Europaudvalget 2018
KOM (2018) 0249
Offentligt
1887828_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 2.5.2018
COM(2018) 249 final
ANNEXES 1 to 2
BILAG
til
Forslag til Rådets afgørelse
om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede
EØS-Udvalg til en ændring af bilag XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuelle
tjenesteydelser og informationssamfund) og protokol 37 (som indeholder den i artikel
101 omhandlede liste) til EØS-aftalen
(Generel forordning om databeskyttelse)
DA
DA
kom (2018) 0249 - Ingen titel
1887828_0002.png
BILAG I
DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr.
af 0.0.0
om ændring af bilag XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuelle tjenesteydelser og
informationssamfund) og protokol 37 (der indeholder den i artikel 101 nævnte liste) til
EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —
under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS-
aftalen"), særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og
om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF
(generel forordning om databeskyttelse)
1
skal indarbejdes i EØS-aftalen.
Det anerkendes, at retten til beskyttelse af personoplysninger er en grundlæggende
rettighed i en række internationale menneskerettighedsaftaler.
Vigtigheden af lige rettigheder og forpligtelser for dataansvarlige og databehandlere i
EØS anerkendes.
I denne afgørelse fastsættes det, at EFTA-staternes tilsynsmyndigheder deltager fuldt
ud i one-stop-shop mekanismen og sammenhængsmekanismen, dog uden at have
stemmeret eller valgbarhed som formand eller næstformænd for rådet, og har samme
rettigheder og forpligtelser som tilsynsmyndighederne i EU's medlemsstater i Det
Europæiske Databeskyttelsesråd ("rådet"), som er oprettet ved forordning (EU)
2016/679. Tilsynsmyndighederne i EFTA-staterne bør i den forbindelse indgå i rådets
aktiviteter, herunder i eventuelle undergrupper, som måtte være blevet nedsat af rådet
til at udføre sit arbejde, og modtage alle nødvendige oplysninger for at sikre deres
effektive deltagelse, herunder om nødvendigt ved hjælp af fuld adgang til det
elektroniske system for udveksling af oplysninger, som rådet måtte indføre.
Ved forordning (EU) 2016/679 ophæves [med virkning fra 25. maj 2018] Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF
2
, der er indarbejdet i EØS-aftalen, og som
derfor skal udgå af EØS-aftalen [med virkning fra 25. maj 2018].
Bilag XI og protokol 37 til EØS-aftalen bør derfor ændres —
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Teksten til punkt 5e (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF) i bilag XI til EØS-
aftalen affattes således med [virkning fra den 25. maj 2018]:
1
2
EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1.
EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
DA
1
DA
kom (2018) 0249 - Ingen titel
"32016
R 0679:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016
om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om
fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel
forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med EØS-aftalen med følgende
tilpasninger:
a)
Tilsynsmyndighederne i EFTA-staterne deltager i aktiviteterne i Det Europæiske
Databeskyttelsesråd, herefter benævnt "rådet". De har bortset fra stemmeret og
valgbarhed til rådet som formand eller næstformænd samme rettigheder og
forpligtelser som tilsynsførende myndigheder i EU's medlemsstater i rådet
medmindre andet er fastsat i aftalen. EFTA-staternes tilsynsmyndigheders holdninger
skal registreres særskilt af rådet.
Rådets forretningsordenen giver deltagelsen af tilsynsmyndighederne i EFTA-
staterne og EFTA-Tilsynsmyndigheden fuld virkning bortset fra stemmeret og
valgbarhed i rådet som formand eller næstformænd.
b)
Uanset bestemmelserne i protokol 1 til denne aftale, og medmindre andet er fastsat i
denne aftale, skal udtrykkene "medlemsstat(er)" og "tilsynsmyndigheder" forstås
således, at de, ud over deres betydning i forordningen, også omfatter henholdsvis
EFTA-staterne og deres tilsynsmyndigheder.
Henvisninger til EU-lovgivningen eller Unionens databeskyttelsesbestemmelser skal
forstås
som
en
henvisning
til
henholdsvis
EØS-aftalen
eller
databeskyttelsesbestemmelserne heri.
I artikel 13, stk. 1, litra f), og artikel 14, stk. 1, litra f), for så vidt angår EFTA-
staterne skal ordene "finder anvendelse i medfør af EØS-aftalen" indsættes efter
ordene "Kommissionens afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet".
