Europaudvalget 2018
KOM (2018) 0020
Offentligt
1848388_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 18.1.2018
COM(2018) 20 final
2018/0005 (CNS)
Forslag til
RÅDETS DIREKTIV
om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår satser for merværdiafgiften
{SWD(2018) 7 final} - {SWD(2018) 8 final}
DA
DA
kom (2018) 0020 - Ingen titel
1848388_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
BAGGRUND FOR FORSLAGET
Forslagets begrundelse og formål
Dette initiativ indgår i pakken om fair beskatning med henblik på oprettelsen af et fælles
momsområde i EU som annonceret i kommissionsformand Jean-Claude Junckers
hensigtserklæring, der ledsagede talen om Unionens tilstand 2017
1
. Pakken indeholder to
forslag om ændring af momsdirektivet
2
, det ene for så vidt angår det endelige momssystem
for grænseoverskridende handel
3
og det andet, der vedtages sammen med nærværende forslag,
for så vidt angår små virksomheder, samt et forslag til Rådets forordning om bekæmpelse af
svig vedrørende merafgift
4
.
Momsen er Europas ældste forbrugsafgift. I 1967 blev det besluttet, at der skulle indføres et
endeligt momssystem i Det Europæiske Fælleskab, der skulle fungere på samme måde som
inden for et enkelt land
5
, men der blev ikke opnået enighed om andre specifikke regler
vedrørende momssatser end om anvendelse af en normalsats for moms. Medlemsstaterne fik
lov til at anvende et ubegrænset antal nedsatte eller forhøjede momssatser, og der blev ikke
fastsat nogen nedre eller øvre grænser for satsen
6
.
Ophævelsen af de fiskale grænser mellem medlemsstaterne ved udgangen af 1992 gjorde det
nødvendigt at genoverveje beskatningen af varehandelen i Det Europæiske Fællesskab. Målet
var, at varer skulle beskattes i oprindelseslandet som et perfekt eksempel på ideen om et ægte
indre marked. Da de politiske og tekniske betingelser for sådan et system endnu ikke var til
stede, blev der vedtaget en overgangsordning for moms
7
.
Overgangsordningen nødvendiggjorde regler om momssatser for at undgå forvridninger i
samhandelen som følge af ophævelsen af de fiskale grænser. I oktober 1992 nåede Rådet til
enighed om regler, der begrænsede medlemsstaternes ret til selv at fastsætte momssatser
8
.
1
2
3
4
5
6
7
8
Tale om Unionens tilstand 2017. Hensigtserklæring til formand Antonio Tajani og til premierminister
Jüri Ratas, af 13. september 2017, tilgængelig på
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/state-union-2017-brochure_da.pdf
.
Se også bilag I til Kommissionens arbejdsprogram for
2017 (COM(2016) 710 final), Strasbourg, 25.10.2016, s. 3, tilgængelig på
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2017_annex_i_da.pdf
.
Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 347 af
11.12.2006, s. 1).
Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og
forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for
beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne (COM(2017) 569 final).
Ændret forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår
foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift (COM(2017)
706 final).
Rådets første direktiv 67/227/EØF af 11. april 1967 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning
om omsætningsafgifter.
Rådets andet direktiv 67/228/EØF af 11. april 1967 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning
om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystems struktur og de nærmere regler for dets
anvendelse.
Rådets direktiv 91/680/EØF af 16. december 1991 om tilføjelse til det fælles merværdiafgiftssystem og
om ændring, med henblik på afskaffelse af de fiskale grænser, af direktiv 77/388/EØF (EFT L 376 af
31.12.1991, s. 1).
Rådets direktiv 92/77/EØF af 19. oktober 1992 om tilføjelse til det fælles merværdiafgiftssystem og om
ændring af direktiv 77/388/EØF (indbyrdes tilnærmelse af momssatserne).
DA
1
DA
kom (2018) 0020 - Ingen titel
1848388_0003.png
Medlemsstaterne blev pålagt at anvende en normalsats for moms på 15 % eller derover,
samtidig med at de kunne anvende en eller to nedsatte satser på mindst 5 % for nogle
bestemte varer og tjenesteydelser (bilag III til momsdirektivet). Medlemsstaterne kunne ved
hjælp af undtagelser fortsætte med at anvende lavere satser, herunder nulsatser, samt en
nedsat sats for varer og tjenesteydelser, som ikke var opført på listen, hvis disse allerede var i
kraft den 1. januar 1991.
