemsstat eller i den medlemsstat, hvor den mistænkte
person er hjemhørende, også skal vurdere kendelsen, før den fuldbyrdes. Mini-
steren ville sørge for, at der blev udarbejdet en mere udførlig skriftlig redegø-
relse. Om sager ved domstolen sagde han, at de danske domstole muligvis ville
forelægge flere spørgsmål ved EU-Domstolen fremover.
Justitsministeren bekræftede Serdal Benli i, at jo større fleksibilitet des større
uensartethed, men at der var lagt op til større ensartethed end i dag.
Til Eva Flyvholm sagde ministeren, at det var et minimumsharmoniseringsdirek-
tiv, og at der var stor fleksibilitet. Det var svært at se, hvordan man kunne be-
grænses som land. De gældende regler ville også gælde fremover.
Om gældssanering sagde ministeren, at nye regler ville gælde de samme perso-
ner i Danmark, som var omfattet i dag. Insolvensforordningen var omfattet af
retsforbeholdet og gjaldt ikke for Danmark. Derimod var direktivforslaget om fo-
rebyggende rekonstruktion ikke omfattet af retsforbeholdet, fordi direktivforsla-
get har et andet sigte: indholdsmæssige regler om rekonstruktion og gældssa-
nering. Det var altså ikke tanken, at de to retsakter skulle regulere de samme
forhold eller være afhængige af hinanden.
Til Eva Flyvholm sagde ministeren også, at direktivforslaget enkelte steder inde-
holdt særregler om arbejdstagerrettigheder som kreditorer i en skyldners virk-
somhed, der tages under rekonstruktion. Men på det område var direktivforsla-
get valgfrit. Ved implementering kan medlemsstaterne frit undtage arbejdstagere
som kreditorer og i stedet regulere arbejdstagernes rettigheder nationalt. Det var
meget lig det, man vedtog i Folketinget i 2010. Men derfor kunne partierne jo
godt have en politisk holdning, der gjorde, at de ikke have lyst til at give mandat.
Side 13
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
Kenneth Kristensen Berth
forstod det sådan, at direktivet ikke ville give direkte
ret til at starte sager ved EU-Domstolen, men at det potentielt kunne medføre et
øget antal konsultationer. Han gentog sit spørgsmål om, hvordan det hang sam-
men, at gældssanering skulle være en øvelse på vej hen mod fuldførelse af
bankunionen. Handlede det om at sanere nogle lån med det formål at undgå, at
banker kommer i uføre? Han mente, at de fleste kunne se, at en adskillelse mel-
lem en forordning om insolvens som et dansk anliggende på grund af retsforbe-
holdet og så gældssanering og rekonstruktion på den anden side ikke lå ligefor.
Det komplicerede den juridiske konstruktion.
Eva Flyvholm
forstod det sådan, at virksomheder ikke kan blive omfattet. Løn-
modtagerne har en særlig placering i en virksomhedskonkurs i Danmark, hvor
de bliver prioriteret højt i forhold til lønudbetaling. Det skulle fortsat være sådan.
Som hun forstod det, ville der ikke blive rykket ved reglerne for konkurs, men
der var nogle uklarheder i forhold til rekonstruktion, hvor man ikke kunne være
sikker på, at lønmodtagerne ikke ville blive dårligere stillet. Kunne Danmark
vælge at stille sig uden for reglerne om rekonstruktion? Det lød underligt. Der
kunne vel ikke være tale om minimumslovgivning, når det havde hjemmel i arti-
kel 114 om totalharmonisering? Kunne ministeren garantere, at dansk delta-
gelse ikke vil medføre problemer med at lave strammere regler på nationalt
plan?
Justitsministeren
svarede Kenneth Kristensen Berth, at hjælper man skyld-
nere, hjælper man også banker. Bankerne kan ikke bruge reglerne om gældssa-
nering. Danmark var på grund af retsforbeholdet kun omfattet af nogle af insol-
vensreglerne. Svaret til Eva Flyvholm lød, at artikel 114 ikke forudsætter total-
harmonisering. Der var i øvrigt valgfri implementering af regler for arbejdstager-
rettigheder, så man kan frit undtage arbejdstagere som kreditorer. I dansk ret
har arbejdstagere en særlig beskyttelse i forbindelse med arbejdsgiveres kon-
kurs eller rekonstruktion. Eksempelvis dækker Lønmodtagernes Garantifond i et
vist omfang lønkrav under arbejdsgiverens rekonstruktionsbehandling.
Kenneth Kristensen Berth
påpegede, at der var tale om et juridisk skoleridt
med forordninger, som Danmark ikke er omfattet af, og direktiver, som Danmark
er omfattet af, og som begge har med områder at gøre, der er tæt forbundne.
Dansk Folkeparti kunne sagtens se, at der var en lighed mellem det, der var
vedtaget i Danmark, og det, som forslagene lagde op til, men han kunne ikke
støtte forhandlingsoplægget af den grund, at det ikke er anliggender, som EU
bør beskæftige sig med.
Formanden
konkluderede, at der ikke var et flertal imod regeringens forhand-
lingsoplæg, idet kun Enhedslisten og Dansk Folkeparti havde ytret sig imod det.
Side 14
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
2. E-beviser:
Rådsmøde 3641
bilag 1 (samlenotat side 15)
EUU alm. del (17)
bilag 841 (udvalgsmødereferat side 1050,
senest behandlet i EUU 1/6-18)
a) Forslag til forordning om et europæisk påbud om udlevering og
sikring af elektronisk bevismateriale
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0225
Se punkt 2 b.
b) Forslag til direktiv om udpegning af juridiske repræsentanter med
henblik på indsamling af bevismateriale
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0226
Justitsministeren:
Dagsordenens punkt 2 vedrører et forordningsforslag om
europæiske editions- og sikringskendelser om elektronisk bevismateriale i straf-
fesager, og et direktivforslag om udpegning af retlige repræsentanter med hen-
blik på indsamling af bevismateriale i straffesager.
Jeg nævner sagen til orientering i dag, fordi den er på dagsordenen med henblik
på en politisk drøftelse. Forordningsforslaget
men ikke direktivforslaget
er
omfattet af retsforbeholdet.
De to forslag er fremsat som en samlet pakke og har overordnet til formål at
lette indsamlingen af elektronisk bevismateriale på tværs af landegrænser i
straffesager.
Det faktum, at det ene forslag er omfattet af retsforbeholdet, mens det andet
ikke er, gør den her sag til en af de mere komplicerede.
Vi er derfor i dialog med Kommissionen og Rådets Juridiske Tjeneste om, hvor-
dan den her situation håndteres bedst muligt, og hvad forslagene helt nøjagtigt
kommer til at betyde for Danmark. Derfor er det som sagt på til politisk drøftelse.
Jeg vil dog alligevel kort redegøre for de overordnede linjer i forslagene, på
trods af at vi altså på nuværende tidspunkt ikke har fået fastlagt alle detaljer.
Jeg vil begynde med direktivforslaget, som altså ikke er omfattet af Danmarks
retsforbehold.
Side 15
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
Forslaget forpligter medlemsstaterne og tredjelande til at forpligte virksomheder,
der udbyder visse elektroniske tjenester i EU, til at udpege en retlig repræsen-
tant i en af de medlemsstater, hvor virksomheden udbyder tjenester.
Den retlige repræsentant skal modtage og behandle anmodninger om elektro-
nisk bevismateriale fra medlemsstater i forbindelse med efterforskning af straffe-
retlige overtrædelser.
Reglen vil gælde for de tjenesteudbydere, der udbyder tjenester i et andet EU-
land end der, hvor tjenesteudbyderen er etableret.
Et eksempel kunne være, at en dansk televirksomhed opretter en filial, der ud-
byder tjenester i Tyskland. En dansk tjenesteudbyder, der udbyder tjenester i
andre medlemsstater end Danmark, vil altså blive forpligtet til at udpege en retlig
repræsentant i en af disse medlemsstater. Lad mig give et eksempel: En dansk
televirksomhed opretter en filial, der udbyder tjenester i Tyskland. Den danske
virksomhed vil være forpligtet til at udpege en retlig repræsentant. En dansk tje-
nesteudbyder, der kun udbyder tjenester i Danmark, vil derimod ikke blive berørt
af direktivforslaget. Så langt, så godt.
Hvis vi så vender blikket mod forordningsforslaget, indebærer det helt overord-
net en indførelse af nye europæiske kendelser om (1) udlevering og (2) sikring
af elektronisk bevismateriale, der er lagret af en tjenesteudbyder, der udbyder
sine tjenester i EU. Kendelserne vil kunne anvendes i konkrete, verserende
straffesager.
Nyskabelsen i forordningsforslaget ligger i, at de nye kendelser sendes direkte
fra en retshåndhævende myndighed i én medlemsstat til den relevante tjeneste-
udbyder i en anden medlemsstat.
Et eksempel kunne være, at en svensk myndighed træffer afgørelse om udleve-
ring af abonnementsdata fra en tysk televirksomhed. I så fald sendes den sven-
ske afgørelse direkte til den tyske virksomhed. Ifølge forslaget er det både dom-
stole og i visse tilfælde anklagemyndighederne, der under visse betingelser vil
kunne udstede kendelserne. Det vil sige, at myndighederne i den medlemsstat,
hvor tjenesteudbyderen er etableret eller repræsenteret, som udgangspunkt
ikke skal inddrages i sagen.
I eksemplet med den tyske televirksomhed betyder det, at den svenske myndig-
heds afgørelse sendes direkte til den tyske virksomhed uden om de tyske myn-
digheder.
Side 16
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
Forordningsforslaget er omfattet af det danske retsforbehold, og det vil derfor
hverken blive bindende for eller finde anvendelse i Danmark.
For danske tjenesteudbydere, der udbyder tjenester i en medlemsstat, der er
omfattet af forordningen, f.eks. Tyskland, vil forslagspakken med forordningen
og direktivet medføre, at tjenesteudbyderen vil blive forpligtet til at modtage,
overholde og håndhæve kendelser udstedt i henhold til forordningen via den ret-
lige repræsentant, der skal udpeges efter direktivet.
På rådsmødet er der lagt op til en politisk drøftelse af forslagene. Den politiske
drøftelse vil primært dreje sig om, hvorvidt medlemsstaterne kan støtte den
fremgangsmåde, der er forudsat i forordningsforslaget, hvorefter kendelser sen-
des direkte fra en retshåndhævende myndighed i en medlemsstat til den rele-
vante tjenesteudbyder i en anden medlemsstat, eller om medlemsstaterne øn-
sker en såkaldt meddelelsesprocedure.
Meddelelsesproceduren indebærer, at når en kendelse fremsendes fra en med-
lemsstat til fuldbyrdelse hos en tjenesteudbyder i en anden medlemsstat, så
sendes der samtidigt en meddelelse til den relevante myndighed i f.eks. den
medlemsstat, hvor tjenesteudbyderen er repræsenteret. På den måde vil den
pågældende myndighed kunne foretage en juridisk vurdering af kendelsens lov-
lighed samtidig med, at den modtages af tjenesteudbyderen.
Dette skal bidrage til bl.a. at sikre overholdelsen af grundlæggende rettigheder
samt til at fjerne visse byrder fra tjenesteudbyderne.
