Europaudvalget 2018
KOM (2018) 0249
Offentligt
1887826_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 2.5.2018
COM(2018) 249 final
2018/0117 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne
i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af
bilag XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuelle tjenesteydelser og
informationssamfund)
og protokol 37 (som indeholder den i artikel 101 omhandlede liste) til EØS-aftalen
(Generel forordning om databeskyttelse)
(EØS-relevant tekst)
DA
DA
kom (2018) 0249 - Ingen titel
1887826_0002.png
BEGRUNDELSE
1.
BAGGRUND FOR FORSLAGET
Forslagets begrundelse og formål
Udkastet til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse (der er knyttet som bilag til forslag til
Rådets afgørelse) har til formål at ændre bilag XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuelle
tjenesteydelser og informationssamfund) og protokol 37 (som indeholder den i artikel 101
omhandlede liste) til EØS-aftalen med henblik på at indarbejde den generelle forordning om
databeskyttelse (forordning (EU) 2016/679)
1
.
Sammenhæng med de gældende regler på samme område
Vedlagte udkast til Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse udvider den allerede eksisterende
EU-politik til EØS/EFTA-staterne (Norge, Island og Liechtenstein).
Sammenhæng med Unionens politik på andre områder
Udvidelsen af den gældende EU-ret til at omfatte EØS/EFTA-staterne ved indarbejdelse heraf
i EØS-aftalen gennemføres i overensstemmelse med målene og principperne i aftalen, der har
til formål at oprette et dynamisk og ensartet europæisk økonomisk samarbejdsområde, som
skal bygge på fælles regler og lige konkurrencevilkår.
2.
RETSGRUNDLAG,
NÆRHEDSPRINCIPPET
PROPORTIONALITETSPRINCIPPET
Retsgrundlag
OG
Den lovgivning, der skal indarbejdes i EØS-aftalen, bygger på artikel 16 i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde.
I henhold til artikel 1, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2894/94
2
om visse
gennemførelsesbestemmelser til EØS-aftalen fastlægger Rådet på forslag af Kommissionen
den holdning, der skal indtages på Unionens vegne til de afgørelser, som omhandles i nævnte
stk. 3.
Kommissionen forelægger i samarbejde med EU-Udenrigstjenesten udkastet til Det Blandede
EØS-Udvalgs afgørelse til vedtagelse i Rådet som Unionens holdning. Kommissionen håber
snarest muligt at kunne forelægge forslaget i Det Blandede EØS-Udvalg.
Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)
Forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet af følgende grund:
Målet med dette forslag, nemlig at sikre ensartethed på det indre marked, kan ikke i
tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af foranstaltningens
virkninger bedre nås på EU-plan.
Indarbejdelsen af gældende EU-ret i EØS-aftalen foretages i overensstemmelse med Rådets
forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til
1
2
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne
oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.
DA
1
DA
kom (2018) 0249 - Ingen titel
aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvilket bekræfter den valgte
tilgang.
Proportionalitetsprincippet
I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet går dette forslag ikke videre, end hvad
der er nødvendigt for at nå dets mål.
Valg af retsakt
I henhold til artikel 98 i EØS-aftalen er reguleringsmidlet Det Blandede EØS-Udvalgs
afgørelse. Det Blandede EØS-Udvalg sikrer en effektiv gennemførelse og anvendelse af EØS-
aftalen. Den træffer med henblik herpå afgørelser i de i EØS-aftalen fastsatte tilfælde.
3.
RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF
INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER
Ikke relevant
4.
VIRKNINGER FOR BUDGETTET
Indarbejdelsen af forordning (EU) 2016/679 i EØS-aftalen forventes ikke at få virkninger for
budgettet.
5.
ANDRE FORHOLD
Begrundelse for de vigtigste forslag til tilpasninger
Bestemmelser om deltagelse (tilpasning a) og k))
Som følge af indarbejdelsen af den generelle databeskyttelsesforordning i EØS-aftalen skal
tilsynsmyndighederne i EØS/EFTA-staterne i videst muligt omfang deltage i den såkaldte
one-stop-shop mekanisme og sammenhængsmekanismen og skal med hensyn til stemmeret
og valgbarhed som formand eller næstformænd for rådet have samme rettigheder og
forpligtelser som EU-medlemsstaternes tilsynsmyndigheder i Det Europæiske
Databeskyttelsesråd ("rådet"). Holdningerne blandt EFTA-staternes tilsynsmyndigheder skal
også registreres særskilt.