Formålet med undtagelserne var i en overgangsperiode at give mulighed for gradvist at
tilpasse nationale regler på bestemte områder til de fælles regler
9
ud fra den betragtning, at det
krævede harmoniserede regler at indføre et endeligt momssystem baseret på beskatning i
oprindelseslandet. Disse undtagelser skulle derfor nødvendigvis udløbe på det tidspunkt, hvor
overgangsordningerne for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne blev erstattet
af et sådant endeligt momssystem.
I juli 2003 foreslog Kommissionen at forenkle reglerne for nedsatte momssatser
10
ved at
afskaffe alle nedsatte satser for varer og tjenesteydelser, der ikke var opført i bilag III, men
Rådet kunne ikke nå til enighed om denne delvise afskaffelse af undtagelserne
11
, og de finder
derfor alle stadig anvendelse den dag i dag.
Afskaffelsen eller udløbet af undtagelserne var begrundet, så længe tanken med det endelige
momssystem var, at det skulle baseres på princippet om beskatning i
oprindelsesmedlemsstaten, hvilket kræver en indbyrdes tilnærmelse af momssatser.
Eftersom der endnu ikke var gjort relevante fremskridt med tilnærmelsen af momssatserne,
besluttede Kommissionen i 2012 med Rådets og Europa-Parlamentets godkendelse at opgive
målet om et endeligt momssystem baseret på oprindelseslandet til fordel for beskatning efter
destinationsprincippet
12
.
I mellemtiden var beskatningsstedet for tjenesteydelser siden 2010 gradvist blevet ændret til
bestemmelseslandet. Den beslutning blev truffet i 2008, hvor Rådet vedtog et forslag med det
formål at forhindre konkurrenceforvridninger mellem medlemsstater med forskellige
momssatser
13
. I dag beskattes næsten alle leveringer af tjenesteydelser således efter
destinationsprincippet. Princippet om destinationsbaseret beskatning af tjenesteydelser blev
endelig implementeret i 2015. Siden da er al levering af teleydelser, radio- og tv-
spredningstjenester og elektroniske tjenesteydelser fra virksomhed til forbruger (B2C-
levering) momspligtig, dér hvor kunden har sin bopæl, og ikke længere dér hvor leverandøren
befinder sig.
9
10
11
12
13
Domstolens dom af 12.6.2008 i sag C-462/05, Kommissionen mod Portugal, EU:C:2008:337.
Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF vedrørende de nedsatte momssatser
(COM(2017) 39 final).
Rådets direktiv 2006/18/EF af 14. februar 2006 om ændring af direktiv 77/388/EØF for så vidt angår
nedsatte momssatser (EUT L 51 af 22.2.2006, s. 12).
Jf. Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg
om momssystemets fremtid: På vej mod et enklere, mere solidt og effektivt momssystem (KOM(2011)
851 final), afsnit 4.1. Konklusionerne om et destinationsbaseret system blev godkendt af Rådets i dets
konklusioner af 15. maj 2012.
Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til
leveringsstedet for tjenesteydelser (EUT L 44 af 20.2.2008, s. 11).
DA
2
DA
kom (2018) 0020 - Ingen titel
1848388_0004.png
Alt dette fik Kommissionen til i sin 2016-handlingsplan for moms
14
at foreslå at erstatte de
aktuelle overgangsordninger for beskatning af samhandelen mellem medlemsstater med
endelige ordninger baseret på princippet om beskatning i bestemmelsesmedlemsstaten med
henblik på at oprette et robust fælles europæisk momsområde. Samtidig meddelte
Kommissionen, at beskatning på bestemmelsesstedet vil give medlemsstaterne større
spillerum til at fastsætte momssatser, og at alle de eksisterende nedsatte satser, inklusive de
undtagelser, som lovligt anvendes i medlemsstaterne, bør bibeholdes og bør kunne anvendes
af alle medlemsstater, hvilket vil sikre ligebehandling. Kommissionens arbejdsprogram 2017
indeholdt bl.a. et lovgivningsforslag vedrørende momssatser
15
.
Rådet noterede sig i sine konklusioner
16
de indsatsområder, der var foreslået i Kommissionens
momshandlingsplan med hensyn til momssatssystemet og dens hensigt om at fremsætte et
lovgivningsforslag i 2017, som foreslår en reform, der giver medlemsstaterne større frihed til
at fastlægge satser. Rådet glædede sig over Kommissionens hensigt om at fremlægge et
forslag om øget fleksibilitet for medlemsstaterne, så de kan drage fordel af de eksisterende
reducerede satser eller nulsatser i andre medlemsstater. Det understregede imidlertid, at der
fortsat kræves et tilstrækkeligt harmoniseringsniveau i EU, samt at den valgte løsning skal
afvejes omhyggeligt for at undgå konkurrenceforvridning, øgede erhvervsomkostninger og en
negativ indvirkning på, hvordan det indre marked fungerer.