Regeringen er umiddelbart overordnet positivt indstillet over for forslagene som
sådan, som har til formål at lette det retlige samarbejde i straffesager og at redu-
cere hindringer for tjenesteudbydernes frie udveksling af tjenesteydelser i EU.
Regeringen er dog samtidig særligt opmærksom på, hvilke konsekvenser de to
forslag vil få for Danmark, herunder særlig for danske virksomheder, i lyset af
det danske retsforbehold.
Det er grundlæggende regeringens holdning, at principperne om gensidig tillid
og gensidig anerkendelse udgør en hjørnesten i samarbejdet mellem medlems-
staterne og alene bør tilsidesættes under helt særlige omstændigheder. Samti-
dig er det helt afgørende, at det strafferetlige samarbejde foregår på fuldt be-
tryggende vis og under iagttagelse af grundlæggende rettigheder og interesser.
Regeringen vil i de videre forhandlinger have fokus på, hvilken betydning forsla-
gene vil have for Danmark i forhold til det fremtidige samarbejde med de øvrige
Side 17
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
medlemsstater, og hvilke forpligtelser forslagene vil indebære for danske tjene-
steudbydere.
Det forventes, at regeringen på rådsmødet generelt kan tage resultaterne af den
politiske drøftelse til efterretning, og at man fra dansk side generelt kan støtte
forslaget om en meddelelsesprocedure, så myndighederne også bliver oriente-
ret.
Vi vil komme tilbage til dette. Jeg har fuld forståelse for, hvis der kommer en del
spørgsmål.
Rasmus Nordqvist
mente, at en vurdering fra Justitsministeriet af de retssik-
kerhedsmæssige perspektiver var en god idé. Kunne danske statsborgere bosat
i et andet EU-land komme i klemme? Høringssvaret fra IT-Politisk Forening in-
deholdt mange relevante spørgsmål om konsekvenserne for EU-borgere. Kunne
ministeren komme ind på nogle kritikpunkterne her eller i et uddybende skriftligt
svar?
Eva Flyvholm
anså det for nødvendigt med en grundig redegørelse over even-
tuelle retssikkerhedsmæssige problemer for borgere og virksomheder
og
navnlig det problem, at andre landes efterforskningsmyndigheder vil kunne gå
direkte til virksomhederne i Danmark uden over de danske myndigheder som
også påpeget af IT-Politisk Forening og LIBE-udvalget.
NOT
Justitsministeren svarede, at det var afgørende, at det strafretlige er på plads og
med respekt for grundlæggende rettigheder og interesser. Udvalget ville modtage et
skriftligt notat. Det var en kompliceret sag, og det blev ikke mindre kompliceret af, at
man lagde en forordning og et direktiv sammen.
Side 18
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
3. Grundlæggende rettigheder:
Vedtagelse
KOM (2018) 0396
rådsmøde 3641
bilag 1 (samlenotat side 31)
a) Udveksling af synspunkter med direktøren for Den Europæiske
Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
b) Rådskonklusioner
om anvendelsen af EU’s charter om
grundlæggende rettigheder i 2017
Justitsministeren havde ingen bemærkninger til dette punkt.
Kenneth Kristensen Berth
slog fast, at Dansk Folkeparti ikke bakkede op om
regeringens holdning. Det var dybt problematisk, at man igen forsøgte at rejse
debatten.
Side 19
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
4. Sikring af frie og retfærdige valg, herunder mod misbrug af persondata
og cyberangreb
Orientering fra formandskabet
KOM (2018) 0637
Rådsmøde 3641
bilag 1 (samlenotat side 35)
Justitsministeren havde ingen bemærkninger til dette punkt, men modtog
spørgsmål fra udvalgets medlemmer.
Kenneth Kristensen Berth
mente, at regeringen burde være opmærksom på
det kontroversielle emne. Man forsøgte at imødegå eventuel indblanding i euro-
paparlamentsvalget, men det var en hårfin balance. Hvad er f.eks. en disinfor-
mationskampagne? Og et adfærdskodeks, hvor man skal indføre indikatorer for
pålidelighedsgrader af troværdigt indhold? EU ville meget nemt kunne komme til
at skulle graduere, hvad der er rigtigt og forkert. Regeringen havde ikke givet sin
holdning til kende med forklaringen, at der ikke var kommet en dansk oversæt-
telse. Den lå han dog selv inde med, så måske havde regeringen alligevel kun-
net fremsætte sin holdning?
Hvad var regeringens holdning til at sanktionere politiske partiers aktiviteter som
foreslået af Kommissionen?
Justitsministeren
var enig i, at man skulle være opmærksom. Selv havde han
sammen med forsvarsministeren og udenrigsministeren fremlagt en dansk valg-
plan. Den var forsøgt afbalanceret, og der var f.eks. lagt op til, at partierne og
medierne kan få en samtale med f.eks. efterretningstjenesten om, hvad man
skal være opmærksom på. Man skal ikke ud i sindelagskontrol af, hvad man må
sige og ikke sige. Regeringen var altså meget opmærksom på, at man skulle
fare med lempe, og at hver enkelt medlemsstat skulle gøre op med sig selv,
hvad de vil gøre.
Kenneth Kristensen Berth
bad om at få et skriftligt svar på, hvad der ligger i at
”overvåge politiske partiers aktiviteter og finansiering”,
som det står skrevet i
Kommissionens meddelelse.
Side 20
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
5. Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om
gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den
Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)
Status
Rådsmøde 3641
bilag 1 (samlenotat side 39)
EUU alm. del (17)
bilag 841 (udvalgsmødereferat side 1049,
senest behandlet i EUU 1/6-18)
Justitsministeren havde ingen bemærkninger til dette punkt.
6. Gensidig anerkendelse på det strafferetlige område
styrkelse af
gensidig tillid
Udveksling af synspunkter
Rådsmøde 3641
bilag 1 (samlenotat side 42)
Justitsministeren havde ingen bemærkninger til dette punkt.
Side 21
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
7. Kommissionens forslag under den flerårige finansielle ramme:
Rådsmøde 3641
bilag 2 (samlenotat side 7)
a) Forordning om oprettelse af Asyl- og Migrationsfonden (AMF)
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0471
Se punkt 7 c.
b) Forordning om oprettelse af grænseforvaltnings- og
visuminstrumentet som en del af Fonden for Integreret
Grænseforvaltning (BMVI)
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0473
EUU alm. del (17) - svar på spm. 291 om Danmark påtænker at
deltage i Fonden for Integreret Grænseforvaltning (IBMF), fra
udlændinge- og integrationsministeren
Se punkt 7 c.
c) Forordning om oprettelse af Fonden for Intern Sikkerhed (ISF)
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0472
Udlændinge- og integrationsministeren:
Kommissionen har fremlagt sit for-
slag til det kommende flerårige finansielle rammeprogram
dvs.
EU’s budget –
for perioden 2021-2027.
På min del af området for retlige og indre anliggender er der fremlagt tre finan-
sielle instrumenter til forhandling. Det drejer sig om Asyl- og Migrationsfonden,
instrumentet til finansiel støtte til grænseforvaltning og visum under Fonden for
Integreret Grænseforvaltning og Fonden for Intern Sikkerhed.
Danmark deltager aktivt i forhandlingerne, men fordi alle tre instrumenter er om-
fattet af det danske retsforbehold, vil Danmark ikke kunne deltage i vedtagelsen,
når man når dertil. For så vidt angår instrumentet til finansiel støtte til grænsefor-
valtning og visum er der tale om en udbygning af Schengenreglerne, og Dan-
mark har derfor mulighed for at deltage i dette instrument.
Som en konsekvens af den europæiske migrations- og flygtningekrise over de
seneste år foreslår Kommissionen en markant stigning i budgettet til 19,7 mia.
euro. Til sammenligning udgør budgettet i den nuværende periode ca. 11,4 mia.
euro.
Side 22
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
Derudover er der lagt op til en betydelig stigning i budgettet for agenturerne på
området for retlige og indre anliggender, det vil særlig
sige EU’s Grænse-
og
Kystvagtsagentur (Frontex), Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) og Det
Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store it-Systemer (eu-
LISA).
Der foreslås afsat ca. 12,8 mia. euro til de tre agenturer, hvor der til sammenlig-
ning i indeværende periode er afsat ca. 3,3 mia. euro.
Der er også lagt op til en betydelig opjustering af indsatsen på grænse- og mi-
grationsområdet. Regeringen er generelt positivt stemt over for forslagene, da
det er afgørende, at medlemslandene og EU bliver bedre til at håndtere migrati-
onsudfordringerne.
På rådsmødet er der lagt op til en kort indledende politisk drøftelse af forsla-
gene. Jeg forventer at tilkendegive, at Danmark generelt er positivt indstillet,
men også, at det bør sikres, at det foreslåede budget reelt afspejler behovene
og i øvrigt prioriterer indsatser, der modvirker irregulær migration, fremmer til-
bage-sendelse og sikrer en hurtig udvikling og gennemførelse af allerede ved-
tagne og kommende it-systemer. Ligeledes er det positivt, at der lægges op til,
at fondene skal styrke indsatserne for den eksterne dimension i form af samar-
bejde med EU’s nabolande, landene langs migrationsruterne og landene i nær-
områderne samt yderligere styrke kontrollen med de ydre grænser.
Serdal Benli
spurgte, hvor meget Danmark bidrog med til finansieringen af de
forskellige fonde. Fik Danmark del i de fondsmidler, der afsættes til medlemslan-
denes programmer i de fonde, Danmark ikke er omfattet af på grund af retsfor-
beholdet? Tog forslaget højde for kontrollen med, at de midler anvendes i over-
ensstemmelse med fondens programmer? Støttede regeringen den væsentlige
styrkelse af midlerne til de decentrale agenturer?
Udlændinge- og integrationsministeren
svarede, at Danmark skal bidrage
med 2 pct. til de fonde, som Danmark deltager i. Danmark får penge retur for de
områder, Danmark ikke er en del af.
Side 23
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
8. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den
europæiske grænse- og kystvagt (Frontex-forordningen) og om
ophævelse af Rådets (fælles aktion) nr. 98/700/RIA, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/1624
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0631
Rådsmøde 3641
bilag 2 (samlenotat side 15)
Udlændinge- og integrationsministeren:
Formålet med forslaget er, at EU
skal kunne forvalte sine ydre grænser endnu mere effektivt, forbedre mulighe-
den for tilbagesendelser og sikre et højt sikkerhedsniveau i EU.
Forslaget giver et styrket mandat til Frontex på en række områder. Et centralt
element i forslaget drejer sig om at etablere et stående korps med en operativ
stab på 10.000 mand. I forlængelse heraf foreslås det, at Frontex i endnu højere
grad skal kunne assistere medlemslandene i deres bestræbelser på at kontrol-
lere EU’s ydre grænser, men også
bistå nabolande og som noget nyt tredje-
lande med at kontrollere grænser og fremme tilbagesendelse i overensstem-
melse med internationale forpligtelser. Det understreges i forslaget, at det natur-
ligvis skal ske i tæt samarbejde med og på anmodning fra værtslandene.
Helt overordnet er jeg positiv over for det nye forslag. Udvalget er bekendt med,
at det er en klar prioritet for regeringen at få stoppet den irregulære migration
mod Europa og fremme tilbagesendelse af personer uden lovligt ophold, og alle
tiltag, der kan være med til at styrke kontrollen med EU’s ydre grænser, hilser
jeg derfor velkomne.
