Europaudvalget 2018
KOM (2018) 0114
Offentligt
1865059_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 8.3.2018
COM(2018) 114 final
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET
EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE
UDVALG OG REGIONSUDVALGET
Gennemførelse af kapitalmarkedsunionen senest i 2019 — nu skal fuldførelsen
fremskyndes
DA
DA
kom (2018) 0114 - Ingen titel
1865059_0002.png
Indledning
Den 22.-23. marts 2018 gør Det Europæiske Råd status over bl.a. fremskridtene i
realiseringen af handlingsplanen om kapitalmarkedsunionen (CMU)
1
.
Handlingsplanen er en
vigtig prioritet for EU og en del af investeringsplanen for Europa. Et indre kapitalmarked
gavner EU som helhed, men er særligt relevant for de medlemsstater, som har euroen som
fælles valuta.
Med dybe og integrerede kapitalmarkeder fremmes privat risikodeling på tværs af grænserne i
og uden for euroområdet og dermed den produktive og innovative anvendelse af privat
kapital, kilderne og midlerne til finansiering af realøkonomien udbygges og diversificeres, og
behovet for risikodeling i den offentlige sektor reduceres. Sammen med andre faktorer, som
Kommissionen har arbejdet på, såsom et integreret og retfærdigt arbejdsmarked og et
gennemsigtigt skattesystem, som er beskyttet mod misbrug, og reduceringen af misligholdte
lån, er dette af afgørende betydning for EU-økonomiernes evne til at stabilisere og absorbere
økonomiske chok, der rammer visse medlemsstater, regioner eller sektorer. Mangel på
finansiel diversificering gør systemet sårbart over for yderligere ustabilitet, der skyldes
volatilitet i visse finansielle strømme i forbindelse med et strukturelt chok (se figur). Hvis de
opsparede midler i Europa investeres i en diversificeret portefølje af finansielle produkter fra
en bred vifte af aktører i flere forskellige medlemsstater, vil afkastet i mindre grad påvirkes af
volatilitet og økonomien i en enkelt medlemsstat.
Figur – Finansielle strømme til ikke-finansielle selskaber (mia. EUR, nettobeløb)
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
-200
-400
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Lån
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Noterede aktier
Gældsværdipapirer
1
Meddelelse "Handlingsplan for etablering af en kapitalmarkedsunion (COM(2015) 468 final af
30.9.2015).
1
kom (2018) 0114 - Ingen titel
1865059_0003.png
Kilde: Beregninger foretaget af Den Europæiske Centralbank og Kommissionens tjenestegrene
Bemærk: Tallene vedrører årlige glidende gennemsnit af kvartalsmæssige nettostrømme mellem fjerde kvartal
1999 og tredje kvartal 2017.
Kapitalmarkedsunionen supplerer EU's bankunion, og for at den skal blive en succes, skal
markederne åbnes op for at give bedre adgang til finansiering til EU's erhvervsliv samt tilbyde
nye og innovative investeringsmuligheder for sparerne, som i dag har bedre muligheder for at
forstå, hvordan deres investeringer anvendes, og en større interesse for forskellige
investeringsalternativer. Derfor skal kapitalmarkederne lægges om, så de giver værktøjer til at
udnytte de nye muligheder, som opnås med finansiel teknologi og bæredygtig finansiering, og
til at lette overgangen til en renere og mere ressourceeffektiv cirkulær økonomi.
Som Kommissionen fastslog med midtvejsevalueringen af handlingsplanen for
kapitalmarkedsunionen
2
i juni 2017, er det nødvendigt, at vi hæver ambitionsniveauet for at
fjerne alle hindringer, men endnu vigtigere for at udnytte disse nye muligheder.
Kommissionen fremlægger derfor også en handlingsplan om finansiel teknologi (fintech) og
en handlingsplan om bæredygtig finansiering.
Med udgangspunkt i konklusionerne fra den offentlige høring i marts-juni 2017 og under
hensyntagen til de allerede fremlagte initiativer mener Kommissionen, at det er nødvendigt
med en række målrettede initiativer på EU-plan for at udnytte de muligheder, som opstår
takket være den teknologibaserede innovation i finansielle tjenesteydelser. I
fintechhandlingsplanen beskrives tydeligt og konkret de foranstaltninger, der skal til for at
gøre det muligt for de innovative forretningsmodeller at vokse, støtte spredningen af nye
teknologier og øge cybersikkerheden og det finansielle systems integritet. Handlingsplanen vil
sikre, at den europæiske finansielle sektor forbliver innovativ og konkurrencedygtig, uden at
det går ud over den finansielle stabilitet og investorbeskyttelsen.