Den 4. oktober 2017 vedtog Kommissionen det første forslag om indførelse af det endelige
system for beskatning af samhandelen mellem medlemsstater
17
, og den skitserede de
forskellige skridt og delelementer i indførelsen af dette system i sin meddelelse om
opfølgning på momshandlingsplanen
18
. Kommissionen bekræftede i sin meddelelse, at den
ville foreslå en reform af momssatserne, der vil være i overensstemmelse med de endelige
ordninger baseret på destinationsprincippet, som gradvist vil erstatte de nuværende
overgangsordninger. Hvis varer og tjenesteydelser beskattes i bestemmelsesmedlemsstaten,
har leverandørerne ikke længere nogen større fordel af at være etableret i en medlemsstat med
lavere satser, og forskellene mellem medlemsstaternes momssatser vil derfor ikke længere
påvirke det indre markeds virkemåde, forudsat at de nye regler indeholder
sikkerhedsforanstaltninger
mod
potentielle
risici
såsom
indtægtstab,
konkurrenceforvridninger, overdreven kompleksitet og retsusikkerhed.
I overensstemmelse med momshandlingsplanen og i lyset af Rådets opfordring foreslås der
ændringer af momsdirektivet. Disse bør være sammenfaldende med det endelige
momssystems ikrafttrædelse for at undgå, at udløbet af undtagelserne forhindrer
medlemsstaterne i at bibeholde omkring 250 gældende nedsatte satser og fritagelser med ret
til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms.
14
15
16
17
18
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg om en handlingsplan for moms — Mod et fælles europæisk momsområde — De svære
valg (COM(2016) 148 final).
Kommissionens arbejdsprogram 2017: Realisering af et Europa, der beskytter, styrker og forsvarer
(COM(2016) 710 final),
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52016DC0710
Jf.
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og
forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for
beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne (COM(2017) 569 final).
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg — Om opfølgning på handlingsplanen for moms — Mod et fælles europæisk
momsområde — Tid til handling (COM(2017) 566 final).
DA
3
DA
kom (2018) 0020 - Ingen titel
I et endeligt momssystem vil alle medlemsstater være begrænset af de samme regler og nyde
godt af den samme frihed ved fastsættelsen af momssatser. De harmoniserede og mindre
restriktive regler vil give alle medlemsstater mulighed for — foruden de to nedsatte satser på
mindst 5 % og fritagelsen med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte
moms, der tillades i dag — at anvende en yderligere nedsat sats på mellem 5 og 0 %. I stedet
for at udvide den allerede meget omfattende liste over varer og tjenesteydelser, som de
nedsatte satser kan anvendes for, erstattes bilag III med en "negativliste" over varer og
tjenesteydelser, som sådanne satser ikke kan anvendes for.
Skønt de nye regler er mindre restriktive, giver de bedre mulighed for at anvende princippet
om afgiftsneutralitet, som i den aktuelle momsovergangsordning tilsidesættes af
bestemmelserne i bilag III og de midlertidige undtagelser, som dækker begrænset. Under de
nye harmoniserede regler vil medlemsstaterne desuden skulle sikre, at de nedsatte satser er til
fordel for den endelige forbruger, og at fastsættelsen af disse satser forfølger et mål af almen
interesse. Medlemsstaterne bør også sørge for, at den vægtede gennemsnitssats for de
transaktioner, som ikke er fradragsberettigede, altid overstiger 12 %.
Før de nye harmoniserede regler træder i kraft, vil Kommissionen foretage en gennemgang af
bilag III, jf. momsdirektivets artikel 100, med henblik på at tage hensyn til særlige krav fra
medlemsstaternes side. Gennemgangen vil blive foretaget af momsudvalget og vil blive
efterfulgt af et lovgivningsforslag fra Kommissionen om tilpasning af bilag III.
Sammenhæng med de gældende regler på samme område
Eftersom reglerne om satser søges tilpasset til et destinationsbaseret system, er forslaget i
overensstemmelse med forslaget om et endeligt momssystem for samhandelen mellem
medlemsstater.
Sammenhæng med Unionens politik på andre områder
Forslaget er i overensstemmelse med målsætningerne under programmet for målrettet og
effektiv regulering (Refit).
2.