Det fremgår klart af forslaget, at medlemslandenes suverænitet skal respekte-
res, hvilket jeg selvfølgelig er helt enig i.
Under drøftelsen vil jeg forholde mig overordnet positivt til forslaget, men også
understrege, at vi bør se nærmere på etableringen af et stående korps på
10.000 personer. Størrelsen af et korps skal baseres på en grundig analyse af
de reelle behov, og det skal sikres, at der vil være tale om reel merværdi i for-
hold til yderligere sikring af grænserne, bekæmpelse af irregulær migration og
selvfølgelig fremme af tilbagesendelse. Jeg ved, at også andre medlemslande
har samme holdning.
Rasmus Nordqvist
spurgte, hvilke opgaver ministeren mente, at et korps på
10.000 skulle have. Som han tolkede samlenotatet skulle korpset arbejde under
værtsmedlemsstatens myndigheder, der skal vurdere sager. Hvordan hang det
sammen, at dansk mandskab skulle varetage f.eks. græske vurderinger?
Side 24
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
Var det så ikke nødvendigt med flere fælles regler? Der var lagt op til, at Frontex
kunne udsende personel til tredjelande, men på baggrund af hvilket mandat?
Var det op til Rådet at beslutte, eller kunne Frontex selv beslutte det?
Serdal Benli
påpegede, at der var modstand mod et grænsekorps på 10.000
mand
bl.a. på grund af behovet for forudgående tilrettelselæggelse og priorite-
ring af indsatsstyrken. Men ville det ikke være nyttigt med assistance i en krise-
situation som i 2015? Hvordan skulle Danmark bidrage, ifald korpset blev vedta-
get? Var der en fordelingsnøgle? Og lagde forslaget op til, at Frontex skulle
have en mere koordinerende indsats i forhold til tilbagesendelser, så flere med-
lemslande kan udsende tredjelandsborgere til et bestemt land samtidig?
Kenneth Kristensen Berth
bad om en begrundelse for regeringens skepsis
over for et korps på 10.000 mand. Hvor lang tid forventede ministeren, der ville
gå, før man nåede til enighed? Man kunne opfatte det sådan, at grænsekorpset
på 10.000 skulle foretage asylbehandlinger, men hans indtryk var, at hvis der
bliver anmodet om asyl, går en almindelig proces i gang
og ingen kan afvises,
når der kommer personer med ret til at komme ind i Europa.
Udlændinge- og integrationsministeren
sagde, at Kenneth Kristensen Berth
havde fået fakta rigtigt. Opgaven for de 10.000 mand var at fungere som græn-
sevagter
ikke som asylbehandlere. De vil få samme opgaver, som de har i
dag. Hun betvivlede ikke, at der var brug for en styrkelse af Frontex, men ville
gerne se en analyse af, om 10.000 personer var det rigtige tal. For Danmark
ville det betyde udsendelse et bidrag med 170 personer. Hvis der var behov,
skulle man gøre det, men der var muligvis andre behov
såsom materiel. Det
danske bidrag var netop blevet styrket, og man skulle lige have fast grund under
fødderne. Der var ganske meget appetit på at gennemføre en styrkelse af Fron-
tex, men ministeren mente ikke, at man uden videre skulle sende folk afsted.
Til Rasmus Nordqvist sagde hun, at der ikke var noget nyt i forbindelse med ud-
sendelse til tredjelande. Det ville stadig være op til Rådet at bestemme.
Ministeren bekræftede Serdal Benli i, at der havde været kritik af Frontex, men
man kunne nok ikke være uenige om, at man skal sørge for, at Frontex har de
nødvendige muskler.
Rasmus Nordqvist
spurgte, om det var rigtigt forstået, at et større Frontex-
korps kunne blive sendt til et tredjeland for at hjælpe med at patruljere grænser.
Der stod i samlenotatet, ” at agenturet med sit nye mandat kunne iværksætte
fælles operationer i og udsende personale til tredjelande.” Hvad var omfanget af
det?
Side 25
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
Udlændinge- og integrationsministeren
svarede, at mandatet til Frontex var
det samme som det gældende. Inden Frontex kan rykke ind og hjælpe i et land,
skal landet sige ja.
Rasmus Nordqvist
spurgte, hvor langt væk man kunne sende Frontex-medar-
bejderne. Kunne man f.eks. sætte dem til at bevogte en grænse mellem Paki-
stan og Afghanistan?
Udlændinge- og integrationsministeren
svarede, at man kunne sende dem
så langt væk, som landene kunne blive enige om
f.eks. til Etiopien eller i Af-
ghanistan for at træne vagter. Så man kunne se det som en del af en kapaci-
tetsopbygning, der også hjælper landene. Hun ville tro, at de fleste lande sætter
stor pris på at have styr på deres grænser.
Rasmus Nordqvist
spurgte, om Frontex-personlaet også kunne yde hjælp til
grænsekontrol. Hvad kunne man foretage sig i forhold til tredjelande inden for
rammerne af det udvidede mandat? Det er fint at hjælpe lande med stabilisering
og kapacitetsopbygning, men et voldsomt skridt at tage at blande sig i grænse-
kontrol i tredjelande.
Eva Flyvholm
spurgte, hvordan man ville løse systematiske menneskeret-
tighedskrænkelser, der måtte ske i forbindelse med grænsekontrol. Hvad var
EU’s
ansvar i det, hvis udsendte Frontex-medarbejdere indirekte bidrager til, at
folk f.eks. får tæv eller bliver interneret i lejre, hvor menneskerettighederne ikke
er respekteret?
Udlændinge- og integrationsministeren
svarede Eva Flyvholm, at Frontex-
medarbejdere skal efterleve et menneskerettighedskodeks.
Til Rasmus Nordqvist sagde ministeren, at Frontex-medarbejdere kan få forskel-
lige slags opgaver, men at det land, de agerer i, først og fremmest skal sige god
for deres tilstedeværelse. Man ville udvide mulighederne for, at Frontex kan bi-
drage rundt omkring
også til kapacitetsopbygning, patruljering etc.
Eva Flyvholm
spurgte, hvordan det forholdt sig, hvis Frontex-personale kan se,
at der sker kontinuerlige krænkelser af menneskerettighederne hos samarbejds-
partnere. Hvornår trækker man stikket på det samarbejde?
Udlændinge- og integrationsministeren
svarede, at der er et klagesystem i
Frontex. Man måtte tale med parterne i konflikten og beslutte, om der fortsat
skulle være EU-tilstedeværelse på stedet, eller om man ikke kunne tage ansvar
for situationen. Det var en svær afvejning, for er det bedst at blive og forsøge at
Side 26
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
håndtere problemerne eller at rejse og dermed vende det blinde øje til. Det
måtte være op til en konkret vurdering i de enkelte tilfælde.
Kenneth Kristensen Berth
henviste til EU’s gældende regler om, at man skal
behandle en asylsag i første asylland. Hvis Frontex blev sendt ud for at patrul-
jere i f.eks. Etiopien, og en asylansøger bliver placeret i en lejr, men dukker op i
Europa, hvad så? Man ved ikke, om der er foretaget en registrering af vedkom-
mende, eller om Frontex overhovedet må gøre det. Formålet med at være til
stede ved landegrænser må være at undgå, at de samme mennesker dukker op
i Europa.
Udlændinge- og integrationsministeren
sagde, at målet var, at man skal
søge om asyl i det første sikre land, man kommer til. Når Frontex arbejder ude,
har agenturet også indblik i dokumentationen af, hvem der har været i landet.
Hvis vedkommende dukker op i f.eks. Danmark, skal hun/han sendes tilbage.
Side 27
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
9. Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om fælles
standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (udsendelsesdirektivet)
(omarbejdning)
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0634
Rådsmøde 3641
bilag 2 (samlenotat side 21)
Udlændinge- og integrationsministeren:
Regeringen ser positivt på dette for-
slag. Vi ser det som en vigtig del af den øvrige pakke af lovgivningsinitiativer fra
Kommissionens side, hvor formålet er at begrænse ulovlig indvandring og se-
kundære bevægelser af tredjelandsstatsborgere, der ikke har lovligt ophold i
EU. Det er et formål, som Danmark støtter fuldt og helt.
Rasmus Nordqvist
spurgte, hvem der skulle tage stilling til hastesager ved de
ydre grænser
medlemslandet eller Frontex? Hvis det var Frontex’s
personale,
ville det så ikke kræve EU-asylprocedurer? Og var en 5-dages klagefrist nok for
dem, der ikke har de sproglige forudsætninger og ikke har adgang til retshjælp?
Eva Flyvholm
spurgte, hvilke eventuelle ændringer af udlændingeloven der var
lagt op til. Overvejede man en revision af reglerne, så en sød 13-årig pige i
Køge ikke skulle sendes ud af landet? Hun opfordrede ministeren til at gå ind i
den konkrete sag og redde pigen fra udsendelse.
Serdal Benli
spurgte, om EU var i dialog med de relevante tredjelande for at få
en mere effektiv tilbagesendelsespolitik. Deltog Danmark i en sådan dialog?
Udlændinge- og integrationsministeren
svarede Rasmus Nordqvist, at Kom-
missionen havde vurderet, at en 5-dages klagefrist var nok. Det havde hun ikke
grund til at anfægte. Men det var noget af det, der ville være lejlighed til at disku-
tere senere.
Til Eva Flyvholm sagde ministeren, at eventuelle ændringer af udlændingeloven
var betinget af, hvor sagen landede. Det ville blive taget op på et senere tids-
punkt. Ministeren kendte lidt til den 13-årige piges situation og mente, at der var
tale om familiesammenføring
ikke asyl. Det var derfor en sag, der lå meget
langt væk fra emnet på dagens møde.
Svaret til Serdal Benli var, at Danmark deltager i det koordinerede samarbejde
om udsendelse, og at der var diskussioner EU og tredjelandene imellem. Hjem-
og tilbagesendelser er en krumtap, når det handler om at stoppe migration og
folkevandring. Der er ikke noget ved at sætte sit liv på spil og bruge alle sine
penge, hvis man bliver sendt direkte hjem igen.
Side 28
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
Rasmus Nordqvist
mente, at der var en uoverensstemmelse mellem, at rege-
ringen gerne ville have undersøgt nærmere, om et Frontex-korps på yderligere
10.000 mand er passende (se punkt 8), men ikke ønskede at gå ind i, om en 5-
dages klagefrist er tilstrækkelig. Hvorfor være så selektiv i forhold til Kommissio-
nens udspil?
Udlændinge- og integrationsministeren
ville vende tilbage til klagefristen, når
det blev mere konkret. Umiddelbart havde hun ingen grund til at betvivle Kom-
missionens vurdering.
Side 29
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
10. Reform af det fælles europæiske asylsystem og genbosætning
Politisk drøftelse/Fremskridtsrapport
KOM (2016) 0271, KOM (2016) 0270, KOM (2016) 0272, KOM (2016) 0466,
KOM (2016) 0468, KOM (2016) 0465 og KOM (2016) 0467
Rådsmøde 3641
bilag 2 (samlenotat side 30)
EUU alm. del (17)
bilag 841 (udvalgsmødereferat side 1058,
senest behandlet i EUU 1/6-18)
Udlændinge- og integrationsministeren:
Formandskabet forventes at give en
kort statusorientering om forhandlingerne om de syv forslag, der udgør Kommis-
sionens forslag til reform af det fælles asylsystem. De syv retsakter er alle om-
fattet af det danske retsforbehold, men vi har som bekendt en parallelaftale om
Dublinaftalen og Eurodac.