I artikel 45 for så vidt angår EFTA-staterne skal følgende indsættes efter stk. 1:
"1a. En EFTA-stat, der afventer en afgørelse fra Det Blandede EØS-Udvalg om
indarbejdelse i EØS-aftalen af en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til stk. 3
eller 5 i denne artikel, kan træffe afgørelse om at anvende de heri indeholdte
foranstaltninger.
Hver EFTA-stat skal træffe afgørelse og underrette Kommissionen og EFTA-
Tilsynsmyndigheden før ikrafttrædelsen af en gennemførelsesretsakt, der er vedtaget
i henhold til stk. 3 eller 5 i denne artikel, om den i afventning af Det Blandede EØS-
Udvalgs afgørelse om at indarbejde gennemførelsesretsakten i EØS-aftalen agter at
anvende foranstaltningerne heri fra samme dato som EU's medlemsstater eller ej. I
mangel af en afgørelse om det modsatte anvender hver EFTA-stat de
foranstaltninger, der er indeholdt i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til
stk. 3 eller 5 i denne artikel fra samme dato som EU's medlemsstater.
Uanset artikel 102 i aftalen gælder, at hvis Det Blandede EØS-Udvalg ikke kan opnå
en aftale om indarbejdelsen af en gennemførelsesretsakt i EØS-aftalen vedtaget i
henhold til stk. 3 eller 5 i denne artikel inden for 12 måneder efter ikrafttrædelsen af
denne gennemførelsesretsakt, kan enhver EFTA-stat bringe anvendelsen af sådanne
foranstaltninger til ophør, og den underretter i så fald straks Kommissionen og
EFTA-Tilsynsmyndigheden herom.
De øvrige kontraherende parter i EØS-aftalen skal uanset artikel 1, stk. 3, begrænse
eller forbyde den fri udveksling af personoplysninger til en EFTA-stat, der ikke
c)
d)
e)
DA
2
DA
kom (2018) 0249 - Ingen titel
finder anvendelse på de foranstaltninger, der er indeholdt i en gennemførelsesretsakt
vedtaget i henhold til denne artikels stk. 5 på samme måde som disse foranstaltninger
forhindrer overførslen af personoplysninger til et tredjeland eller en international
organisation."
f)
Når EU indleder konsultationer med tredjelande eller internationale organisationer
med det formål at træffe afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i
henhold til artikel 45, skal EFTA-staterne holdes behørigt underrettet. Hvis
tredjelande eller internationale organisationer påtager sig specifikke forpligtelser
vedrørende behandling af personoplysninger fra medlemsstaterne, tager EU hensyn
til EFTA-staternes situation og drøfter mulige mekanismer med tredjelandene eller
de internationale organisationer med henblik på, at EFTA-medlemsstaterne kan
anvende dem efterfølgende.
I artikel 46, stk. 2, litra d), tilføjes følgende:
"Tilsynsmyndighederne i EFTA-staterne har samme ret som EU's
tilsynsmyndigheder til at fremsætte standardbestemmelser om databeskyttelse til
godkendelse af Kommissionen i henhold til undersøgelsesproceduren i artikel 93,
stk. 2."
h)
I artikel 46 for så vidt angår EFTA-staterne skal følgende stykke indsættes efter stk.
2:
"2a. I afventning af en afgørelse fra Det Blandede EØS-Udvalg om at indarbejde en
gennemførelsesretsakt i EØS-aftalen kan de fornødne garantier, der er omhandlet i
stk. 1, gives i form af de standardbestemmelser om databeskyttelse, der er omhandlet
i artikel 46, stk. 2, litra c) og d), hvis en EFTA-stat anvender de deri indeholdte
foranstaltninger.
Hver EFTA-stat træffer afgørelse og underretter Kommissionen og EFTA-
Tilsynsmyndigheden før ikrafttrædelsen af en gennemførelsesretsakt, der er vedtaget
i henhold til artikel 46, stk. 2, litra c) og d), om den i afventning af Det Blandede
EØS-Udvalgs afgørelse om at indarbejde gennemførelsesretsakten i EØS-aftalen
agter at anvende foranstaltningerne heri fra samme dato som EU's medlemsstater
eller ej. I mangel af en afgørelse om det modsatte anvender hver EFTA-stat de
foranstaltninger, der er indeholdt i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til
artikel 46, stk. 2, litra c) og d), fra samme dato som EU's medlemsstater.
