Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
KOM (2019) 0053 Bilag 1
Offentligt
2016394_0001.png
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Forordning om social sikring i tilfælde af
Storbritanniens udtræden af EU uden en ud-
trædelsesaftale
KOM(2019) 53 endelig
1. Resumé
EU-Kommissionen har den 30. januar 2019 fremlagt et forslag til forordning om
foranstaltninger vedrørende koordination af social sikring i tilfælde af Storbritan-
niens udtræden af EU uden en udtrædelsesaftale.
Forslaget fastsætter, at landene skal give briter og EU-borgere ret til fortsat at
medregne optjeningsperioder og tage hensyn til begivenheder i UK før udtrædel-
sesdatoen, når det skal vurderes om de pågældende har ret til ydelser i EU-landene
inden for området af forordning 883/04.
Forslaget viderefører ligesomden af regeringen besluttede danske overgangsord-
ning princippet om medregning af perioder/begivenheder tilbagelagt før Storbri-
tanniens udtrædelse af EU. Det danske forslag går samtidig videre end Kommissi-
onens forslag, der fx ikke berører eksport af ydelser og ret til kontanthjælp.
Kommissionens forslag vil ikke erstatte behovet for at fremsætte et nationalt lov-
forslag om en overgangsordning i tilfælde af, at Storbritannien udtræder af EU
uden en aftale. Det skyldes, at den foreslåede forordning alene vil dække en mindre
del af den af regeringen foreslåede overgangsordning på området for social sik-
ring
Regeringen støtter, at der vedtages en bindende tilgang på EU-niveau ift. koordi-
nation af social sikring efter Storbritanniens udtrædelse. En bindende EU-tilgang
kan sikre en ens praksis blandt EU-landene i højere grad end en uforpligtende
løsning.
Endelig kan det sikres, at EU-borgere, der har tilbagelagt relevante optjeningspe-
rioder i Storbritannien før landets udtrædelse af EU, kan få taget dette i betragt-
ning ved adgang til ydelser i EU-landene.
2. Baggrund
EU-Kommissionen har den 30. januar 2019 fremlagt et forslag til forordning om
foranstaltninger vedrørende koordination af social sikring i tilfælde af Storbritanni-
ens udtræden af EU uden en aftale.
Den danske sprogversion af forslaget er modtaget d. 31. januar 2019.
Med forslaget ønsker Kommissionen at sikre, at unionsborgere og briter, der har
udnyttet deres ret til fri bevægelighed før Storbritanniens udtræden af EU, fortsat
14. februar 2019
J.nr. 2019 - 778
Internationalt kontor
ATD
kom (2019) 0053 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om beredskabsforanstaltninger vedr. social sikring (Brexit)
har ret til at medregne optjeningsperioder tilbagelagt i Storbritannien, da landet
stadig var medlem af EU.
Ved adgang til ydelser i EU-landene skal relevante hændelser og modtagne ydel-
ser/indkomst endvidere tages i betragtning, som om de havde fundet sted på den
pågældende medlemsstats territorium.
Retsgrundlaget for forslaget er art. 48 i TEUF.
Forslaget er omfattet af den almindelige lovgivningsprocedure.
3. Formål og indhold
Forslagets formål er at sikre unionsborgere og briter deres optjente rettigheder til
social sikring, der følger af perioder eller hændelser tilbagelagt/indtruffet i Storbri-
tannien, i det tilfælde, at landet udtræder af EU uden en aftale.
Begrundelsen er, at forslaget er nødvendigt for at sikre de omfattede personers
optjente rettigheder til social sikring i tilfælde af, at Storbritannien udtræder uden
en aftale med EU.
I art. 1 fastsættes, at definitionerne i art. 1 i forordning 883/04 og art. 1 i forordning
987/09 finder anvendelse.
I art. 2 fastlægges personkredsen. Forslaget gælder for britiske statsborgere, der er
eller har været underlagt lovgivningen i en eller flere medlemsstater, samt EU-
borgere, som er eller har været underlagt lovgivningen i en eller flere medlemslan-
de og som har været i en situation, der involverer Storbritannien før 30. marts
2019, samt deres familiemedlemmer.
I art. 3 fastsættes, at forordningen gælder alle de grene af social sikring, der er
nævnt i art. 3 i EF-forordning 883/04.
I art. 4 fastsættes, at ligebehandlingsprincippet finder anvendelse som beskrevet i
art. 4 i forordning 883/04 fsva. personer nævnt i forslagets art. 2. Dette gælder ude-
lukkende begivenheder eller hændelser, der har fundet sted i Storbritannien før 30.
marts 2019.