Allerede før sommeren orienterede jeg her i udvalget om, at der er sket betyde-
lige fremskridt i forhandlingerne med Europa-Parlamentet i forhold til de fleste af
forslagene.
Reformen af Dublin giver dog stadig hovedbrud
i særdeleshed på grund af for-
slaget om obligatorisk omfordeling. Sagen blev også drøftet på Det Europæiske
Råd i slutningen af juni, hvor det måtte konstateres, at der fortsat ikke var kon-
sensus om forslaget. Den situation er ikke ændret.
Som jeg tidligere har nævnt, deler jeg målsætningen med reformen i forhold til
at gøre asylsystemet mere effektivt og kunne modstå migrationspresset, fjerne
pull-faktorer, reducere sekundære bevægelser, bekæmpe misbrug og yde støtte
til de mest berørte medlemsstater.
Men jeg må også gentage, at jeg ikke tror på obligatorisk omfordeling
og det
kan jeg konstatere, at formandskabet heller ikke tror på længere. Obligatorisk
omfordeling vil ikke løse tilstrømningen til Europa og migrationsudfordringerne.
Tværtimod vil en omfordelingsordning kunne virke som en pull-faktor. Det skal vi
gøre alt for at undgå.
Endelig kan jeg oplyse udvalget om, at Kommissionen i forlængelse af mødet i
Det Europæiske Råd i juni havde fremsat et ændringsforslag til det oprindelige
forslag om at omdanne EASO til et fuldt udbygget asylagentur.
Det nye forslag bygger videre på det oprindelige forslag, og indebærer en yderli-
gere styrkelse af EASO’s kompetencer samt en styrkelse af samarbejdet
mel-
lem EASO og Frontex
en styrkelse, som regeringen ser positivt på.
Side 30
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
Rasmus Nordqvist
spurgte, hvad ministeren mente om forslaget om, at der
skal tages fingeraftryk af børn fra 6 år og op og ikke 14 som nu.
Kenneth Kristensen Berth
spurgte, om ministeren kunne sige noget om appe-
titten på et fælles europæisk asylsystem
eventuelt for lukkede døre. Perspekti-
vet var, at EU skal overtage behandlingen og ansvaret for asylproceduren og
dermed også afgøre, om en person har ret til asyl. Det var et meget vidtgående
initiativ, som gjorde ham ekstra glad for det danske retsforbehold.
Udlændinge- og integrationsministeren
sagde, at der ikke tvivl var om, Dan-
mark har sin egen udlændingepolitik, men at der skal yderligere samarbejde til
på en række områder
især for at styrke grænserne. Appetitten var der, men
der var også uenighed.
Side 31
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
11. Migration: state of play
Udveksling af synspunkter/politisk drøftelse
Rådsmøde 3641
bilag 2 (samlenotat side 43)
EUU alm. del (17)
bilag 841 (udvalgsmødereferat side 1060,
senest behandlet i EUU 1/6-18)
Udlændinge- og integrationsministeren:
Formandskabet har besluttet at hen-
lægge den faste drøftelse om migration til frokosten.
Det er den generelle vurdering, at der ikke længere er tale om en decideret
krise. Men som alle, der følger situationen på Middelhavet, ved, er der stadig et
stort pres på EU's ydre grænser. Selv om der fortsat samlet set er faldende tal i
forhold til de foregående år, har vi i 2018 set stigninger både langs den østlige
og vestlige middelhavsrute samt langs ruterne på Vestbalkan, ligesom situatio-
nen på den centrale rute i Middelhavet er ustabil. Konsekvensen er, at alt for
mange irregulære migranter omkommer, fordi de lader sig lokke af de kyniske
menneskesmuglere.
Derudover er der fortsat stort behov for at se på det fælles europæiske asylsy-
stem for at sikre det mod fremtidige kriser.
Regeringens holdning er derfor uændret. Vi skal bibeholde vores fokus på at
stoppe den irregulære migration mod Europa. Det kræver en mangefacetteret
tilgang med klare mål for, hvad der er brug for.
Her kan jeg henvise til mine bemærkninger om det østrigsk-danske tiltag, som vi
lagde på bordet i går.
12. Eventuelt
Ministrene havde ingen bemærkninger til dette punkt.
Side 32
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
13. Siden sidst
Udlændinge- og integrationsministeren:
Det østrigske EU-formandskab
havde indbudt til en 2-dages
drøftelse mellem EU’s migrationsministre og kolle-
ger fra det vestlige Balkan den ene dag og Nordafrika den anden dag. Budska-
bet fra konferencen var klart: Der er behov for et endnu tættere, ligeværdigt og
konstruktivt samarbejde mellem EU og de to regioner, hvis vi sammen skal få
styr på migrationsudfordringerne. Og det skal vi.
Jeg var også i Wien i går. Her deltog jeg bl.a. i en pressekonference sammen
med min østrigske kollega, indenrigsminister Herbert Kickl, for at lancere vores
fælles vision for et bedre europæisk asylsystem i en globaliseret verden. Efter
vores opfattelse er det nuværende asylsystem på mange måder ude af trit med
virkeligheden og ganske enkelt ikke tilpasset en globaliseret verden. Migration
er og vil fortsat være et af de allervigtigste spørgsmål for Europas fremtid og for-
tjener derfor et klart fokus. Det er i den sammenhæng, at vi fra dansk og
østrigsk side har udarbejdet et papir, som udgør en vision med nogle meget
konkrete mål.
Visionen består af en række mål, der navnlig drejer sig om, at:
1) vi skal blive bedre til at hjælpe dem med størst beskyttelsesbehov
2) vi skal styrke indsatsen i nærområderne frem for at tillade irregulær migration
til Europa
3) vi skal forhindre død og tragedier i Middelhavet og langs migrationsruterne
ved at ødelægge smuglernes og menneskehandlernes forretningsmodel og
4) vi skal sikre en effektiv kontrol ved de ydre grænser, hurtig sagsbehandling
og udsendelse af alle, der ikke har lovligt ophold, om nødvendigt til et udrejse-
center uden for EU.
Alt dette skal ske ved en fælles indsats, og når den irregulære migration er
mindsket, og tilliden til systemet er genoprettet
og den lider p.t.
vil der kunne
tilbydes øget genbosætning med fokus på dem, der har det største beskyttel-
sesbehov.
Det er vigtigt at understrege, at udspillet er et konstruktivt indspark til den alle-
rede eksisterende diskussion i EU, og jeg vil tro uden at vide det endnu, at vi vil
præsentere det i en eller anden form under eventuelt på mødet i næste uge.
Rasmus Nordqvist
sagde, at det var interessant at se, hvad der kom ud af den
dansk-østrigske enegang.
Side 33
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
Kenneth Kristensen Berth
sagde, at det ikke var hans opfattelse, at der var
tale om dansk-østrigsk enegang, som Rasmus Nordqvist kaldte det. De to lande
var bare gået sammen om at præsentere et forslag. Var det ikke korrekt?
Udlændinge- og integrationsministerens
respons var, at det er naturligt, at et
land byder ind og kæmper for at nå nogle mål. Danmark troede ikke på at bruge
mere tid på at diskutere omfordeling. EU burde i stedet diskutere, hvordan man
stopper tilgangen til Europa. Det gjaldt om at få lukket for- og bagdøren og invi-
tere dem ind, der har et beskyttelsesbehov. Forslaget indebar, at man skal søge
asyl i det første sikre land. Er man f.eks. fra Eritrea, vil det være Etiopien. Der vil
til gengæld være en forpligtelse til at hjælpe de lande med kapacitetsopbygning
alt fra grænsevagter til uddannelse og sundhed. Ministeren ville hellere bruge
pengene på flygtningelejre i nærområder end at bruge dem i Sandholmlejren.
På den måde kan man bedre hjælpe de svage grupper, man kan hjælpe mange
flere, og det bliver meget nemmere, for de mennesker, der er på flugt, at vende
hjem igen.
Danmark og Østrig havde brugt noget tid på at komme med et første forslag til
en ny håndtering. Det havde foranlediget kommentarer om, at det var for ambiti-
øst og for ukonkret, men det var et forsøg på at bringe en diskussion, der var
kørt fast, et helt andet sted hen.
Rasmus Nordqvist
påpegede, at omfordeling handlede om at håndtere dem,
der kommer til Europa. Antallet var faldet meget. Det interessante var, om de
forslag og målsætninger, som Danmark og Østrig lagde på bordet, var nogle,
man ville gå videre med inden for rammerne af fællesskabet, eller om de to
lande ville gå videre med etableringen af centre uden for EU, uanset om der var
andre lande, der tilsluttede sig. På et tidligere samråd havde regeringen frem-
hævet, at Danmark og Østrig ville gå videre med ideen med de lande, der ville
være med.
Kunne ministeren
eventuelt skriftligt
oplyse, hvor mange mennesker der be-
fandt sig i nærområderne?
Udlændinge- og integrationsministeren
svarede, at det er svært at opgøre
hvor mange, men at man plejede at sige omkring 80 pct. Hun ville vende tilbage
skriftligt. Før globaliseringen blev man i højere grad i nærområderne under krige
og konflikter for derefter at rejse hjem igen. Nu flyttede man sig længere væk
end tidligere. Det kunne man ikke fortænke nogen i, men man måtte også se
på, hvad Europa kan absorbere. Man kunne ikke blive ved med at tage ind, så
man måtte forsøge at stoppe tilstrømningen. Det var en politisk diskussion, hvor
man kunne være mere eller mindre enig.
Side 34
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
Ministeren svarede, at Danmark og Østrig arbejdede intenst på at lave et udrej-
secenter med en placering i et land uden for EU, men i Europa. Alle EU-lande
kunne melde sig ind i arbejdet, det så hun gerne, men det var ikke en betin-
gelse. Derudover var der den store vision, som ville kræve en fælles EU-indsats.
Den fordrede et nyt syn på migration, folkevandring, asylansøgere, flygtninge
etc. Kunne man få standset tilstrømningen via fælles EU-plan, ville det være
bedst. Danmark prøvede at påvirke EU i den retning, regeringen fandt rigtig.
Kenneth Kristensen Berth
sagde, at etableringen af udrejsecentre ikke var et
EU-anliggende, men hørte under national kompetence. Man kunne altså ikke
anfægte, at to lande gik sammen. Han ønskede ministeren held og lykke med
projektet.
Udlændinge- og integrationsministeren
bekræftede den observation. Der var
også andre initiativer landene imellem. Hun mente ikke, at man kunne klandre
en regering for at arbejde i den retning, som den hele tiden havde været meget
klar om
at hjemsende flere flygtninge.
Rasmus Nordqvist
kunne konstatere, at der var stor politisk uenighed. Ministe-
ren var velkommen med sit flertal i ryggen til at gøre, som hun gjorde, men han
ville ikke holde sig tilbage med at udtrykke sin politiske holdning. Han mente
ikke, at det var at arbejde i fællesskabets interesser, når man lavede den slags
tiltag.
Han så frem til at modtage tal for nærområderne fra ministeren
gerne med ud-
gangspunkt i tal fra UNHCR.
NOT
Udlændinge- og integrationsministeren ville sende nogle tal og forklaringer.
