Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
KOM (2016) 0815 Bilag 20
Offentligt
2019671_0001.png
Beskæftigelsesudvalget 2017-18
BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 190
Offentligt
Folketingets Beskæftigelsesudvalg
udvalg@ft.dk
lov@ft.dk
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K
T +45 72 20 50 00
E bm@bm.dk
www.bm.dk
CVR 10172748
Beskæftigelsesudvalget har i brev af 20. december 2017 stillet følgende spørgsmål
nr. 190 (alm. del), som hermed besvares endeligt.
Spørgsmål nr. 190:
13. april 2018
J.nr. 2018 - 24
”Ministeren
bedes opdatere tabellerne 1-44 til de senest tilgængelige tal i svar på
BEU alm. del spørgsmål 453 (2015-16).
Svar:
Nedenfor er anført de ønskede opdaterede tabeller omhandlende befolkningen, an-
tallet af beskæftigede lønmodtagere og modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kon-
tanthjælp, sygedagpenge og en række andre indkomsterstattende ydelser.
Udover antallet af ydelsesmodtagere er udgifterne til de enkelte ydelser opgjort. De
oprindelige tabeller, der dækker årene 2009 til 2015, bliver hermed opdateret med
senest tilgængeligt data.
Det bemærkes, at opdateringen alene indeholder 41 og ikke 44 tabeller. Det skyl-
des, at det har været muligt at samle oplysningerne i færre tabeller end tidligere.
Udviklingen siden 2015 er præget af en stigende beskæftigelse og faldende ledig-
hed, samt flere udenlandske lønmodtagere. Den samlede beskæftigelse er fra 2015
til 2017 steget med ca. 58.000 fuldtidspersoner, hvoraf borgere fra EU/EØS/EFTA-
landene udgjorde knap 16.000.
Tallene giver anledning til følgende opmærksomhedspunkter:
Der er blevet færre ledige dagpengemodtagere under ét. Opgjort som andele af
arbejdsstyrken svarer det til et fald fra 3,5 pct. til 3,0 pct. Blandt borgere fra
EU/EØS/EFTA-landene er andelen faldet fra 5,7 pct. til 5,5 pct. Det på trods
af, at antallet er steget lidt. Udviklingen hænger sammen med, at arbejdsstyr-
ken fra EU/EØS/EFTA-landene er steget.
På kontanthjælpsområdet er såvel antal som andel af de 16-66 årige faldet. Det
gælder både for alle EU/EØS/EFTA-landene og særskilt også for de østeuro-
pæiske lande (EU11).
Det samlede antal sygedagpengemodtagere er faldet i perioden, mens antallet
er omtrent uændret for borgere fra EU/EØS/EFTA-lande. Udviklingen vurde-
res at skyldes indfasningen af sygedagpengereformen, hvor forlængelsesreg-
lerne begrænses og indførsel af de nye jobafklaringsforløb.
kom (2016) 0815 - Bilag 20: Kopi af BEU alm. del - svar på spm. 201 om, hvilke konsekvenser Europa-Parlamentets position i forhold til forordning 883, vedtaget på Strasbourg-sessionen i december 2018, vil have på det danske dagpengesystem, fra beskæftigelsesministeren
2019671_0002.png
Tabel 1. Befolkningen (16-66 år) og lønmodtagerbeskæftigelsen fordelt på statsborgerskab,
2009-2017
2008
Danmark i alt
Befolkning 16-66 år
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
Bopæl i DK (16-66 år)
Beskæftigede i alt (inkl. pendlere)
Heraf EU11
Bopæl i DK (16-66 år)
Beskæftigede i alt (inkl. pendlere)
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
Bopæl i DK (16-66 år)
Beskæftigede i alt (inkl. pendlere)
74.440
60.423
77.042
56.951
78.662
55.055
80.538
55.142
82.822
54.767
85.310
55.873
89.275
58.522
93.731
61.926
99.106
64.784
104.047
66.656
24.976
22.487
31.412
22.222
36.176
23.890
42.171
27.523
49.381
31.185
56.270
35.558
64.959
41.201
73.626
46.928
82.116
53.251
89.978
57.756
99.416
82.910
108.454
79.173
114.838
78.945
122.709
82.665
132.203
85.952
141.580
91.431
154.234
99.723
167.357
108.854
181.222
118.035
194.025
124.412
3.660.068 3.676.043 3.683.444 3.689.161 3.689.730 3.689.447 3.695.330 3.714.536 3.738.500 3.759.020
Beskæftig. i alt (lønmodt. inkl. pendlere) 2.264.421 2.194.196 2.151.304 2.140.430 2.119.639 2.115.150 2.135.695 2.156.964 2.188.521 2.214.984
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Anm.: Ekskl. udstationerede i Danmark for udenlandske virksomheder registreret i Registeret for Udenlandske Tjene-
steydere (RUT). Befolkningstallene er primo juli alle årene og omfatter samtlige personer i aldersgruppen 16-66 år, der
har dansk adresse.
Kilde: Jobindsats.dk, CPR-registeret.
Tabel 2. Dagpenge (inkl. særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse og kontant-
ydelse for alle grupper)
2008
Alle modtagere
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
- som andel af alle modtagere
Heraf EU11
- som andel af alle modtagere
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
1.435
2,7%
242
0,5%
1.192
2009
2.738
2,7%
493
0,5%
2.245
2010
3.848
2,9%
918
0,7%
2.930
2011
4.255
3,3%
1.352
1,1%
2.903
2012
5.008
3,9%
2.096
1,6%
2.912
2013
5.739
4,9%
2.940
2,5%
2.799
2014
6.148
5,8%
3.439
3,3%
2.709
2015
96.158
6.591
6,9%
3.940
4,1%
2.652
2016
84.109
6.729
8,0%
4.193
5,0%
2.535
2017
81.172
7.282
9,0%
4.648
5,7%
2.634
53.347 101.227 130.882 127.646 128.804 117.327 105.134
- som andel af alle modtagere
2,2%
2,2%
2,2%
2,3%
2,3%
2,4%
2,6%
2,8%
3,0%
3,2%
Anm.: Både passiv ledighed og aktivering indgår. Inkl. særlig uddannelsesydelse i 2013 og 2014, inkl. arbejdsmar-
kedsydelse fra og med 2014 og inkl. kontantydelse fra og med 1. oktober 2015.