RETSGRUNDLAG,
NÆRHEDSPRINCIPPET
PROPORTIONALITETSPRINCIPPET
Retsgrundlag
OG
Direktivet ændrer momsdirektivet på grundlag af artikel 113 i traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde (TEUF). I henhold til denne artikel vedtager Rådet, der træffer
afgørelse med enstemmighed efter en særlig lovgivningsprocedure og efter høring af Europa-
Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg, bestemmelser om harmonisering af
medlemsstaternes regler vedrørende indirekte skatter.
Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)
I overensstemmelse med nærhedsprincippet (artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske
Union) kan der kun handles på EU-niveau, hvis de påtænkte mål ikke i tilstrækkelig grad kan
opfyldes af medlemsstaterne alene og bedre kan gennemføres på EU-plan på grund af
omfanget eller virkningerne af den foreslåede handling.
Det aktuelle momssystem forhindrer medlemsstaterne i at indføre andre nedsatte momssatser
for levering af varer og tjenesteydelser, end dem der er omfattet af bilag III til
DA
4
DA
kom (2018) 0020 - Ingen titel
1848388_0006.png
momsdirektivet, selv i de tilfælde hvor anvendelsen af nedsatte momssatser ikke kan skade
konkurrencen eller det indre markeds rette virkemåde.
Samtidig vil de gældende undtagelser til de generelle regler (dvs. muligheden for at anvende
nedsatte satser for levering af varer og tjenesteydelser, der ikke er omfattet af bilag III, eller
anvendelsen af nedsatte satser på under 5 %) udløbe med indførelsen af det endelige
momssystem, hvilket vil indebære endnu større begrænsninger for medlemsstaterne.
Et lovgivningsforslag på EU-niveau om ændring af direktivet er derfor påkrævet for at
forhindre, at undtagelserne ophører, og for at sikre ligebehandling mellem medlemsstaterne.
Proportionalitetsprincippet
Forslaget om en reform af momssatserne er i overensstemmelse med
proportionalitetsprincippet, dvs. det går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde
målene i traktaterne. Medlemsstaterne bør have ansvaret for at fastsætte og begrænse
momssatser, under forudsætning af at de garanterer det indre markeds rette virkemåde.
Initiativet forhindrer, at medlemsstaterne er nødsaget til at afskaffe de aktuelle momssatser,
som gælder på midlertidig basis, og det giver dem samtidig mulighed for til fulde at anvende
regler, der overholder princippet om afgiftsneutralitet.
Valg af retsakt
Det kræver et direktiv at ændre det nuværende momsdirektiv.
3.
RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF
INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER
Efterfølgende evaluering
En ekstern konsulent foretog i 2011 en retrospektiv evaluering af dele af EU's momssystem
19
,
og resultaterne heraf har dannet udgangspunktet for gennemgangen af det nuværende
momssystem. Evalueringen blev suppleret med undersøgelser af de økonomiske virkninger af
den aktuelle momssatsstruktur i 2013
20
og af reformen af reglerne om momssatser i EU i
2017
21
.
Høringer af interesserede parter
Der blev afholdt en 12 uger lang offentlig høring mellem den 21. december 2016 og den 21.
marts 2017, som resulterede i 327 svar
22
. 42 % af respondenterne gik ind for at lade
undtagelserne gælde for alle medlemsstater, hvorimod 25 % var fortalere for helt at afskaffe
dem. En fjerdedel af respondenterne havde ingen holdning til spøgsmålet, mens 8 % af
respondenterne mente, at undtagelserne ikke burde udvides til at gælde alle medlemsstater,
men derimod gøres permanente for de medlemsstater, som allerede anvender dem.
19
20
21
22
Endelig rapport, London 2011, tilgængelig på:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/stu
dies/report_evaluation_vat.pdf
Endelig rapport, Wien 2013, tilgængelig på:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/stu
dies/vat_rates_structure_final_report.pdf
Reform af reglerne om momssatser i EU, endelig rapport (endnu ikke offentliggjort).
Inputtet fra deltagerne og den fulde rapport om resultaterne findes på
CIRCABC.
DA
5
DA
kom (2018) 0020 - Ingen titel
1848388_0007.png
Medlemsstaterne blev hørt via Gruppen vedrørende Momssystemets Fremtid, en uformel
ekspertgruppe under Kommissionen bestående af repræsentanter fra de nationale
skatteforvaltninger, som udgør et forum, hvor Kommissionen kan høre momssagkyndige fra
medlemsstaterne om prælovgivningsmæssige initiativer.
Konsekvensanalyse
Den konsekvensanalyse, der ledsager forslaget, er blevet behandlet i Udvalget for
Forskriftskontrol. Udvalget afgav i første omgang en negativ udtalelse, men efter en revideret
konsekvensanalyse afgav det en positiv udtalelse med visse forbehold
23
. I den endelige
konsekvensanalyse tages der hensyn til alle udvalgets anbefalinger, og bilag 1 til
arbejdsdokumentet om konsekvensanalysen indeholder en detaljeret oversigt over, hvordan
dette er blevet gjort.
