Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
KOM (2018) 0340
Offentligt
1982678_0001.png
Folketingets Europaudvalg
Christiansborg
1240 København K
Den 5. december 2018
MFVM 728
Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 3 til KOM (2018) 0340 stillet den 7. no-
vember 2018 efter ønske fra Søren Søndergaard (EL).
Spørgsmål nr. 3
”Ministeren
bedes komme med et overslag over, hvor mange tons plastiklågene på de 10 pct. af retur-
flaskerne, som i dag indleveres i det danske retursystem uden låg, til sammen udgør. Ministeren bedes
endvidere oplyse, hvor mange tons de plastiklåg fra beholdere, der i dag ikke er tilpasset retursyste-
met, men som i stedet ender i forbrændingsanlæg eller i naturen, udgør.”
Svar
Dansk Retursystem har oplyst Miljø- og Fødevareministeriet om, at gennemsnitsvægten for plastiklåg
vurderes at være ca. 2,5 gram, at ca. 90 % af de returnerede plastikemballager returneres til Dansk
Retursystem med låg på, samt at Dansk Retursystem i 2017 modtog ca. 500 millioner plastikdrikkeva-
reemballager.
På baggrund af ovenstående oplysninger estimeres det, at lågene fra de ca. 10 % af plastikdrikkevare-
emballagerne, som blev afleveret uden låg i 2017, udgør ca. 125 tons. Dette svarer til under 1 % af de
16.000 tons plastik, som årligt genanvendes igennem Dansk Retursystem.
Det bemærkes, at de plastiklåg, som ikke indleveres i pant- og retursystemet, genanvendes såfremt de
afleveres til indsamlingsordninger for plastikaffald. Der findes ikke oplysninger om mængden af pla-
stiklåg i indsamlingen af plastikaffald eller hvor mange plastiklåg, der bortskaffes via den almindelige
dagrenovation og dermed ender i forbrændingsanlæg.
Miljø-
og Fødevareministeriet • Slotsholmsgade
12
• 1216 København K
Tlf. 38 14 21 42 • Fax 33 14 50 42 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mfvm@mfvm.dk • www.mfvm.dk