Handlingsplanen for bæredygtig finansiering sigter på at skabe forudsætninger for mere
bæredygtig økonomisk vækst og udvikling ved at omlægge kapitalstrømmene til mere
bæredygtige investeringer som f.eks. overgangen til en ren energi og en cirkulær økonomi.
Integrering af bæredygtighedsfaktorer i risikostyringen og fremme af gennemsigtighed og
langsigtede dispositioner i den offentlige og private forvaltning er også vigtige mål, for at
denne plan kan kanalisere flere offentlige og private investeringer til bæredygtig udvikling i
overensstemmelse med globale forpligtelser som Parisaftalen og FN's 17 mål for bæredygtig
udvikling.
Behovet for at gøre fremskridt med kapitalmarkedsunionen er nu endnu større med tanke på
Det Forenede Kongeriges forestående udtræden af EU, eftersom det indebærer, at EU's største
finansielle centrum forlader det indre marked. Derfor må vi gøre en endnu stærkere indsats for
mere udviklede og integrerede kapitalmarkeder med bedre tilsyn.
2
Meddelelse "Om midtvejsevalueringen af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen", COM(2017)
292, 8.6.2017.
2
kom (2018) 0114 - Ingen titel
Det Europæiske Råd opfordrede i juni 2016 til "hurtige og målrettede fremskridt for at sikre
lettere adgang til finansiering for virksomheder og for at støtte investeringer i realøkonomien
ved at gå videre med dagsordenen for kapitalmarkedsunionen." Økofinrådet har ved flere
lejligheder fremhævet betydningen af at gennemføre kapitalmarkedsunionen før udgangen af
2019, senest i juli 2017, hvor Rådet endnu engang understregede sit engagement i
kapitalmarkedsunionen og særligt i de tiltag, som blev fremlagt i midtvejsevalueringen,
herunder de ni prioriterede initiativer. I sin beslutning af 19. januar 2016 slog Europa-
Parlamentet fast, at kapitalmarkederne kan spille en vigtig rolle i håndteringen
finansieringsbehovene
i
medlemsstaternes
økonomier
og
understregede,
at
kapitalmarkedsunionen i højere grad skal fokusere på slutbrugerne af kapitalmarkederne, dvs.
virksomhederne og investorerne.
Kommissionen er fast besluttet på at fremlægge alle byggestenene til kapitalmarkedsunionen
senest midt i 2019. De første resultater og vigtige delmål er allerede opnået (se tabel i bilag),
og det er nu tid til at gå videre og sikre sig, at alle udestående lovgivningsmæssige forslag
færdigbehandles inden mandatperiodens udløb. Kommissionen foreslår i dag også yderligere
foranstaltninger til at udvikle og integrere EU's kapitalmarkeder, og de resterende forslag vil
blive fremlagt senest i maj 2018, således at lovgivningen, med den nødvendige politiske vilje,
kan vedtages inden valget til Europa-Parlamentet i 2019.
Endvidere kræves det, for at sikre, at kapitalmarkedsunionen fungerer effektivt, at
byggestenene centreres omkring tre gensidigt forstærkende dimensioner: EU's indre marked,
klare og proportionelle regler og effektivt tilsyn.
1.
Optimal udnyttelse af det indre marked gennem nye europæiske produkter,
mærker og pas
Med nye fælleseuropæiske produkter, mærker og pas vil investorerne, forbrugerne og
erhvervslivet kunne høste det fulde udbytte af det indre marked (ekspandere i Europa og
konkurrere globalt). Der er allerede indført nye regler for at styrke investeringer fra
europæiske venturekapitalfonde (EuVECA) i nystartede og små og mellemstore virksomheder
og fremme et sikkert og dybt marked for enkel, gennemsigtig og standardiseret securitisering
(STS). Hvis udstedelsen af securitiseringer i EU kan opbygges igen til samme niveau som før
krisen, vil man kunne generere op til 150 mia. EUR yderligere til at finansiere økonomien.
Kommissionen har også foreslået en ny paneuropæisk personlig pensionstype (PEPP) for at
gøre det muligt for forbrugerne at spare op til pension og bringe flere opsparinger ud på
kapitalmarkederne og på den måde kanalisere yderligere finansiering til produktive
investeringer.
Kommissionen opfordrer medlovgiverne til hurtigt at afslutte deres
arbejde med dette forslag,
så alle borgere i Europa får adgang til en række muligheder for at
spare op til pension og samtidig drage fordel af en solid forbrugerbeskyttelse.