Serdal Benli
var uenig med regeringen, men enig i, at man skal løse udfordrin-
ger ved at finde fælles europæiske løsninger på området. Men hvorfor lige Øst-
rig? Var der ikke andre europæiske lande, der var interesserede i det setup?
Udlændinge- og integrationsministeren
svarede, at Danmark ser Østrig som
en tæt allieret, og de to lande deler mange synspunkter. Da østrigerne begyndte
at røre på sig og spurgte, om det var noget, Danmark ville deltage i, var svaret
ja. Hun havde i forvejen et stærkt samarbejde med østrigerne.
Side 35
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
FO
Punkt 2. Rådsmøde nr. 3640 (miljø) den 9. oktober 2018
EUU alm. del (18)
bilag 2 (kommenteret dagsorden 5/10-18)
Energi-, forsynings- og klimaministeren
sagde, at der var tre klimasager på
dagsordenen for miljørådsmødet den 9. oktober. Den første sag om reduktions-
krav for person- og varebilers CO
2
-udledning var til forhandlingsoplæg, de reste-
rende til orientering.
Miljø- og fødevareministeren
sagde, at miljødelen af rådsmødet den 9. okto-
ber 2018 omfattede tre punkter, som han ville forelægge til orientering.
FO
1. Forslag om fastsættelse af reduktionskrav for nye person- og
varebilers CO
2
-udledning
Generel indstilling
KOM (2017) 0676
Rådsmøde 3640
bilag 1 (samlenotat side 2)
EUU alm. del (17)
bilag 984 (udvalgsmødereferat side 1187,
senest behandlet i EUU 22/6-18)
Energi-, forsynings- og klimaministeren:
Det østrigske formandskab vil på
rådsmødet forsøge at opnå en generel indstilling til forslaget. Det vil sige en før-
ste politisk aftale i Rådet. Hvorvidt dette lykkes, er endnu svært at sige, da der
fortsat er en række åbne politiske spørgsmål. Det er derfor ikke på forhånd gi-
vet, at vi når i mål.
Jeg vil gerne understrege, at dette er et vigtigt forslag. Transportsektoren står
for godt 20 pct.
af EU’s og Danmarks samlede CO
2
-udledninger. Hvis vi skal nå
de klimamål, som vi har sat os, er der behov for intet mindre end en total grøn
omstilling af vores vejtransport.
Der er brug for et grundlæggende skift væk fra diesel og benzin mod nye tekno-
logier. Det er ikke kun afgørende for klimaet. Det er også nødvendigt, hvis vi
skal sikre renere luft i vores byer og bevare en levedygtig bilindustri i Europa.
Jeg er derfor glad for, at alle Folketingets partier med energiaftalen blev enige
om, at vi skal arbejde for ambitiøse CO
2
-krav til lette køretøjer
mere præcist et
reduktionskrav på mindst 40 pct. i 2030. CO
2
-krav er et effektivt redskab til at
skubbe teknologiudviklingen fremad og sikre, at vi kan få flere, bedre og billigere
lav- og nulemissionskøretøjer på markedet. Jeg vil gerne understrege, at vi fra
dansk side på rådsmødet vil lægge os forrest i feltet sammen med de mest am-
bitiøse lande.
Side 36
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
FO
Regeringen støtter derfor, at der på EU-plan fastsættes nye skærpede reduktions-
krav for person- og varebiler i 2025 og 2030.
Regeringen finder dog ikke, at Kommissionens forslag om en 30 pct. CO
2
-re-
duktion i 2030 er ambitiøst nok. Regeringen arbejder derfor aktivt for at hæve
reduktionskravet til mindst 40 pct. i 2030 samt for et reduktionskrav i 2025, der
vil sikre en lineær indfasning af målet i 2030.
Forslaget indeholder desuden et nyt frivilligt incitament, som skal fremme salget
af nul- og lavemissionskøretøjer. Incitamentet fungerer ved, at der fastsættes et
benchmark for producenternes salg af nul- og lavemissionskøretøjer. Hvis en
bilproducent når denne salgsandel, får den til gengæld rabat på reduktionskra-
vet.
Dermed får producenterne et incitament til at producere og sælge flere elbiler og
hybridbiler. Det er vigtigt for at fremskynde den teknologiudvikling, som er nød-
vendig for at sikre en grønnere transportsektor på længere sigt.
Regeringen mener dog, at vi bør styrke incitamentet. Der skal ikke kun være en
bonusmulighed, hvor producenterne kan få rabat på deres reduktionskrav til
benzin- og dieselbiler. Incitamentet skal også virke den modsatte vej.
Regeringen arbejder derfor for at skærpe incitamentet til et tovejs incitament for
nul- og lavemissionsbiler, så bilproducenters reduktionskrav skærpes, hvis de
ikke når salgsandelen af nul- og lavemissionskøretøjer.
Regeringen støtter desuden tiltag, der sikrer bedre overensstemmelse mellem
testede og faktiske CO
2
-udledninger. Det er vigtigt, så vi i fremtiden kan undgå,
at producenter snyder med testprocedurerne.
Regeringen støtter også videreførelsen af tiltag, der giver mulighed for en om-
kostningseffektiv indfrielse af reduktionskravene. Det skal bl.a. være muligt at
indgå aftaler om at opfylde reduktionskravene sammen.
Endelig vil jeg fremhæve, at vi på rådsmødet går efter at få en samlet pakke, der
er så ambitiøs som muligt. Det vil sige, at både niveauet for reduktionskravene
og udformningen af incitamentsstrukturen vil indgå i vurderingen af en eventuel
kompromisaftale.
Rasmus Nordqvist
anså det for afgørende, at der blev strammet op på for-
handlingsoplægget, så det ikke bare hed,
at Danmark ville ”arbejde for”.
Det ville
Side 37
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
også være i tråd med afstemningen i Europa-Parlamentet og den danske hold-
ning. ”At arbejde for” betød, at Danmark kunne gå med til hvad som helst. Ville
regeringen gå benhårdt efter et ambitiøst reduktionsmål eller føje sig, fordi der
er stærke interessenter i den europæiske bilindustri? Og ville ministeren på mø-
det foreslå en EU-pendant til den danske plan om stop for salget af diesel- og
benzinbiler inden udgangen af 2030?
Jens Joel
bad om at få mere at vide om, hvad regeringen egentlig ville. I Eu-
ropa-Parlamentet var der fra socialdemokratisk side blevet stemt for en reduk-
tion på 45 pct., og det burde være en dansk mærkesag at få så højt et mål for
CO
2
-reduktion som muligt. I Ministerrådet nogle lande givetvis trække ambiti-
onsniveauet ned, men ingen kendte på forhånd resultatet af et eventuelt kom-
promis, så regeringen burde give sin klare holdning til kende. Ved tidligere lejlig-
heder havde miljøorganisationer og parlamentarikere i EU givet udtryk for, at re-
geringen ikke stemplede hårdt nok ind. Det skulle man undgå denne gang. Re-
geringen skulle selvfølgelig ikke sige en reduktion på 45 pct., hvis den ikke
mente det, men hvad var forhandlingsstrategien? Der var ingen grund til at
lægge sig der, hvor regeringen mente, at et kompromis ville ende, når de ende,
der ønskede et lavt reduktionsmål allerede nu sagde det højt og tydeligt.
Serdal Benli
spurgte, om forhandlingerne gik i retning af at få tyskere ombord
for at opnå et kvalificeret flertal for en reduktion på 40 pct. Hvordan ville regerin-
gen sikre et solidt grundlag for reduktionsmålet, så bilindustrien ikke undermine-
rer det?
Eva Flyvholm
så gerne, at det fremgik af mandatet, at regeringen ville arbejde
for en målsætning på 45 pct., idet 40 pct. ikke er ambitiøst nok i forhold til Dan-
marks grønne omstilling. Enhedslisten ønskede et stop for nye fossilbiler alle-
rede i 2025, og en højere CO
2
-målsætning kunne bidrage markant til klimaind-
satsen på EU-plan. Enhedslisten ville være tilfreds med, at Danmark lagde vægt
på en målsætning på minimum 40 pct., men allerhelst 45 pct.
Kenneth Kristensen Berth
støttede regeringens forhandlingsoplæg.
Energi- forsynings- og klimaministeren
svarede, at regeringen havde priorite-
ret spørgsmålet meget højt. I forhandlingerne
ikke mindst på embedsmandsni-
veau
havde Danmark lagt sig i den højeste ende, hvad angår krav til bilindu-
strien. Danmark havde sagt en CO
2
-reduktion på mindst 40 pct., og hvis det var
enighed om det, kunne man også støtte 45 pct. Kommissionen havde spillet ud
med 30 pct., og i afstemningen i Europa-Parlamentet var man landet på 40 pct.
Det ville blive svært at nå til enighed om 40 pct., men det betød ikke, at Dan-
mark skulle holde sig tilbage med at udtrykke sin holdning. I sit indlæg på råds-
mødet ville ministeren sige, at den danske regering arbejdede for et stop af salg
Side 38
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
og diesel- og benzinbiler i 2030. Når Kommissionen senere på året tog emnet
op, ville regeringen fremlægge et konkret forslag til tiltag for, at det også kan ske
i EU.
Ministeren havde forventet, at Parlamentet havde stemt for et højere reduktions-
niveau. Regeringen havde ikke noget problem med at arbejde for 45 pct., men
Danmark lå i forvejen markant højt med sit forslag om mindst 40 pct. Regerin-
gen var parat til at arbejde for så højt et mål som muligt og mindst 40 pct. Det
var blevet bemærket, at Danmark lå højt, men regeringen var gået benhårdt ef-
ter målet
også fordi et stort flertal i Folketinget ønskede det.
Til Serdal Benli sagde ministeren, at tyskerne var påvirket af at være et stort bil-
producentland og gik efter et mål på 30 pct. Det vanskeliggjorde situationen.
Om hvordan man ville undgå en underminering fra bilindustrien sagde ministe-
ren, at det var afgørende at definere målsætninger
for lastbiler var der et bin-
dende mål på 15 pct. for 2025 og et vejledende mål for 2030. Regeringen var
ikke begejstret for ikkebindende mål, for så er man ikke sikker på, at målsætnin-
gerne nås. Noget andet var at kontrollere, at biler leverer den lovede CO
2
-reduk-
tion.
Til Eva Flyvholm lød svaret, at regeringen var enig i at arbejde for så høj en mål-
sætning som muligt, og at barren var på mindst 40 pct. Hvis Parlamentet var
nået frem til 45 pct., kunne regeringen også have støttet det, ligesom den kunne
støtte 45 pct., hvis der imod forventningen opstod en situation på mødet, hvor
det ville være relevant.
Jens Joel
havde håbet og troet, at Parlamentet var endt på 45 pct. Men hvorfor
meldte regeringen ikke de 45 pct. ud? Det var underligt. Hvis ingen af landene
kæmpede for et højt reduktionsniveau, ville Ministerrådet jo ende et sted mellem
30 og 40 pct. Gik ingen lande ind for et reduktionsmål på 45 pct. alene af den
grund, at det var rigtige for klimaet og den grønne omstilling?
Den fungerende formand
påpegede, at ministeren havde mulighed for at lukke
mødet for at løfte sløret for andre landes positioner.