Kilde: Forsikrede Ledige og Efterlønsmodtageres Udbetalings Register (FLEUR), Registeret for arbejdsmarkedsstati-
stik (RAM), AMANDA, Plandata, Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA, CPR-registeret.
Tabel 3. Udgifter til dagpenge inkl. særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse og
kontantydelse
Mio. kr. (2017-niv.)
Alle omkostninger
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
Heraf EU11
2008
8.436
228
36
2009
17.701
473
83
2010
24.004
711
170
2011
22.837
769
244
2012
24.111
937
387
2013
22.055
1.072
543
2014
19.714
1.142
634
2015
18.637
1.254
745
2016
16.606
1.299
805
2017
15.609
1.348
856
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
192
390
541
525
550
529
508
509
494
491
Anm.: På grund af afrunding summer tallene for landegrupperne ikke til totalen for EU/EØS/EFTA.
Kilde: Forsikrede Ledige og Efterlønsmodtageres Udbetalings Register (FLEUR), Registeret for arbejdsmarkedsstati-
stik (RAM), AMANDA, Plandata, Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA, CPR-registeret.
Tabel 4. Antal fuldtidsopgjorte dagpengemodtagere (inkl. særlig uddannelsesydelse, ar-
bejdsmarkedsydelse og kontantydelse) som andel af arbejdsstyrken
Pct.
Ydelsesmodtagere i alt
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
Heraf EU11
2008
1,9%
1,9%
1,1%
2009
3,7%
3,6%
2,1%
2010
4,8%
4,9%
3,5%
2011
4,7%
5,1%
4,4%
2012
4,8%
5,6%
5,8%
2013
4,3%
5,9%
7,1%
2014
3,9%
5,8%
7,2%
2015
3,5%
5,7%
7,2%
2016
3,1%
5,5%
7,0%
2017
3,0%
5,5%
7,1%
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
2,3%
4,3%
5,6%
5,5%
5,4%
5,0%
4,7%
4,3%
4,0%
4,0%
Anm.: Arbejdsstyrken er opgjort efter principperne i Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrke (RAS), som
dækker beskæftigede plus de ledige, der betragtes som arbejdsmarkedsparate, og som anvendes til de officielle ledig-
hedstal. For EU/EØS borgere og i særdeleshed borgere fra lande, der er blevet medlem af EU efter 2004 (primært
EU11) har arbejdsstyrken været kraftigt stigende
i de seneste år, og der er derfor for alle grupper anvendt en ”mediofi-
ceret”
arbejdsstyrke, som er opgjort som et gennemsnit af opgørelserne for to på hinanden følgende år. Desuden er
der foretaget skøn for arbejdsstyrken i 2016 og 2017, da de senest foreliggende RAS-tal fra Danmarks Statistik opdelt
på de enkelte EU/EØS-lande er fra 2015. Skønnet er baseret på udviklingen i befolkningen.
Kilde: Forsikrede Ledige og Efterlønsmodtageres Udbetalings Register (FLEUR), Registeret for arbejdsmarkedsstati-
stik (RAM), AMANDA, Plandata, Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA, CPR-registeret.
Tabel 5. Antallet af dagpengemodtagere, der har medtaget dagpenge fra Danmark
til et andet EU/EØS-land, fordelt på statsborgerskab
2
kom (2016) 0815 - Bilag 20: Kopi af BEU alm. del - svar på spm. 201 om, hvilke konsekvenser Europa-Parlamentets position i forhold til forordning 883, vedtaget på Strasbourg-sessionen i december 2018, vil have på det danske dagpengesystem, fra beskæftigelsesministeren
2019671_0003.png
2010
Danskere
Andel danskere
EU11
Andel EU11
Øvrige EU/EØS/EFTA
Andel øvrige EU
Ukendt/øvrige
I alt
Antal fuldtidsbeskæftigede EU/EØS-borgere
Andel af EU/EØS-borgere med eksport
Heraf EU11-borgere
Andel af EU11-borgere med eksport
802
76,9%
49
4,7%
192
18,4%
0
1.043
57.283
0,4%
18.892
0,3%
2011
810
73,1%
107
9,7%
190
17,1%
1
1.108
61.216
0,5%
21.928
0,5%
2012
933
68,4%
203
14,9%
229
16,8%
0
1.365
65.156
0,7%
25.178
0,8%
2013
718
55,2%
354
27,2%
222
17,1%
6
1.300
69.396
0,8%
28.207
1,3%
2014
670
44,2%
549
36,2%
292
19,3%
4
1.515
76.150
1,1%
32.616
1,7%
2015
724
42,9%
698
41,4%
264
15,6%
1
1.687
83.824
1,1%
37.382
1,9%
2016
873
40,3%
956
44,2%
332
15,3%
4
2.165
91.842
1,4%
42.379
2,3%
2017
680
30,5%
1.170
52,5%
368
16,5%
10
2.228
98.342
1,6%
46.367
2,5%
Anm: Ledige a-kassemedlemmer kan efter en vis periode søge arbejde i et andet EU/EØS-land på danske dagpenge. I
2016 indgår der 74 danskere, som har eksporteret dagpenge til Færøerne og i 2015 indgår der 48. Opgørelsen af be-
skæftigede EU/EØS-borgere er ekskl. pendlere og personer registreret i RUT. Opgørelsen af beskæftigede danske
statsborgere er ekskl. pendlere. Ved
registrering som ”ukendt” eller registrering som ikke-EU/EØS-statsborger
kan der
evt. være tale om personer med dobbelt statsborgerskab.
Kilde: EU/EØS-statistikken på baggrund af indberetninger fra a-kasserne.