Der blev set på to mulige løsninger på spørgsmålet om udløbet af undtagelserne med henblik
på at indføre det endelige momssystem. Den første mulighed går ud på at lade de gældende
undtagelser gælde for alle medlemsstater ved at indarbejde de enkelte nationale bestemmelser
i momsdirektivet. Dette er imidlertid vanskeligt set ud fra et juridisk-teknisk synspunkt og
risikerer at medfører yderligere uoverensstemmelser med princippet om afgiftsneutralitet. Den
anden, foretrukne, mulighed løser problemet med undtagelserne ved at fjerne de restriktioner,
der har skabt behovet for disse undtagelser, nemlig listen over varer og tjenesteydelser, som
de nedsatte momssatser kan anvendes for (bilag III), samt minimumsgrænsen på 5 % for
yderligere nedsatte satser. Det nuværende princip, hvorefter der kun kan indføres nedsatte
satser, hvis der gives udtrykkelig tilladelse hertil, erstattes med princippet om, at der kan
tillades et begrænset antal nedsatte satser for enhver levering af varer og tjenester, medmindre
dette er udtrykkeligt udelukket.
For at begrænse risikoen for overdreven kompleksitet vil medlemsstaterne så vidt muligt
skulle begrænse de nedsatte satser til leveringer mellem virksomheder og forbrugere, og de vil
skulle indberette oplysninger om de anvendte nedsatte momssatser på grundlag af den
aktivitetstilknyttede produktklassifikation (CPA), som Kommissionen vil offentliggøre via
den eksisterende "Taxes in Europe"-database (TEDB-portalen).
Risikoen for retstvister mellem medlemsstaterne kan ikke reduceres i forhold til status quo,
idet medlemsstaterne uanset eventuelle ændringer af momsdirektivet fortsat vil skulle
overholde princippet om afgiftsneutralitet og bestemmelserne i TEUF, navnlig artikel 107
(statsstøtte), artikel 110 (protektionistisk beskatning) og artikel 113 (konkurrenceforvridning),
når de anvender nedsatte satser.
4.
VIRKNINGER FOR BUDGETTET
Forslaget har ingen negative virkninger for Unionens budget. De egne indtægter hidrørende
fra moms beregnes som en procentdel af et harmoniseret grundlag, der på sin side bestemmes
ved at dele momsindtægterne med en vægtet gennemsnitsmomssats, hvilket udligner alle
momsforskelle.
23
SEC(2017).
DA
6
DA
kom (2018) 0020 - Ingen titel
1848388_0008.png
5.
ANDRE FORHOLD
Planer for gennemførelsen og foranstaltninger til overvågning, evaluering og
rapportering
Indtil det endelige momssystem er trådt i kraft, vil Kommissionen fortsat holde øje med, at
medlemsstaternes nedsatte satser overholder minimumssatserne, og at de er i
overensstemmelse med bilag III og ikke går videre end de tilladte undtagelser.
Efter det endelige momssystems ikrafttrædelse vil Kommissionen føre tilsyn med, at
normalsatsen anvendes for de produkter, der er opført på "negativlisten", og at de nedsatte
satser anvendes til fordel for den endelige forbruger, samt overvåge budgetsikkerheden,
således at de tal, som beregnes af medlemsstaterne, kontrolleres af Kommissionen i
forbindelse med bestemmelsen af dens egne indtægter hidrørende fra moms.
Kommissionen vil hvert femte år efter ikrafttrædelsen af de nye regler udarbejde en rapport
med en gennemgang af negativlisten og af budgetsikkerheden, som den forelægger for Rådet.
Forklarende dokumenter (for direktiver)
Dette forslag kræver ingen forklarende dokumenter om gennemførelsen.
Nærmere redegørelse for de enkelte bestemmelser i forslaget
Ændringer af direktiv 2006/112/EF, som får virkning fra ikrafttrædelsen af det endelige
system for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne.
Overgangsbestemmelserne i Afsnit VIII, kapitel 4, som giver mulighed for midlertidigt at
fravige de generelle regler, og som anvendes frem til indførelsen af endelige ordninger,
ophæves.
Artikel 98 giver medlemsstaterne ret til at anvende højst to nedsatte satser på mindst 5 %. For
at give de enkelte medlemsstater mulighed for fortsat at anvende de satser, de anvender i dag,
og samtidig sikre ligebehandling, vil de få ret til også at anvende en nedsat sats uden et
minimumskrav på 5 % samt en fravigelse med ret til at fradrage indgående moms.
