Europaudvalget 2018
KOM (2018) 0114
Offentligt
1865061_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 8.3.2018
COM(2018) 114 final
ANNEX
BILAG
til
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET
EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE
UDVALG OG REGIONSUDVALGET
Gennemførelse af kapitalmarkedsunionen senest i 2019 - nu skal fuldførelsen
fremskyndes
DA
DA
kom (2018) 0114 - Ingen titel
1865061_0002.png
Lovgivningsinitiativer og prioriterede foranstaltninger
Vedtaget
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1991 af 25.
oktober 2017 om europæiske venturekapitalfonde og europæiske
sociale iværksætterfonde
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14.
juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når
værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på
et reguleret marked
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12.
december 2017 om en generel ramme for securitisering og om
oprettelse af en europæisk ramme for simpel, transparent og
standardiseret securitisering
Forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret
selskabsskattegrundlag
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådet direktiv om rammer for
forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og
foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for
rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et
paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring
til forordningerne om oprettelse af en europæisk værdipapir- og
markedstilsynsmyndighed (ESMA) og de andre europæiske
tilsynsmyndigheder og dertil hørende retsakter
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
gældende lovgivning for retsvirkningerne af en overdragelse over
for tredjemand og en meddelelse om gældende lovgivning for
ejendomsretlige virkninger af transaktioner i værdipapirer
Meddelelse "Handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst"
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om
europæiske crowdfunding tjenesteydere for erhvervslivet og en
meddelelse
"Fintechhandlingsplan
for
en
mere
konkurrencedygtig og innovativ finanssektor i Europa"
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådet direktiv om udstedelse
af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede
realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede
obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og forslag
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om eksponeringer i
form af særligt dækkede obligationer
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
distribution på tværs af grænserne af de kollektive
investeringsfonde og forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om lettere distribution på tværs af grænserne af
kollektive investeringsfonde
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af
sikkerhedsstillelse
Passende lovgivningsmæssig ramme for fremme af børsnotering
af SMV'er (konsekvensanalyse)
Meddelelse om EU-støtte til lokale kapitalmarkeder
Kilde (*)
HP
Dato
Oktober
2017
Juni 2017
HP
HP
December
2017
Foreslået
HP
HP
Oktober
2016
November
2016
MVE
MVE
Juni 2017
September
2017
MVE
MVE
December
2017
Marts 2018
MVE
MVE
Marts 2018
Marts 2018
MVE
Marts 2018
MVE
Marts 2018
Kommende
MVE
Marts 2018
MVE
MVE
Maj 2018
2. kvartal
2018
1
kom (2018) 0114 - Ingen titel
1865061_0003.png
Investeringer på tværs af grænserne inden for EU: i)
MVE
konsekvensanalyse med hensyn til fastlæggelse af en passende
ramme for udenretlig bilæggelse af investeringstvister ii)
fortolkningsmeddelelse med henblik på vejledning om gældende
EU-regler for behandlingen af investeringer på tværs af grænserne
i EU.
2. kvartal/3.
kvartal
2018
Bemærk: (*) "HP" henviser til foranstaltningerne i meddelelsen "Handlingsplan for etablering af en
kapitalmarkedsunion", COM(2015) 468, 30.9.2015; "MVE" henviser til foranstaltningerne i meddelelsen om
"Midtvejsevalueringen af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen ", COM(2017) 292, 8.6.2017.
2