Europaudvalget 2018
KOM (2018) 0020
Offentligt
1848390_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 18.1.2018
COM(2018) 20 final
ANNEX
BILAG
til
Forslag til
RÅDETS DIREKTIV
om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår satser for merværdiafgiften
{SWD(2018) 7 final} - {SWD(2018) 8 final}
DA
DA
kom (2018) 0020 - Ingen titel
1848390_0002.png
Bilag IIIa
Liste over de leveringer af varer og ydelser, der er omhandlet i artikel 98, stk. 3
A
Nummer
Produktkategorier
Levering af ydelser, som pålægges
moms efter fortjenstmargenordningen
for rejsebureauer, jf. artikel 306-310, og
tredjemands levering af rejseydelser, jf.
artikel 28
Levering af varer, som pålægges moms
efter fortjenstmargenordningen, jf.
artikel 312-325
Levering af varer, som pålægges moms
efter særordningerne for salg ved
offentlig auktion, jf. artikel 333-341
Levering af ædle metaller, smykker og
bijouteri
B
Klassificeret under CPA(*)-
kode
Ikke relevant
C
Produkter, der er udelukket fra
kategorierne i kolonne A
Ikke relevant
D
CPA-koder for produkter
opført i kolonne C
Ikke relevant
(1)
(2)
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
(3)
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
(4)
07.29.14
08.99.21
08.99.22
24.41
32.12
32.13
47.00.82
11.01
11.02
11.03
11.05
47.00.25
12
47.00.27
Ingen
Ingen
(5)
Levering af alkoholiske drikkevarer
Ingen
Ingen
(6)
Levering af tobaksprodukter
Ingen
Ingen
1
kom (2018) 0020 - Ingen titel
1848390_0003.png
(7)
Levering, udlejning, vedligeholdelse og
reparation af transportmidler
29
30
33.15
33.16
45
47.00.81
77.1
77.34
77.35
77.39.13
Levering, udlejning,
vedligeholdelse og reparation af
cykler, barnevogne og
invalidekøretøjer
30.92
33.17.19
47.00.65
47.00.75
77.21.10
77.29.19
95.29.12
29.10.24
45.11.2
45.11.3
Levering af biler og andre
motorkøretøjer, som primært er
beregnet til befordring af <10
personer, inklusive stationcars og
racerbiler, undtagen køretøjer med
forbrændingsmotor udelukkende
med gnisttænding eller med
forbrændingsmotor udelukkende
med kompressionstænding, med
stempel (diesel- eller
semidieselmotor)
Ingen
(8)
Levering af brændselsolie og gas;
levering af smøreolier
19.20.2
47.00.81
47.00.85
25.4
47.00.65
26
47.00.3
47.00.82
47.00.83
47.00.88
27
47.00.54
47.00.56
47.00.83
Ingen
(9)
Levering af våben og ammunition
Ingen
Ingen
(10)
Levering af computere, elektronisk og
optisk udstyr; levering af ure
Ingen
Ingen
(11)
Levering af elektrisk udstyr
Ingen
Ingen
2
kom (2018) 0020 - Ingen titel
1848390_0004.png
(12)
Levering af møbler
31
47.00.55
32,2
47.00.58
47.00.69
47.00.91
90.03.13
91.02.2
64
65
66
92
Ingen
Ingen
(13)
Levering af musikinstrumenter
Ingen
Ingen
(14)
Levering af kunstgenstande
Ingen
Ingen
(15)
Levering af finansielle tjenesteydelser og
forsikringsydelser
Ingen
Ingen
(16)
Levering af lotteri og andre spil
Ingen
Ingen
_______________________
(*) CPA - aktivitetstilknyttet produktklassificering som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 om oprettelse af en ny statistisk
aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93 (EUT L 145 af 4.6.2008, s. 65).".
3