Rasmus Nordqvist
sagde, at humlen var, hvordan man set i lyset af beslutnin-
gen i Parlamentet nåede frem til et tal, der var acceptabelt på EU-plan. Man
kunne vælge den bløde formulering om
”at
arbejde for” 45 pct. i stedet for
mindst 40 pct. eller at lægge mere vægt bag sine ord. Dette var en vigtig sag,
for der ville ikke blive pillet ved målsætningerne igen før 2030.
Som MF’er var hans redskab at give
ministeren et stramt mandat, så han ikke
havde handlefrihed til at gå under en reduktion på 40 pct., for så var ministeren
Side 39
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
nødt til at lave ballade. Ministeren var oppe imod magtfulde kræfter og en bilin-
dustri med store penge på spil, så det var bedst at stramme ordlyden og sige, at
ministeren kunne gå ned til 40 pct. og ikke mindre end det
virkelig gøre sig be-
sværlig. Rasmus Nordqvist udtrykte i øvrigt tilfredshed over, at regeringen ville
spille et stop for salget af benzin- og dieselbiler på bordet i EU også.
Energi-, forsynings- og klimaministeren
slog fast, at han arbejdede for mindst
40 pct. og ville gøre sit bedste for, at det lykkedes
og gerne et niveau over 40
pct. Men det ville ikke være normal dansk position at stemme imod, hvis det på
mødet endte med en reduktion på under 40 pct. Hvis der skulle indgås et kom-
promis under det niveau, som Danmark arbejdede for, men over det, som Kom-
missionen havde foreslået, ville det være naturligt for Danmark at støtte det.
Jens Joel
var ikke ude på at få regeringen ud i en position, hvor den var nødt til
at stemme nej. Det gav ikke den bedste forhandlingskapital. Men regeringen
kunne gøre mere end at sige, at den ville ”arbejde for” mindst 40 pct.
Den kunne
vælge at
”lægge
vægt på”, så man kunne være mere sikker på, at regeringen
lagde sig i selen. Over de seneste år havde Danmark flere gange stået og kig-
get over hegnet og ventet på at finde ud af, hvilket kompromis der kunne lan-
des, og først der meldt ind. Det var en forkert taktik
Danmark skulle til bordet.
Hvis regeringen selv kunne bestemme, var det så en CO
2
-reduktion på 45 pct.,
der var det rigtige for klimaet og den grønne omstilling? Det handlede om, hvad
regeringen selv ønskede og ikke om, hvad diplomaterne mente, der kunne lade
sig gøre i EU. Hvad kæmpede regeringen for?
Rasmus Nordqvist
sagde, at udvalget udgjorde Folketingets redskab i forhold
til EU-regulering. Han kunne vælge at stole blindt på, at ministeren ville opnå et
højt reduktionsmål, eller han kunne gøre sit til at få nogle mere håndfaste krav
indført i mandatet. Det handlede om at kunne holde regeringen op på at arbejde
mest muligt i den rigtige retning. Det kunne man ikke med den gældende ordlyd.
Energi-, forsynings- og klimaministeren
sagde til Jens Joel, at han helst så
en CO
2
-reduktion i 2030 på 100 pct., hvis det kunne lade sig gøre. Men nu var
der en forhandlingssituation i EU, som han måtte tage bestik af for at finde ud
af, hvad der var mest realistisk. Det havde igennem et stykke tid været højt prio-
riteret at nå så høj en målsætning som muligt uden at melde sig ud af det gode
selskab. Han ønskede sig en reduktion på 100 pct. på den lange bane, men var
også interesseret i, at der blev indgået en aftale på området på mødet. Danmark
var med til at trække landene i den rigtige retning, og ministeren ville meddele
på mødet, at regeringen arbejdede aktivt for en målsætning på mindst 40 pct.
Hvis det var udvalgets ønske, kunne der bringes formuleringer ind i mandatet
Side 40
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
om, at regeringen var parat til at gå over 40 pct. Han tilføjede, at Danmark arbej-
dede for 100 pct. lavemission i 2030, og det signal ville også blive sendt på mø-
det.
Jens Joel
understregede, at diskussionen gik på, hvor Danmark skulle positio-
nere sig. Fra at være positiv over, at regeringen entydigt ville trække i den rig-
tige retning, var han nu mere tvivlende over for, om regeringen arbejdede hårdt
nok for et højt mål. Det undrede ham, at ministeren talte om 100 pct.
det var jo
ikke en leg. Dem, der stemte for 45 pct. i Parlamentet, havde også brug for op-
bakning. Havde andre lande foreslået et reduktionsmål over 40 pct. og hvis nej,
burde det så ikke være Danmark? Hvorfor sagde regeringen ikke, at den øn-
skede en aftale på 45 pct. og lagde vægt på at nå mindst 40 pct.? Så ville den
både sige, hvad den ville have og ikke tvinge sig selv til at stemme imod i Mini-
sterrådet. Udvalget havde brug for at vide, hvad regeringen arbejdede for og
helst ville have, men også, at den lagde vægt på, at man kom derhen. Det var
unødvendigt vagt, når ministeren henkastet sagde, at han helst ville have en re-
duktion på 100 pct. Hvorfor indeholdt forhandlingsoplægget så ikke et højere
tal?
Energi-, forsynings- og klimaministeren
svarede, at Luxembourg og Sverige
var gået med til et reduktionsmål på over 40 pct. Frankrig lå på 40 pct., mens de
andre lande lå under 40 pct. Det var meldt offentligt ud. Han var optaget af at få
landet et kompromis og af, at Danmark trak så markant som muligt i den rigtige
retning. Det var en meget vigtig sag, hvor diplomatiet i EU også blev brugt til at
fremme den mest muligt. At Danmark gik efter et reduktionsmål på mindst 40
pct. betød også, at man var villig til at gå et stykke over. Det var en solid dansk
position og i tråd med energiaftalen fra juni, hvor et bredt flertal i Folketinget
vedtog at arbejde for mindst 40 pct.
Rasmus Nordqvist
syntes, det var en skam, at ministeren ikke forholdt sig til
forslaget fra Jens Joel. Det var nonchalant af ministeren at sige, at Danmark øn-
skede en reduktion på 100 pct.
det skulle så være dækket ind af at sige
mindst 40 pct. Udtrykket ”at arbejde for” mindst 40 pct. indeholdt også, at rege-
ringen ville godkende 30 pct., så der var tale om noget af et spænd. Ministeren
var nødt til at forstå, at ministerens deltagelse i mødet og dets udfald var én ting,
udvalgets tilgang og arbejdsform var en anden. Han opfordrede ministeren til at
blive mere konkret i stedet for at kaste rundt med tal.
Jens Joel
undrede sig over, at ministeren kunne sige, at han helst ville have en
CO
2
-reduktion på 100 pct. og så efterfølgende sige, at hvis der kom et forslag
over 40 pct.
også et stykke over
så kunne Danmark også sige ja til det. Den
tilgang var for nonchalant. Han gentog sit forslag, der ikke ville tvinge regerin-
gen til at stemme nej, men sikre, at man ved, at Danmark entydigt kæmper for
Side 41
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
den grønne linje. Forslaget gik altså på at sige, at regeringen ønskede et reduk-
tionsmål på 45 pct. og ville
”lægge
vægt på” en aftale på mindst 40 pct. Hvis det
ikke kunne lade sig gøre, ville han gerne have en forklaring på, hvorfor det ikke
skulle være tilladt for regeringen at sige, hvad den mener. Den skulle ikke på
forhånd fortælle, hvilket kompromis den ville indgå, men sige, hvad den godt
kunne tænke sig og så i øvrigt trække i den rigtige retning.
Energi-, forsynings- og klimaministeren
var stadig af den overbevisning, at
det var et meget offensivt mandat for Danmark at møde op med
også taget de
andre landes og Parlamentets position i betragtning. Han var parat til at sige, at
hvis det kunne lade sig gøre, og muligheden for en målsætning på 45 pct. eller
mere pludselig opstod, ville han være positiv over for det.
Eva Flyvholm
ville gerne høre, om ministeren kunne gøre brug af formuleringen
”lægge
vægt på” i stedet for bare at
”arbejde
for”. Det betød meget for udvalget,
og hun tolkede også dialogen, som om det var ministerens intention.
Energi-, forsynings- og klimaministeren
var villig til at bruge formuleringen
”lægge
vægt på”
et CO
2
-reduktionsmål på mindst 40 pct. Han var lidt forvirret
over de forskellige begreber, men var indforstået med, at der var forskellige må-
der i forhold til signaler i EU.
Rasmus Nordqvist
så gerne, at Danmark var endnu mere håndfast i sin udmel-
ding, men med den nye formulering var man kommet et skridt på vejen. Den nye
ordlyd gjorde, at han kunne bakke op om forhandlingsoplægget.
Serdal Benli
bakkede op om forhandlingsforslaget med den nævnte ændring.
Jens Joel
kvitterede for, at man med den nye formulering kom tættere på. Han
kunne støtte forhandlingsoplægget, men var nødsaget til at sige, at regeringen
burde melde ud, hvad den helst ville. Han så gerne, at regeringen formulerede
de 45 pct. eller højere, hvis det var dens holdning, men det virkede, som om den
ikke ville melde ud. Det afgørende var dog, at ministeren nu havde et opstram-
met mandat. Han ønskede ministeren god kamp.
Energi-, forsynings- og klimaministeren
konkluderede, at han på mødet ville
”lægge
vægt på” en målsætning på mindst 40 pct., hvilket ville placere Danmark
blandt de tre-fire lande med den mest markante udmelding. Det afgørende var
at flytte Kommissionen og nogle af de store lande, herunder ikke mindst Tysk-
land.
Den fungerende formand
konkluderede, at der ikke var et flertal imod regerin-
gens forhandlingsoplæg, idet ingen partier havde ytret sig imod det.
Side 42
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
2.
Forberedelse af FN’s klimakonference COP24 den 2.-14.
december
2018
Vedtagelse af rådskonklusioner
Rådsmøde 3640
bilag 1 (samlenotat side 12)
EUU alm. del (17)
bilag 70 (udvalgsmødereferat side 77, COP23
forelagt 6/10-17)
Energi-, forsynings- og klimaministeren:
Den sidste sag, som jeg vil orientere
om, er vedtagelsen af rådskonklusioner om EU’s prioriteter for COP24, der i år
finder sted i Polen den 2.-14.
december. I FN’s klimaforhandlinger forhandler
Danmark via EU, og rådskonklusionerne er en del af forberedelsen hertil.
Regeringen kan overordnet støtte det udkast til rådskonklusioner, som forelig-
ger. Jeg forventer dog, at der på rådsmødet vil være en drøftelse af, hvilket sig-
nal EU kan sende på COP24 om opjustering af EU’s ambitionsniveau. Dette
skal ikke mindst ses i lyset af, at FN’s klimapanel dagen forud for rådsmødet
fremlægger sin særrapport om Parisaftalens 1,5-gradersmålsætning. Jeg for-
venter, at rapporten vil vise, at der er brug for at skrue ambitionerne i vejret.