Tabel 6. Antallet af EU/EØS-borgere, der opholder sig i et andet EU/EØS-land med danske
dagpenge, fordelt på opholdsland
2010
Antal EU11
Andel EU11 lande
Antal øvrige EU/EØS/EFTA
Andel øvrige EU/EØS/EFTA
74
7,1%
969
92,9%
2011
122
11,0%
986
89,0%
2012
226
16,6%
1.139
83,4%
2013
354
27,2%
946
72,8%
2014
522
34,5%
993
65,5%
2015
651
38,6%
1.036
61,4%
2016
892
41,2%
1.273
58,8%
2017
1.102
49,5%
1.126
50,5%
Anm: Som til tabel 6. Danske statsborgere, som modtager dagpenge i et andet EU/EØS-land, indgår også.
Kilde: EU/EØS-statistikken på baggrund af indberetninger fra a-kasserne.
Tabel 7. A-kasse-tilknytningen for EU/EØS borgere i årene 2010-2017
2010
A-kassemedlemmer i alt
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
Heraf EU11
Heraf EU/EØS/EFTA
55.087
13.321
41.766
2011
59.551
17.140
42.411
2012
65.729
21.778
43.951
2013
70.934
26.149
44.785
2014
79.596
32.168
47.428
2015
87.232
37.668
49.564
2016
94.758
42.854
51.904
2017
101.267
47.095
54.172
2.055.036 2.043.160 2.030.949 2.014.112 2.017.657 2.022.551 2.029.963 2.042.520
Anm.: Opgørelsen på landegrupper omfatter dagpengeforsikrede, herunder kontingentfritagede medlemmer, men er
eksklusiv efterlønsmodtagere - a-kassemedlemskabet
er opgjort ultimo året. ”A-kassemedlemmer i alt” omfatter de
kontingentbetalende medlemmer eksklusiv efterlønsmodtagere pr. 1. december i året.
Kilde: CPR-registeret, Hamr-registeret og STAR (a-kassernes afregnede medlemsbidrag).
Tabel 8. Kontanthjælp inkl. uddannelseshjælp og integrationsydelse
Antal statsborgere i året (omregnet til fuldtidspersoner)
2008
Alle modtagere
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
- som andel af alle modtagere
Heraf EU11
- som andel af alle modtagere
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
2.248
2,4%
506
0,5%
1.742
2009
3.291
3,0%
888
0,8%
2.403
2010
3.964
3,3%
1.330
1,1%
2.634
2011
4.101
3,2%
1.409
1,1%
2.692
2012
4.481
3,3%
1.625
1,2%
2.856
2013
4.943
3,4%
1.891
1,3%
3.052
2014
5.029
3,4%
1.925
1,3%
3.104
2015
4.995
3,3%
1.954
1,3%
3.041
2016
5.017
3,2%
1.963
1,3%
3.054
2017
4.483
3,1%
1.730
1,2%
2.753
93.345 108.993 120.408 127.388 137.478 147.275 148.696 151.371 154.807 142.647
- som andel af alle modtagere
1,9%
2,2%
2,2%
2,1%
2,1%
2,1%
2,1%
2,0%
2,0%
1,9%
Anm.: Både passiv ledighed og aktivering indgår. Inkl. uddannelseshjælp fra og med 2014 og inkl. integrationsydelse
fra og med 1. september 2015.
Kilde: Særtræk fra kommende måling på Jobindsats.dk på baggrund af kommunale sagsbehandlings- og økonomisty-
ringssystemer, samt CPR-registeret.
Tabel 9. Udgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse mv.
Mio. kr. (2018-niv.)
Alle omkostninger
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
Heraf EU11
2008
13.352
321
73
2009
15.309
458
124
2010
16.659
540
182
2011
17.425
551
189
2012
19.178
629
223
2013
20.518
692
257
2014
19.975
676
251
2015
20.482
685
262
2016
18.544
639
251
2017
15.504
536
211
324
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
248
334
357
361
406
435
425
423
388
Anm.: På grund af afrunding summer tallene for landegrupperne ikke i alle tilfælde til totalen for EU/EØS/EFTA.
3
kom (2016) 0815 - Bilag 20: Kopi af BEU alm. del - svar på spm. 201 om, hvilke konsekvenser Europa-Parlamentets position i forhold til forordning 883, vedtaget på Strasbourg-sessionen i december 2018, vil have på det danske dagpengesystem, fra beskæftigelsesministeren
2019671_0004.png
Kilde: Særtræk fra kommende måling på Jobindsats.dk på baggrund af kommunale sagsbehandlings- og økonomisty-
ringssystemer, samt CPR-registeret.
Tabel 10. Antal fultidsopgjorte kontanthjælpsmodtagere mv. som andel af befolkningen 16-
66 år
Pct.
Ydelsesmodtagere i alt
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
Heraf EU11
2008
2,6%
2,3%
2,0%
2009
3,0%
3,0%
2,8%
2010
3,3%
3,5%
3,7%
2011
3,5%
3,3%
3,3%
2012
3,7%
3,4%
3,3%
2013
4,0%
3,5%
3,4%
2014
4,0%
3,3%
3,0%
2015
4,1%
3,0%
2,7%
2016
4,1%
2,8%
2,4%
2017
3,8%
2,3%
1,9%
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
2,3%
3,1%
3,3%
3,3%
3,5%
3,6%
3,5%
3,3%
3,1%
2,7%
Anm.: Befolkningstallene er primo juli alle årene og omfatter samtlige personer i aldersgruppen 16-66 år, der har dansk
adresse.
Kilde: Særtræk fra kommende måling på Jobindsats.dk på baggrund af kommunale sagsbehandlings- og økonomisty-
ringssystemer, samt CPR-registeret.
