Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
KOM (2018) 0340 Spørgsmål 3
Offentligt
1964381_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Miljø- og fødevareministeren
7. november 2018
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
KOM (2018) 0340
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om reduktion af visse
plastprodukters miljøpåvirkning (EØS-relevant tekst) {SEC(2018) 253 final} - {SWD(2018)
254 final} - {SWD(2018) 255 final} - {SWD(2018) 256 final} - {SWD(2018) 257 final}
Spørgsmål 3
Ministeren bedes komme med et overslag over, hvor mange tons plastiklågene på de 10
pct. af returflaskerne, som i dag indleveres i det danske retursystem uden låg, til sammen
udgør. Ministeren bedes endvidere oplyse, hvor mange tons de plastiklåg fra beholdere,
der i dag ikke er tilpasset retursystemet, men som i stedet ender i forbrændingsanlæg el-
ler i naturen, udgør.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Søndergaard (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Soren.Sondergaard@ft.dk og til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Erik Christensen
formand
Kopi til udenrigsministeren
1/1