Jeg vil gerne understrege, at det fra regeringens side er afgørende, at vi i EU vi-
ser, at vi tager klimaudfordringen alvorligt og støtter op om Parisaftalen. Derfor
vil regeringen sammen med ligesindede lande arbejde for, at EU på COP24 sig-
nalerer, at EU er klar til at yde mere og styrke sit 2030-bidrag til Parisaftalen in-
den 2020. Det skal vi gøre på baggrund af et øget ambitionsniveau i EU’s sek-
torlovgivning, den kommende særrapport fra FN’s
klimapanel og dette års Tala-
noa-dialog. Der er brug for, at vi sender et stærkt signal, som skal være med til
at presse resten af verden tilsvarende op i gear.
Regeringen vil samtidig arbejde for, at man i rådskonklusionerne understreger
vigtigheden af at tilstræbe at få fælles tidsrammer for alle Parisaftalens parter ef-
ter 2030 i overensstemmelse med Parisaftalens 5-årige ambitionsmekanisme.
Ellers er der for de øvrige elementer i rådskonklusionerne opnået enighed.
Dette gælder blandt andet vedrørende vedtagelsen af et robust regelsæt for Pa-
risaftalen og Talanoa-dialogens rolle i at styrke den globale indsats.
Rasmus Nordqvist
havde hørt rygter om, at Sverige og Frankrig havde meldt
ret ambitiøst ud. Hvad med Danmark? Hvad skulle der til for, at den danske re-
gering udtrykker håndfaste holdninger, forsvarer dem og ikke bøjer af under-
vejs?
Energi-, forsynings- og klimaministeren
svarede, at Danmark lå på linje med
Frankrig. I forbindelse med præsident Macrons besøg i København indgik man
en aftale om et tæt dansk-fransk samarbejde om klimadagsordenen. Der blev
Side 43
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
arbejdet på at hæve ambitionsniveauet til en 45 procents CO
2
-reduktion. Man
afventede input om, hvor meget transportområdet kan bidrage med
de ende-
lige mål kunne komme på plads, når forhandlingerne forhåbentlig blev afsluttet
den kommende uge.
Rasmus Nordqvist
spurgte, om de 45 pct. ikke var et leje, man automatisk ville
op på ved hjælp af EU’s mål for energieffektivisering og vedvarende energi?
Skulle man så ikke sætte det som et minimumsmål, så man kontinuerligt kan
presse sig selv? Det var positivt, at der var opbakning til Talanoa-dialogen og
godt at sætte fokus på muligheden for at øge den globale reduktionsindsats.
Men det krævede en klar og håndfast linje. Ville regeringen føre den? Han sav-
nede en ordlyd, der kunne overbevise ham om, at ministeren ville arbejde ud fra
et højt ambitionsniveau.
Hvad med klimafinansiering? Ville man tage det op, at EU skal ind i kampen for
at finde nye midler til klimafinansiering?
Eva Flyvholm
sagde, at der var en forventning om, at EU skulle hæve sit 2030-
mål, men hun ville gerne høre, hvad Danmark gjorde for at presse på for endnu
stærkere formulerede tekster. Bakkede Danmark op om det forslag, som Sve-
rige havde stillet for at hæve ambitionsniveauet? Og hvad lå der helt præcist i,
at Danmark arbejdede for, at EU styrker sine alliancer med de progressive ud-
viklingslande? Havde Danmark gang i klimadiplomati? Den 6. november skulle
Økofin vedtage rådskonklusioner, og udfaldet var meget vigtigt for klimafinansie-
ringen. Hun forventede, at den danske holdning til klimafinansiering blev forelagt
til forhandlingsoplæg i udvalget før Økofin-mødet.
Energi-, forsynings- og klimaministeren
støttede Sverige hundrede procent i
at øge ambitionsniveauet. Klimafinansiering skulle Økofin tage stilling til, og der
ville være en drøftelse i udvalget inden. Danmark bidrog betydeligt til udviklings-
landenes klimaindsats gennem det danske udviklingsbistand, herunder via kli-
mapuljen. I perioden 2010-2016 var bidraget på 2,9 mia. kr. og i finanslovsfor-
slaget for 2019 var der afsat 540 mio. kr. Man afventede transportområdet og en
IPPC-rapport
mandagen efter FN’s klimapanel, før man kunne diskutere
spørgs-
målet om at øge ambitionsniveauet. Det ville være useriøst at tage det op uden
at kende bagvedliggende fakta. Det var oplagt, at EU skulle have en drøftelse
før 2020, og han forventede, at den ville starte i løbet af det kommende halve til
hele år.
Side 44
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
3. Forslag om fastsættelse af reduktionskrav for nye tunge køretøjers
CO
2
-udledning
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0284
Rådsmøde 3640
bilag 1 (samlenotat side 17)
Energi-, forsynings- og klimaministeren:
Den anden sag, som jeg vil nævne,
er forslaget om reduktionskrav til tunge køretøjer. Sagen er sat på dagsordenen
for rådsmødet til politisk drøftelse. Det er den første politiske drøftelse, der skal
være om dette forslag.
Forslaget er ligesom det forrige
en del af EU’s klimaindsats frem mod 2030.
Tung transport står for godt 6 pct. af CO
2
-udledningerne i EU, og uden regule-
ring på området forventes andelen af udledninger fra tunge køretøjer at stige.
Det er en udvikling, som vi er nødt til at få gjort op med.
Transportministeren og jeg har
sammen med vores nordiske kollegaer
tidli-
gere opfordret Kommissionen til at se netop på den tunge transport. Regeringen
er derfor tilfreds med, at Kommissionen nu har fremlagt forslaget.
Jeg er glad for, at alle Folketingets partier med energiaftalen bakkede op om, at
vi skal sætte ambitiøse CO
2
-standarder for tunge køretøjer. Det er helt klart et
signal, som jeg vil tage med til drøftelsen på rådsmødet.
Forhandlingerne om forslaget er stadig på et indledende stadie, og de fleste
lande har ikke fastlagt en endelig position endnu. Det samme gælder for os.
Jeg vil dog gerne understrege, at regeringen selvfølgelig arbejder for, at Dan-
mark også her skal ligge helt fremme i feltet og sætte ambitiøse krav, der kan
sætte retning mod udvikling af lav- og nulemissionskøretøjer.
Ligeledes vil jeg på rådsmødet slå på, at vi også for dette forslag skal sikre en
incitamentsstruktur, der kan få producenterne til at producere og sælge flere nul-
og lavemissionskøretøjer som eksempelvis el- og hybridkøretøjer. Det er vigtigt,
hvis vi skal sætte skub i den rette teknologiudvikling, der kan sikre en mere grøn
transportsektor på længere sigt.
Jeg vil vende tilbage til Europaudvalget på et senere tidspunkt med henblik på
at forelægge sagen til forhandlingsoplæg.
Side 45
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
4. Biodiversitetskonventionens 14. partskonference (COP14), Cartagena-
protokollens 9. partsmøde (COP MOP9) og Nagoyaprotokollens tredje
partsmøde (COP-MOP3)
Vedtagelse af rådskonklusioner
KOM (2017) 0753
Rådsmøde 3640
bilag 2 (samlenotat side 2)
Miljø- og fødevareministeren:
I onsdags havde vi en teknisk gennemgang i
Miljø- og Fødevareudvalget af konventionen og møderne. Jeg vil i dag fore-
lægge rådskonklusionerne med EU’s holdning
til møderne.
Den 14. partskonference er den sidste i regi af biodiversitetskonventionen inden
den såkaldte strategiske plan udløber i 2020. Planens målsætning er at standse
tabet af biodiversitet senest i 2020.
Evalueringen af planen har vist, at man er langt fra at nå 2020-målet. Behovet
for at højne niveauet vil fylde meget på konferencen. Det understreges også i
rådskonklusionerne.
Et centralt redskab er integration af hensynet til biodiversitet i og på tværs af for-
skellige sektorer. Der er særlig fokus på energi- og udvindingsindustrien, infra-
struktur, fabriksproduktion, byggesektoren og sundhedssektoren. Derudover er
der også sektorer som landbrug, skovbrug, fiskeri og turisme.
Man skal endvidere forholde sig til opfølgningen på den strategiske plan. Ambiti-
onen er at udvikle en global ramme for biodiversitet efter 2020, som kan vedta-
ges på den 15. partskonference i Beijing i 2020.
Det fremgår af rådskonklusionerne, at ressourcemobilisering skal være en inte-
greret del af en kommende global ramme for biodiversitet efter 2020.
Det fremhæves, at finansiering skal komme fra flere kilder, inklusiv fra den pri-
vate sektor. Finansiering kan også komme ved synergi med andre processer for
eksempel opfyldelse af verdensmålene for bæredygtig udvikling og Paris-afta-
len.
Regeringen støtter rådskonklusionerne. Regeringen arbejder for, at man på
partskonferencen styrker ambitionsniveauet for at nå 2020-målet. Et af midlerne
hertil er øget sektorintegration.
I forlængelse heraf arbejder regeringen også for, at den private sektor opfordres
til at integrere hensynet til biodiversitet i forretningsplaner og i værdikæder. Det
er desuden vigtigt for regeringen, at finansieringen af biodiversitetsarbejdet
kommer fra alle kilder
også fra privatsektoren.
Side 46
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
Alt i alt er det et sæt rådskonklusioner, der kommer bredt rundt om natur og bio-
diversitet. De udgør efter min mening et godt fundament for drøftelserne på
partskonferencen.
Rasmus Nordqvist
spurgte, hvilke redskaber og incitamenter regeringen ville
tage i anvendelse for at få den private sektor til at integrere biodiversitet. Var der
både nogle gulerødder og noget håndfast regulering?
Miljø- og fødevareministeren
svarede, at det først og fremmest handlede om
at have fokus på sektorintegration i rådskonklusionerne. Det var der bred enig-
hed om i EU
for landbrug, skovbrug og fiskeri. Naturdirektiverne var et centralt
element i at forbedre naturbeskyttelsen og vigtige elementer i flere sektorpolitik-
ker for EU
også i forhold til landdistriktforordninger
og EU’s skovstrategi. Dan-
mark havde før sommerferien vedtaget naturpakken og dermed styrket indsat-
sen for biodiversitet, bl.a. også ved at udlægge større arealer til urørt skov og til
anden biodiversitetsskov. Man arbejdede på en mere detaljeret opfølgning på
den nationale strategi for biodiversitet og et udkast til et nyt nationalt skovpro-
gram, hvor man også integrerer hensynet til biodiversitet.
Rasmus Nordqvist
sagde, at det ikke altid skulle ligge ministeren til last, at for-
gængere på posten under den nuværende regering havde givet udtryk for noget
andet vedrørende biodiversitet. Den tidligere minister mente, at løbet var kørt.
Selv havde han højere ambitioner end det, og han havde stor tiltro til, at den nu-
værende minister havde det samme. Han opfordrede til at se på, hvilke incita-
menter og redskaber man kan give fra politisk hold, så man kan få gjort noget
med biodiversiteten nu. Politisk initiativ blev også efterlyst i høringssvarene fra
92-gruppen og Danmarks Naturfredningsforening.
Miljø- og fødevareministeren
mente, at det var en tilsnigelse af sige, at hans
forgænger gav udtryk for, at løbet af kørt. Biodiversitet er vigtig, og derfor var
der foretaget udpegning af urørt skov og anden biodiversitetsskov. Urørt skov
opstår ikke fra den ene dag til den anden, men fra dansk side gør man en stor
indsats for at få den. Der var tale om den største udlægning af urørt skov no-
gensinde.