I art. 5, stk. 1, fastsættes, at princippet fra forordning 883/04 om ligestilling af
ydelser, indtægter, begivenheder eller forhold finder anvendelse fsva. ydelser, ind-
tægter, begivenheder eller hændelser, der har fundet sted i Storbritannien før d. 30.
marts 2019.
I art. 5, stk. 2, fastsættes, at princippet om sammenlægning efter forordning 883/04
finder anvendelse vedr. forsikrings-, bopæls- og beskæftigelsesperioder, eller peri-
oder med selvstændig virksomhed, der er tilbagelagt i Storbritannien før 30. marts
2019.
2
kom (2019) 0053 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om beredskabsforanstaltninger vedr. social sikring (Brexit)
I art. 5, stk. 3, fastsættes, at de bestemmelser, der fremgår af forordning 883/04
eller forordning 987/09, og som er nødvendige for at virkeliggøre principperne i
stk. 1 og 2, finder anvendelse.
I art. 6 fastlægges ikrafttrædelsesbestemmelser, og at forordningen ikke skal træde
i kraft, såfremt der er opnået en udtrædelsesaftale med Storbritannien efter trakta-
tens art. 50(2) (TEUF).
4. Europa-Parlamentets udtalelser
Der foreligger endnu ikke udtalelser fra Europa-Parlamentet. Forslaget skal vedta-
ges af både Europa-Parlamentet og Rådet i den almindelige lovgivningsprocedure.
5. Nærhedsprincippet
Kommissionen anfører, at forslagets formål ikke kan opnås af medlemsstaterne
nationalt. Kommissionen finder, at forslaget vil undgå en fragmenteret anvendelse
blandt medlemsstaterne af EU-retten vedrørende rettigheder til social sikring op-
tjent før udtrædelsesdatoen, ligesom forordningen vil sikre ligebehandling af de
omfattede personer.
Endelig finder Kommissionen, at forslaget ikke går udover, hvad der er nødvendigt
i forhold til formålet, idet forslaget udelukkende sikrer et minimum af beskyttelse.
Regeringen er enig i Kommissionens vurdering af, at nærhedsprincippet er over-
holdt.
6. Gældende dansk ret
Efter gældende regler i EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af de sociale
sikringsordninger sikrer princippet om ligestilling af begivenheder og sammenlæg-
ningsprincippet, i henholdsvis forordningens artikel 5 og 6, at EU-/EØS-
statsborgere ikke mister rettigheder, når de flytter til en anden medlemsstat eller får
arbejde i en anden medlemsstat.
Perioder optjent i en medlemsstat (art. 6) kan i den forbindelse sammenlægges med
perioder fra en anden medlemsstat
det gælder for beskæftigelses-, bopæls- eller
forsikringsperioder og perioder med selvstændig virksomhed.
Der skal endvidere tages hensyn til forhold/begivenheder indtrådt på en anden
medlemsstats område, der tillægges retsvirkning efter den pågældende medlems-
stats lovgivning (art. 5).
Ovenstående indebærer, at de nævnte perioder og forhold tilbagelagt eller indtrådt i
andre medlemsstater skal tages i betragtning ved opfyldelse af danske krav for
tildeling af ydelser inden for området af forordning 883/04.
På Beskæftigelsesministeriets område er der optjeningskrav for disse sociale sik-
ringsydelser:
- Sygedagpenge
- Arbejdsløshedsdagpenge
3
kom (2019) 0053 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om beredskabsforanstaltninger vedr. social sikring (Brexit)
-
-
-
Barselsdagpenge
Børnetilskud
Førtids- og folkepension
Herudover er der på Skatteministeriets område optjeningskrav for følgende sociale
sikringsydelse:
- Børne- og ungeydelse
Hvad angår forhold/begivenheder indtrådt på en anden medlemsstats område (art.
5), finder dette bl.a. anvendelse på området for arbejdsskadesikring. For at kunne
anerkende visse sygdomme som erhvervsbetingede efter lov om arbejdsskadesik-
ring, skal tilskadekomne have været udsat for skadelige påvirkninger på arbejdet i
en given minimumsperiode. Ved vurderingen af, om varigheden af minimumsperi-
oden er opfyldt, vil perioder i Storbritannien med skadelig påvirkning blive taget i
betragtning.
Endelig fastsætter forordningens art. 4, at medlemsstaterne er forpligtet til at lige-
behandle EU-borgere med egne statsborgere.