Medlemsstaterne vil skulle sikre, at disse nedsatte satser og fravigelsen er til fordel for den
endelige forbruger og er af almen interesse. Den "endelige forbruger" er den person, der
erhverver varerne eller tjenesteydelserne til personligt brug, i modsætning til en økonomisk
aktivitet, og som dermed er betalingspligtig for momsen. Sådanne satser kan således ikke
anvendes for varer og tjenester, der udelukkende kan bruges som halvfabrikata. Dette
udelukker ikke, at de anvendes for varer eller tjenesteydelser, der bruges som halvfabrikata,
hvis disse varer eller tjenesteydelser typisk sælges til den endelige forbruger.
Artikel 99a sikrer, at medlemsstaterne ved fastsættelse af deres momssatser anvender en
vægtet gennemsnitssats på over 12 %. Den vægtede gennemsnitssats i en medlemsstat
indregner alle gældende momssatser, og hver enkelt momssats er vægtet med den del af
transaktionsværdien, som satsen anvendes for, i procent af de samlede afgiftspligtige
transaktioner. Den vægtede gennemsnitsmomssats fungerer som en indtægtsgaranti, idet der
ved bestemmelsen heraf udelukkende bør tages hensyn til transaktioner, som ikke er
fradragsberettigede. Det gælder hovedsageligt leveringer til den endelige forbruger, men også
leveringer til de fradragsberettigede sektorer i økonomien, bl.a. offentlige organer.
DA
7
DA
kom (2018) 0020 - Ingen titel
1848388_0009.png
Artikel 100 pålægger Kommissionen en pligt til hvert femte år at forelægge en rapport for
Rådet med en gennemgang af negativlisten over varer og tjenester, som normalsatsen skal
anvendes for. Gennemgangen bør indledes af en høring af momsudvalget, og den bør omfatte
en evaluering af den indtægtsgaranti, der er omhandlet i artikel 99a.
Artikel 105 giver Portugal tilladelse til fortsat at anvende lavere regionale satser i de
autonome regioner Azorerne og Madeira, fordi denne undtagelse er permanent. I et endeligt
momssystem vil Portugal imidlertid skulle sikre, at minimumsnormalsatsen på 15 %
overholdes i disse regioner.
Et nyt bilag IIIa indeholder "negativlisten", som omfatter levering af punktafgiftspligtige
varer samt levering af varer eller tjenesteydelser, for hvilke anvendelsen af nedsatte satser
eller en fritagelse med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms
risikerer at forvride konkurrencen. Listen er opbygget efter den aktivitetstilknyttede
produktklassifikation
24
og omfatter desuden levering af visse forbrugsvarer for at opveje for
medlemsstaternes øgede fleksibilitet.
Artikel 101, 102, 103 og 104a samt bilag III udgår, fordi bestemmelserne heri bliver
irrelevante med de nye regler.
Artikel 94, artikel 316, stk. 1, litra c), artikel 378, stk. 2, litra b), samt artikel 387 udgår, fordi
leveringer foretaget under særordningen for brugte genstande, kunstgenstande og
samlerobjekter er medtaget i bilag IIIa.
24
Kommissionens forordning (EU) nr. 1209/2014 af 29. oktober 2014 om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 om oprettelse af en ny statistisk
aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr.
3696/93.
DA
8
DA
kom (2018) 0020 - Ingen titel
1848388_0010.png
2018/0005 (CNS)
Forslag til
RÅDETS DIREKTIV
om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår satser for merværdiafgiften
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet
1
,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
2
,
efter en særlig lovgivningsprocedure, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Reglerne om momssatser, som i dag er fastsat i Rådets direktiv 2006/112/EF
3
, har til
formål at sikre et velfungerende indre marked og forhindre konkurrenceforvridninger.
Reglerne blev udformet for mere end 20 år siden og bygger på oprindelsesprincippet. I
momshandlingsplanen
4
og opfølgningen hertil
5
meddelte Kommissionen sin hensigt
om at tilpasse disse regler med henblik på at skabe et endeligt momssystem for den
grænseoverskridende varehandel mellem virksomheder i medlemsstaterne, som er
baseret på beskatning i bestemmelsesmedlemsstaten.
I et endeligt system, hvor levering af varer og tjenesteydelser beskattes i
bestemmelsesmedlemsstaten, vil leverandørerne ikke længere have nogen væsentlig
fordel af at være etableret i en medlemsstat, der anvender lavere satser. Større forskelle
mellem momssatserne vil i et sådant system ikke forstyrre det indre markeds
virkemåde eller medføre konkurrenceforvridninger. Under sådanne forhold bør
medlemsstaterne gives større spillerum til fastsættelse af satser.
