Europaudvalget 2018
KOM (2018) 0287
Offentligt
1894065_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 15.5.2018
COM(2018) 287 final
2018/0141 (NLE)
Forslag til
RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
om at give Tyskland og Polen tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der
fraviger artikel 5 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem
DA
DA
kom (2018) 0287 - Ingen titel
1894065_0002.png
BEGRUNDELSE
I henhold til artikel 395, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det
fælles merværdiafgiftssystem
1
("momsdirektivet") kan Rådet med enstemmighed på forslag af
Kommissionen give medlemsstater tilladelse til at anvende særlige foranstaltninger, der
fraviger direktivet, for at forenkle momsopkrævningen eller for at forhindre visse former for
momsunddragelse eller momsundgåelse.
Ved breve registreret i Kommissionen henholdsvis den 9. januar 2018 og den 22. januar 2018
anmodede Tyskland og Polen om tilladelse til at fravige momsdirektivets artikel 5. I
overensstemmelse med momsdirektivets artikel 395, stk. 2, underrettede Kommissionen ved
breve af 5. marts 2018 de øvrige medlemsstater om Tysklands og Polens anmodning. Ved
breve af 6. marts 2018 meddelte Kommissionen Tyskland og Polen, at den rådede over alle de
oplysninger, den fandt nødvendige for at kunne vurdere anmodningen.
1.
BAGGRUND FOR FORSLAGET
Forslagets begrundelse og formål
Tyskland og Polen agter at indgå en aftale om opførelse af en ny bro mellem Küstrin-Kietz og
Kostrzyn nad Odrą for at forbedre trafikken mellem de to lande (herefter "aftalen").
Ifølge aftalen vil Tyskland og Polen foretage en fælles investering med henblik på at nedrive
den nuværende grænsebro og opføre en ny bro mellem Küstrin-Kietz
og Kostrzyn nad Odrą. I
henhold til aftalens artikel 9 anses investeringen i momsøjemed for at blive gennemført på
Polens område for så vidt angår al levering af varer og tjenesteydelser, erhvervelse inden for
Fællesskabet og import af varer til gennemførelse af den berørte investering.
Ifølge princippet om territorial anvendelse som fastsat i momsdirektivet er det nødvendigt at
fastslå, hvor de relevante leveringer af varer og tjenesteydelser udføres. For hver enkelt
levering af varer og tjenesteydelser, erhvervelse inden for Fællesskabet og import af varer i
forbindelse med gennemførelsen af investeringen ville det derfor normalt være nødvendigt at
fastslå, om de finder sted i Polen eller i Tyskland. Polen og Tyskland er af den opfattelse, at
det kan være vanskeligt for de afgiftspligtige personer og skattemyndighederne at anvende
denne regel. De mener derfor, at de momsrelaterede bestemmelser i aftalen vil forenkle de
skattemæssige forpligtelser og momsinddrivelsen.
I lyset af ovenstående anmoder Tyskland og Polen om tilladelse til på grundlag af artikel 395 i
momsdirektivet at fravige samme direktivs artikel 5 med henblik på at fastslå, at al levering af
varer og tjenesteydelser, erhvervelse inden for Fællesskabet og import af varer i forbindelse
med gennemførelsen af den påtænkte investering i momsøjemed finder sted på Polens område
og derfor er momspligtig i Polen.
Hvad angår vedligeholdelsen af grænsebroer mellem Tyskland og Polen foregår dette efter en
aftale indgået mellem Tyskland og Polen den 20. marts 1995.
Rådet har ved tidligere lejligheder tilladt fravigelser af territorialprincippet, f.eks. i afgørelser
vedrørende Tyskland og Polen
2
, Tjekkiet
3
og Schweitz
4
samt Polen og Ukraine
5
.
1
EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.
Rådets beslutning 95/115/EF af 30. marts 1995 (EFT L 80 af 8.4.1995, s. 47), Rådets beslutning
96/402/EF af 25. juni 1996 (EFT L 165 af 4.7.1996, s. 35), Rådets beslutning 95/435/EF af 23. oktober
1995 (EFT L 257 af 27.10.1995, s. 34) og Rådets beslutning 2001/741/EF af 16. oktober 2001 (EFT L
278 af 23.10.2001, s. 28).
2
DA
1
DA
kom (2018) 0287 - Ingen titel
1894065_0003.png
Eftersom al levering i forbindelse med den berørte investering vil være momspligtig i Polen,
vil fravigelsesforanstaltningen ikke have negative virkninger for beskatningen af det endelige
forbrug og dermed for Unionens egne indtægter hidrørende fra moms.
I lyset af ovenstående foreslås det at tillade fravigelsesforanstaltningen.
2.
RETSGRUNDLAG,
NÆRHEDSPRINCIPPET
PROPORTIONALITETSPRINCIPPET
Retsgrundlag
Nærhedsprincippet (for områder, der ikke er omfattet af enekompetence)
OG
Artikel 395 i momsdirektivet.
I betragtning af den bestemmelse i momsdirektivet, som forslaget bygger på, finder
nærhedsprincippet ikke anvendelse.
Proportionalitetsprincippet
Afgørelsen vedrører en tilladelse til to medlemsstater på deres egen anmodning og udgør ikke
en forpligtelse.
I betragtning af fravigelsens meget begrænsede anvendelsesområde står den særlige
foranstaltning i rimeligt forhold til det tilstræbte mål.
Valg af retsakt
Foreslået reguleringsmiddel: Rådets gennemførelsesafgørelse.