For også at gøre fremskridt på andre områder forslår Kommissionen i dag yderligere
foranstaltninger til at udvikle nye produkter og mærker og til at integrere kapitalmarkederne:
Et europæisk mærke for investeringsbaserede og lånebaserede crowdfundingplatforme
("europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet"), der muliggør aktiviteter
3
kom (2018) 0114 - Ingen titel
på tværs af grænserne, og hvormed risici for investorerne håndteres på en forholdsmæssigt
afpasset måde. Mærket vil være medvirkende til, at crowdfundingtjenesteudbydere kan
ekspandere på hele det indre marked og på den måde øge adgangen til finansiering for
iværksættere, nystartede virksomheder og små og mellemstore virksomheder generelt.
Initiativet er også det første konkrete resultat af handlingsplanen for finansteknologi, som
sigter mod at skabe et miljø, hvor innovative produkter og løsninger let kan udvikles og
udbredes til hele EU, uden at det bringer den finansielle stabilitet og forbrugerbeskyttelsen
i fare.
En EU-ramme for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer
viste sig at være en stabil og omkostningseffektiv finansieringskilde under finanskrisen og
bør udvikles yderligere, idet der trækkes på god praksis i eksisterende nationale systemer.
Denne ramme støtter finansieringen af økonomien, så investorerne får flere og sikrere
investeringsmuligheder og den finansielle stabilitet bevares.
Foranstaltninger for at mindske de lovgivningsmæssige hindringer for distribution på
tværs af grænserne af investeringsfonde i EU. Dette vil mindske omkostningerne ved
aktiviteter på tværs af grænserne og fremme et mere integreret indre marked for
investeringsfonde. Øget konkurrence giver investorerne flere muligheder og bedre afkast,
og samtidig sikres et højt niveau af investorbeskyttelse.
Støtte til virksomheder og iværksættere gennem tydeligere og enklere regler
2.
Kommissionen foreslog i november 2016 et direktiv om rammer for forebyggende
restrukturering, muligheden for en ny chance og foranstaltninger for at gøre procedurerne i
forbindelse med restrukturering, insolvensbehandling og gældssanering mere effektive. Dette
vigtige forslag har til formål at gøre det lettere på effektiv vis at restrukturere levedygtige
virksomheder i økonomisk uføre for at undgå insolvens og tab af going concern-værdi. For
fysiske personer, herunder enkeltmandsvirksomheder, giver forslaget mulighed for en ny
chance gennem gældssanering for at give dem mulighed for en ny start og skabe incitamenter
for iværksættervirksomhed. Dette vil også øge tilliden til, at virksomhederne er i stand til at
opfylde deres betalingsforpligtelser, f.eks. i forbindelse med deres banklån. Ved
harmonisering af disse procedurer vil initiativet føre til, at hindringer for grænseoverskridende
investeringer fjernes, og dermed fremmes udviklingen af EU's kapitalmarkeder. Det vil også
være med til at reducere bankernes akkumulering af misligholdte lån i fremtiden og til at
håndtere allerede eksisterende lån. Eftersom initiativet gør det lettere for iværksættere og
virksomheder i økonomiske vanskeligheder at indføre en vellykket restruktureringsplan, vil
flere virksomheder kunne undgå insolvens og vende misligholdte lån til lån, som de kan
betale tilbage.
Kommissionen opfordrer medlovgiverne til at fremskynde vedtagelsen af
disse vigtige regler.
Som en del af forslaget om det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag har
Kommissionen ligeledes foreslået at rette op på skævheder i skattesystemet, der behandler
lånefinansiering gunstigere end egenkapitalfinansiering, ved at yde fradrag for
aktieudstedelse. En fast procentsats bestående af en risikofri rentesats og en risikopræmie af
4
kom (2018) 0114 - Ingen titel
1865059_0006.png
nye selskabers egenkapital vil hvert år kunne trækkes fra i skat. Under de nuværende
markedsvilkår vil denne procentsats være 2,7 %. Dette vil tilskynde selskaberne til at søge
sikrere finansieringskilder og udnytte kapitalmarkederne. Det giver også fordele i form af øget
finansiel stabilitet, eftersom selskaber med et stærkere kapitalgrundlag er mindre sårbare over
for chok.
Kommissionen opfordrer Rådet til at fremskynde vedtagelsen af disse vigtige
regler.