Afskaffelsen af restriktioner samtidig med ikrafttrædelsen af de endelige ordninger for
beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne bør give medlemsstaterne
mulighed for fortsat at anvende nedsatte momssatser, der i dag er tilladt som
undtagelser i henhold til afsnit VIII, kapitel 4, i direktiv 2006/112/EF og bilag X til
direktiv 2006/112/EF, og som i modsat fald vil udløbe ved ikrafttrædelsen af de
endelige ordninger.
EUT C […] af […], s. […].
EUT C […] af […], s. […].
EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg om en handlingsplan for moms — Mod et fælles europæisk momsområde — De svære
valg (COM(2016) 148 final af 7.4.2016).
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg om opfølgning på handlingsplanen for moms — Mod et fælles europæisk momsområde
— Tid til handling (COM(2017) 566 final af 4.10.2017).
(2)
(3)
1
2
3
4
5
DA
9
DA
kom (2018) 0020 - Ingen titel
1848388_0011.png
(4)
I et endeligt momssystem bør alle medlemsstater behandles lige, og de bør derfor være
underlagt de samme restriktioner med hensyn til anvendelse af nedsatte momssatser,
som bør forblive en undtagelse til normalsatsen. En sådan ligebehandling, der ikke
indskrænker medlemsstaternes nuværende spillerum til fastsættelse af satser, kan
sikres ved at give dem alle ret til, foruden de højst to nedsatte satser på mindst 5 %, at
anvende en nedsat sats, som ikke er omfattet af minimumskravet, samt en fravigelse
med ret til fradrag af indgående moms.
Der kan opstå konkurrenceforvridninger i de tilfælde, hvor beskatningsmekanismen
ikke er baseret på destinationsprincippet. Det gælder navnlig rejseydelser, der leveres
af rejsebureauer som én enkelt ydelse inden for rammerne af
fortjenstmargenordningen, samt varer leveret inden for rammerne af særordningerne
for brugte genstande, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter, såvel som
særlige leveringer af varer og tjenester såsom finansielle tjenesteydelser, der er fritaget
uden fradragsret, men for hvilke der kan gives ret til beskatning. For at forhindre
sådanne forvridninger bør der opføres en liste over leveringer af varer og
tjenesteydelser, som er pålagt normalsatsen for moms ("negativlisten"), der bygger på
den aktivitetstilknyttede produktklassifikation. Denne liste bør gennemgås hvert femte
år.
For at undgå unødig kompleksitet og øgede omkostninger for virksomhederne, navnlig
i forbindelse med samhandelen inden for Fællesskabet, bør varer og tjenesteydelser,
der udelukkende kan bruges som halvfabrikata som led i en økonomisk aktivitet, ikke
kunne være genstand for nedsatte satser i et endeligt momssystem. Sådanne satser bør
udelukkende kunne anvendes til fordel for den endelige forbruger, og fastsættelsen af
satserne bør sikre ligebehandling af sammenlignelige varer eller tjenesteydelser, som
leveres af forskellige afgiftspligtige personer. De bør derfor anvendes for på
konsekvent vis at forfølge et mål af almen interesse.
Medlemsstaterne bør sikres et passende indtægtsniveau, så de kan opretholde sunde
offentlige finanser, og for at forhindre udviklingen af uforholdsmæssigt store
makroøkonomiske ubalancer. Eftersom moms er en vigtig indtægtskilde, er det for at
beskytte de nationale finanser særlig vigtigt, at der fastsættes en fast minimumssats for
den vægtede gennemsnitsmoms, som medlemsstaterne til enhver tid skal overholde.
Skønt det fortsat er muligt at anvende andre momssatser i visse fjerntliggende
områder, er det nødvendigt at sikre, at normalsatsen som minimum udgør 15 %.
Målet med dette direktiv er at sikre, at medlemsstaterne har de samme muligheder for
at anvende nedsatte satser. Dette mål kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af
medlemsstaterne, men kan på grund af de nuværende begrænsninger bedre nås på EU-
plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I
overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette
direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.
I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011
6
fra medlemsstaterne
og Kommissionen om forklarende dokumenter har medlemsstaterne forpligtet sig til i
tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger
ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs
bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. I
EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
6
DA
10
DA
kom (2018) 0020 - Ingen titel
forbindelse med dette direktiv finder lovgiver, at fremsendelse af sådanne dokumenter
er berettiget.
