Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
KOM (2019) 0022 Bilag 1
Offentligt
2040370_0001.png
Folketingets Finansudvalg
Christiansborg
26. marts 2019
Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 436 (Alm. del) af 4. marts
2019 stillet efter ønske fra Benny Engelbrect (S)
Spørgsmål
Vil ministeren redegøre for, dels hvordan FN's verdensmål afspejles i EU's kom-
mende flerårige finansielle ramme 2021-2027, dels hvorvidt regeringen har en stra-
tegi for at fremme prioriteringen af verdensmålene i forhandlingerne om den fler-
årige finansielle ramme?
Svar
EU-Kommissionen angiver i sit forslag til den næste flerårige finansielle ramme
(MFF 2021-2027) verdensmålene som et styrende princip på tværs af budgettets
kategorier og programmer
1
. Kommissionen lægger i den forbindelse op til at
samle de hidtil kendte eksterne instrumenter i et nyt og bredt Instrument for Na-
boskab, Udvikling og Internationalt Samarbejde (NDICI). Kommissionen anfø-
rer, at man med denne strømlining af instrumenterne ønsker at skabe synergier,
øge fleksibiliteten og hermed skabe mulighed for løbende at tilpasse og justere
indsatserne. Herved kan indsatserne i videst muligt omfang bidrage til opfyldelsen
af verdensmålene.
Det er i forhandlingerne om den næste MFF en central prioritet for regeringen, at
EU-budgettet skal moderniseres og danne grundlag for en fælles europæisk hånd-
tering af fremtidens udfordringer. Inden for et samlet udgiftsniveau på 1,00 pct. af
EU's BNI, arbejder regeringen for en prioritering af områder, som vurderes at
kunne bidrage til at opnå verdensmålene. Det gælder bl.a. en prioritering af klima-
området, hvor Danmark, sammen med de øvrige klimaambitiøse lande, har sat
spørgsmålet om øget klima mainstreaming på dagsordenen. Regeringen har også
skabt fokus på at sikre, at EU's klimaindsatser har størst mulig effekt. Regeringen
har endvidere været drivende i prioriteringen af den fælles europæiske migrations-
og flygtningeindsats, hvor regeringen har anvist en vej til en fordobling af budget-
tet hertil. Det er for regeringen vigtigt, at der som led i migrations- og flygtninge-
indsatsen prioriteres midler til at adressere de grundlæggende årsager til migration
via EU’s eksterne udviklingsbistand. I forhandlingerne om MFF'en lægges der af
regeringen også betydelig vægt på, at støtte fra EU's budget skal være betinget af
1
KOM (2019)22
Finansministeriet · Christiansborg Slotsplads 1 · 1218 København K · T 33 92 33 33 · E fm@fm.dk · www.fm.dk
kom (2019) 0022 - Bilag 1: Kopi af FIU alm. del - svar på spm. 434 og 436 om Europa-Kommissionens refleksionspapir Towards a Sustainable Europe 2030 fra januar 2019 og forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme, fra finansministeren
Side 2 af 2
regeringsførelse baseret på demokrati og retsstatsprincipper. Det gælder både
lande inden for og uden for EU.
Med venlig hilsen
Kristian Jensen
Finansminister