Side 47
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
5. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente
organiske miljøgifte (omarbejdning)
Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (miljø) den 9. oktober 2018,
men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik
på vedtagelse
KOM (2018) 0144
Rådsmøde 3640
bilag 2 (samlenotat side 7)
Landbrugs- og fødevareministeren:
Forordningen implementerer Stockholm-
konventionen i EU-lovgivningen. Som følge af Lissabontraktaten er det nødven-
digt at tilpasse forordningen.
Der er god fremdrift i forhandlingerne, hvor mange af de danske synspunkter er
indarbejdet i formandskabets kompromistekst. Et væsentligt udestående emne
er imidlertid brugen af delegerede retsakter til at ændre forordningens bilag, her-
under særligt koncentrationsgrænser, som det er foreslået af Kommissionen.
Fastsættelse af koncentrationsgrænser for indhold af disse stoffer i blandinger,
artikler og affald har væsentlig betydning for regulering af de farligste miljøgifte.
Derfor ønsker vi, at der anvendes komiteprocedure særligt ved fastsættelse af
koncentrationsgrænser. Dermed gives medlemslandenes eksperter en mere di-
rekte indflydelse end ved delegerede retsakter. Det ser der ud til at kunne blive
opbakning til i Rådet. Derefter skal det så forhandles på plads med Europa-Par-
lamentet.
Side 48
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
6. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af
rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område og om
ændring af direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF,
2009/147/EF og 2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr.
995/2010 og Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005
Tidlig orientering/ Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (miljø)
den 9. oktober 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt
rådsmøde med henblik på vedtagelse
KOM (2018) 0381
Rådsmøde 3640
bilag 2 (samlenotat side 12)
Miljø- og fødevareministeren:
Forslaget tilpasser i alt ti retsakter. Det bygger
bl.a. på et ønske om at tilpasse rapporteringen til den teknologiske udvikling,
hvor mange flere data i dag er digitale. Visse tidsplaner og kadencer for miljø-
rapportering justeres. Offentlighedens indsigt i miljørapportering forbedres samt
indsamlingen af data, der giver mulighed for evaluering af lovgivningens effekti-
vitet.
Generelt er der opbakning blandt medlemslandene til Kommissionens forslag.
Regeringen kan generelt støtte forslaget. Vi arbejder for, at miljørapporteringen
bliver bedre og mere effektiv. Det vil sige sikre beskyttelsesniveauet og mindske
de økonomiske omkostninger.
7. Eventuelt
Ministeren havde ingen bemærkninger til dette punkt.
8. Siden sidst
Ministeren havde ingen bemærkninger til dette punkt.
Side 49
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
Punkt 3. Rådsmøde nr. 3643 (landbrug og fiskeri - landbrugsdelen) den
15.-16. oktober
EUU alm. del (18)
bilag 2 (kommenteret dagsorden 5/10-18)
1. Kommissionens forslag til ny forordning om fastlæggelse af regler for
støtte til planer for den fælles landbrugspolitik (strategiske planer for
landbrugspolitikken)
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0392
Rådsmøde 3643
bilag 1 (samlenotat side 2)
Miljø- og fødevareministeren:
Punkt 1-3 handler om reformen af den fælles
landbrugspolitik. På rådsmødet forventer vi en politisk drøftelse med udgangs-
punkt i en fremskridtsrapport fra formandskabet.
Kort sagt er alle artikler i reformforslaget blevet gennemgået og medlemssta-
terne har haft mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til Kommissionen.
Det danner grundlag for formandskabets fremskridtsrapport.
For det første forventer vi, at rapporten vil fremhæve, at en lang række med-
lemsstater mener, at støttelofter skal være frivilligt for medlemslandene. Det
støtter vi fra dansk side.
For det andet forventer vi, at rapporten vil afspejle, at mange medlemslande kri-
tiserer den såkaldte konditionalitet. Det er de regler, som alle landmænd skal
overholde for at modtage hele deres indkomststøtte. Samtidig sætter disse krav
bundgrænsen for de indsatser, som medlemslandene må støtte med landbrugs-
budgettet. Kommissionen foreslår at øge antallet af krav, mens en række med-
lemslande har påpeget, at der er behov for en mere incitamentsbaseret tilgang.
Den analyse deler vi.
Vi forventer også, at rapporten vil gengive mange medlemslandes ønske om, at
små landmænd skal undtages fra konditionalitet. Umiddelbart deler vi ikke dette
ønske, da miljø- og klimaindsatsen jo er vigtig uanset størrelsen på din bedrift.
For det tredje forventer vi, at rapporten vil fremhæve, at mange medlemslande
ønsker, at de 1-årige grønne støtteordninger i søjle I skal være frivillige. Fra
dansk side ser vi ellers potentiale i denne nye mulighed for at lave 1-årige mål-
rettede grønne indsatser.
Side 50
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
For det fjerde forventer vi, at rapporten sætter fokus på skiftet fra en regelbase-
ret til en resultatbaseret politik. Det er der bred opbakning til, men mange med-
lemslande har sat spørgsmålstegn ved de nye byrder og usikkerheder.
Usikkerheden skyldes bl.a. kravene til planlægning af indsatserne. Det er relativt
enkelt, hvis der er tale om et område, hvor vi nogenlunde kender antallet af hek-
tar, som kan få støtte og støttesatsen. Det kunne eksempelvis være økologisk
arealtilskud.
Det er til gengæld ret svært, hvis det drejer sig om vådområder, hvor vi sjældent
vil kunne forudsige antallet af projekter eller omkostningerne per projekt. Ifølge
Kommissionens forslag skal medlemslandene forklare store afvigelser mellem
planlagt og realiseret output, men det er vanskeligt på alle områder. Derfor deler
vi også ønsket om at sikre en håndterbar model.
Kort sagt skal vi have en første statusdrøftelse på rådsmødet, og så vender vi
tilbage til landbrugsreformen på de næste mange kommende rådsmøder.
Rasmus Nordqvist
fandt Økologisk Landsforenings høringssvar relevant. Det
blev påpeget, at det er forkert med økologiske arealstøtteordninger og miljøtiltag
i søjle II, samtidig med at grønning indregnes i den direkte betaling i søjle I.
Hvordan ville man fra dansk side understøtte, at landbrugsstøtten bruges til at få
et bedre miljø og en renere natur samt et landbrug, der også arbejder for det?
Der var tilsyneladende lagt op til, at der skal være stor frivillighed forbundet med
støttelofter etc., som også var en måde at presse de konventionelle industriland-
brug på, så hvor ville Danmark spille ind for at få sat fut under omstillingen?
Rasmus Nordqvist henviste til, at alle danske partier sagde, at de ville af med
landbrugsstøtten, men den kamp var tabt på forhånd. Støtten ville ikke forsvinde
med det samme, for det var der for stor modstand imod i EU, så det var smar-
test at forsøge at påvirke den i den retning, som Danmark ønskede.
Serdal Benli
spurgte, hvor mange danske landbrugsbedrifter der vil være om-
fattet af det foreslåede støtteloft. Kunne man sige noget om reformens samlede
påvirkning på den danske landbrugssektor?
Miljø- og fødevareministeren
gav Rasmus Nordqvist ret i, at landbrugsstøtten
ikke ville blive fjernet lige med det samme, så det gjaldt om at bruge den til at få
så lige konkurrencevilkår som muligt og gøre den så grøn som muligt. Støtten
skal bruges til at underbygge de europæiske målsætninger på klima, natur og
miljø. Hvis man skulle gøre det så effektivt som muligt, skulle også medlemslan-
dene sætte målrettet ind. Derfor var det vigtigt at få mulighed for i langt højere
grad at anvende både søjle 1 og 2 til de grønne målsætninger. Det kunne de
Side 51
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
nye økoordninger i søjle 1 bidrage til. Der var mulighed for 1-årige arealbereg-
ninger med fokus på miljø og økologi. Der var nogle lidt heldige afhængigheder,
så når Kommissionen stillede krav i konditionaliteten, kunne man ikke bruge
økoordningerne til at støtte udtagning af lavbundsjord. Det var et stort arbejde at
sikre et fornuftigt samspil mellem krav og støtteordninger, og der var en erken-
delse af, at incitamenter også spiller en vigtig rolle. Regeringen ville gerne bryde
med det sædvanlige og ikke bare gøre, som man plejer. Man så gerne en klar
grønning, og det var der også plads til i søjle 2.
Til Serdal Benli sagde ministeren, at støtteloftet var på 60.000 euro og vedrørte
ca. 3.900 bedrifter i Danmark. Det var stillet forslag om at fratrække lønomkost-
ninger. Det stod ikke klart, hvilke lønomkostninger der var tale om, men hvis
man inddrog så mange som muligt, vurderede Kommissionen, at 100 danske
bedrifter ville være omfattet. Det var ganske få, men det ville stadig være sådan,
at 3.900 bedrifter skal igennem processen med at gøre rede for lønomkostnin-
ger; hvordan man regner dem ud, løn til en selv og medarbejdende ægtefæller
etc. Det var noget bøvl. I flere lande havde man et ønske om mange små bedrif-
ter; og det kan have sin charme, men er ikke en kvalitet i sig selv, hvad angår
miljø- og klimaspørgsmål. Forslaget skabte incitament til at opsplitte bedrifter og
ikke til at slå nogle ting sammen. Ministerens uklare svar var altså, at et sted
mellem 100 og 3.900 bedrifter ville være omfattet af støtteloftet.
2. Kommissionens forslag til forordning om finansiering, forvaltning og
overvågning af den fælles landbrugspolitik
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0393
Rådsmøde 3643
bilag 1 (samlenotat side 17)
Rådsmøde 3632
bilag 4 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde
landbrug og fiskeri 16/7-18)
Se punkt 1.
3. Kommissionens forslag til en ændring af den fælles markedsordning
for landbrugsprodukter for perioden 2021-2027
Politisk drøftelse
KOM (2018) 0394
Rådsmøde 3643
bilag 1 (samlenotat side 24)
Rådsmøde 3632
bilag 4 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde
landbrug og fiskeri 16/7-18)
Se punkt 1.
Side 52
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 75: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 5/10-18
1. europaudvalgsmøde 5/10 2018
4. G20 (landbrug)
Information fra Kommissionen
Rådsmøde 3643
bilag 1 (samlenotat side 28)
Miljø- og fødevareministeren:
Punkt 4 er en afrapportering fra landbrugsmini-
strenes G20-møde, som fandt sted i juli 2018. Her vil jeg henvise til samlenota-
tet. Vi forventer ikke, at punktet vil give anledning til debat.
5. Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr.
1370/2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og restitutioner
i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter
for så vidt angår den kvantitative begrænsning for opkøb af
skummetmælkspulver
Forslaget forventes vedtaget på et kommende rådsmøde
KOM (2018) 0533
Rådsmøde 3643
bilag 1 (samlenotat side 29)
Miljø- og fødevareministeren:
Her foreslår Kommissionen, at der i 2019 ikke
skal opkøbes skummetmælkspulver til en fast interventionspris. Det samme blev
besluttet for 2018. På den måde undgik vi, at der blev opkøbt skummetmælks-
pulver i år. Forslaget understøtter markedsorienteringen af mælkesektoren, og
derfor støtter vi forslaget.
6. Eventuelt
Ministeren havde ingen bemærkninger til dette punkt.
7. Siden sidst
Ministeren havde ingen bemærkninger til dette punkt.
Mødet sluttede kl. 13.07
Side 53