(11)
Undtagelserne i kapitel 4 i afsnit VIII i direktiv 2006/112/EF og bilag X til nævnte
direktiv bør udløbe på datoen for ikrafttrædelsen af direktivet vedrørende de nærmere
tekniske foranstaltninger for den konkrete anvendelse af det endelige momssystem
baseret
princippet
om
beskatning
i
bestemmelsesmedlemsstaten.
Gennemførelsesfristen for nærværende direktiv og direktivet vedrørende de nærmere
tekniske foranstaltninger for den konkrete anvendelse af det endelige momssystem
baseret på princippet om beskatning i bestemmelsesmedlemsstaten bør derfor være
den samme, og de nationale bestemmelser for at efterkomme disse direktiver bør
skulle anvendes fra samme dato. Indtil denne dato bør de gældende bestemmelser om
satser i direktiv 2006/112/EF og dets bilag anvendes.
Direktiv 2006/112/EF bør derfor ændres —
(12)
VEDTAGET DETTE DIREKTIV:
Artikel 1
I direktiv 2006/112/EF foretages følgende ændringer:
(1)
(2)
Artikel 94, stk. 2, udgår.
Artikel 98 affattes således:
"Artikel 98
1. Medlemsstaterne kan højst anvende to nedsatte satser.
De nedsatte satser fastsættes som en procentsats af afgiftsgrundlaget, som ikke må
være mindre end 5 %.
2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne foruden de to nedsatte satser anvende en nedsat
sats, der er lavere end 5 %, og en fritagelse med ret til fradrag af den i det tidligere
omsætningsled betalte moms.
3. De nedsatte satser og fritagelser, der anvendes efter stk. 1 og 2, må alene være til
fordel for den endelige forbruger og anvendes for på konsekvent vis at forfølge et
mål af almen interesse.
De nedsatte satser og fritagelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2, anvendes ikke for
varer og tjenesteydelser i de kategorier, der er anført i bilag IIIa.".
(3)
(4)
Artikel 99 udgår.
Følgende indsættes som artikel 99a:
"Artikel 99a
Ved fastsættelsen af de i artikel 97 og 98 omhandlede satser sørger medlemsstaterne
for, at den vægtede gennemsnitssats, som er beregnet i overensstemmelse med artikel
4 i Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89(*), på ethvert tidspunkt er over
12 %.
__________________________________________________________________
DA
11
DA
kom (2018) 0020 - Ingen titel
(*) Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige
ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften
(EFT L 155 af 7.6.1989, s. 9).".
(5)
Artikel 100 affattes således:
"Artikel 100
Senest den 31. december 2026 og derefter hvert femte år forelægger Kommissionen
en rapport for Rådet om indholdet af bilag IIIa, der ledsages af eventuelle forslag om
ændring af dette bilag, hvis det er nødvendigt.".
(6)
(7)
a)
b)
Artikel 101, 102, 103 og 104a udgår.
I artikel 105 foretages følgende ændringer:
Stk. 1 udgår.
Stk. 2 affattes således:
"2. Portugal kan for transaktioner, der gennemføres i de autonome regioner Azorerne
og Madeira, og for indførsler, der foretages direkte til disse regioner, anvende satser,
der er lavere end dem, der anvendes for det kontinentale område. Normalsatsen må
imidlertid ikke være mindre end 15 %.".
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
I afsnit VIII udgår kapitel 4.
I artikel 316, stk. 1, udgår litra c).
I artikel 378, stk. 2, udgår litra b).
I artikel 387 udgår litra c).
Bilag III udgår.
Som bilag IIIa indsættes bilaget til dette direktiv.
Artikel 2
1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den dato, der svarer til
gennemførelsesdatoen for direktivet vedrørende de nærmere tekniske foranstaltninger for den
konkrete anvendelse af det endelige momssystem baseret på princippet om beskatning i
bestemmelsesmedlemsstaten, de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for
at efterkomme nærværende direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og
bestemmelser.
De anvender disse love og bestemmelser fra den dato, der svarer til datoen for anvendelse af
de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivet vedrørende de nærmere
tekniske foranstaltninger for den konkrete anvendelse af det endelige momssystem baseret på
princippet om beskatning i bestemmelsesmedlemsstaten.
Kommissionen offentliggør en meddelelse i
Den Europæiske Unions Tidende
med de datoer,
der er omhandlet i første og andet afsnit.
Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til nærværende
direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler
for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter,
som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.
DA
12
DA
kom (2018) 0020 - Ingen titel
Artikel 3
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions
Tidende.
Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den
[…].
På Rådets vegne
Formand
DA
13
DA