Tilpasning a) sikrer også, at rådets forretningsorden giver deltagelsen af EØS/EFTA-staternes
tilsynsmyndigheder og EFTA-Tilsynsmyndigheden fuld virkning med undtagelse af
stemmeret og valgbarhed som rådets formand eller næstformænd.
Da de nationale tilsynsmyndigheder i medfør af den generelle databeskyttelsesforordning
tillægges beføjelser på nationalt plan og pålægges krav om international koordinering og
konvergens, er deltagelse EØS/EFTA-staternes tilsynsmyndigheder på lige fod i one-stop-
shop mekanismen og sammenhængsmekanismen nødvendig for sammenhængen i
tilsynssamarbejdet og konvergensen i EØS.
Det fastsættes i tilpasning k), at EFTA-Tilsynsmyndigheden får ret til at deltage i rådets
møder uden stemmeret, og at EFTA-Tilsynsmyndigheden udpeger en repræsentant til rådet
for at fremme og sikre, at EFTA-Tilsynsmyndigheden håndhæver EØS-bestemmelserne på en
sammenhængende måde over for EØS/EFTA-staterne, og for at gøre det muligt for EFTA-
Tilsynsmyndigheden at udføre sine funktioner i henhold til artikel 108 i EØS-aftalen.
Herudover som anført ovenfor fastsættes det i tilpasning a), at rådets forretningsorden giver
EFTA-Tilsynsmyndighedens deltagelse fuld virkning.
Underretninger om forhandlinger med tredjelande (tilpasning f))
DA
2
DA
kom (2018) 0249 - Ingen titel
Det fastsættes i tilpasningen, at EØS/EFTA-staterne holdes underrettet om høringer af
tredjelande med henblik på at træffe en afgørelse om tilstrækkeligheden af
beskyttelsesniveauet i henhold til proceduren i artikel 93, stk. 3. Som sikret ved artikel 100 i
EØS-aftalen deltager EFTA-staterne fuldt ud i det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel
93, dog uden stemmeret.
I tilpasningen er det også fastsat, at hvis tredjelande eller internationale organisationer påtager
sig specifikke forpligtelser vedrørende behandling af personoplysninger fra medlemsstaterne,
skal EU tage hensyn til EØS/EFTA-staternes situation og drøfte mulige mekanismer med
tredjelandene eller de internationale organisationer med henblik på, at EØS/EFTA-staterne
eventuelt efterfølgende kan anvende dem.
Artikel 45, stk. 1 - Overførsel af oplysninger til tredjelande og internationale organisationer
(tilpasning e))
En overførsel af personoplysninger fra en EØS/EFTA-stat til et tredjeland eller en
international organisation kan finde sted på grundlag af en gennemførelsesretsakt (en
afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet) vedtaget af Kommissionen, og som
er blevet indarbejdet i EØS-aftalen ifølge de sædvanlige procedurer, der er beskrevet i EØS-
aftalen. Formålet med tilpasning e) er at tillade overførsel af oplysninger, selv i situationer
hvor afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet anvendes af en EØS/EFTA-
stat, der afventer Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse om at indarbejde afgørelsen om
tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet. I tilpasning e) fastsættes også, at før en afgørelse
om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet træder i kraft, træffer hver EØS/EFTA-stat
afgørelse og oplyser Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden om, hvorvidt den agter at
anvende afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet fra samme dato som EU-
medlemsstaterne eller ej. Hvis en EFTA-stat ikke oplyser Kommissionen og EFTA-
Tilsynsmyndigheden herom, anvender den foranstaltningerne fra samme dato som EU-
medlemsstaterne.
Hvis der i Det Blandede EØS-Udvalg ikke inden for 12 måneder fra ikrafttrædelsen af
afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet kan indgås aftale om indarbejdelse
af afgørelsen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i EØS-aftalen, kan enhver
EØS/EFTA-stat bringe anvendelsen af sådanne foranstaltninger til ophør, indtil afgørelsen om
tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet er blevet indarbejdet i EØS-aftalen, og den oplyser
straks Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden herom. Denne tilpasning udelukker ikke
anvendelsen af EØS-aftalens artikel 102, som angivet i tilpasningen.