Kommissionen foreslår i dag nye regler for at lette transaktioner på tværs af grænserne ved at
skabe retslig klarhed om, hvem der er indehaver af en finansiel fordring, hvilket fjerner retlige
risici og potentielle negative konsekvenser for det finansielle system. Overdragelse af
fordringer er en mekanisme, der anvendes af store og små virksomheder til at skaffe likviditet
og få adgang til kredit- og finansinstitutter for at optimere anvendelsen af deres kapital.
Kommissionen giver desuden yderligere vejledning i en separat meddelelse om, hvilken
lovgivning der finder anvendelse til at fastslå, hvem der er indehaver af underliggende aktiver
i værdipapirtransaktioner.
Der er allerede indført nye regler om prospekter for at hjælpe virksomhederne med at skaffe
penge på de offentlige markeder for egenkapital og lånefinansiering
3
. Der vil blive udarbejdet
et nyt EU-vækstprospekt for små og mellemstore virksomheder, der ønsker at rejse kapital i
EU. Det er dog nødvendigt at gøre mere, særlig for at sikre, at betegnelsen "SMV-
vækstmarked", som indførtes ved MiFID II, opnår den rette balance mellem at give
tilstrækkelig investorbeskyttelse og undgå unødige administrative byrder. Kommissionen vil
derfor frem mod maj 2018 fremlægge flere foranstaltninger for at tilvejebringe mere
afbalancerede retlige rammer til støtte for børsnotering af små og mellemstore virksomheder
på vækstmarkederne.
3.
Et mere effektivt tilsyn på EU's kapitalmarkeder
Øget finansiel integration kræver et mere integreret og effektivt tilsyn. Gennem konsekvent
regulering og tilsyn bliver det lettere at drive virksomhed på tværs af grænserne, både for
finansinstitutter og for forbrugere og virksomheder, der anvender finansielle tjenesteydelser.
Men selv om finansiel integration og kapitalmarkedsbaseret finansiering kan give store
fordele, kan der også opstå nye risici. Derfor er det vigtigt at undgå regelarbitrage samt at
sikre lige vilkår, ensartet investorbeskyttelse og finansiel stabilitet.
For at kapitalmarkedsunionen skal blive en succes, er det nødvendigt at gøre det lettere for
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) at sikre konsekvent
tilsyn og føre direkte tilsyn med visse kapitalmarkeder.
Kommissionen er derfor klar til
aktivt at drøfte idéer med Europa-Parlamentet og Rådet til at fremskynde de
nuværende forhandlinger, så evalueringen af de europæiske tilsynsmyndigheder kan
vedtages endeligt før valget til Europa-Parlamentet i 2019.
Dette er af afgørende
betydning for, at kapitalmarkedsunionen bliver en succes.
3
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked,
og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF, EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12-82.
5
kom (2018) 0114 - Ingen titel
Efterhandelsmarkedsinfrastruktur spiller en afgørende rolle for de integrerede
kapitalmarkeder. Derfor er det også vigtigt at sikre yderligere tilsynsmæssig konvergens og
tættere samarbejde mellem myndighederne for en mere fælleseuropæisk strategi for
overvågning af EU's centrale modparter (CCP'er).
Kommissionen har foreslået reformer
for at skærpe overvågningen af CCP'er og opfordrer medlovgiverne til at fremskynde
vedtagelsen af disse vigtige regler.
Konklusion
Kommissionen lever fuldt op til sit tilsagn om at fremlægge alle byggestenene til
kapitalmarkedsunionen senest i 2019. Kommissionen har fremlagt otte lovgivningsmæssige
forslag, hvoraf kun tre hidtil er blevet vedtaget af medlovgiverne, og fremlægger i dag
yderligere fire lovgivningsmæssige forslag. Kommissionen vil senest i maj 2018 have
fremlagt alle de lovgivningsmæssige initiativer, der blev offentliggjort i handlingsplanen for
kapitalmarkedsunionen i 2015 og i midtvejsevalueringen i 2017. Kommissionen er klar til
aktivt at samarbejde med Europa-Parlamentet og Rådet om alle udestående forslag, der er
relevante for kapitalmarkedsunionen.
Kommissionen alene kan ikke reformere EU's kapitalmarkeder. Alle berørte parter på
nationalt og europæisk niveau skal gøre deres del, og Kommissionen vil fortsat støtte disse
bestræbelser. Som det umiddelbart næste skridt ser Kommissionen frem mod drøftelserne i
Det Europæiske Råd den 22.-23. marts og opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at
fremskynde arbejdet med alle udestående lovgivningsmæssige forslag, der er relevante for
fuldførelsen af kapitalmarkedsunionen, så de kan vedtages før valget til Europa-Parlamentet
senest medio 2019.
6