Tabel 11. Antal statsborgere i året på sygedagpenge (omregnet til fuldtidspersoner)
2008
Alle modtagere
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
- som andel af alle modtagere
Heraf EU11
- som andel af alle modtagere
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
90.642
2.196
2,4%
372
0,4%
1.824
2009
88.227
2.291
2,6%
437
0,5%
1.854
2010
88.332
2.320
2,6%
485
0,5%
1.835
2011
85.130
2.289
2,7%
582
0,7%
1.707
2012
80.320
2.222
2,8%
653
0,8%
1.569
2013
74.765
2.176
2,9%
695
0,9%
1.481
2014
73.715
2.299
3,1%
804
1,1%
1.495
2015
69.675
2.223
3,2%
815
1,2%
1.408
2016
67.661
2.250
3,3%
859
1,3%
1.391
2017
65.715
2.340
3,6%
969
1,5%
1.371
- som andel af alle modtagere
2,0%
2,1%
2,1%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,1%
2,1%
Anm.: Data fra 2015 omfatter ikke sygemeldte dagpengemodtagere, som modtager dagpenge de første 14 dage af sy-
gefraværet. Det skønnes, at der er 1.500
2.000 fuldtidspersoner, som modtager dagpenge under sygdom hver må-
ned. Faldet i antallet af sygedagpengemodtagere efter 2013 skal bl.a. ses i lyset af reglerne om ressourceforløbsydel-
se under jobafklaringsforløb, der trådte i kraft pr. 1. juli 2014. Se tabel 15 og 16.
Kilde: Særtræk fra Jobindsats.dk på baggrund af KMD's Sygedagpengeregister og CPR-registeret.
Tabel 12. Udgifter til sygedagpenge
Mio. kr. (2017-niv.)
Alle omkostninger
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
Heraf EU11
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
2010
16.942
449
96
354
2011
16.279
440
114
326
2012
15.246
424
126
298
2013
13.746
400
131
270
2014
13.230
413
147
266
2015
12.246
391
146
245
2016
11.769
397
154
242
2017
11.085
407
174
232
Anm.: På grund af overgang til ny datakilde foreligger ikke tal før 2010. Data for 2015 omfatter ikke sygemeldte dag-
pengemodtagere, som modtager dagpenge de første 14 dage af sygefraværet. Det skønnes, at der er 1.500
2.000
fuldtidspersoner, som modtager dagpenge under sygdom hver måned. Faldet i antallet af sygedagpengemodtagere ef-
ter 2013 skal bl.a. ses i lyset af reglerne om ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, der trådte i kraft pr. 1.
juli 2014. Se tabel 15 og 16. På grund af afrunding summer tallene for landegrupperne ikke i alle tilfælde til totalen for
EU/EØS/EFTA.
Kilde: Særtræk fra Jobindsats.dk på baggrund af KMD's Sygedagpengeregister og CPR-registeret.
Tabel 13. Antal fultidsopgjorte sygedagpengemodtagere som andel af befolkningen 16-66
år (pct.)
Pct.
Ydelsesmodtagere i alt
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
Heraf EU11
2008
2,5%
2,2%
1,5%
2009
2,4%
2,1%
1,4%
2010
2,4%
2,0%
1,3%
2011
2,3%
1,9%
1,4%
2012
2,2%
1,7%
1,3%
2013
2,0%
1,5%
1,2%
2014
2,0%
1,5%
1,2%
2015
1,9%
1,3%
1,1%
2016
1,8%
1,2%
1,1%
2017
1,7%
1,2%
1,1%
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
2,5%
2,4%
2,3%
2,1%
1,9%
1,7%
1,7%
1,5%
1,4%
1,3%
Anm: Befolkningstallene er primo juli alle årene og omfatter samtlige personer i aldersgruppen 16-66 år, der har dansk
adresse. Data fra 2015 omfatter ikke sygemeldte dagpengemodtagere, som modtager dagpenge de første 14 dage af
sygefraværet. Det skønnes, at der er 1.500
2.000 fuldtidspersoner, som modtager dagpenge under sygdom hver
måned. Faldet i antallet af sygedagpengemodtagere skal bl.a. ses i lyset af reglerne om ressourceforløbsydelse under
jobafklaringsforløb, der trådte i kraft pr. 1. juli 2014. Se tabel 15 og 16.
Kilde: Særtræk fra Jobindsats.dk på baggrund af KMD's Sygedagpengeregister og CPR-registeret.
Tabel 14. Antallet af EU/EØS-borgere, der har modtaget sygedagpenge og ikke har en sam-
tidig registreret bopæl i Danmark (omregnet til fuldtidspersoner)
2008
EU/EØS/EFTA i alt
Heraf EU11
442
38
2009
429
37
2010
412
33
2011
388
32
2012
317
24
2013
282
20
2014
288
39
2015
273
42
2016
277
42
2017
291
55
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
403
391
379
355
293
262
249
230
235
236
Anm.: Statsborgerskab og bopæl er opgjort den sidste dag i hver måned, som udgangspunkt for omregningen til fuld-
tidspersoner. På grund af afrunding summer tallene for landegrupperne ikke i alle tilfælde til totalen for EU/EØS/EFTA.
Kilde: KMD's sygedagpengeregister og CPR-registeret.
4
kom (2016) 0815 - Bilag 20: Kopi af BEU alm. del - svar på spm. 201 om, hvilke konsekvenser Europa-Parlamentets position i forhold til forordning 883, vedtaget på Strasbourg-sessionen i december 2018, vil have på det danske dagpengesystem, fra beskæftigelsesministeren
2019671_0005.png
Tabel 15. Ressourceforløbsydelse under jobafklaring
Antal statsborgere i året (omregnet til fuldtidspersoner)
2014
Alle modtagere
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
- som andel af alle modtagere
Heraf EU11
- som andel af alle modtagere
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
- som andel af alle modtagere
1.140
35
3,1%
17
1,5%
18
1,6%
2015
10.083
322
3,2%
145
1,4%
177
1,8%
2016
16.211
505
3,1%
228
1,4%
277
1,7%
2017
18.872
592
3,1%
283
1,5%
309
1,6%
Anm.: På grund af afrunding summer tallene for landegrupperne ikke i alle tilfælde til totalen for EU/EØS/EFTA.
Kilde: Jobindsats.dk på baggrund af kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, samt CPR-registeret.
Tabel 16. Udgifter til ressourceforløbsydelse under jobafklaring
Mio. kr. (2018-niv.)