I henhold til momsdirektivets artikel 395 er en fravigelse af de fælles momsregler kun mulig,
hvis Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen giver tilladelse til det. En
gennemførelsesafgørelse vedtaget af Rådet er derfor det eneste egnede reguleringsmiddel, da
den kan rettes til de enkelte medlemsstater.
3.
RESULTATER AF EFTERFØLGENDE EVALUERINGER, HØRINGER AF
INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER
Høringer af interesserede parter
Forslaget er baseret på en anmodning fra Tyskland og Polen og vedrører kun disse
medlemsstater.
Indhentning og brug af ekspertbistand
Der har ikke været behov for ekstern ekspertbistand.
3
4
5
Rådets beslutning 97/188/EF af 17. marts 1997 (EFT L 80 af 21.3.1997, s. 18), Rådets beslutning
97/511/EF af 24. juli 1997 (EFT L 214 af 6.8.1997, s. 39) og Rådets beslutning 2001/742/EF af 16.
oktober 2001 (EFT L 278 af 23.10.2001, s. 30).
Rådets beslutning 2003/544/EF af 15. juli 2003 (EUT L 186 af 25.7.2003, s. 36) og Rådets beslutning
2005/911/EF af 12. december 2005 (EUT L 331 af 17.12.2005, s. 30).
Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1769 af 25. september 2017 (EUT L 250 af 28.9.2017, s.
73).
DA
2
DA
kom (2018) 0287 - Ingen titel
Konsekvensanalyse
Forslaget til Rådets gennemførelsesafgørelse giver Tyskland og Polen tilladelse til at anse al
levering af varer og tjenesteydelser, erhvervelse inden for Fællesskabet og import af varer i
forbindelse med nedrivningen og opførelsen af grænsebroen mellem Küstrin-Kietz og
Kostrzyn nad Odrą for at have fundet sted i Polen og dermed for at være momspligtig i Polen.
Foranstaltningen forventes at forenkle virksomhedernes momsforpligtelser og
skattemyndighedernes momsinddrivelse. I betragtning af denne fravigelses begrænsede
omfang vil virkningen under alle omstændigheder være begrænset.
4.
VIRKNINGER FOR BUDGETTET
Forslaget har ingen virkninger for Unionens egne indtægter hidrørende fra moms, eftersom al
levering af varer og tjenesteydelser, erhvervelse inden for Fællesskabet og import af varer i
forbindelse med den påtænkte investering vil være momspligtig i Polen.
DA
3
DA
kom (2018) 0287 - Ingen titel
1894065_0005.png
2018/0141 (NLE)
Forslag til
RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
om at give Tyskland og Polen tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der
fraviger artikel 5 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles
merværdiafgiftssystem
1
, særlig artikel 395, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Ved breve registreret i Kommissionen henholdsvis den 9. januar 2018 og den 22.
januar 2018 anmodede Tyskland og Polen om tilladelse til at indføre en særlig
foranstaltning, der fraviger artikel 5 i direktiv 2006/112/EF.
I overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, andet afsnit, i
videresendte Kommissionen ved breve af 5. marts 2018
anmodning til de øvrige medlemsstater. Ved breve af 6.
Kommissionen Tyskland og Polen, at den rådede over alle de
nødvendige for at kunne vurdere anmodningerne.
direktiv 2006/112/EF,
Tysklands og Polens
marts 2018 meddelte
oplysninger, den fandt
(2)
(3)
Ifølge en aftale, som Tyskland og Polen agter at indgå vedrørende nedrivning af den
nuværende grænsebro og opførelse af en ny bro mellem Küstrin-Kietz og Kostrzyn
nad Odrą, anses anlægsarbejdet i momsøjemed for at finde sted på Polens område for
så vidt angår levering af varer og tjenesteydelser, erhvervelser inden for Fællesskabet
og import af varer, der finder sted i forbindelse med aftalen.
Tyskland og Polen mener, at aftalens skattebestemmelser er berettigede, da de
forenkler procedurerne for opfyldelse af momsforpligtelser. Uden disse bestemmelser
vil det være nødvendigt at opdele transaktionerne ud fra det område, hvor de finder
sted, hvilket vil komplicere momsbetalingen for de virksomheder, som udfører
arbejdet.
Eftersom den særlige foranstaltning, der anmodes om tilladelse til, kun i ubetydelig
grad vil påvirke de samlede momsindtægter, som medlemsstaterne opkræver i det
endelige forbrugsled, bør der gives tilladelse til at fravige artikel 5 i direktiv
2006/112/EF med henblik på at fastslå, at al levering af varer og tjenesteydelser,
erhvervelse inden for Fællesskabet og import af varer i forbindelse med nedrivningen
af en nuværende grænsebro og opførelsen af en ny grænsebro mellem Küstrin-Kietz
og Kostrzyn nad Odrą i momsøjemed anses for at finde sted på Polens område og
således at være momspligtig i Polen.
Fravigelsen får ingen indvirkning på Unionens egne indtægter hidrørende fra moms
EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.
(4)
(5)
(6)
1
DA
4
DA
kom (2018) 0287 - Ingen titel
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Som en undtagelse til artikel 5 i direktiv 2006/112/EF gives Tyskland og Polen tilladelse til at
anse det område, hvorpå grænsebroen mellem Küstrin-Kietz
og Kostrzyn nad Odrą skal
opføres, som en del af Polens område med hensyn til al levering af varer og tjenesteydelser,
erhvervelse inden for Fællesskabet og import af varer i forbindelse med nedrivningen af en
nuværende grænsebro og opførelsen af en ny grænsebro.
Artikel 2
Denne afgørelse er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Polen.
Udfærdiget i Bruxelles, den
[…].
På Rådets vegne
Formand
DA
5
DA