Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
KOM (2018) 0390 Bilag 3
Offentligt
2058662_0001.png
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Kopi: Miljø- og Fødevareudvalget
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Bilag
Sag/ID Nr.
Enhed
Dato
1
2018-21080
Fiskeripolitisk kontor
28. maj 2019
SKRIFTLIG FORELÆGGELSE
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 2021-2027
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 forventes på
dagsordenen for rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 18. juni 2019 med
henblik på delvis generel indstilling. Der er tale om delvis generel
indstilling, idet budgetrammen for EHFF 2021-2027 fastlægges inden for
rammerne af Kommissionens forslag til EU's flerårige finansielle ramme
(MFF) 2021-2027.
Der henvises til samlenotatet om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond,
som er oversendt til Folketingets Europaudvalg den 22. maj 2019. Sagen
forelægges til forhandlingsoplæg.
Vedrørende forslaget:
Kommissionen har ved KOM (2018) 390 af 12. juni 2018 fremsendt
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014.
Formålet med forslaget er at etablere et finansielt instrument for perioden
2021-2027, der støtter opnåelse af de miljømæssige, økonomiske, sociale
og beskæftigelsesmæssige målsætninger i den fælles fiskeripolitik (CFP), at
fremme gennemførelse
af EU’s havpolitik og at styrke international
havforvaltning.
Forslaget er fremsat som led i forhandlingerne om EU’s
næste flerårige finansielle ramme (MFF) 2021-2027. Det nye finansielle
instrument afløser EHFF for perioden 2014-2020.
Da EHFF er det finansielle instrument til gennemførelse af den fælles
fiskeripolitik, er nuværende muligheder for tilskud til fartøjer, beskyttelse
kom (2018) 0390 - Bilag 3: Skriftlig forelæggelse af forhandlingsoplæg vedr. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 2021-2027
2
af biodiversitet og marint miljø, akvakultur, fiskerikontrol, dataindsamling,
og marked i vidt omfang foreslået videreført. Forslaget indeholder visse
forenklinger.
Forslaget er baseret på fire prioriteter:
1. Fremme af bæredygtigt fiskeri og bevarelse af havets biologiske
ressourcer.
2. Bidrag til fødevaresikkerheden i Unionen gennem konkurrence- og
bæredygtig akvakultur og konkurrenceprægede og bæredygtige
markeder.
3. Vækst i bæredygtig blå økonomi og velstående kystsamfund.
4. Styrke den internationale havforvaltning og muliggøre sikre, rene og
bæredygtigt forvaltede have.
Størstedelen af fonden udmøntes i nationale programmer, som udarbejdes
af medlemsstaterne. De nationale programmer beskriver, hvilke
udfordringer der skal adresseres med fondens midler og sætter målsæt-
ninger for indsatsen. De nationale programmer skal godkendes af Kom-
missionen.
I forhold til den nuværende Hav- og Fiskerifond er der i forslaget gen-
nemført en forenklet opbygning baseret på færre og bredere prioriteter på
EU-niveau, hvorunder medlemsstaterne selv kan udvikle de relevante
støtteordninger med tilhørende resultatindikatorer. Dog skal det ske under
hensyntagen til en liste over ikke-støtteberettigede aktiviteter, for
eksempel forbud mod nybygning, og begrænsninger på enkelte områder,
herunder kriterier for ophugningsstøtte og støtte til midlertidig oplægning.
Samtidig indgår der ikke en klar henvisning til restaurering af vandløb i
overensstemmelse med vandrammedirektivet i Kommissionens forslag.
Bestemmelsen er af helt central betydning for implementering af
vandrammedirektivet i Danmark.
Der er sket betydelige fremskridt i forhandlingerne i Rådsregi. Der er dog
fortsat flere udeståender. Kommissionens forslag indeholder som nævnt
bredere støttemuligheder end i den nuværende EHFF på flere områder,
men diskussionerne om sagen centrerer sig på nuværende tidspunkt
imidlertid særligt om spørgsmål om fleksibilitet med henblik på endnu
bredere støttemuligheder, herunder nogle medlemsstaters ønsker om
støtte til nybygning af fartøjer og lempeligere kriterier for ophugning.
Efter vedtagelsen af en delvis generel indstilling i Rådet vil der
efterfølgende
på et senere tidspunkt
skulle være trilogforhandlinger
kom (2018) 0390 - Bilag 3: Skriftlig forelæggelse af forhandlingsoplæg vedr. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 2021-2027
2058662_0003.png
3
mellem Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen med henblik på at
opnå enighed.
Regeringens forhandlingsoplæg går ud på, man fra dansk side støtter et
kompromisforslag, der kan opnå kvalificeret flertal i Rådet, idet man
lægger betydelig vægt på,
at drøftelser vedrørende
EHFF’en ikke
foregriber forhandlingerne
om EU’s flerårige finansielle
ramme.
Endvidere lægger man fra dansk side vægt på,
at EHFF understøtter målsætningerne i den fælles fiskeripolitik,
herunder om bæredygtigt fiskeri og bidrag til gennemførelse af
havstrategidirektivet samt habitatdirektivet og
fuglebeskyttelsesdirektivet, udvikling af kystfiskeriet og udvikling af
bæredygtig akvakultur,
at dataindsamling og kontrol forbliver prioriterede indsatser for
EHFF, herunder at der bør være en øremærkning af en
minimumsramme til dataindsamling og fiskerikontrol, og
at EHFF fortsat giver mulighed for indsatser under
vandrammedirektivet, der restaurerer vandløb i overensstemmelse
med indsatsprogrammer fastlagt i overensstemmelse med
vandrammedirektivet.
Endelig arbejder man fra dansk side for,
at der sker en tydelig og reel forenkling i reglerne for både ansøgere
om tilskud og myndigheder, og at støtten er i overensstemmelse med
sund finansforvaltning,
at der fortsat er mulighed for støtte til Lokale Fiskeriaktionsgrupper,
forbedrede muligheder for generationsskifte for yngre fiskere i
forhold til Kommissionens forslag,
at mulighederne for støtte til producentorganisationernes arbejde
fastsættes uændret i forhold til den nuværende EHFF,
at EU-tiltag under direkte forvaltning om integreret havpolitik
tilvejebringer merværdi og omkostningseffektivt supplerer nationale
foranstaltninger uden unødigt at duplikere dem, og
at de maksimale EU-medfinansieringssatser differentieres i
overensstemmelse med Kommissionens forslag med henblik på at
understøtte gennemførelsen af forpligtelserne i medfør af den fælles
fiskeripolitik.
Eva Kjer Hansen