Alle omkostninger
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
Heraf EU11
2014
171
5
3
2015
1.526
48
22
2016
2.448
77
34
2017
2.844
90
43
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
3
27
42
47
Anm. Reglerne om ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb trådte i kraft pr. 1. juli 2014. På grund af afrunding
summer tallene for landegrupperne ikke til totalen for EU/EØS/EFTA.
Kilde: Jobindsats.dk på baggrund af kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, samt CPR-registeret.
Tabel 17. Antal statsborgere i året på barselsdagpenge (omregnet til fuldtidspersoner)
2008
Alle modtagere
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
- som andel af alle modtagere
Heraf EU11
- som andel af alle modtagere
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
- som andel af alle modtagere
60.147
2.064
3,4%
460
0,8%
1.604
2,7%
2009
60.136
2.338
3,9%
639
1,1%
1.698
2,8%
2010
60.099
2.591
4,3%
770
1,3%
1.821
3,0%
2011
57.552
2.611
4,5%
860
1,5%
1.751
3,0%
2012
54.557
2.695
4,9%
982
1,8%
1.712
3,1%
2013
52.632
2.868
5,4%
1.139
2,2%
1.729
3,3%
2014
51.658
2.951
5,7%
1.251
2,4%
1.699
3,3%
2015
54.551
3.296
6,0%
1.536
2,8%
1.760
3,2%
2016
55.755
3.520
6,3%
1.717
3,1%
1.804
3,2%
Anm.: På grund af afrunding summer tallene for landegrupperne ikke til totalen for EU/EØS/EFTA.
Kilde: KMD's sygedagpengeregister og CPR-registeret.
Tabel 18. Udgifter til barselsdagpenge
Mio. kr. (2017-niv.)
Alle omkostninger
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
Heraf EU11
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
2008
11.772
414
95
319
2009
11.654
470
131
339
2010
11.663
518
156
362
2011
10.948
517
169
347
2012
10.390
531
191
340
2013
9.667
542
212
330
2014
9.788
570
236
334
2015
9.979
613
280
333
2016
10.382
666
317
349
Kilde: KMD's sygedagpengeregister og CPR-registeret.
Tabel 19. Antal fultidsopgjorte barselsdagpengemodtagere som andel af befolkning
Pct.
Ydelsesmodtagere i alt
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
Heraf EU11
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
2008
1,6%
2,1%
1,8%
2,2%
2009
1,6%
2,2%
2,0%
2,2%
2010
1,6%
2,3%
2,1%
2,3%
2011
1,6%
2,1%
2,0%
2,2%
2012
1,5%
2,0%
2,0%
2,1%
2013
1,4%
2,0%
2,0%
2,0%
2014
1,4%
1,9%
1,9%
1,9%
2015
1,5%
2,0%
2,1%
1,9%
2016
1,5%
1,9%
2,1%
1,8%
Anm.: Befolkningstallene er primo juli alle årene og omfatter samtlige personer i aldersgruppen 16-66 år, der har dansk
adresse. Statsborgerskab og bopæl er opgjort præcist i forhold til registreringerne i CPR-registeret, dvs. at skift af
statsborgerskab eller bopæl markerer et nyt forløb.
Kilde: KMD's sygedagpengeregister og CPR-registeret.
Tabel 20. Antallet af EU/EØS-borgere, der har modtaget barselsdagpenge og ikke har en
samtidig registreret bopæl i Danmark (omregnet til fuldtidspersoner)
2008
EU/EØS/EFTA i alt
Heraf EU11
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
367
12
355
2009
439
16
423
2010
489
22
467
2011
502
25
478
2012
460
30
430
2013
454
26
428
2014
422
33
389
2015
413
36
377
2016
373
33
340
Anm.: Statsborgerskab og bopæl er opgjort den sidste dag i hver måned, som grundlag for omregningen til fuldtidsper-
soner. På grund af afrunding summer tallene for landegrupperne ikke i alle tilfælde til totalen for EU/EØS/EFTA.
Kilde: KMD's sygedagpengeregister og CPR-registreret.
5
kom (2016) 0815 - Bilag 20: Kopi af BEU alm. del - svar på spm. 201 om, hvilke konsekvenser Europa-Parlamentets position i forhold til forordning 883, vedtaget på Strasbourg-sessionen i december 2018, vil have på det danske dagpengesystem, fra beskæftigelsesministeren
2019671_0006.png
Tabel 21. Antal statsborgere i året på ledighedsydelse (omregnet til fuldtidspersoner)
2008
Alle modtagere
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
- som andel af alle modtagere
Heraf EU11
- som andel af alle modtagere
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
10.754
161
1,5%
26
0,2%
135
2009
13.010
206
1,6%
40
0,3%
165
2010
14.577
230
1,6%
50
0,3%
180
2011
16.041
249
1,6%
55
0,3%
194
2012
16.523
264
1,6%
57
0,3%
207
2013
16.792
287
1,7%
68
0,4%
219
1,3%
2014
15.354
256
1,7%
56
0,4%
199
1,3%
2015
14.653
263
1,8%
61
0,4%
201
1,4%
2016
14.403
247
1,7%
63
0,4%
184
1,3%
2017
14.908
268
1,8%
72
0,5%
196
1,3%
- som andel af alle modtagere
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,3%
Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer og CPR-registeret.
Tabel 22. Udgifter til ledighedsydelse
Mio. kr. (2018-niv.)
Alle omkostninger
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
Heraf EU11
2008
2.160
33
5
2009
2.612
42
8
2010
2.932
47
10
2011
3.247
50
11
2012
3.337
54
11
2013
3.277
56
13
43
2014
2.936
48
10
38
2015
2.782
49
11
38
2016
2.705
45
11
34
2017
2.765
48
12
36
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
27
33
37
39
42
Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer og CPR-registeret.
