Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
KOM (2019) 0022 Bilag 1
Offentligt
2040368_0001.png
Folketingets Finansudvalg
Christiansborg
26. marts 2019
Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 434 (Alm. del) af 4. marts
2019 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)
Spørgsmål
Vil ministeren oplyse, hvordan regeringen planlægger at behandle Europa-Kom-
missionens refleksionspapir Towards a Sustainable Europe fra januar 2019, herun-
der om regeringen påtænker at indgå i dialog med civilsamfundet og Folketinget
om dansk stillingtagen til de tre skitserede scenarier for EU’s tilgang til arbejdet
med FN’s 17 verdensmål?
Svar
Regeringen vil fastlægge sin holdning til konkrete forslag i takt med deres frem-
sættelse, som det også fremgår af samlenotat vedr. Kommissionens reflektionspa-
pir, som blev oversendt til Folketingets Europaudvalg den 6. februar 2019. Rege-
ringen lægger vægt på, at EU’s opfølgning bliver ambitiøs, og at verdensmålene
indtænkes i EU’s forskellige politikområder (”mainstreames”), hvilket
overordnet
svarer til scenarie 2 i Kommissionens reflektionspapir.
Finansministeriet og Udenrigsministeriet deltager i rådsarbejdsgruppen WP2030,
hvor der forberedes rådskonklusioner vedrørende reflektionspapiret, som forven-
tes vedtaget i april, men ikke er endeligt færdigforhandlede. Rådskonklusionerne
forventes at understrege, at Kommissionen bør udarbejde en implementerings-
strategi med faste tidslinjer, mål og konkrete initiativer, således at 2030-dagsorde-
nen og verdensmålene reflekteres i alle relevante interne og eksterne EU-politik-
ker, og at EU fortsat løfter sit ansvar for en global bæredygtig udvikling og under-
støtter de internationale indsatser. Dette svarer til dele af scenarie 1 i reflektions-
papiret. Regeringen forventer at kunne støtte rådskonklusionerne.
Scenarie 3 i reflektionspapiret, hvor verdensmålene alene indarbejdes i de eksterne
politikker for at hjælpe den øvrige del af verden op på EU’s niveau, vurderes at
være utilstrækkelig.
Finansministeriet er løbende i dialog med relevante organisationer fra civilsamfun-
det om EU’s opfølgning på verdensmålene.
Det bemærkes, at det på nuværende
tidspunkt forventes, at evt. konkrete initiativer i medfør af Kommissionens reflek-
tionspapir formentlig først vil blive fremsat, når der er nedsat en ny Kommission.
Finansministeriet · Christiansborg Slotsplads 1 · 1218 København K · T 33 92 33 33 · E fm@fm.dk · www.fm.dk
kom (2019) 0022 - Bilag 1: Kopi af FIU alm. del - svar på spm. 434 og 436 om Europa-Kommissionens refleksionspapir Towards a Sustainable Europe 2030 fra januar 2019 og forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme, fra finansministeren
Side 2 af 2
Med venlig hilsen
Kristian Jensen
Finansminister