Hvis en EØS/EFTA-stat træffer afgørelse om at bringe anvendelsen af foranstaltninger til
ophør, som er vedtaget i henhold til artikel 45, stk. 5, (foranstaltninger vedrørende et
tredjeland, et område eller en eller flere specifikke sektorer i et tredjeland eller en
international organisation, der ikke længere kan sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau)
forbyder de andre kontraherende parter i EØS-aftalen den fri udveksling af personoplysninger
til den pågældende EØS/EFTA-stat.
Artikel 46, stk. 2 - Anvendelse af gennemførelsesretsakter om standardbestemmelser om
databeskyttelse (tilpasning h))
Denne tilpasning bygger på samme principper som tilpasning e) (se ovenfor). Tilpasningen
gør det muligt for EFTA-dataansvarlige eller EFTA-databehandlere at anvende
standardbestemmelser om databeskyttelse, når de træder i kraft i EU, medmindre en EFTA-
stat træffer afgørelse om ikke at anvende foranstaltningen fra samme dato som EU-
medlemsstaterne.
Ikke anvendelse af henvisningen til "chartret" (tilpasning i))
DA
3
DA
kom (2018) 0249 - Ingen titel
I overensstemmelse med artikel 7 i EØS-aftalen er kun retsakter, der er indarbejdet i EØS-
aftalen, bindende for EFTA-staterne. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende
rettigheder er et instrument i EU's primærret, som ikke er bindende for ikkemedlemsstater og
ikke relevant i EØS-sammenhæng. Derfor finder henvisningen til chartret i artikel 58, stk. 4,
ikke anvendelse i tilpasning i) til den generelle databeskyttelsesforordning.
Artikel 63, artikel 64, stk. 2, artikel 65, stk. 1, litra c) og artikel 70, stk. 1, litra e) - EFTA-
Tilsynsmyndighedens krav om rådgivning eller udtalelse fra rådet (tilpasning l))
I overensstemmelse med tilpasning l) får EFTA-Tilsynsmyndigheden ret til at kræve
rådgivning eller udtalelser fra rådet og til at meddele rådet forhold i henhold til artikel 63,
artikel 64, stk. 2, artikel 65, stk. 1, litra c) og artikel 70, stk. 1, litra e). Artikler, hvori sådanne
rettigheder og pligter finder anvendelse, og som er relevante for varetagelsen af EFTA-
Tilsynsmyndighedens forpligtelser i henhold til artikel 109 i aftalen, er defineret i
tilpasningen.
DA
4
DA
kom (2018) 0249 - Ingen titel
1887826_0006.png
2018/0117 (NLE)
Forslag til
RÅDETS AFGØRELSE
om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne
i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af
bilag XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuelle tjenesteydelser og
informationssamfund)
og protokol 37 (som indeholder den i artikel 101 omhandlede liste) til EØS-aftalen
(Generel forordning om databeskyttelse)
(EØS-relevant tekst)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 16
sammenholdt med artikel 218, stk. 9,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse
gennemførelsesbestemmelser
til
aftalen
om
Det
Europæiske
Økonomiske
3
Samarbejdsområde , særlig artikel 1, stk. 3,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
(2)
Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
4
("EØS-aftalen") trådte i
kraft den 1. januar 1994.
I henhold til artikel 98 i EØS-aftalen kan Det Blandede EØS-Udvalg træffe afgørelse
om at ændre bl.a. bilag XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuelle tjenesteydelser
og informationssamfund) og protokol 37 (som indeholder den i artikel 101
omhandlede liste) til EØS-aftalen.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/679
5
skal indarbejdes i EØS-
aftalen.
Forordning (EU) 2016/679 ophæver [med virkning fra den 25. maj 2018] Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF
6
, som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som
derfor skal udgå af EØS-aftalen [med virkning fra den 25. maj 2018].
Bilag XI og protokol 37 til EØS-aftalen bør derfor ændres.
(3)
(4)
(5)
3
4
5
6
EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.
EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne
oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
DA
5
DA
kom (2018) 0249 - Ingen titel
(6)
Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, bør
derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til den
foreslåede ændring af bilag XI og protokol 37 til EØS-aftalen, baseres på det udkast til Det
Blandede EØS-Udvalgs afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Udfærdiget i Bruxelles, den
[…].
På Rådets vegne
Formand
DA
6
DA