Tabel 23. Revalidering
Antal statsborgere i året (omregnet til fuldtidspersoner)
2008
Alle modtagere
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
- som andel af alle modtagere
Heraf EU11
- som andel af alle modtagere
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
14.327
235
1,6%
40
0,3%
195
2009
13.569
227
1,7%
43
0,3%
184
2010
12.727
220
1,7%
34
0,3%
185
2011
11.232
197
1,8%
27
0,2%
170
2012
9.700
177
1,8%
23
0,2%
154
2013
8.679
157
1,8%
28
0,3%
129
2014
7.900
139
1,8%
28
0,4%
110
2015
6.850
114
1,7%
20
0,3%
94
2016
5.938
105
1,8%
20
0,3%
85
1,4%
2017
5.124
93
1,8%
22
0,4%
71
1,4%
- som andel af alle modtagere
1,4%
1,4%
1,5%
1,5%
1,6%
1,5%
1,4%
1,4%
Anm.: På grund af afrunding summer tallene for landegrupperne ikke til totalen for EU/EØS/EFTA.
Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer og CPR-registeret.
Tabel 24. Udgifter til revalideringsydelse
Mio. kr. (2018-niv.)
Alle omkostninger
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
Heraf EU11
2008
2.989
50
8
2009
2.850
48
9
2010
2.685
47
7
2011
2.352
42
6
2012
1.997
37
5
2013
1.771
33
6
2014
1.619
29
6
2015
1.393
24
4
2016
1.198
21
4
17
2017
1.031
18
4
14
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
42
40
40
36
32
27
23
20
Anm.: På grund af afrunding summer tallene for landegrupperne ikke til totalen for EU/EØS/EFTA.
Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer og CPR-registeret.
Tabel 25. Antal statsborgere i året på efterløn (omregnet til fuldtidspersoner)
2008
Alle modtagere
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
- som andel af alle modtagere
Heraf EU11
- som andel af alle modtagere
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
1.225
0,9%
40
0,0%
1.185
2009
1.154
0,9%
42
0,0%
1.112
2010
1.082
0,9%
49
0,0%
1.033
2011
1.044
0,9%
52
0,0%
992
2012
975
0,9%
56
0,1%
919
2013
98.454
920
0,9%
54
0,1%
866
2014
90.415
850
0,9%
53
0,1%
797
2015
81.180
749
0,9%
44
0,1%
705
2016
71.224
664
0,9%
50
0,1%
613
0,9%
2017
61.539
568
0,9%
45
0,1%
523
0,8%
138.975 132.771 125.283 115.698 105.345
- som andel af alle modtagere
0,9%
0,8%
0,8%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
Anm.: På grund af afrunding summer tallene for landegrupperne ikke til totalen for EU/EØS/EFTA.
Kilde: RAM og CPR-registeret.
Tabel 26. Udgifter til efterløn
Mio. kr. (2017-niv.)
Alle omkostninger
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
Heraf EU11
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
Kilde: RAM og CPR-registeret.
2008
25.702
235
8
227
2009
24.536
222
8
214
2010
23.248
209
10
200
2011
21.389
202
10
192
2012
19.507
189
11
178
2013
18.155
179
11
168
2014
16.597
165
11
155
2015
14.909
146
9
137
2016
13.016
129
10
119
2017
11.090
109
9
100
6
kom (2016) 0815 - Bilag 20: Kopi af BEU alm. del - svar på spm. 201 om, hvilke konsekvenser Europa-Parlamentets position i forhold til forordning 883, vedtaget på Strasbourg-sessionen i december 2018, vil have på det danske dagpengesystem, fra beskæftigelsesministeren
2019671_0007.png
Tabel 27. Antallet af EU/EØS-borgere, der har modtaget efterløn og ikke har en samtidig
registreret bopæl i Danmark (omregnet til fuldtidspersoner)
2008
EU/EØS/EFTA i alt
Heraf EU11
49
0
2009
43
1
2010
35
1
2011
28
1
2012
25
1
2013
24
1
2014
21
0
2015
17
0
2016
16
0
2017
15
0
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
49
42
34
27
24
23
21
17
16
14
Anm.: Statsborgerskab og bopæl er opgjort den sidste dag i hver måned som grundlag for omregningen til fuldtidsper-
soner
Kilde: RAM og CPR-registeret.
Tabel 28. Antal statsborgere i året på ressourceforløbsydelse (omregnet til fuldtidsperso-
ner)
2013
Alle modtagere
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
- som andel af alle modtagere
Heraf EU11
- som andel af alle modtagere
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
727
11
1,5%
4
0,6%
8
2014
5.104
81
1,6%
28
0,5%
54
2015
12.194
215
1,8%
72
0,6%
143
2016
16.911
318
1,9%
97
0,6%
221
2017
20.403
402
2,0%
117
0,6%
285
- som andel af alle modtagere
1,1%
1,1%
1,2%
1,3%
1,4%
Anm. Da enkelte kommuner kan have registreret udbetalingen af ressourceforløbsydelse på en konto, der ikke tilgår
STAR kan niveauet af modtagere af ressourceforløbsydelse for disse kommuner være undervurderet. På grund af af-
runding summer tallene for landegrupperne ikke til totalen for EU/EØS/EFTA.
Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer og CPR-registeret.
Tabel 29. Udgifter til ressourceforløb
Mio. kr. (2018-niv.)
Alle omkostninger
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
Heraf EU11
2013
123
2
1
2014
819
13
4
2015
1.917
35
11
2016
2.637
51
15
2017
3.160
64
18
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
1
9
23
36
45
Anm.: Da enkelte kommuner kan have registreret udbetalingen af ressourceforløbsydelse på en konto, der ikke tilgår
STAR kan niveauet for udgifter til ordningen for disse kommuner være undervurderet. På grund af afrunding summer
tallene for landegrupperne ikke til totalen for EU/EØS/EFTA.
Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer og CPR-registeret.