Uanset artikel 102 i aftalen gælder, at hvis Det Blandede EØS-Udvalg ikke kan opnå
en aftale om indarbejdelsen af en gennemførelsesretsakt i EØS-aftalen vedtaget i
henhold til artikel 46, stk. 2, litra c) og d), inden for 12 måneder efter ikrafttrædelsen
af denne gennemførelsesretsakt, kan enhver EFTA-stat bringe anvendelsen af
sådanne foranstaltninger til ophør, og den underretter i så fald straks Kommissionen
og EFTA-Tilsynsmyndigheden herom."
i)
j)
k)
l)
I artikel 58, stk. 4, for så vidt angår EFTA-staterne finder ordene "i
overensstemmelse med chartret" ikke anvendelse.
I artikel 59 indsættes
"Kommissionen".
ordet
"EFTA-Tilsynsmyndigheden"
efter
ordet
g)
EFTA-Tilsynsmyndigheden har ret til at deltage i Databeskyttelsesrådets møder uden
stemmeret. EFTA-Tilsynsmyndigheden udpeger en repræsentant.
Hvor det er relevant for udøvelsen af EFTA-Tilsynsmyndighedens funktioner i
henhold til artikel 109 i aftalen får den ret til at kræve rådgivning eller udtalelser fra
DA
3
DA
kom (2018) 0249 - Ingen titel
1887828_0005.png
rådet og til at meddele rådet forhold i henhold til artikel 63, artikel 64, stk. 2, artikel
65, stk. 1, litra c), og artikel 70, stk. 1, litra e). I artikel 63, artikel 64, stk. 2, artikel
65, stk. 1, litra c), og artikel 70, stk. 1, litra e), indsættes ordene "og hvor relevant
EFTA-Tilsynsmyndigheden" efter ordet "Kommissionen".
m)
Rådets formand eller sekretariatet oplyser EFTA-Tilsynsmyndigheden om alle rådets
aktiviteter, hvor det er relevant i henhold til artikel 64, stk. 5, litra a) og b), artikel 65,
stk. 5, og artikel 75, stk. 6, litra b). I artikel 64, stk. 5, litra a) og b), artikel 65, stk. 5,
og artikel 75, stk. 6, litra b), indsættes ordene "og hvor relevant EFTA-
Tilsynsmyndigheden" efter ordet "Kommissionen".
Hvor det er relevant for udøvelsen af EFTA-Tilsynsmyndighedens funktioner i
henhold til artikel 109 i aftalen får den ret til at modtage oplysninger fra en
tilsynsmyndighed i en af de pågældende EFTA-stater i henhold til artikel 66, stk. 1. I
artikel 66, stk. 1, indsættes ordene "og hvor relevant EFTA-Tilsynsmyndigheden"
efter ordet "Kommissionen".
n)
o)
I artikel 71, stk. 1, indsættes ordene "EFTA-Staternes Stående Udvalg og EFTA-
Tilsynsmyndigheden" efter ordet "Rådet".
I artikel 73, stk. 1, tilføjes følgende punktum:
"EFTA-staternes medlemmer af rådet er ikke valgbare som formand eller
næstformænd.""
Artikel 2
Punkt 13 (Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af
Personoplysninger) i protokol 37 til EØS-aftalen udgår.
Artikel 3
Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2016/679, der offentliggøres i
Den
Europæiske Unions Tidendes
EØS-tillæg, er begge autentiske.
Artikel 4
Denne afgørelse træder i kraft den […], forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-
aftalens artikel 103, stk. 1
.
Artikel 5
Denne afgørelse offentliggøres i
Den Europæiske Unions Tidendes
EØS-afsnit og EØS-tillæg.
Udfærdiget i Bruxelles, den […].
På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Formand
[Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]
DA
4
DA
kom (2018) 0249 - Ingen titel
Sekretærer for
Det Blandede EØS-Udvalg
DA
5
DA
kom (2018) 0249 - Ingen titel
1887828_0007.png
BILAG II
De kontraherende parters fælles erklæring
til Det Blandede Udvalgs afgørelse nr. XX af DD.MM.YY ved hvilken Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri
udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel
forordning om databeskyttelse) indarbejdes i EØS-aftalen
Med EØS-aftalens tosøjlesystem in mente og under henvisning til den direkte og bindende
virkning af Databeskyttelsesrådets afgørelser for de nationale tilsynsmyndigheder i
EØS/EFTA-staterne må de kontraherende parter:
notere sig, at Databeskyttelsesrådets afgørelser er rettet mod de nationale
tilsynsmyndigheder, og
anerkende, at denne løsning ikke skaber præcedens for fremtidige tilpasninger af EU-
retsakter, der skal indarbejdes i EØS-aftalen.
DA
6
DA