Da forordning 883/04 og dermed ovennævnte principper bortfalder i forholdet mel-
lem Danmark og Storbritannien i tilfælde af Storbritanniens udtræden af EU uden
en aftale, ville gældende dansk ret herefter ikke umiddelbart omfatte de nævnte
principper om medregning af perioder mv. Regeringen har dog allerede inden
Kommissionen fremsatte forslaget erklæret sin intention om at fremsætte et lov-
forslag, der bl.a. vil videreføre tilsvarende principper.
7. Konsekvenser
Lovgivningsmæssige konsekvenser
Forordningen vil gælde direkte og videreføre gældende principper og har derfor
ikke lovgivningsmæssige konsekvenser.
Forslaget er i overensstemmelse med den af regeringen foreslåede danske over-
gangsordning i tilfælde af Storbritanniens udtræden af EU uden en aftale, som re-
geringen vil fremsætte lovforslag om. Den danske overgangsordning går dog også
videre end Kommissionens forslag, der fx ikke berører eksport og ret til kontant-
hjælp.
Kommissionens forslag vil derfor ikke erstatte behovet for at fremsætte et nationalt
lovforslag om en overgangsordning i tilfælde af Storbritanniens udtrædelse af EU
uden en aftale, da den foreslåede forordning alene vil dække en mindre del af den
af regeringen foreslåede overgangsordning på området for kontantydelser.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vurderes, at forslaget i sig selv ikke vil have væsentlige økonomiske, statsfi-
nansielle eller administrative konsekvenser.
4
kom (2019) 0053 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om beredskabsforanstaltninger vedr. social sikring (Brexit)
2016394_0005.png
8. Høring
Forslaget har været i høring i EU-specialudvalget vedrørende arbejdsmarkedet og
sociale forhold med frist den 7. februar 2019.
Der er modtaget høringssvar fra Brancheorganisation for den danske vejgodstrans-
port (ITD) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA).
Brancheorganisation for den danske vejgodstransport (ITD) angiver i deres hø-
ringssvar, at de støtter forslaget om at bevare koordineringen af den sociale sikring
frem til den 29. marts 2019, hvor UK udtræder af Unionen, således at det sikres, at
EU borgere/danske arbejdstagere, der allerede har optjent rettigheder bevarer dem
frem til denne dato.
Dansk Arbejdsgiverforening (DA) støtter, at borgere fra Storbritannien, som indgår
på det danske arbejdsmarked, har ret til social sikring knyttet til arbejdsmarkedet
efter forordning 883/2004, også efter den 30. marts 2019. DA støtter ligeledes, at
danskere, der opholder sig i Storbritannien som vandrende arbejdstagere, ikke mi-
ster rettigheder som følge af, at der ikke er opnået enighed med UK om en udtræ-
delsesaftale.
DA opfordrer endvidere til, at der tages skridt til at afklare situationen for udstatio-
nerede EU-borgere i UK i forhold til koordineringen af social sikring.
9. Generelle forventninger til andre landes holdninger
Et stort flertal af medlemslande er positive over for, at Kommissionen har fremlagt
et forslag til en bindende retsakt vedr. social sikring i tilfælde af, at Storbritannien
udtræder af EU uden en aftale.
10. Regeringens foreløbige generelle holdning
Regeringen noterer sig, at Kommissionen vurderer, at der er behov for at sikre et
vist minimum i niveauet af medlemslandenes forberedelser i tilfælde af, at Storbri-
tannien udtræder af EU uden en aftale.
Regeringen noterer sig endvidere, at den af regeringen foreslåede overgangsord-
ning på området for social sikring ligesom forslaget til forordning viderefører prin-
cippet om medregning af optjeningsperioder tilbagelagt i UK før udtrædelsesdato-
en., og at overgangsordningen går videre end forslaget til forordning.
Regeringen støtter, at der vedtages en bindende tilgang på EU-niveau i forhold til
koordination af social sikring ved Storbritanniens udtrædelse af EU uden en aftale.
En bindende EU-tilgang kan sikre ens praksis blandt EU-landene i højere grad end
en uforpligtende løsning. Endelig kan det sikres, at der ikke er EU-borgere, der har
tilbagelagt relevante optjeningsperioder i Storbritannien, da landet stadig var en del
af EU, som ikke kan få taget dette i betragtning ved adgang til ydelser i EU-
landene.
Regeringen støtter på den baggrund forslaget fra Kommissionen.
11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg
5
kom (2019) 0053 - Bilag 1: Grund- og nærhedsnotat om beredskabsforanstaltninger vedr. social sikring (Brexit)
Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg.
6