Tabel 30. Antal modtagere af folkepension (bosiddende i Danmark)
Helårspersoner
Alle modtagere
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
- som andel af alle modtagere
Heraf EU11
- som andel af alle modtagere
2010
903.979
7.853
0,9%
276
0,0%
2011
935.354
8.408
0,9%
308
0,0%
2012
966.675
8.991
0,9%
350
0,0%
2013
9.519
1,0%
405
0,0%
2014
10.114
1,0%
461
0,0%
2015
10.701
1,0%
544
0,1%
2016
11.238
1,1%
616
0,1%
2017
11.745
1,1%
694
0,1%
992.762 1.017.964 1.040.736 1.061.921 1.079.868
Anm.: Vægtningen af helårspersoner bygger på antal måneder med (positive) udbetalinger i løbet af året. Opgørel-
sen bygger på personer med bopæl i Danmark primo året. Opgørelsesmetoden er korrigeret i forhold til notatet til be-
svarelse af BEU alm. del spørgsmål 453 af 11. november 2016, så opgørelsen nu bl.a. bygger på en fuldtælling i ste-
det for en stikprøve på en 1/3 af befolkningen, hvilket har medført justeringer i tallene.
Kilde: Egne beregninger på lovmodellens datagrundlag og indkomstregistret.
Tabel 31. Udbetalt folkepension (bosiddende i Danmark)
Mio. kr. (2017-niveau)
Alle omkostninger
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
- som andel af alle modtagere
Heraf EU11
2010
108.096
735
0,7%
24
2011
111.537
788
0,7%
26
2012
114.898
842
0,7%
29
2013
118.630
897
0,8%
33
2014
121.633
954
0,8%
37
2015
123.821
1.004
0,8%
43
2016
127.605
1.067
0,8%
48
2017
129.396
1.113
0,9%
54
- som andel af alle modtagere
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Anm.: Udgifterne er inkl. den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). Opgørelsen bygger på personer med bo-
pæl i Danmark primo året. Opgørelsesmetoden er korrigeret i forhold til notatet til besvarelse af BEU alm. del spørgs-
mål 453 af 11. november 2016, så opgørelsen nu bl.a. bygger på en fuldtælling i stedet for en stikprøve på en 1/3 af
befolkningen, hvilket har medført justeringer i tallene.
Kilde: Egne beregninger på lovmodellens datagrundlag og indkomstregistret.
Tabel 32 Antal modtagere af folkepension i udlandet med ophold i et EU/EØS/EFTA-land
Antal modtagere
Alle modtagere
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
- som andel af alle modtagere
Heraf EU11
- som andel af alle modtagere
2013
44.868
37.308
83,2%
467
1,0%
2014
46.556
38.691
83,1%
534
1,1%
2015
48.156
39.975
83,0%
608
1,3%
2016
49.600
41.108
82,9%
682
1,4%
7
kom (2016) 0815 - Bilag 20: Kopi af BEU alm. del - svar på spm. 201 om, hvilke konsekvenser Europa-Parlamentets position i forhold til forordning 883, vedtaget på Strasbourg-sessionen i december 2018, vil have på det danske dagpengesystem, fra beskæftigelsesministeren
2019671_0008.png
Anm.: Opgørelsen indeholder såvel danske som ikke-danske statsborgere, der i løbet af året har modtaget dansk fol-
kepension i udlandet. Opgørelsesmetoden er korrigeret i forhold til notatet til besvarelse af BEU alm. del spørgsmål
453 af 11. november 2016, så det alene er pensionister med en positiv ydelse der indgår i opgørelsen, hvilket har
medført justeringer i tallene.
Kilde: Udbetaling Danmark.
Tabel 33. Antal modtagere af ældrechecken (bosiddende i Danmark)
Antal modtagere
Alle modtagere
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
- som andel af alle modtagere
Heraf EU11
- som andel af alle modtagere
2010
243.397
2.333
1,0%
218
0,1%
2011
252.226
2.549
1,0%
235
0,1%
2012
260.919
2.758
1,1%
260
0,1%
2013
270.189
2.945
1,1%
290
0,1%
2014
276.340
3.088
1,1%
318
0,1%
2015
276.287
3.135
1,1%
349
0,1%
2016
284.430
3.272
1,2%
408
0,1%
2017
286.908
3.442
1,2%
458
0,2%
Anm.: Opgørelsen bygger på personer med bopæl i Danmark primo året. Opgørelsesmetoden er korrigeret i forhold til
notatet til besvarelse af BEU alm. del spørgsmål 453 af 11. november 2016, så opgørelsen nu bl.a. bygger på en
fuldtælling i stedet for en stikprøve på en 1/3 af befolkningen, hvilket har medført justeringer i tallene.
Kilde: Egne beregninger på lovmodellens datagrundlag og indkomstregistret.
Tabel 34. Udbetalt ældrecheck (bosiddende i Danmark)
Mio. kr. (2017-niveau)
Alle omkostninger
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
- som andel af alle modtagere
Heraf EU11
2010
2.729
19
0,7%
2
2011
2.807
21
0,7%
2
2012
2.878
23
0,8%
2
2013
4.126
33
0,8%
3
2014
4.205
35
0,8%
3
2015
4.154
35
0,8%
3
2016
4.270
36
0,8%
4
2017
4.262
38
0,9%
4
- som andel af alle modtagere
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
Anm.: Opgørelsen bygger på personer med bopæl i Danmark primo året. Opgørelsesmetoden er korrigeret i forhold til
notatet til besvarelse af BEU alm. del spørgsmål 453 af 11. november 2016, så opgørelsen nu bl.a. bygger på en
fuldtælling i stedet for en stikprøve på en 1/3 af befolkningen, hvilket har medført justeringer i tallene.
Kilde: Egne beregninger på lovmodellens datagrundlag og indkomstregistret.
Tabel 35. Antal modtagere af førtidspension (omregnet til fuldtidspersoner)
2011
Alle modtagere
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
- som andel af alle modtagere
Heraf EU11
- som andel af alle modtagere
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
3.682
1,5%
478
0,2%
3.203
2012
3.672
1,5%
509
0,2%
3.163
2013
3.624
1,5%
532
0,2%
3.092
2014
3.508
1,5%
534
0,2%
2.975
2015
3.438
1,6%
517
0,2%
2.921
2016
3.312
1,5%
495
0,2%
2.817
1,3%
2017
3.189
1,5%
506
0,2%
2.683
1,3%
245.892 244.343 239.765 229.832 221.505 214.112 208.540
- som andel af alle modtagere
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
Anm.: Opgørelsen er inkl. førtidspensionister i udlandet.
Kilde: Jobindsats.dk på baggrund af KMD's register for sociale pensioner samt CPR-registeret.
Tabel 36. Udbetalt førtidspension
Mio.kr. (2018-niv.)
Alle omkostninger
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
- som andel af alle modtagere
Heraf EU11
- som andel af alle modtagere
Heraf Øvrige EU/EØS/EFTA
- som andel af alle modtagere
2011
46.655
470
1,0%
65
0,1%
404
0,9%
2012
46.682
474
1,0%
71
0,2%
403
0,9%
2013
46.028
470
1,0%
74
0,2%
396
0,9%
2014
44.356
454
1,0%
75
0,2%
379
0,9%
2015
42.900
438
1,0%
71
0,2%
367
0,9%
2016
41.478
416
1,0%
68
0,2%
348
0,8%
2017
40.417
401
1,0%
69
0,2%
332
0,8%
Anm.: Opgørelsen er inkl. førtidspensionister i udlandet.
Kilde: Jobindsats.dk på baggrund af KMD's register for sociale pensioner samt CPR-registeret.
Tabel 37. Antal modtagere af børnetilskud (husstande i Danmark)
2010
Alle modtagere
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
- som andel af alle modtagere
- Heraf EU11
- som andel af alle modtagere
3.600
2,4%
1.050
0,7%
2011
3.900
2,6%
1.560
1,0%
2012
3.570
2,4%
1.080
0,7%
2013
3.960
2,7%
1.380
0,9%
2014
3.570
2,4%
1.530
1,0%
2015
3.780
2,6%
1.230
0,8%
2016
4.260
2,9%
1.740
1,2%
151.200 150.240 146.910 146.820 146.610 147.420 148.100
8
kom (2016) 0815 - Bilag 20: Kopi af BEU alm. del - svar på spm. 201 om, hvilke konsekvenser Europa-Parlamentets position i forhold til forordning 883, vedtaget på Strasbourg-sessionen i december 2018, vil have på det danske dagpengesystem, fra beskæftigelsesministeren
2019671_0009.png
Anm.: Opgørelsen er baseret på en stikprøve ultimo året, hvorfor personer, der er udvandret eller døde i løbet af året,
ikke indgår i opgørelsen.
Kilde: Egne beregninger på lovmodellens datagrundlag.
Tabel 38. Børnetilskudsmodtagere i udlandet efter udrejseland
2013
Alle modtagere
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
- som andel af alle modtagere
- Heraf EU11
502
408
81,3%
10
2014
526
415
78,9%
14
2,7%
2015
484
392
81,0%
21
4,3%
2016
541
422
78,0%
15
2,8%
- som andel af alle modtagere
2,0%
Anm.: Data findes fra 2013 og frem, hvor Udbetaling Danmark har myndighedsansvaret.
Kilde: Udbetaling Danmark.
Tabel 39. Udbetalte børnetilskud (bosiddende i Danmark)
Mio. kr. (2017-niv.)
Alle omkostninger
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
- som andel af alle modtagere
- Heraf EU11
2010
2.380
53
2,2%
16
2011
2.381
62
2,6%
22
2012
2.266
49
2,2%
15
2013
2.222
56
2,5%
21
2014
2.301
60
2,6%
23
2015
2.283
53
2,3%
16
2016
2.241
61
2,7%
26
- som andel af alle modtagere
0,7%
0,9%
0,7%
0,9%
1,0%
0,7%
1,1%
Anm.: Opgørelsen er baseret på en stikprøve ultimo året, hvorfor personer, der er udvandret eller døde i løbet af året,
ikke indgår i opgørelsen.
Kilde: Egne beregninger på lovmodellens datagrundlag.
Tabel 40. Antal modtagere af boligstøtte (husstande i Danmark)
2010
Alle modtagere
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
- som andel af alle modtagere
- Heraf EU11
544.584
9.006
1,7%
2.631
2011
546.651
9.474
1,7%
2.754
2012
553.185
9.912
1,8%
3.096
2013
557.220
9.987
1,8%
3.174
2014
570.339
10.473
1,8%
3.306
2015
579.342
10.740
1,9%
3.816
2016
595.242
11.598
1,9%
4.284
- som andel af alle modtagere
0,5%
0,5%
0,6%
0,6%
0,6%
0,7%
0,7%
Anm.: Opgørelsen er baseret på en stikprøve ultimo året, hvorfor personer, der er udvandret eller døde i løbet af året,
ikke indgår i opgørelsen.
Kilde: Egne beregninger på lovmodellens datagrundlag.
Tabel 41. Udbetalt boligstøtte i mio. kr. (bosiddende i Danmark)
Mio. kr. (2017-niv.)
Alle omkostninger
Heraf EU/EØS/EFTA i alt
- som andel af alle modtagere
- Heraf EU11
2010
13.838
192
1,4%
48
2011
13.791
190
1,4%
50
2012
13.883
201
1,4%
58
2013
14.213
211
1,5%
64
2014
14.626
224
1,5%
70
2015
14.886
243
1,6%
79
2016
14.564
232
1,6%
73
- som andel af alle modtagere
0,3%
0,4%
0,4%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
Anm.: Opgørelsen er baseret på en stikprøve ultimo året, hvorfor personer, der er udvandret eller døde i løbet af året,
ikke indgår i opgørelsen.
Kilde: Egne beregninger på lovmodellens datagrundlag.
Det skal afslutningsvis nævnes, at som opfølgning på trepartsaftalen om tilstrække-
lig og kvalificeret arbejdskraft fra 2016, vil Beskæftigelsesministeriet fremover lø-
bende offentliggøre oplysninger om antallet af udenlandske statsborgere, der mod-
tager dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge på Jobindsats.dk.
Venlig hilsen
Troels Lund Poulsen
9